Рамазан Мяммядов Сумгайыт щадисяляриYüklə 1,44 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix07.12.2016
ölçüsü1,44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

 

 

 
Рамазан Мяммядов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумгайыт щадисяляри 
Даьлыг Гарабаь проблеми 
kонтекстиндя 
 
 
 
 
 
Sumqayıt - 2010 

 

 
 
 
Rəyçilər:   Sadıqov Həsən Şiralı oğlu, 
                  fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
                  Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu, 
                  tarix elmləri doktoru, professor 
                                                               
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Məmmədov  R.S.  Sumqayıt  hadisələri  Dağlıq  Qarabağ 
problemi kontekstində. – Sumqayıt, 2010 – 128 s.  
  
       Geniş  oxucu    kütlələrinə  ünvanlanan  “Sumqayıt    həqiqətləri” 
adlı ümumi bir başlıq altında nəşrə hazırlanmış dörd kitabdan ikincisi 
olan  bu  kitabda  M.Qorbaçov  tərəfindən  SSRİ-ni  dağıtmaq  üçün 
Dağlıq  Qarabağ  kartından  məharətlə  istifadə  olunduğu,  Sumqayıt 
hadisələrinin    isə    Dağlıq  Qarabağ  uğrunda  ümummilli  erməni 
hərəkatına  təkan  vermək  üçün    siyasi    bəhanə  rolunu  oynadığı 
təkzibedilməz dəlillərlə sübuta  yetirilir.
 
 
 
 
 

 

 
 
ССРИ-нин сцгутундан щейфсiлянмяйян  кясин цряйи,  
 эерийя гайытмаьы арзулайан кясин ися  башы йохдур. 
                             Чинэиз Абдуллайев 
                  Бюйцк бир юлкяни цряксизляр даьытдылар,                            
аьылсызлар  ися ону  бярпа  етмяк истяйирляр. 
                       Владимир Путин 
 
Ön söz  
Hörmətli oxucu!  
Bu  kitab  “Sumqayıt həqiqətləri”  adlı  ümumi  bir başlıq 
altında  nəşr  olunmağa  başlanmış  dörd  kitabdan  ikincisidir.  
Birinci  kitab  –  “Sumqayıt:  tarixdən  səhifələr  (1930-2000)”, 
üçüncü  kitab  –  “Sumqayıt  hadisələri  mətbuat  səhifələrində”, 
dördüncü kitab isə – “Sumqayıtın bugünü və sabahı”  adlanır.   
Hər bir şəhərin özünəməxsus, təkrarolunmaz tarixi, taleyi 
vardır.  Sumqayıt  şəhəri    70-illik  sovet  hakimiyyəti  illərində 
SSRİ-də tikilmiş 1174 müasir cavan şəhərlərdən biridir. Onun 
payına XX əsrin  ikinci yarısında Azərbaycan Respublikasının 
ikinci sənaye mərkəzi olmaq düşmüşdür.   
Sumqayıt  şəhərinin  tarixində  qeyri-adi,    gözlənilməz,  acı 
bir səhifə də vardır – 1988-ci il 27-29 fevral hadisələri yazılmış 
səhifə.  Zahirən  antierməni  görüntülü,  əslində  isə  çox  ustalıqla 
təşkil  olunmuş  və  ilk  baxışda  görünməyən  mahiyyətinə  görə 
antiazərbaycan,  antisumqayıt  xarakterli  həmin  hadisələrdən 
artıq  22  il  keçir.  Bu  hadisələrin  səbəbi  nə  dostluq  şəhəri 
Sumqayıtla,  nə  də  o  dövrdə  burada  yaşayıb-yaradan  80-dən 
artıq  müxtəlif  millətlərdən  olan  insanların  –    Sumqayıt 
əhalisinin millətlərarası münasibətləri ilə bağlı deyildir.   
Araşdırmalar  göstərir  ki,  hadisələrin  ən  azı  üç  tərəfi 
vardır:  

 

       Birinci,  bəlkə də ən  əsas  tərəf    Sovet  İttifaqı  Kommunist 
Partiyasının  Baş  katibi  M.S.Qorbaçovun  rəhbərliyi  ilə  dünya 
sosializm  sistemini  və  eləcə  də  SSRİ-ni  dağıtmaq  siyasətini 
həyata keçirən qüvvələr idi.  
İkinci  tərəf  fürsətdən  istifadə  edərək  Dağlıq  Qarabağ 
Muxtar  Vilayətini  Azərbaycandan  qoparmaq  və  Ermənistana 
birləşdirmək  istəyən  erməni  və  ermənipərəst  millətçi  və 
separatçı qüvvələr olmuşdur.  
       Üçüncü  tərəf  isə  hadisələri  icra  edən,  xüsusi  hazırlıq 
keçmiş  təxribat  qrupu  tərəfindən  hadisələrə  təhrik  olunmuş 
yeniyetmələr,  müxtəlif  cinayətkar  ünsürlər  və  yetkinləşməmiş 
gənclər idi. 
SSRİ-nin  milli  münaqişələr  zəminində  dağıdılması 
ssenarisinin  müəllifləri  və  ssenarini  həyata  keçirməyə  çalışan 
qüvvələr,  o  cümlədən,  erməni  millətçi  və  separat-çılarının 
havadarları  Qarabağ  uğrunda  ümummilli  erməni  hərəkatına 
təkan  verə  biləcək  tutarlı  bir  siyasi  bəhanə  əldə  etmək  üçün 
Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  antierməni  iğtişaşları 
törətmək  qərarına  gəldilər  və  bu  məqsədlə  əlverişli  yer  kimi 
Sumqayıt şəhərini seçdilər.  
Hörmətli oxucu, bu kitab üzərində əsas işlər 2004-cü ilin 
sonlarınadək  yerinə  yetirilsə  də,  onun  nəşr  edilib  oxucuya 
çatdırılması  müəyyən  səbəblərdən  ləngimişdir.  Bununla  belə, 
ötən beş-altı il ərzində ölkədə, regionda və bütövlükdə dünyada 
ictimai-siyasi  həyatın  müxtəlif  sahələrində  cərəyan  etmiş 
hadisələrin daxili məntiqi bizə belə bir yekun fikrimizdə israrlı 
olmağa  imkan  verir  ki,  Sumqayıtda  törədilmiş  iğtişaşların 
Dağlıq Qarabağ problemi ilə, sonuncunun isə SSRİ-nin dağıdıl-
ması  problemi  ilə  səbəb-nəticə  bağlılığı  heç  bir  şübhə  doğur-
mur. 
Bu fikrimizi kitabda nə qədər inandırıcı çatdıra bildiyimizi 
isə, əlbəttə, bizim hörmətli  oxucularımız özləri  qiymətləndirə-
cəkdir.  

 

Kitabla  bağlı  rəy  və  təkliflərini  bizə  catdıracaq  hər  bir 
oxucuya əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.   
                                                                                    Müəllif. 
 
 
 
 
Birinci fəsil 
 
 
 
 
МИХАИЛ  ГОРБАЧОВУН 
 
ССРИ-ni 
 
ДАЬЫТМАГ  ФЯЛСЯФЯСИ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Етник зиддиййятляр  газаны 
 
мерика  вя  ССРИ  арасында  апарылан  «сойуг 
мцщарибя» дюврцндя, 1977-1987-ъи илляр ярзиндя 
Америка 
Бирляшмиш 
Штатлары 
президенти 
Ъ.Картерин 
миlли 
тящлцкясизлик 
мясяляляри 
цзря 
мяслящятчиси  вязифясиндя,  сонралар  ися  АБШ  Sтратежи  вя 
Бейнялхалг  Тядгигатлар  Мяркязинин  мяслящятчиси  вя 
Ъон  Щоpкинс  адына  Вашингтон  Университети  няздиндя 
Пол  Х.Ниттсенин  Мцасир  Бейнялхалг  Тядгигатлар 
Mяркязиндя  «Америка  Хариъи  Сийасяти»  цзря  профессор 
вязифяляриндя  ишляyян,  миллиййятъя    полйак  Збигнев 
Бжезински  1997-ъи  илдя    инэилис  дилиндя  «Бюйцк  шаhмат 
тахтасы.  Американын  щюкмранлыьы  вя  онун  эеостратежи 
императивляри»  адлы  китабыны  «Тялябяляримя  –  дцнйанын 
сабащкы  мянзярясини  формалашдырмагда  онлара  кюмяк 
цчцн» епиграфы иля няшр етдирмишдир. 
Китабда ХХ ясрин  сонунъу  ониллийиндя дцнйадакы 
вя хцсусиля дя Азярбайъандакы (Авропа вя Асийа гитяля-
риндя  йерляшмиш  юлкялярдя)  эеостратежи  дурум  анализ 
едилир. Мцяллиф дювлятлярин вя дювлят бирликляринин эяляъяк-
дя мцмкцн олан давраныш вариантларынын моделини cızıр, 
прогнозлашдырыр  вя  Американын  дцнйада  йеэаня  фюв-
гялдювлят  кими  бцтцн  юлкялярин  давранышларына,  онларын 
апараъаглары  сийасятя  гаршы  эюстярмяли  олдуьу  ян  мяг-
сядяуйьун мцнасибяти, мцвафиг реаксийаны тяклиф едир. 
Китаб  гыса  бир  мцддятдя  вя  йцкsək  чевикликля  рус 
дилиня  дя  тяръцмя  едиляряк  ики  дяфя  далбадал  –  1998  вя 
1999-ъу  иллярдя  бюйцк  тиражларла  няшр  олунмушдур. 
Китаба олан бюйцк мараьы онун рус дилиндя няшриня юн 
А 

 

сюз  йазмыш  Русийа  Гуру  Гошунлары  эенерал-майору 
Й.Г.Кобаладзенин ашаьыдакы сюзляри йетяринъя изащ едир. 
О  йазыр:  «Бу  китабы  охумаг  щамы  цчцн  файдалыдыр  – 
хариъи сийасятля мяшьул олан пешякар цчцн дя, ону юзцня 
хобби сечянляр цчцн дя, онунла еля-беля марагланан щяр 
бир  кяс  цчцн  дя.  Чцнки  Америка  щаггында  «йеэаня 
фювгяладя дювлят» кими щяля индийядяк щеч ким бундан 
садя, бундан сярт вя бундан ачыг шякилдя данышмамыш, 
дцнйада  онун  мцстясна  мювгейини  щансы  цсулларла 
сахламаг  вя  мющкямляндирмяк  лазым  олдуьуну  бу 
дяряъядя чылпаглыьы иля ашкарламамышдыр». 
Китабын  əsas  идейасы Бирляшмиш Штатларын  Аврасийа 
цзяриндя юз нязарятини сахламаг цчцн щярби, игтисади вя 
мядяни  цстцнлцйцндян  неъя  истифадя  етмяси  мясяля-
синдян ибарятдир.  
Нийя  мящз  Аврасийа? З.Бжезински Аврасийаны еля 
бир «бюйцк шащмат тахтасы»на бянзядир1 ки, yахын онил-
ликляр  ярзиндя  Американын  щюкмранлыьы  цьрунда  сийаси 
ойун мящз онун цзяриндя, йяни мящз Аврасийада апа-
рылаъагдыр  вя  бу  суперконтинентин  Америка  тяряфиндян 
идаря едилмяси ондан ибарятдир ки, АБШ-ын марагларына, 
онун  «Глобал  фираванлыьына»  тящлцкя  йарада  биляъяк, 
онунла  рягабят  апармаьа  гадир  ола  биляъяк  щяр  щансы 
диэяр бир фювгял дювлятин йарадылмасына йол вермясин. 
                                                 
*
«
Шащмат тахтасы» сюз бирляшмяси сийаси термин кими проф. З.Бjезинскинин 
юз «ихтирасы» дейилдир. Ондан чох-чох яввяллярдя, щяля ХЫХ ясрин биринъи 
йарысында «инэилис  дипломатийасы ачыг-ашкар лорд Керзонун дили иля бяйан  
едирди    ки,  Тцркiстан,  Яфганыстан,  Закаспи,  Иран  олса-олса  шащмат 
тахтасындан  башга бир  шей дейил вя онун цзяриндя дцнйайа щюкмранлыг 
уьрунда  ойун  эедир»  (Бах:  Севинъ  Йусифзадя.  ХХ  ясрин  яввялляриндя 
Орта  Шяргдя  Инэилтяря  иля  Русийа  арасында  рягабят  вя  Азярбайъан.  – 
Дирчялиш – ХХЫ яср2003, №69, с.126. Курсив бизимкидир. – Р.М.). 

 

Мцяллиф гейд едир ки, тяхминян 500 ил бундан яв-
вял,  гитяляр  арасында  сийаси  ялагяляр
 
щяйата  кечирilмяйя 
башланан андан Аврасийа дцнйанын эцъ мяркязиня чев-
рилмяйя башланмышдыр. Мцяллиф ону да гейд едир ки, щяля 
1940-ъы  илдя  бцтцн  дцнйайа  аьалыг  етмяк  иддиасында 
олан Адолф Щитлер вя Иосиф Сталин нойабр айында апарыл-
мыш  эизли  данышыглар  заманы  юз  араларында  бирмяналы 
мцгавиля баьламышдылар ки, Америка Аврасийадан узаг-
лашдырылсын.  Онларын  щяр  бири  йахшы  дярк  едирdi  ки, 
«Аврасийа  дцнйанын  мяркязидир  вя  ким  Аврасийайа 
нязарят едирся, о, бцтцн дцнйа цзяриндя нязаряти щяйата 
кечирир» (с.12). 
Икинъи Дцнйа мцщарибяси фашист Алманийасынын вя 
онун мцттяфигляринин мяьлубиййяти иля нятиъялянди. ССРИ 
мцщарибядян  галиб  кими  чыхды.  Онун  гцдрятли  ордусу 
вар  иди.  Мцщарибя  нятиъясиндя  дцнйа  сосиализм  системи 
йаранды. Лакин бунунла беля, ССРИ тякбашына Аврасийа-
йа  нязарят  етмяк  игтидарында  дейилди.  Чцнки  ССРИ-нин 
гялябяси  ня  гядяр  мющтяшям  олса  да,  юлкя  чох 
зяифлямишди, онун яразисинин Авропа щиссясиндя йерляшян 
шящяр  вя  кяндлярин  бюйцк  яксяриййяти  йерля  йексан 
едилмишди, 20 милйондан артыг ящалиси мящв олунмушду, 
юлкянин  игтисадиййаты  даьыдылмышды  вя  йенидян,  аз  гала 
сыфырдан  гурулмалы  иди.  Гялябяйя  щяср  олунмуш  мащны-
лардан бириндя дейилдийи кими, 1945-ъи илин 9 май Гялябя 
эцнц  совет  адамлары  цчцн  «чал  сачлы»,  «эюзц  йашлы»  bir 
байрам олду.  
Икинъи  Дцнйа  мцщарибяси  заманы  Алманийа  цзя-
риндя гялябя чалмыш диэяр бир дювлят дя АБШ олмушдур. 
Фашист  Алманийасы  цзяриндя  гялябя  Бирляшмиш  Штатларын 
Аврасийа  мяканында  щярби,  сийаси  вя  игтисади 
мювгелярини чох эцъляндирмиш олду. Лакин АБШ да щяля 
дцнйайа  тякбашына  щюкмранлыг  етмяк  цчцн  кифайят 

 
10 
гядяр  гудрятли  дейилди.  Одур  ки,
 
мцщарибядян  сонракы 
йарымясрлик дювр АБШ иля ССРИ арасында бцтцн дцнйайа 
аьалыг етмяк уьрунда мцbариzя дюврц олду. Бу мцба-
ризядя  ким  галиб  эялся  иди,  о,  Аврасийа  мяканына  вя, 
демяли,  бцтювлцкдя  дцнйайа  тякбашына  щюкмранлыг 
етмяк имканы ялдя етмиш олаъагды. 
Хцсусиля  гейд  етмяк  лазымдыр  ки,  бу  мцбаризядя 
АБШ щямишя апарыъы рол ойнамыш, щцъум тактикасындан 
истифадя  етмиш,  ССРИ  ися  яксяр  щалларда  мцдафия 
тактикасы  иля  щярякят  етмякля  кифайятлянмяли  олмушдур. 
Бу  сябябдян  дя  о,  яслиндя  щадисялярин  архасынъа  эедян 
тяряф кими чыхыш етмишдир. 
Профессор  З.Бжезински  йухарыда  ады  чякилмиш 
китабын  чох  мцщцм  вя  ян  бюйцк  бир  фяслини  «Аврасийа 
Балканлары»  адландырмышдыр.  Мцяллиф  «Балканлар»  сюзц-
нцн  Авропада  етник  мцнагишяляр  вя  бюйцк  дювлятлярин 
бу  реэионда  рягабятляри  иля  ассосиасийа  олундуьуну 
гейд  едяряк  йазыр  ки,  Аврасийанын  да  юз  «Балканлары» 
вардыр.  Эюркямли  сийасятчи  «Аврасийа  Балканлары» 
сырасына 9 дювляти – Газахыстан, Гырьызыстан, Таъикистан, 
Тцркмянистан,  Азярбайъан,  Ермянистан,  Эцръцстан вя 
щямчинин Яфганыстан дювлятлярини дахил едир. Тцркийя вя 
Иран  да  бу  сийащыйа  дахил  едилмяк  цчцн  потенсиал 
намизядляр  сайылыр.  Амма  бу  ики  дювлятин  диэярляри  иля 
мцгайисядя сийаси вя игтисади бахымдан даща чох щяйат 
габилиййятlи 
олдуьу, 
щяр 
икисинин 
«Аврасийа 
Балканлары»нда  реэиона  тясир  эюстярмяк  уьрунда  фяал 
мцбаризя апардыьы вя она эюря дя онларын  бу реэионда 
мцщцм  эеостратежи  ойунчулар  щесаб  олундуьу 
эюстярилир. 
«Аврасийа  Балканлары»  юлкяляринин  Ъянуб-Шярги 
Авропа,  Орта  Асийа,  Ъянуби  Асийанын  бир  щиссяси,  Йа- 
хын  Шярг  вя  Иран  кюрфязи  району  кими  тябии  сярвятлярля 

 
11 
зянэин  олан  Шяргля  Гярби  коммуникасийа  ялагяляри  иля 
бирбаша  бирляшдирян  бюйцк  яразини  ящатя  етдийи  нязяря 
алынарса,  бу  реэионда  эениш  игтисади  вя  сийаси  тясир 
даиряси  ялдя  етмяк,  бурада  олан  зянэин  йерцстц  вя 
йералты  сярвятлярдян,  о  ъцмлядян  тябии  газ  вя  нефт 
ещтийатларындан  бящрялянмяк  щявясини  тякъя  Русийа, 
Тцркийя,  Иран  вя  Украйна  кими  гоншулугда  йерляшян 
дювлятлярин  дейил,  щям  дя  Инэилтяря,  Франса,  Алманийа 
вя  диэяр  Гярби  Авропа  дювлятляри  иля  йанашы  Америка 
Бирляшмиш  Штатлары,  Чин,  Щиндистан,  Пакистан  вя 
Йапонийа кими юлкялярин дя мараг даирясиндя одуьуну 
анламаг чятин олмаз. 
Нязяря  алмаг  лазымдыр  ки,  1990-2015-ъи  илляр 
ярзиндя  дцнйада  енержи  дашыйыъыларына  олан  тялябатын  50 
фаизядяк  артаъаьы  щяля  1980-ъi  иллярдя  прогнозлашдыры-
лырды.

Ону  да  нязяря  алмаг  лазымдыр  ки,  Орта  Асийада 
вя Хязяр дянизи щювзясиндя олан йералты тябии газ вя нефт 
ещтиййатларынын  цмцми  щяъми  бцтювлцкдя  Кцвейт, 
Мексика кюрфязи вя Шимал дянизи реэионларындакы йатаг-
ларда олан ещтийатлардан хейли артыгдыр. 
Демяли,  истяр  Гярб,  истярся  дя  Шярг  юлкяляринин 
енержи дашыйыъыларына артан тялябатı  да бу реэионда щасил 
олунаъаг нефтин вя тябии газын щесабына юдяниля биляр.


                                                 
2
 Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Илщам Ялийев щяля АРДНШ-нин 
биринъи  витсе-президенти  олдуьу  заман,  2003-ъц  илдя  Москвада  чап  олунмуш 
«Каспийскаya  нефт  Азербайджана»  адлы  китабында  гейд  едир  ки,  «Вашингтон 
пост» гязети aпрел 2002-ъи ил tarixli nömrəsində  йазыр: «АБШ-ын нефт ширкятляри илк 
нювбядя  юлкянин  мили  марагларыны  якс  етдирян  неfт  мцгавилялярини  …  50-60  ил 
яввялъядян баьлайырлар …» 

*
Авропа  Иттифаqы  юзцнцн  газа  олан  тялябатынын  йалныз  20  фаизини,  нефтин  ися  16 
фаизини  юдяйир.  Галан  80-85  фаиз  енержи  мящсулларыны  иттифага  дахил  олан  юлкяляр 
хариъдян  алыр.  АБШ-ын  МДБ  цзря  мяслящятчиси,  политолог  С.Сестанович  юз 
юлкясинин  Гафгазда  апардыьы  сийасяти  беля  ачыглайыр:  «Гафгаздакы  сийасятимиз 
бяллидир. Биз  орада игтисади-сийаси щяйаты тянзимлямякдян, дцнйа базарына чыхышы 
тямин етмякдян, демоkраtик принсипляри горумагдан ютрц мцбаризямизи инадла 

 
12 
Лакин  ня  гядяр  ки,  ССРИ  кими  гцдрятли  бир  дювлят 
мювъуд иди, Орта Асийа вя Хязяр дянизи щювзясиндя нефт 
щасилатына вя иxраcына нязаряти Русийа тякбашына щяйата 
кечирirди  вя  щяр  щансы  бир  юлкянин  бу  сащяйя  мцдахиля 
етмяси  мцмкцн  дейилди.  Бундан  ютрц  ССРИ-нин  даьыл-
масы лабцд иди. 

  
        Мялум олдуьу кими, 20-ъи ясрин 40-ъы – 80-ъи иллярин-
дя  капитализм  вя  сосиализм  адланан  ики  иътимаи-сийаси 
систем арасында эедян игтисади, сийаси, идеоложи вя щярби 
йарышда дцнйа сосиализм системинин башында дуран ССРИ 
дювляти  игтисади  ъящятдян  артыг  удузмушду.
**
  Одур  ки, 
дцнйа  сосиализм  системинин  щярб  йолу  иля  даьыдылмасы 
щям мцмкцн дейилди, щям дя сон дяряъя тящлцкяли иди – 
щярб  йолу  бцтцн  дцнйаны  фялакятя  сцрцкляйяр,  нцвя 
мцщарибясиня
 
эятириб  чыхара
 
билярди.

**
  Она  эюря  дя 
дцнйа  сосиализм  системинин  башында  дуран,  онун 
                                                                                                        
апараъаьыг … Хязяr щювзясинин енержи ресурслары иля баьлы стратеэийасы имкан верир 
ки, АБШ щюкцмяти Гафгаздакы марагларыны артырсын вя ъиддиляшдирсин …». 

 
ССРИ-нин даьылмасынын лабцдлцйц бир чох диэяр факторларла да баьлыдыр. 
Лакин биз бурада мювзумузла билаваситя баьлы олан нефт факторуну эюс-
тярмякля кифайятлянирик. 
 
*
3
 Щятта 1990-ъы илдя, йяни бейнялхалг мцнасибятлярдя дя йенидянгурма 
сийасятини  апаран  М.Горбочовун  щакимиййятя  эялдийиндян  5-6  ил  сонра 
да, сцгутуна вур-тут биръя ил галмыш беля, ССРИ ади силащлары (танк, зирещли 
машын,  топ)  АБШ-дан  6  дяфя  чох,  нцвя-ракет  силащларыны  ися  2  дяфя  чох 
истещсал  етмишди.  Халг  тясяррцфатынын  диэяр  сащяляриндя  –  халгын  рифащ 
щалынын йахшылашдырылмасына, хидмят сащяляринин инкишафына, ятраф мцщитин 
горунмасына,  реэионларын  бярабяр  сявиййядя  инкишаф  етдирилмясиня 
йюнялмиш програмларын щялли йа артыг чохдан арха плана кечмишди, йахуд 
да щеч нязярдя тутулмурду.  

**
 
Мцгайися  един:  «Нцвя  силащынын  йарадылмасы  вя  йайылмасы  о  демяк 
иди  ки,  дцнйаya  щюкмранлыг  етмяк  уьрунда  рягабят  апаран  ики  ясас 
дювлят (АБШ вя ССРИ. – Р.М.) арасында эюзлянилян классик типли (яняняви, 
ади. – Р.М.) мцщарибя  няинки тякъя онларын юзляринин гаршылыглы мящвиня 
эятириб  чыхараъаг,  щятта  бяшяриййятин  бюйцк  щиссяси  цчцн  дя  дящшятли 
фаъиялярля нятиъяляня биляр» (Бжезински З. Эюстярилян ясяри, с.17). 

 
13 
онурьа  сцтунуну  тяшкил  едян  ССРИ  дювлятини  даьытмаг 
мягсяди  иля  щяля  сойуг  мцщарибя  илляриндян  мцхтялиф 
консепсийалар  ишляниб  щазырланырды  ки,  бунларын  да  ян 
башлыъасы  чохмиллятли  юлкядя  етник  щисслярин  эцълян-
дирилмяси,  миллятлярарасы  ядавятлярин  гызышдырылмасы,  эео-
сийаси марагларын тоггушдурулмасы сийасяти олду.
 
З.Бжезински  «Аврасийа  Балканлары»  сийащысына 
дахил  етдийи  юлкяляри  «етник  зиддиййятляр  газаны»  адлан-
дырыр  ки,  онларын  да  яксяриййяти,  даща  дягиг  десяк, 
доггуз  юлкядян  сяккизи  ССРИ-нин  тяркибиндя  олан 
мцттяфиг  республикалар  иди.  Демяли,  ССРИ-ни  даьытмаг 
«етник  ядавятляр  газаныны»  гыздырмаг,  юлкя  дахилиндя 
сабитлийи  позмаг,  миллятлярарасы  наразылыглары  эцъляндир-
мяк, юлкядя щяръ-мярълик салмаг йолу иля мцмкцн ола 
билярди.  Совет  Иттифагы  Коммунист  Партийасынын  Баш 
катиби  М.С.Горбочовун  башладыьы  «йенидянгурма» 
сийасяти  бу  ссенаринин  щяйата  кечирилмяси  цчцн  ялверишли 
шяраит йаратды. 
 
Цмцд долу нязярляр 
 
1985  -ъи  ил  март  айынын  11-дя  Совет  Иттифагы  Ком-
мунист  Pартийасы  Mяркязи  Комитясинин  нювбядянкянар 
пленуму  Михаил  Серэейевич
 
Горбачову  Мяркязи 
Комитянин  Баш  катиби  вязифясиня  сечди.  М.С.Горбaчо-
вун bаш катиб елан олунмасы мисли эюрцнмямиш тезликля 
–  онун  сяляфи  К.У.Черненконун  вяфат  етмяси  барядя 
мялумат верилдикдян дюрдъя саат sonra – щяйата кечирил-
ди вя Совет Иттифагынын тарихиндя илк дяфя олараг гязетляр 
вяфат етмиш рящбярин портретини щямишя олдуьу кими 1-ъи 
сящифядя йох, 2-ъи сящифядя вермишдиляр. Чцнки гязетлярин 
1-ъи  сящифяляриндя  варисин,  йяни  Горбачовун  портрети, 

 
14 
тяръцмейи-щалы  вя  мярщум  Баш  катибин  дяфниндя  онун 
сюйлядийи вида нитги чап олунмушду. 
Юлкядя  щадисялярин  о  вахтдан  сонракы  ъяряйаныны 
диггятля изляйиб-арашдыранда эюрмяк олур ки, бу щал щеч 
дя  тясадцф  нятиъясиндя  баш  вермиш  бир  хята  вя  йа  дцшц-
нцлмямиш  ъüзи  бир  сящв  дейилди,  яксиня,  щяртяряфли,  чох 
йцксяк  дягигликля  юлчцлцб-бичилмиш  вя  совет  иътимаи-
сийаси  гурулушунун  деврилмясиня,  ССРИ-нин  сцгутуна 
йюнялмиш  илк  ямяли  аdдым,  бир  нюв  кяшфиййат  характерли 
«сынаг  шары»  вя  йа  «сынаг  дашы»,  ъямиййятин  мцнаси-
бятини, онун реаксийасыны йохламаг цчцн инъя бир эедиш, 
мцвафиг гцввяляри щярякятя эятирмяк цчцн ися рямзи бир 
ишаря, хцсуси бир парол имиш. 
Демяк  лазымдыр  ки,  бу  сынаг  дашы  щядяфя  дцз 
атылмышды.  Беля  ки,  гыса  бир  тарихи  заман  кясийиндя,  сон 
бир  нечя илляр  ярзиндя  вяфат етмяляри иля  ялагядар олараг 
Баш  катиб  кцрсцсцндя  бири  диэярини  явяз  едян,  яслиндя 
ъямиййятя  щеч  бир  ямяли  хейри  дяймяйян,  юлкяни  тяняз-
зцля  апаран  гоъа,  фярсиз,  сяриштясиз,  хястя,  дили  сюз 
тутмайан,  щятта  мцхтялиф  йыьынъагларdа  чыхыш  етмяк 
цчцн  кюмякчиляри  тяряфиндян  щазырланан  йазылары 
щыггaна-щыггaна,  эцъля  охуйан  рящбярлярдян  безмиш, 
ъана  эялмиш  ящали  эюзлянилмядян  бюйцк  сийаси  сящняйя 
атылан  ъаван  (вур-тут  54  йашлы),  енержили  бир  адамы  – 
сяляфляриндян  фяргли  олараг  чыхышларыны  каьыздан 
охумайан,  (илк  бахымдан  «синядяфтяр»,  мащиййятъя 
бошбоьаз,  -  ялбяття,    бу  кейфиййят  щяля  эяляъякдя  цзя 
чыхаъагды!),  гапалы  бир  юлкянин,  бцтювлцкдя  совет 
ъямиййятинин  иътимаи  щяйатында,  инсанларын  бири-бириляри 
иля  цнсиййятляриндя  индийядяк  ишлядилмямиш  «демо-
кратийа»,  «плцрализм»,  «ашкарлыг»,  «йени  тяфяккцр», 
«йенидянгурма»  вя  с.  кими  дейими  хош  йени  сюз  вя  сюз 
бирляшмялярини  эцндялик  нитгя  эятирян  Баш  катиби  – 

 
15 
М.S.Горбачову  танрынын  юлкяйя  бяхш  етдийи  йени 
дцнйаэюрцшлц,  йени  тяфяккцрлц,  савадлы,  баъарыглы  бир 
дювлят башчысы, халгын хиласкары кими гябул етди. Инсанлар 
щесаб  етдиляр  ки,  тязя  эялян  дювлят  башчысы  бу  вахтадяк 
онлары  тянэя  эятирмиш  игтисади  бющранлардан,  ярзаг 
гытлыьындан, зящримара галмыш «талон системиндян» азад 
едяъяк, узун иллярдян  бяри давам едян эцндялик чюряк, 
ят,  йаь  нювбяляриндян  онларын  ъанларыны  гуртараъаг, 
мямурларын  юзбашыналыьындан,  рцсвятхорлуьундан  вя 
саиря, вя саиря бу кими негатив щаллардан хилас едяъяк. 
      Ъямиййятин  базиси  адланан  вя  ашаьы  тябягяни  тяшкил 
едян  сырави  вятяндашлар  –  фящля вя кяндлиляр вя еляъя дя 
юлкяни  идаря  едянлярдян  ибарят  цстгурумла  базис 
арасындакы  иътимаи  тябягя  сайылан  зийалыларын  -    мцщян-
дис, мцяллим, щяким, шаир вя йазычы, ряsсам, сянят адам-
лары вя с., демяк олар ки, бюйцк яксяриййяти эцман етди 
ки,  сосиализм  ъямиййятинин  али  мягсядини  вя  партийанын 
програм  ниййятини  ифадя  едян  «Щяр  кясдян  баъарыьына 
эюря,  щяр  кяся  ямяйиня  эюря»  принсипи  бундан  сонра 
даща  каьызда  йазылмыш  вя  йалныз  дейилян  гуру  бир  шцар 
олараг  галмайаъаг,  ямяли  ишдя  щяйата  кечириляъяк, 
тятбиг олунаъаг вя беляликля дя юлкянин игтисади тяряггиси 
тямин  едиляъяк,  инсанларын  даща  да  фираван  йашамалары 
цчцн  лазымi  шяраит,  мцвафиг  сосиал  мцнасибятляр 
йаранаъагдыр.  Цмид  долу  нязярляр  Москвайа, Кремля, 
партийанын  Мяркязи  Комитясиня,  онун  йениъя  сечилмиш 
Баш катибиня доьру йюнялди.  
 
 
 
 
 
 
 

 
16 
 


Yüklə 1,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə