“Qİda məhsullari texnologiyasi” kafedrasiYüklə 2,55 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/21
tarix04.07.2017
ölçüsü2,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
 
1.  N.H.Qurbanov,  E.M.Omarova.  İaşə  məhsulları  texnologiyasının  nəzəri 
əsasları. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, “İqtisad Universiteti nəşriyyatı”, 2010. 
2.  Баранов  В.С.,  Мглинец  А.И.,  Алёшина  Л.М.  и  др.  Технология 
производства продукции общественного питания. М., Экономика, 1986. 
3.  Мглинец А.  И. и др. Технология продукции общественного питания: 
Учебник / Мглинец А.  И., Акимова  Н.  А.,  Дзюба  Г.  Н.  и  др.;  Под  ред.  
А.  И.  Мглинца.  —  СПб.: Троицкий мост, 2010. — 736 с.; ил. 
4.  Справочник  руководителя  предприятий  общественного  питания.  М.: 
Экономика, 1981. 
5.  Respublika  və  MDB  miqyaslı,  müxtəlif  müəssisələr  üçün  qüvvədə  olan 
elmi  jurnallar,  xörəklərin  reseptlər  məcmuəsi,  texnoloji  təlimatlar  və  digər 
normativ sənədlər. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mühazirə 3 
 
Kütləvi qidalanma məhsulları texnologiyalarının və qidalanmanın nəzəri 
əsasları 
 
Plan: 
1) Расионал вя таразлашдырылмыш гидаланма щаггында анлайышлар. 
2) Адекват гидаланма нязяриййяси щаггында мцасир бахышлар. 
3)Диэяр мювжуд гида консепсийалары вя нязяриййяляри щаггында. 
4)Гидаланманын йени информасийа нязяриййяси.
 
 
1) 
Расионал 
вя 
таразлашдырылмыш 
гидаланма 
щаггында 
анлайышлар. 
Бу  щагда  биз  бир  сыра  фикирляримизи  физиолоъи  бахымдан  «Гида 
физиолоэийасы»  китабында  эюстярмишдик.  Бунунла  беля,  технолоъи 
биликляр  цчцн  дя  мювжуд  гида  нязяриййяляри  щаггында  мялуматлар 
хцсусиля важибдир.  
Елми вя тядрис ядябиййатларындан, о жцмлядян «Гида физиолоэийасы» 
курсларындан мялум олдуьу  кими, гидаланма гида маддяляринин организмя 
дахил олмасы, щязм олунмасы, сорулмасы вя мянимсянилмяси иля ялагядар 
мцряккяб  просеслярин  мяжмусу  кими  баша  дцшцлцр.  Гида  дедикдя  ися, 
йемяк  цчцн  щазырланан  ярзаг  мящсулларынын  мцряккяб  гарышыьы  баша 
дцшцлцр.  Ярзаг  мящсуллары  (йахуд  гида  мящсуллары)  тябии  вя  сцни  ола 
биляр.  Гида  расиону  эцн  (сутка)  ярзиндя  истифадя  олунан  гида 
мящсулларынын  тяркиби  вя  мигдары  кими  баша  дцшцлмялидир.  Гиданын 
мянимсянилмяси  дедикдя  ися,  онун  мядя-баьырсаг  (щязм)  апаратында  щязм 
просесиндян  башланмагла  гида  маддяляриня  чеврилмяси,  гана  вя  лимфайа 
сорулмасы, щцжейряляр  вя тохумалар  тяряфиндян мянимсянилмясиня гядяр 
давам  едян  мцряккяб  просесляр  баша  дцшцлцр.  Щязм  олунмайан  гида 

баьырсагларын  кюмяйи  иля  организмдян  кянар  едилян  сон  парчаланма 
мящсулларына дейилир. 
Гиданын  мянимсянилмя  габилиййяти  онда  олан  гидалы  маддяляринин 
организм  цчцн  истифадя  олунма  дяряжясини  якс  етдирир.  Мянимсянилмя 
габилиййятини  характеризя  етмяк  цчцн  гида  маддяляринин  мянимсянилмя 
ямсалларындан  истифадя  олунур.  Сонунжулар  ися  гида  расионунда  олан 
мящсулларын  хцсусиййятляри,  онларын  кулинар  емалы  цсуллары  вя  щязм 
органларынын вязиййятиндян асылыдыр. Гида маддяляринин мянимсянилмя 
ямсаллары  айры-айры  хюряк  вя  мящсулларын,  бцтювлцкдя  расионларын 
гидалыг дяйярини щесабламаг мягсядиля истифадя олунур. 
Гиданын  щязм  цчцн  йарарлыьы  ися,  онун  щязми  заманы  щязм 
органларынын  щяряки  вя  секретор  функсийаларынын  ня  дяряжядя 
эярэинляшмяси кими баша дцшцлцр. Она эюря дя щязм цчцн йарарлылыг 
термини  иля  гиданын  мянимсянилмяси  термини  бязян  цст-цстя  дцшмцр. 
Бцтцн  бу  мялуматлар  пящриз  иашясинин  тяшкилиндя  хцсусиля  истифадя 
едилян терминлярдяндир. 
Нящайят,  расионал  гидаланма  дедикдя  ися,  саьлам  инсанлар  цчцн 
онларын  жинси,  йашы,  щяйат  тярзи  вя  диэяр  амилляр  нязяря  алынмагла 
физиолоъи  жящятдян  там  дяйярли  гидаланма  баша  дцшцлцр.  Онун  ясас 
тялябляри  барядя  ашаьыда  таразлашдырылмыш  гидаланма  нязяриййясинин 
ясас мащиййяти изащ едиляркян мялумат верилир. 
Ящалинин  гидаланмасына  эюстярилян  цмуми  тяляблярин  ясасыны 
организмин  гида  маддяляриня  олан  оптимал  тялябатынын  ишляниб 
щазырланмасы  иля  ялагядар  елми  мцддяалар  тяшкил  едир.  Бу  мцддяалара 
ясасян,  гида  маддяляриня  олан  тялябат  узунмцддятли  еволйусийа 
нятижясиндя  формалашмышдыр.  Бунун  нятижяси  олараг  да  организмдя 
юзцнямяхсус  ферментляр  системи  йаранмышдыр.  Бунлар  ися  мядя-
баьырсаг системиндя,  бцтювлцкдя щязм  заманы  гябул  едилян  гидада  олан 
маддялярин 
парчаланмасы 
вя 
сорулмасыны, 
онларын 
мцряккяб 
дяйишилмясини тямин едя билирляр. Нятижядя организмдя олан зцлаллар, 

йаьлар вя карбощидратларын щязм вя тохума ферментляринин кюмяйи иля 
парчаланмасы  просесляри  баш  верир  ки,  бунлар  да  юз  нювбясиндя  щяйат 
фяалиййяти просеслярини низамлайа билирляр. 
Инсан  организминин  айры-айры  гида  маддяляриня  олан  тялябаты  щал-
щазырда 
бцтцн 
дцнйада 
гябул 
едилмиш 
баланслашдырылмыш 
(таразлашдырылмыш) гидаланма нязяриййясинин принсипляриня ясасланыр. 
Бу  принсиплярин  ясасында  гябул  едилян  гиданын  кимйяви  тяркибинин 
организмин тялябатына олан уйьунлуьу (адекватлыьы) дурур.  
Гейд  етмялийик  ки,  таразлашдырылмыш  гидаланма  консепсийасы 
ясасында  физиолоъи  нормаларын  ишлянмяси  иля  ялагядар  практики 
мясялялярин 
щялли, 
хцсуси 
мящсуллар 
вя 
расионлар 
ишляниб 
щазырланмасы  иля  ялагядар  бир  сыра  мясяляляр  ясасян  кечмиш  ССРИ-дя 
(индики  МДБ  мяканында),  щямчинин  дцнйа  мигйасында  апарылмыш 
тядгигатлар ясасында формалашмышдыр. Она эюря дя бу нязяриййяйя бир аз 
ятрафлы нязяр салаг. 
Ядябиййат мялуматларына эюря, индийя гядяр елм тарихиндя ики ясас 
гидаланма  нязяриййяси  мювжуд  олмушдур.  Бунларын  биринжиси,  антик 
дюврлярдя  йаранмыш  нязяриййя,  икинжиси  ися  классик,  яксяр  щалларда 
таразлашдырылмыш  гидаланма  нязяриййяси  ады  алтында  ишлянян  200 
илдян чох бундан яввял йаранмыш  нязяриййядир. Щазырда  гцввядя  олан  
икинжи          нязяриййя  експериментал  биолоэийа,  тябабят  вя  гида 
технолоэийасы  елмляринин  ян  эюзял  наилиййятляриндян  бири  кими 
сайыла биляр. 
 Аристотел  вя  Галенин  иряли  сцрдцкляри  антик  нязяриййяйя  эюря 
организмин  гидаланмасы,  фасилясиз  олараг  гида  маддяляриндян  намялум 
мцряккяб  просесляр  нятижясиндя  (гыжгырмайа  охшар)  ямяля  эялян  ганын 
щесабына  баш  верир.  Беля  ки,  гаражи-йярдя  ган  тямизлянир  вя  о  орган  вя 
тохумаларын гидаланмасына ишлядилир. 
Русийа  физиологу  академик  Уголевин  (1991)  фикирляри  иля  десяк, 
мцасир  терминолоэийаны  тятбиг  етмякля  гидаланмайа  илк  дяфя  гидалы 

маддялярин  диэяр  субстансийалара  трансформасийасы  просеси  кими 
бахмышлар.  Сонунжулар  енеръи  мянбяйи  вя  тикинти  компонентляри 
(организм цчцн) ролуну ойнамышлар. 
Мцасир 
таразлашдырылмыш 
гидаланма 
нязяриййяси 
мцхтялиф 
тядгигатчылар  тяряфиндян  даща  эениш  ишыгландырылмышдыр.  Бу 
нязяриййя  бир  сыра  елм  вя  технолоэийаларын  инкишафында  бюйцк  рол 
ойнамышдыр. Онун йенижя йарандыьы илк эцнлярдян мялум олмушдур ки, 
ган  дювраны  вя  щязм  цчцн  тяклиф  олунан  антик  дюврцн  схемляри 
ясассыздыр  вя  онлар  дяйишдирилмялидир.  Бцтцн  бунлар  нязяря  алынараг, 
  ясрин  сонларындан  вя    ясрин  яввялляриндян  етибарян  классик 
таразлашдырылмыш  гида  нязяриййяси  там  мянада  формалашмышдыр  ки, 
онун  да  ясас  ганунауйьунлугларыны  ашаьыдакы  кими  характеризя  етмяк 
олар: 
1)  Гидаланма  организмин  молекулйар  тяркибини  сахламагла,  онун 
енеръи вя пластики хяржлярини тяляб олунан сявиййядя юдяйир; 
2)  Гидаланма  цчцн  идеал  вязиййят  о  щалдыр  ки,  гябул  олунан  (дахил 
олан) гида маддяляри онун сярфиня максимум дягигликля уйьун эялир; 
3)  Гида  маддяляринин  гана  дахил  олмасы  гида  структурларынын 
даьылмасы вя гида маддяляринин (нутрийентлярин) сорулмасы нятижясиндя 
организмин енерэетик вя пластики тялябаты зяруряти ясасында баш верир; 
4) Физиолоъи ящямиййятиня эюря гида, бири диэяриндян фярглянян бир 
сыра  компонентлярдян  –  нутрийентлярдян,  балласт  маддяляриндян  вя 
зящярли маддялярдян тяшкил олунмушдур; 
5)  Гида  мящсулунун  ящямиййяти  (дяйяри)  онда  олан  аминтуршулар, 
моношякярляр,  йаь  туршулары,  витаминляр  вя  бир  сыра  дузларын  мигдары 
вя нисбяти иля тяйин олунур; 
6)  Гиданын  щязм  едилиб,  туллантылар  шяклиндя  ифраз  едилмяси 
организмин юзц тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Беляликля,  таразлашдырылмыш  гидаланма  нязяриййясинин  ясасыны  о 
тяшкил  едир  ки,  гидаланма  организмин  молекулйар  тяркибинин  мцяййян 
физиолоъи интервал сявиййясиндя сахланмасына хидмят едир.  
Бу нязяриййянин ящямиййяти щям дя ондан ибарят олмушдур ки, идеал 
гиданын,  кифайят  гядяр  минимум  расионун  нежя  олмасыны,  гиданын 
чатышмайан 
хцсусиййятлярини 
вя 
бунун 
нятижясиндя 
организмин 
фяалиййят функсийаларынын щяйатла ня дяряжядя уйьунлуьуну юйрянмяйя 
имканлар ачмышдыр. Бунларын да нятижясиндя 10-а гядяр аминтуршуларын 
явязолунмазлыьы,  бир  сыра  витаминлярин  кяшфи  вя  с.  бу  кими  елми 
мясяляляр 
дяриндян 
юйрянилмиш 
вя 
онларын 
тятбиги 
ясасландырылмышдыр.  Таразлашдырылмыш  гидаланма  нязяриййясинин 
мцддяалары 
ясас 
эютцрцлмякля 
 
ясрдя 
мцхтялиф 
юлкялярдя 
рафинадлашдырылмыш  (тямизлянмиш)  гида  мящсуллары  йарадылмыш, 
клиники  тяжрцбядя  дамар  дахили  гидаланманы  тятбиг  етмяк  мцмкцн 
олмушдур  вя  нящайят,  ону  гейд  етмяк  йериня  дцшяр  ки,  бу  нязяриййя 
мцасир  гида  технолоэийаларынын  йарадылмасы  вя  инкишафына  бюйцк 
тякан  вермишдир,  гида  ещтийатларынын  горунмасы  вя  истифадяси, 
гидаланма  иля  баьлы  тядбирлярин  ишляниб  щазырланмасында  мцщцм  рол 
ойнамышдыр.  Башга  сюзля,  о  гидаланма  сащясиндя  йени  идейа  вя 
прогнозларын 
инкишафынын 
да 
ясасыны 
гоймушдур. 
Мясялян, 
космонавтларын  гидаланмасы  иля  баьлы  елми  фикирлярин  ясасы  да  бу 
нязяриййя  иля  ялагядардыр.  Сцни  –  йени  формалы  гида  мящсулларынын 
мцасир 
истещсалы 
да 
классик 
таразлашдырылмыш 
гидаланма 
нязяриййясинин  инкишафы  вя  тятбиги  сайясиндя  мцмкцн  олмушдур.  Кечян 
ясрин  сонларында  рус  алимляриндян  Несмейанов  вя  Толстогузовун 
Москвада,  Украйна  алимляринин  Харковда  бу  сащядя  ялдя  етдикляри 
наилиййятляр буна яйани сцбутдур. 
Бцтцн  бунлара  бахмайараг,  щяля  о  дюврдя  апарылан  елми  тядгигатлар 
классик  нязяриййянин  дя  чатышмайан  жящятлярини  мейдана  чыхармышды. 
Бу да юз яксини, илк нювбядя академик Уголев тяряфиндян тяклиф олунмуш 

адекват  гидаланма  нязяриййясиндя  тапмышдыр  ки,  бу  щагда  сонрадан 
мялумат  веряжя-йик.  Бунунла  беля,  классик  нязяриййя  щялялик  тяжрцбя 
цчцн  гцввядядир  вя  онун  ганунауйьунлуглары  гида  мящсуллары  истещсалы 
вя гидаланма иля ялагядар бцтцн сащялярдя эениш тятбиг олунмагдадыр. 
Кассик  гидаланма  нязяриййяляри  инсан  организминин  расионал 
гидаланмасыны  онун  гябул  етдийи  мцхтялиф  гидаларда  ясас  гида 
маддяляринин  физиолоъи  тялябатлара  там  уйьун  эялмяси  мясяляси  иля 
шяртляндирир. 
Эцндялик 
гидаларын 
тяркибиндя 
зцлал, 
йаь 
вя 
карбощидратларын,  витамин,  су  вя  минерал  елементлярин  зярури 
мигдарларынын  олмасы  организмин  дцзэцн  бюйцмя  вя  инкишафында  ясас 
биолоъи тялябаты щесаб олунур.  
Организмин  бюйцмяси  вя  инкишафы,  онун  щяйат  фяалиййяти  гида 
маддяляриндян  тикинти  вя  енеръи  материалы  кими  истифадя  едилмяси  иля 
билаваситя  баьлыдыр.  Инсан  фяалиййяти  цчцн  гиданын  енерэетик 
ящямиййяти  даща  важибдир.  1  грам  зцлалын  там  йанмасы  (организмдя 
оксидляшмяси)  заманы  4  ккал  вя  йа  17,16  кжоул,  1  грам  йаьын 
оксидляшмясиндя  9  ккал  вя  йа  37,9  кжоул,  1  грам  шякярин  оксидляшмяси 
заманы  ися  тяхминян  3,75-4,0  ккал  (15,7-17,16  кжоул)  енеръи  (истилик) 
айрылыр.  
Инсанын  эцндялик  (суткалыг)  гябул  етдийи  гидаларын  калорилик 
ямсалларынын 
физиолоъи 
норма 
щцдудларында 
олмасы 
расионал 
гидаланманы 
характеризя 
едян 
башлыжа 
шяртлярдяндир. 
Гида 
технолоэийасында  вя  физиолоэийасында  тятбиг  едилян  хронометраъ 
методлары  бу  вя  йа  диэяр  фяалиййят,  о  жцмлядян  мцхтялиф  ямяк 
фяалиййятляри заманы сярф олунан енеръини дя юлчмяйя имкан верир.  
Бцтцн  бунлары  биляряк,  инсанын  расионал  гидаланмасынын  ясас 
шяртляринин  ишляниб  щазырланмасы  бюйцк  елми  вя  практики  ящямиййят 
кясб едир. 
Расионал  гидаланманын  ян  башлыжа  шярти  гида  расионунун 
калорилийинин  организмин  суткалыг  енеръи  сярфиня  уйьун  эялмясидир.  Бу 

уйьунлуьун,  мцвафиглийин  дяйишмяси  вя  йа  позулмасы  организмдя 
мцхтялиф позьунлуглара сябяб олур.  
Расионал  гидаланманын  кямиййят  эюстярижиляри  гидада  зцлал,  йаь  вя 
карбощидратларын 
мигдары 
вя 
онларын 
таразлашдырылмасы 
иля 
характеризя 
олунур. 
Гиданын 
оптимал 
щязми, 
сорулмасы 
вя 
мянимсянилмяси 
цчцн 
онда 
гида 
ящямиййятли 
бцтцн 
зярури 
компонентлярин  мцяййян  нисбятлярдя  олмасы  важибдир.  Гидаланманын 
физиолоъи  нормаларына  ясасян  гидада  (расионда)  зцлал,  йаь  вя  шякяр 
арасындакы  нисбятин  1:1,  1:4  кими  олмасы  даща  оптимал  сайылыр.  Ону  да 
гейд едяк ки, бу нисбят мцхтялиф йаш  дяряжяляри, физиолоъи вязиййятляр, 
жоьрафи вя иглим шяраитляри, ямяк фяалиййятинин нювляри вя щятта жинс 
фяргляри иля ялагядар олараг дяйишиля биляр. 
Технологлар  тяряфиндян  гида  расионлары  тяртиб  едиляркян,  илк 
нювбядя  ярзаг  мящсулларында  вя  хюряклярдя  зцлал,  йаь  вя  шякяр 
маддяляринин нисбяти мигдарларына диггят йетирилир.  
Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, инсан цчцн расионал гидаланма 
вя  гидада  организм  цчцн  зярури  олан  мцхтялиф  маддялярин  олмасы  вя 
онларын  мцяййян  таразлыг  нисбятляринин  эюзлянилмяси,  щям  нормал 
физиолоъи  щяйат  фяалиййяти,  щям  дя  саьламлыг  бахымындан  олдугжа 
важиб мясялядир. 
Бцтцн бунлары хюряк вя мямулатлар цчцн ресептляр вя технолоэийалар 
ишляйиб  щазырлайаркян  нязяря  алмалы,  эцндялик  гида  расионлары  (менйу) 
организмин мадди тялябатына уйьун тяртиб олунмалыдыр. 
Бу  бахымдан,  Азярбайжан  милли  хюрякляринин,  тятбиг  олунан  диэяр 
халгларын хюрякляринин кимйяви тяркиб эюстярижиляринин юйрянилмяси, 
онларын  гидалыг  вя  биолоъи  дяйярлийинин  тякмилляшдирилмяси  щямишя 
диггят мяркязиндя олмалыдыр. Йалныз бу щалда милли мятбяхимизи мцасир 
технолоэийалар бахымындан инкишаф етдирмяк олар. 
Мцхтялиф  ящали  груплары  цчцн  гида  расионларынын  енеръи  дяйярини 
нязяря  алан  физиолоъи  нормалар  гидалыг  дяйяри  вя  с.  щаггында  мцхтялиф 

ядябиййатларда  эениш  мялуматлар  верилмишдир.  Бунлардан  ялавя,  гида 
расионлары  гуруларкян,  щеч  олмаса,  эцндялик  мящсул  нормалары  нязяря 
алынмалыдыр (мясялян, жядвял 1 вя 2-дя эюстярилдийи кими нормалар). 
Бунунла  беля,  ясас  йери  бу  ишдя  щялялик  таразлашдырылмыш  гида 
нязяриййяси  ясасында  тяртиб  олунмуш  ясас  гида  маддяляри  вя 
компонентлярини  якс  етдирян  нормалар  (бах:  жядвял  3)  тутур.  Бу  нормалар 
суткалыг  енеръи  дяйяри  3000  ккал-а  чатан  расионлары  нязяря  алмаг  шярти 
иля щесабланмышдыр. 
Нязяря  алынмалыдыр  ки,  йашлы  ящали  цчцн  гидаланма  нормалары,  о 
жцмлядян мяслящят эюрцлян мящсул нормалары: а) жинс-дян, б) йашдан, в) 
ямяк  характериндян,  г)  иглим  шяраитиндян,    д)  организмин  физиолоъи 
вязиййятиндян асылы олараг ишляниб щазырланмышдыр. 
Бцтцн  бунларын  ясасында  18  йашдан  60  йаша  гядяр  ящали  ямяк 
интенсивлийи  груплары  цзря  бюлцшдцрцляряк,  онлар  цчцн  физиолоъи 
гидаланма нормалары ишляниб щазырланмышдыр (бах: жядвял 4).
 
Жядвял 1  
Эярэин олмайан физики иш реъиминдя ишляйянляр цчцн мяслящят эюрцлян 
эцндялик мящсул нормалары 
 
Мящсулларын ады 
Мигдары, гр. 
Ят  
200 
Балыг  
50 
Сцд вя мцвафиг сцд мящсуллары 
0,5-0,7 
Чюряк вя чюряк-булка мямулатлары 
300 
Шякяр  
50-100 
Картоф  
300 
Диэяр тярявязляр 
400 
Мейвя, эилямейвя вя ширяляр 
200 
Йармалар  
30 
Битки йаьы 
20 
Кяря йаьы вя диэяр щейванат йаьлары 
10-15 
(хюряйя дахил оланлардан ялавя) 
Йумурта  
 
Эцндя 1 ядяд 
 
 
Жядвял 2  
Йашлы ящалинин гидаланмасы цчцн эцндялик мящсулларын мяслящят  
эюрцлян мигдары, грамла  
 
Мящсулларын ады 
65 йаша гядяр 
65-дян йухары йашлылар цчцн 
Кишиляр 
Гадынлар 
Кишиляр цчцн 
Гадынлар 

цчцн 
цчцн 
цчцн 

Човдар чюряйи 
100 
100 
100 
100 
Аь чюряк (буьда) 
200 
150 
150 
120 
Буьда уну 
10-20 
10-20 
10-20 
10-20 
Макарон мямулаты 
10 
10 
10 
10 
Йарма вя пахлалылар 
30 
30 
25 
25 
Картоф  
250 
200 
200 
150 
Тярявяз вя бостан мящсуллары 
400 
400 
350 
350 
Гуру мейвяляр (эавалы) 
25 
25 
25 
25 
Шякяр  
50 
50 
50 
50 
Йаьсыз ят 
100 
75 
100 
75 
Йаьлы балыг 
75 
75 
60 
60 
Сцд  
150 
150 
150 
150 
Кефир  
150 
150 
150 
150 
Йаьсыз кясмик 
100 
100 
100 
100 
Пендир  
10 
10 
10 
10 
Йумурта  
Щяфтядя 2 ядяд 
Щяфтядя 2 ядяд 
Битки йаьы 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
Кяря йаьы 
10 
10 
10 
10 
Хама  
10 
10 
10 
10 
 
Жядвял 3 
Йашлы инсанын орта суткалыг (эцндялик) гида маддяляриня олан тялябаты 
(А.А.Покровскийя эюря таразлашдырылмыш гидаланма дцстуру) 
Гида маддяляринин ады 
Мигдары 
Гида маддяляринин ады 
Мигдары 
Су, г 
1750-2200 
Йаьлар, г 
80-100 
о жцмлядян: 
ичмяли (су, чай, гящвя вя с.) 
 
800-1000 
о жцмлядян: 
полидоймамыш 
йаь 
туршулары, г 
 
3-6 
биринжи хюряклярдя 
250-500 
Битки йаьы 
20-25 
гида мящсулларында 
700 
Холестерин + 
0,3-0,6 
зцлаллар, г 
80-100 
Фосфолипидляр + 

о жцмлядян: 
щейванат мяншяли 
50 
Минерал маддяляр, мг 
 
Явязолунмаз аминтуршулар, г 
 
калсиум 
800-1000 
триптофан 

фосфор 
1000-1500 
лейсин 
4-6 
натриум 
4000-6000 
изолейсин 
3-4 
калиум 
2500-5000 
валин 

хлоридляр 
5000-7000 
треонин 
2-3 
магнезиум 
300-500 
лизин 
3-5 
дямир 
15 
метионин 
2-4 
синк 
10-15 
фенилаланин 
2-4 
манган 
5-10 
 
Жядвял 3-цн арды 
Явязолунан 
аминтуршулар, г 
 
хром 
2-2,5 
щистидин+ 

мис 

арэинин+ 

кобалт 
0,1-0,2 

систин+ 
2-3 
молибден 
0,5 
тирозин+ 
3-4 
селен + 
0,5 
аланин 

фторидляр 
0,5-1,0 
серин 

йодидляр 
0,1-0,2 
Глцтамин туршусу 
16 
Витаминляр, мг 
 
Аспараэин туршусу 

Ж (аскорбин туршусу) 
70-100 
пралин 

Б

(тиамин) 
1,5-2,0 
глисин 

Б
2
 (рибофлавин) 
2,0-2,5 
Карбощидратлар, г 
400-500 
Б
2
 (мцхтялиф формада) 
0,04 
(300-400 МЕ 
ушаглар цчцн) 
о жцмлядян: 
 
ПП (никотин туршусу) 
15-25 
нишаста 
400-500 
Б
3
 (пантотенат) 
5-10 
шякяр 
50-100 
А (мцхтялиф формада) 
1,5-2,5 
Цзви 
туршулар 
(сцд 
туршусу,  лимон  туршусу 
вя с.), г 

Б
6
 (пиридоксин) 
2-3 
Балласт 
маддяляр 
(селлцлоза, пектин), г 
25 
Б
12
 (кобаламин) 
0,005-0,08 
 
 
Б
15
 (пангам туршусу) 
2,5 
 
 
П (рутин) 
25 
 
 
Б
9
 (фолий туршусу) 
0,1-0,5 
 
 
Е (мцхтялиф формада) 
2-6 
 
 
К (мцхтялиф формада) 

 
 
биотин 
0,15-0,3 
 
 
холин 
500-1000 
 
 
липой туршусу + 
0,5 
 
 
инозит, г + 
0,5-1,0 
Гейд: + ишаряси – гида амилини эюстярир ки, йа явязолунмаз компонентлярля явяз олуна 
билярляр, йа да онларын явязолунмазлыьы там мянада мцяййян едилмямишдир.
 
 
Жядвял 4 
Йашлы ящали цчцн организмин физиолоъи тялябатына уйьун гида маддяляринин 
эцндялик нормалары 
 
Груплар
 
Физики 
активлик 
ямсалы
 
Йаш, 
ил
 
Енеръи, 
ккал
 
Зцлаллар, г
 
Йаьлар, г
 
Карбощидратлар, г
 
жями
 
о жцмлядян, 
щейванларда
 
Кишиляр цчцн
 

 
1,4
 
18-29
 
2450
 
72
 
40
 
81
 
358
 
 
 
30-39
 
2000
 
68
 
37
 
77
 
335
 
 
 
40-59
 
2100
 
65
 
36
 
70
 
303
 

 
1,6
 
18-29
 
2800
 
80
 
44
 
93
 
411
 
 
 
30-39
 
2650
 
77
 
42
 
88
 
387
 
 
 
40-59
 
2500
 
72
 
40
 
83
 
366
 

 
1,9
 
18-29
 
3300
 
94
 
52
 
110
 
358
 
 
 
30-39
 
3150
 
89
 
49
 
105
 
335
 
 
 
40-59
 
2950
 
84
 
46
 
98
 
303
 
V
 
2,2
 
18-29
 
3850
 
108
 
59
 
128
 
411
 
 
 
30-39
 
3600
 
102
 
56
 
120
 
387
 
 
 
40-59
 
3400
 
96
 
53
 
113
 
366
 
V
 
2,4
 
18-29
 
4200
 
117
 
64
 
154
 
484
 
 
 
30-39
 
3950
 
111
 
61
 
144
 
462
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə