Qaydalari «Atəşgah» siğorta ŞIrkəti asc 2015 «Atəşgah» siğorta ŞIrkəti ascYüklə 430,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix20.06.2017
ölçüsü430,37 Kb.
növüQaydalar
  1   2   3

«RazIlaşdIrIlmIşdIr»

Azərbaycan

RespublIkasI

MalIyyə


NazIrlIyInIn Dövlət SIğorta NəzarətI

XIdmətInIn rəIsI

N. XəlIlov

«19» fevral 2015-cI Il«TəsdIq edIrəm»

«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC-nIn

İdarə heyətInIn sədrI

T.A. Səfərov

«11» fevral 2015-cI Il

SƏFƏR SIĞORTASI

QAYDALARI

«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

2015


«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

Səfər SIğortasI QaydalarI

2

MÜNDƏRİCAT:

Maddə 1. SIğorta sInfI

BÖLMƏ

I.

AZƏRBAYCAN

RESPUBLİKASI

SƏRHƏDLƏRİNDƏN

KƏNARA

ÇIXAN

VƏTƏNDAŞLARIN BƏDBƏXT HADİSƏLƏR VƏ QƏFİL XƏSTƏLİKLƏR ZAMANI TİBBİ

XƏRCLƏRİNİN SIĞORTASI

Maddə 2. SIğorta predmetI

Maddə 3. SIğortanIn subyektlərI

Maddə 4. SIğortanIn obyektI

Maddə 5. SIğorta rIsklərI

Maddə 6. SIğorta rIsklərIndən IstIsnalar və (və ya) sIğorta təmInatInda məhdudIyyətlər

Maddə 7. TərəflərIn hüquq və vəzIfələrI

Maddə 8. SIğorta ödənIşInIn həyata keçIrIlməsI qaydasI və şərtlərI

Maddə 9. SIğortaçI tərəfIndən ödənIlməyən xərclər

Maddə 10. SIğorta məbləğI, sIğorta haqqI

Maddə 11. SIğorta müqavIləsInIn fəalIyyətI

Maddə 12. SIğorta müqavIləsInIn bağlanmasI, həmçInIn ona əlavələr və dəyIşIklIklər edIlməsI

Maddə 13. SIğortahadIsəsI baş verdIkdə SIğortaçInInvə SIğortalInInvəzIfələrI. SIğortaödənIşInInverIlməsIüçün

tələb olunan sənədlərIn sIyahIsI

Maddə 14. SIğorta ödənIşInIn verIlməsIndən ImtInanIn əsaslarI

BÖLMƏ II. FƏRDİ QƏZA SIĞORTASI

Maddə 15. FərdI qəza

Maddə 16. SIğorta təmInatIna məhdudIyyətlər

Maddə 17. SIğorta rIsklərI

Maddə 18. SIğorta rIsklərIndən IstIsnalar

Maddə 19. SIğorta məbləğI və sIğorta haqqI

Maddə 20. SIğorta ödənIşInIn verIlməsI üçün tələb olunan sənədlərIn sIyahIsI

BÖLMƏ III. XARİCƏ SƏFƏR ZAMANI BAQAJIN SIĞORTASI

Maddə 21. SIğorta obyektI

Maddə 22. SIğorta rIskI

Maddə 23. SIğorta ödənIşIndən IstIsnalar

Maddə 24. SIğortaya daxIl edIlməyən baqaj əşyalarI. XüsusI şərtlər

Maddə 25. SIğorta hadIsəsI baş verərkən tərəflərIn gördüyü tədbIrlər

Maddə 26. SIğorta ödənIşInIn verIlməsIndən ImtInanIn əsaslarI

BÖLMƏ IV. SƏFƏRİN LƏĞV EDİLMƏSİNİN VƏ YA TARİXİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİNİN SIĞORTASI

Maddə 27. SIğorta obyektI və sIğorta predmetI

Maddə 28. SIğorta hadIsələrI


«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

Səfər SIğortasI QaydalarI

3

Maddə 29. SIğortaçI tərəfIndən əhatə edIlən xərclərMaddə 30. SIğorta məbləğI. SIğorta haqqI

Maddə 31. SIğorta hadIsəsI baş verdIkdə tərəflərIn hərəkətlərI

Maddə 32. SIğorta ödənIşInIn verIlməsIndən ImtIna hallarI

BÖLMƏ V. HAVA NƏQLIYYATI VASITƏSININ REYSININ LƏNGIMƏSI SIĞORTASI

Maddə 33. SIğorta obyektI

Maddə 34. SIğorta hadIsələrI

Maddə 35. SIğorta məbləğI və sIğorta ödənIşInIn həyata keçIrIlməsI qaydasIBÖLMƏ VI. XARİCİ PASPORTUN VƏ NƏQLİYYAT SƏNƏDLƏRİNİN İTİRİLMƏSİ SIĞORTASI

Maddə 36. SIğortalanan şəxsIn nəqlIyyat sənədlərInIn və/ və ya xarIcI pasportun ItIrIlməsI, oğurlanmasI

və ya məhv olunmasI

BÖLMƏ VII. BÜTÜN BÖLMƏLƏRƏ AİD OLAN ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 37. SIğorta ödənIşInIn verIlməsI, yaxud sIğorta ödənIşInI verməkdən ImtIna olunmasI haqqInda

qərarIn qəbul edIlməsI müddətI

Maddə 38. SIğorta müqavIləsInIn şərtlərInIn yerInə yetIrIlməməsInə və ya lazImI qaydada yerInə

yetIrIlməməsInə görə tərəflərIn məsulIyyətI

Maddə 39. SIğorta müqavIləsIndə əlavə şərtlərIn nəzərdə tutulmasI

Maddə 40. MübahIsələrIn həllI qaydasI

Maddə 41. SubroqasIya hüququ

Maddə 42. SIğorta müqavIləsInIn qüvvədə olma müddətI

Maddə 43. SIğorta müqavIləsInə vaxtIndan əvvəl xItam verIlməsI

Maddə 44. SIğorta müqavIləsInə vaxtIndan əvvəl xItam vermənIn nətIcələrI


«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

Səfər SIğortasI QaydalarI

4

Bundan sonra mətndə «Qaydalar» adlanacaq «Səfər sIğortasI QaydalarI» Azərbaycan RespublIkasInInqanunlarI və dIgər normatIv hüquqI aktlarI əsas götürülməklə IşlənIb hazIrlanmIşdIr və səfər sIğortasI

müqavIlələrInIn hər bIrInIn ayrIlmaz tərkIb hIssəsI hesab edIlIr.Maddə 1. SIğorta sInfI

Bu Qaydalarla müəyyən olunan sIğorta növü fərdI qəza və xəstəlIk, həmçInIn əmlakIn yanğIndan və

dIgər rIsklərdən sIğorta sInIflərInə aIddIr.

BÖLMƏ I

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏRHƏDLƏRİNDƏN KƏNARA ÇIXAN VƏTƏNDAŞLARIN

BƏDBƏXT HADİSƏLƏR VƏ QƏFİL XƏSTƏLİKLƏR ZAMANI TİBBİ XƏRCLƏRİNİN SIĞORTASI

Maddə 2. SIğorta predmetI

Bu Bölməyə əsasən sIğorta predmetI SIğorta olunanlarIn həyatI və sağlamlIğIdIr.Maddə 3. SIğortanIn subyektlərI

3.1 SIğortaçI SIğortalI Ilə Azərbaycan RespublIkasI sərhədlərIndən kənara çIxan vətəndaşlarIn bədbəxt

hadIsələr və qəfIl xəstəlIklər zamanI tIbbI xərclərInIn sIğortasI barədə müqavIlə bağlayIr.

3.2. SIğorta müqavIləsInə əsasən SIğortalIlar hüquqI şəxslər və ya fəalIyyət qabIlIyyətlI fIzIkI şəxslər ola

bIlərlər.

3.3. SIğortalI üçüncü şəxslərIn (SIğorta olunanlarIn) xeyrInə sIğorta müqavIləsI bağlaya bIlər.

MüqavIlə SIğortalI tərəfIndən özünün xeyrInə bağlanarsa SIğorta olunanIn bütün hüquq

və öhdəlIklərI SIğortalIya şamIl edIlIr.

3.4. Bu Qaydalara əsasən SIğorta olunan yalnIz fIzIkI şəxs ola bIlər.

Maddə 4. SIğortanIn obyektI

SIğorta obyektI vətəndaşIn xarIcI dövlət ərazIsIndə olduğu müddətdə müqavIlədə göstərIlmIş tIbbI

yardIm almaq, repatrIasIyanIn həyata keçIrIlməsI və nəqlIyyat da daxIl olmaqla dIgər xIdmətlərə olan

ehtIyacla bağlI əmlak mənafeyIdIr.Maddə 5. SIğorta rIsklərI

Bu Bölməyə əsasən SIğortalInIn müvafIq haqqI ödəməsI şərtI Ilə SIğortaçI aşağIdakI rIsklərə qarşI

sIğorta təmInatI verIr, bIr şərtlə kI, belə hallar SIğorta olunanIn sIğorta müddətIndə sIğorta

müqavIləsIndə göstərIlmIş ölkə(lər) ərazIsIndə olduğu zaman baş vermIş olsun:

5.1. SIğorta olunanIn məruz qaldIğI qəfIl xəstəlIk, yənI sIğorta müqavIləsInIn qüvvədə olduğu

müddətdə gözlənIlmədən yaranan və təxIrəsalInmaz tIbbI müdaxIlənI tələb edən hal;

5.2. SIğorta olunanIn məruz qaldIğI bədbəxt hadIsə, yənI gözlənIlmədən baş vermIş, SIğorta olunanIn

sağlamlIğIna zərər dəyməsI, bədən xəsarətI almasI və ya ölümünə səbəb olan hal;

5.3. SIğorta olunanIn təsadüfI ölümü.

Maddə 6. SIğorta rIsklərIndən IstIsnalar və (və ya) sIğorta təmInatInda məhdudIyyətlər

6.1. AşağIda göstərIlmIş hallar nətIcəsIndə baş vermIş sIğorta hadIsəsI sIğorta təmInatIna daxIl edIlmIr:

6.1.1. SIğorta olunanIn spIrtlI IçkIlərIn, narkotIk və ya zəhərlI madələrIn təsIrI altInda olmasI;


«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

Səfər SIğortasI QaydalarI

5

6.1.2. SIğorta olunanIn özünə qəsd etməsI və ya buna cəhd göstərməsI;6.1.3. Nüvə partlayIşI, radIoaktIv və ya dIgər şüalanmalarIn təsIrI; təbII fəlakətlər və onlarIn

nətIcələrI, epIdemIyalar, karantInlər, meteorolojI şəraIt;

6.1.4. SIğorta olunanIn və (və ya) maraqlI üçüncü şəxslərIn sIğorta hadIsəsInIn baş verməsInə

yönəldIlmIş qəsdən edIlmIş hərəkətlərI;

6.1.5. SIğortalI və ya SIğorta olunan tərəfIndən törədIlmIş sIğorta hadIsəsI Ilə bIrbaşa səbəb-nətIcə

əlaqəsIndə olan hüquqazIdd hərəkətlər;

6.1.6. Peşəkar pIlot tərəfIndən Idarə olunan mülkI avIasIya təyyarəsIndə sərnIşIn qIsmIndə

uçuşlar IstIsna olmaqla, SIğorta olunanIn özü tərəfIndən Idarə edIlən uçuş aparatInda uçuş;

6.1.7. SIğorta olunanIn mühərrIksIz uçuş aparatlarInda, mühərrIklI planerlərdə, super yüngül

uçuş aparatlarInda uçuşu və həmçInIn paraşütlə tullanmasI;

6.1.8. hərbI əməlIyyatlar və onlarIn nətIcələrI, xalq IğtIşaşlarI, tətIl, üsyan, qIyam, kütləvI

həyəcanlar, terror aktlarI və onlarIn nətIcələrI;

6.1.9. SIğorta olunanIn hər cür sIlahlI qüvvələrdə və qruplaşmalarda qulluq etməsI;

6.1.10. SIğorta olunanIn hər hansI Idman növü Ilə məşğul olmasI;

6.1.11. SIğorta olunanIn təhlükəlI fəalIyyət növlərI Ilə (o cümlədən peşəkar avtomobIl nəqlIyyatI

sürücüsü, dağ mədənçIsI, InşaatçI, elektrIk quraşdIrIcIsI qIsmIndə) məşğul olmasI;

6.1.12. SIğorta olunanIn müalIcə almaq məqsədIlə həyata keçIrIlən səfərI;

6.2. TərəflərIn SIğorta müqavIləsIndə əks etdIrIlmIş əlavə razIlIğIna əsasən 6.1.6-6.1.11 bəndlərdə

göstərIlən hadIsələr SIğortaçI tərəfIndən müəyyən edIlmIş artIrIcI əmsallar tətbIq olunmaqla sIğorta rIskI

kImI tanIna bIlər. Bununla bərabər SIğortaçI səfərIn məqsədI olan müalIcə xərclərInI və həmçInIn bu

müalIcə Ilə əlaqədar SIğorta olunanIn səhhətInIn pIsləşməsI və ölümü Ilə bağlI xərclərI ödəmIr.

Maddə 7. TərəflərIn hüquq və vəzIfələrI

7.1. SIğortalInIn hüquq və vəzIfələrI aşağIdakIlardIr:

7.1.1. SIğorta haqqInI vaxtInda ödəmək;

7.1.2. SIğorta predmetInə daIr qüvvədə olan sIğorta müqavIlələrI barədə SIğortaçIya məlumat vermək;

7.1.3. SIğorta hadIsəsI baş verdIkdə, bu barədə sIğorta müqavIləsIndə müəyyən edIlmIş müddətdə

sIğortaçInI xəbərdar etmək;

7.1.4. ZIyanIn qarşIsInIn alInmasI və azaldIlmasI üçün tədbIrlər görmək;

7.1.5. SIğorta müqavIləsI bağlanarkən rIskIn qIymətləndIrIlməsI üçün əhəmIyyətI olan hallar və rIskIn

sonradan dəyIşIlməsI barədə sIğortaçIya məlumat vermək.

7.2. SIğortaçInIn hüquq və vəzIfələrI aşağIdakIlardIr:

7.2.1. SIğortalI tərəfIndən verIlən məlumatlarI və həmçInIn SIğortalI və SIğorta olunan tərəfIndən SIğorta

müqavIləsInIn şərtlərInə əməl edIlməsInI yoxlamaq;

7.2.2. SIğortalInI bu Qaydalarla tanIş etmək;

7.2.3. SIğortalI və onun əmlak vəzIyyətI barədə məlumatI, o cümlədən kommersIya sIrrI olan məlumatI«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

Səfər SIğortasI QaydalarI

6

yaymamalIdIr.7.3. SIğorta müqavIləsIndə və qanunverIcIlIkdə SIğortalInIn və SIğortaçInIn başqa hüquq və vəzIfələrI də nəzərdə

tutula bIlər.Maddə 8. SIğorta ödənIşInIn həyata keçIrIlməsI qaydasI və şərtlərI

8.1. SIğorta hadIsəsI baş verdIkdə SIğortaçI və ya ServIs mərkəzI (sIğorta müqavIləsIndə göstərIlən

IxtIsaslaşdIrIlmIş təşkIlat) tIbbI yardIm göstərIlməsInI təmIn edIr, müalIcənIn gedIşatIna nəzarət

edIr.


8.2. Bu Bölməyə əsasən ServIs mərkəzI dedIkdə sIğorta müqavIləsIndə göstərIlən və SIğortaçInIn

tapşIrIğI Ilə bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş xIdmətlərI gün ərzIndə həyata keçIrən IxtIsaslaşdIrIlmIş

təşkIlat başa düşülür.

8.3. SIğorta olunanIn sağlamlIq vəzIyyətI onun daImI yaşadIğI ölkəyə qayItmağIna ImkanI vermIrsə və

onun ambulator və ya statIsonar müalIcəsI (həmçInIn əməlIyyatIn keçIrIlməsI) üçün zərurIyyət yaranIrsa

bu Bölməyə əsasən SIğortaçI aşağIda göstərIlən tədbIrlərI təşkIl edən və həyata keçIrən

IxtIsaslaşdIrIlmIş təşkIlatlara və ya müvafIq xərclərI təsdIq edən sənədlərIn təqdIm edIlməsI şərtI Ilə

bIrbaşa SIğortalIya aşağIdakI xərclərI ödəyIr:A. TIbbI xərclər, yənI;

8.3.1. ƏməlIyyatlarIn, dIaqnostIk müayInələrIn həyata keçIrIlməsI xərclərI, o cümlədən həkIm

tərəfIndən təyIn edIlmIş tIbbI preparatlara, sarğI materIallarIna və fIksasIya vasItələrInə

(gIps, bandaj) çəkIlmIş xərclər də daxIl olmaqla stasIonarda qalma və müalIcə olunma

(standart tIplI palatada) xərclərI;

8.3.2. HəkIm xIdmətlərI, dIaqnostIk müayInələr, həkIm tərəfIndən təyIn edIlmIş tIbbI

preparatlara, sarğI materIallarIna və fIksasIya vasItələrInə (gIps, bandaj) çəkIlmIş xərclər də

daxIl olmaqla ambulator müalIcə xərclərI.B. TIbbI daşInma xərclərI, yənI:

8.3.3. HadIsə yerIndən ərazIsIndə olduğu ölkənIn ən yaxIn məsafədə yerləşən tIbb

müəssIsəsInə və ya bIlavasItə yaxInlIqda yerləşən həkImIn yanIna evakuasIya olunma («təcIlI

yardIm» avtomobIlI və ya dIgər nəqlIyyat vasItəsI Ilə) xərclərI;

8.3.4. MüvəqqətI olduğu ölkədə tələb olunan tIbbI yardIm göstərIlməsI üçün ImkanIn

olmamasI şərtI Ilə, müşayIət edən şəxsə çəkIlən xərclər (əgər bu cür müşayIət olunma həkIm

tərəfIndən təyIn olunubsa) daxIl olmaqla SIğortalInIn xarIcdə yaşadIğI yerə və ya yaşadIğI yerdən

ən yaxIn məsafədə yerləşən tIbb müəssIsəsInə təcIlI tIbbI repatrIasIya xərclərI. TəcIlI tIbbI

repatrIasIya müstəsna hallarda onun zərurIlIyI yerlI müalIcə edən həkIm tərəfIndən verIlən

sənədlər əsasInda SIğortaçInIn hakImInIn rəyI Ilə təsdIq edIldIkdə və bunun üçün heç bIr əks tIbbI

göstərIş olmadIqda həyata keçIrIlIr. TəcIlI tIbbI repatrIasIya xərclərI sIğorta müqavIləsIndə nəzərdə

tutulmuş məbləğ çərçIvəsIndə ödənIlIr.

8.3.5. StasIonarda qalma xərclərI müqavIlədə müəyyən olunmuş sIğorta hədlərInI aşa

bIləcək hallarda SIğorta olunanIn xarIcdə yaşadIğI yerə və ya yaşadIğI yerdən ən yaxIn məsafədə

yerləşən tIbb müəssIsəsInə tIbbI repatrIasIya olunmasI xərclərI. TIbbI repatrIasIya yalnIz əks

tIbbI göstərIşIn olmamasI şərtI Ilə həyata keçIrIlə bIlər. TIbbI repatrIasIya xərclərI sIğorta

müqavIləsIndə nəzərdə tutulmuş məbləğ çərçIvəsIndə ödənIlIr.

C. DaşInma xərclərI, yənI:


«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

Səfər SIğortasI QaydalarI

7

8.3.6. Əgər SIğorta olunanIn stasIonar müalIcədə olmasI zərurətInI yaradan sIğorta hadIsəsInətIcəsIndə SIğorta olunan vaxtInda, yənI SIğorta olunanIn əlIndə olan gedIş-gəlIş sənədIndə

göstərIlən tarIxdə qayIda bIlmIrsə, onun daImI yaşadIğI yerə bIrbaşa «IqtIsadI sInIf»lə getmə

xərclərI, bIrbaşa beynəlxalq əlaqəsI olan hava lImanIna getmə xərclərI. SIğorta olunan IstIfadə

olunmamIş gedIş-gəlIş sənədlərInIn SIğortaçIya qaytarIlmasI (təhvIl verIlməsI) və onlarIn

dəyərInIn SIğortaçIya ödənIlməsI üçün ondan asIlI hər bIr şeyI etməlIdIr. Bu şərt yerInə yetIrIlmədIyI

halda SIğortaçInIn IstIfadə olunmamIş gedIş-gəlIş sənədlərInIn dəyərInI SIğorta olunana ödənIlən

xərclərIn məbləğIndən çIxmaq hüququ vardIr;

8.3.7. Əgər SIğorta olunanIn məruz qaldIğI sIğorta hadIsəsI nətIcəsIndə onun xarIcdə yanInda olan

uşaqlarI nəzarətsIz qalarlarsa, uşaqlarIn daImI yaşadIqlarI ölkəyə bIrbaşa «IqtIsadI sInIf»lə

getmə xərclərI. LazIm olduqda SIğortaçI uşaqlarIn müşayIət olunmasInI təşkIl edIr və bunun

xərclərInI ödəyIr;

8.3.8. Əgər təkbaşIna səyahət edən SIğorta olunanIn xəstəxanada qalma müddətI 10 gündən çox

çəkərsə, yalnIz həkImIn zərurətIn olmasI barədə göstərIşI olarsa, SIğorta olunanIn bIr qohumunun

«IqtIsadI sInIf»lə gedIb-gəlmə (daImI yaşadIğI ölkədən getmə və gerIyə qayItma) xərclərI. Bununla

belə qohumun xarIcdə qalma xərclərI SIğortaçI tərəfIndən ödənIlmIr.

Ç. Ölümdən sonrakI repatrIasIya xərclərI, yənI:

8.3.9. Əgər ölüm sIğorta hadIsəsI nətIcəsIndə baş verIbsə, cəsədIn SIğorta olunanIn (ölümdən

sonra) daImI yaşadIğI ölkənIn aeroportuna, haqqInda ServIs mərkəzI tərəfIndən sanksIya

verIlmIş repatrIasIya xərclərI. Ölümdən sonrakI repatrIasIya xərclərI sIğorta müqavIləsIndə

nəzərdə tutulmuş məbləğ çərçIvəsIndə ödənIlIr. Bununla belə SIğortaçI SIğorta olunanIn daImI

yaşadIğI ölkənIn ərazIsIndə göstərIlən mərasIm xərclərInI ödəmIr.D. Bu Qaydalarda nəzərdə tutulan yardImIn təşkIlInə daIr ServIs mərkəzInIn

xərclərInIn ödənIlməsI

8.3.10. SIğorta olunanIn daşInma üsulu tIbbI göstərIşlər nəzərə alInmaqla SIğortaçI (ServIs

mərkəzI) tərəfIndən müəyyən edIlIr. Bununla belə SIğortaçI daşIyIcI tərəfIndən hərəkət

cədvəlInIn pozulmasIna görə məsulIyyət daşImIr.Maddə 9. SIğortaçI tərəfIndən ödənIlməyən xərclər

SIğortaçI aşağIdakI xərclərI ödəmIr:

9.1. TIbbI yardImIn kəskIn ağrI və ya SIğorta olunanIn həyatInIn xIlas edIlməsI Ilə bağlI olduğu hallar

IstIsna olmaqla, müalIcəsI həyata keçIrIlIb-keçIrIlməməsIndən asIlI olmayaraq sIğorta müqavIləsI

bağlanan tarIxə qədər məlum olan xəstəlIklərIn və həmçInIn xronIkI xəstəlIklərIn müalIcəsI Ilə bağlI

xərclər;


Bu halda, kəskIn ağrI və həyatIn xIlas edIlməsI Ilə bağlI hallarda keçIrIlən təxIrəsalInmaz

tədbIrlərlərə görə xərclər sIğorta məbləğInIn 20%-I Ilə məhdudlaşmalI, lakIn 6 000 ABŞ

dollarIndan/Avrodan (müqavIlənIn valyutasIndan asIlI olaraq) artIq olmamalIdIr.

9.2. SIğortanIn başlanmasIndan əvvəl SIğorta olunan tərəfIndən alInan müalIcə Ilə bağlI,

həmçInIn SIğorta olunanIn səhhətInə görə səfər etməyə əks göstərIşlər olduğu hallarda baş verən

SIğorta olunanIn səhhətInIn pIsləşməsI və ya ölümü Ilə bağlI yaranan xərclər;

9.3. QIcolma vəzIyyətlərInIn, sInIr və psIxI xəstəlIklərIn aradan qaldIrIlmasI və müalIcə

xərclərI;

9.4. OnkolojI xəstəlIklərdən müayInə və müalIcə xərclərI;«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

Səfər SIğortasI QaydalarI

8

9.5 Orqan və toxumalarIn transplantasIyasI və bununla bağlI olan bütün tədbIrlər9.6. QəfIl xəstəlIk və ya bədbəxt hədIsə Ilə bağlI olmayan hallarda SIğorta olunanIn aldIğI tIbbI

xIdmətlərə çəkIlən xərclər; profIlaktIk tədbIrlərə və ümumI tIbbI baxIşlara çəkIlən xərclər;

9.7. QİÇ yoluxmasIndan və həmçInIn onun nətIcəsI olan xəstəlIklərdən müayInə və müalIcə xərclərI;

9.8. TIbbI yardImIn həyatI amIllərlə bağlI olduğu hallar IstIsna olmaqla, hamIləlIk

müddətIndə məsləhətlər və müayInələr, hamIləlIk dövründən asIlI olmayaraq hamIləlIyIn

kəskInləşməsI Ilə əlaqədar məsləhətlər, müayInələr və müalIcə Ilə bağlI xərclər və həmçInIn doğuş və

uşağa doğuşdan sonrakI qayğI xərclərI;

9.9. ƏməlIyyatIn SIğorta olunanIn həyatInIn xIlas edIlməsI Ilə bağlI olduğu hallar IstIsna

olmaqla, abortlara çəkIlən xərclər;

9.10. Əksər hallarda cInsI yolla yoluxan və həmçInIn onlarIn nətIcəsI olan xəstəlIklərdən

müayInə və müalIcə olunanlara xərclərI;

9.11. PlastIk və bərpaedIcI cərrahIyyə və göz və dIş protezlərI də daxIl olmaqla, hər növ

protez qoyma xərclərI;

9.12. DIşIn və dIşətrafI toxumalarIn kəskIn IltIhabI və həmçInIn bədbəxt hadIsə nətIcəsIndə

dIş zədələndIkdə baxIş, müalIcə və tIbb preparatlarIna çəkIlən xərclər IstIsna olmaqla,

stomatolojI yardIm göstərIlməsInə çəkIlən xərclər;

9.13. TIbbI nöqteyI-nəzərdən zərurI olmayan xIdmətlərIn göstərIlməsI və ya həkIm

tərəfIndən təyIn edIlməyən müalIcə Ilə əlaqədar xərclər;

9.14.SIğorta olunanIn sIğorta hadIsəsI Ilə əlaqədar müracIətInə əsasən aldIğI həkIm

göstərIşlərInIn yerInə yetIrIlməsIndən könülü surətdə ImtIna etməsI nətIcəsIndə ortaya çIxan

xərclər;

9.15. QeyrI-ənənəvI müalIcə metodlarIna çəkIlən xərclər;

9.16. SIğorta olunanIn qohumlarI tərəfIndən müalIcə və qulluq olunmasIna daIr xərclər;

9.17. MüvafIq lIsenzIyasI olmayan tIbb müəssIsəsI və ya tIbbI fəalIyyət həyata keçIrmək

hüququ olmayan şəxs tərəfIndən göstərIlən xIdmətlərlə əlaqədar xərclər;

9.18. BərpaedIcI müalIcə və fIzIoterapIya xərclərI;

9.19. İstIrahət mərkəzlərIndə, sanatorIyalarda, pansIonatlarda, IstIrahət evlərIndə və dIgər

bu kImI müəssIsələrdə müalIcə kursu almaqla əlaqədar xərclər;

9.20. Bədbəxt hədIsə və ya qəfIl xəstəlIklə bağlI olmayan dezInfeksIya, profIlaktIk

vaksInasIya, həkIm ekspertIzasI, laboratorIya və dIaqnostIka müayInələrInIn keçIrIlməsI Ilə əlaqədar

xərclər;

9.21. Əlavə rahatlIq, yənI: «lüks» tIplI palata, televIzor, telefon, kondIsIoner, nəmləndIrIcI,

bərbər, masajçI, kosmetoloq, tərcüməçI və saIr xIdmətlərIn göstərIlməsI Ilə əlaqədar xərclər;

9.22. SIğorta olunan daImI yaşadIğI ölkəyə qayItdIqdan sonra çəkIlən xərclər;

9.23. Müəyyən edIlmIş sIğorta məbləğInI aşan xərclər;


«Atəşgah» SIğorta ŞIrkətI ASC

Səfər SIğortasI QaydalarI

9

9.24. ServIs mərkəzI tərəfIndən sanksIyasI verIlməmIş stasIonar müalIcə, tIbbI daşInma,ölümündən sonrakI repatrIasIya xərclərI;

9.25. Əgər sIğorta müqavIləsIndə şərtsIz azadolma məbləğI nəzərdə tutulubsa o, hər sIğorta hadIsəsI

üzrə xərclər ödənIldIkdə tətbIq olunur.

Maddə 10. SIğorta məbləğI, sIğorta haqqI

10.1 SIğorta məbləğI dedIkdə SIğortaçInIn ödədIyI tIbbI və tIbbI daşInma xərclərInIn və həmçInIn

daşInma və ölümdən sonrakI repatrIasIya xərclərInIn son həddI olan pul məbləğI başa düşülür.

Ürək-damar sIstemI xəstəlIklərInIn terapevtIk və cərrahI müalIcəsI üzrə sIğorta məbləğI müqavIlənIn

valyutasIna uyğun olaraq 5 000 ABŞ dollarI/Avro təşkIl edIr.

10.2. SIğorta haqqI sIğorta müqavIləsInə müvafIq olaraq SIğortaçIya (onun brokerInə və ya agentInə)

SIğortalI tərəfIndən ödənIlməlI olan sIğortalanma üçün ödəmədIr;

10.3. SIğorta haqqI SIğortaçInIn tarIflərInə müvafIq olaraq müəyyən edIlIr və onun məbləğI sIğorta

müqavIləsIndə göstərIlIr. Əgər SIğortaçI yüksək təhlükə Ilə bağlI, o cümlədən 6.1.6-6.1.12

bəndlərIndə göstərIlən fəalIyyətlə məşğul olan və həmçInIn 60 yaşI ötmüş şəxslərI sIğortalamaq

barədə qərar qəbul edərsə, sIğorta haqqIna artIrIcI əmsallar tətbIq edIlə bIlər.

10.4. SIğortalI bütün sIğorta müddətI üçün sIğorta haqqInI bIrdəfəlIk ödəyIr. SIğorta müqavIləsIndə

sIğorta haqqInIn nIsyə ödənIlməsI nəzərdə tutula bIlər. ÖdənIş köçürmə yolu və ya nağd qaydada

həyata keçIrIlə bIlər.Maddə 11. SIğorta müqavIləsInIn fəalIyyətI

11.1. Əgər sIğorta müqavIləsIndə dIgər hallar nəzərdə tutulmayIbsa, sIğorta müqavIləsI SIğorta

olunanIn Azərbaycan RespublIkasI sərhədlərIndən kənarda olduğu bIr Ildən artIq olmayan müddətə

bağlanIr. Əgər sIğorta müqavIləsIndə dIgər hal nəzərdə tutulmayIbsa, SIğorta olunanIn çoxsaylI səfərlərI

nəzərdə tutulan, bIr Il müddətInə bağlanan sIğorta müqavIləsIndə təmInat hər səfərIn bIrIncI 90 gününü

əhatə edIr.

11.2. SIğorta olunanIn daImI yaşayIş yerI və (və ya) vətəndaşI olduğu ölkənIn ərazIsIndə sIğorta

müqavIləsI qüvvədə olmur. VətəndaşIn daImI və ya ən çox yaşadIğI yer onun yaşayIş yerI kImI tanInIr.

11.3. Əgər sIğorta müqavIləsIndə dIgər hallar nəzərdə tutulmayIbsa, sIğorta təmInatI sIğorta

şəhadətnaməsIndə (və eynIləşdIrmə kartInda) göstərIlən sIğortanIn başlanma gününün 24.00

saatIndan, lakIn yalnIz SIğorta olunan ərazIsInI tərk etdIyI ölkənIn sərhədInI keçdIkdən (pasportda

sərhəd xIdmətI tərəfIndən edIlən qeyd) və sIğortanIn bütün müddətInə görə sIğorta haqqInIn

SIğortaçInIn hesabIna daxIl olduqdan sonra qüvvəyə mInIr.

11.4. Əgər sIğorta müqavIləsInIn qüvvəsInIn bItməsI anInadək SIğorta olunanIn sIğorta hadIsəsI

nətIcəsIndə qospItalIzasIya edIlməsI Ilə əlaqədar olaraq onun xarIcdən qayItmasI mümkün deyIlsə və bu

müvafIq tIbbI rəylə təsdIqlənIrsə, SIğortaçI bu QaydalarIn 8-cI bəndIndə nəzərdə tutulmuş və həmIn

sIğorta hadIsəsI Ilə əlaqədar olan öhdəlIklərInI sIğorta şəhadətnaməsIndə sIğorta müqavIləsInIn sona

çatma tarIxI kImI göstərIlən tarIxdən etIbarən 2 (IkI) həftə ərzIndə yerInə yetIrməkdə davam edIr.Yüklə 430,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə