Rbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura mYüklə 1,75 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/6
tarix26.07.2017
ölçüsü1,75 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

Qısa nəticələr, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri 

 

AR böyük qayğısına, bilavasitə respublika əhalisinin qida statusun pozulması və  ətraf  mühitin  təbii  və  texnogen  amillərə  immunoreaktivliyi  ilə  əlaqədar  olan, 

sağlamlığın  problemləri  səbəb  olur.  Qidanın  profilaktika  və  bir  sıra  xəstəliklərin 

müalicə amili kimi rolu haqqında təsəvvürlərin tez inkişafı və həmçinin, profilaktik 

və  müalicəvi  təsirinə  (funksional  komponentlər)  malik  olan  maddələrin  kəşf 

olunması,  qida  texnologiyasında  prioritetlərin  yenidən  baxılmasına  məcbur  edir. 

Profilaktikanın  və  əhalinin  sağlamlığını  qorumaq  üçün  ən  təbii  və  effektiv  üsul, 

dünya  təcrübəsi  göstərən  kimi,  funkional  təyinatlı  qida  məhsulların  istehsalı  və 

onların  əhalinin  geniş  təbəqələrin  qida  rasionuna  daxil  edilməsidir.  Bunun 26 

 

səbəbindən,  məhsulun  keyfiyyətinin  yüksəlməsinə  və  səhiyyə  üçün  ümumdövlət xərclərin azalmasına nail olunur.  

Ə

dəbiyyat  mənbələrin  təhlili  əsasında,  Avropa  ölkələrində  qida  məhsulların istehsalında  geniş  isifadə  olunan  və  müsbət  fizioloji  təsiri  təmin  edən,  insan 

orqanizmində  immunitetin  yüksəlməsinə  və  normal  mikroekoloji  iqlimin 

saxlanılmasına səbəb olan, fizioloji funksional inqrediyent kimi inulin seçilmişdir.  

Respublika əhalisinin qidanın faktiki strukturun təhlili bunu təsdiq edir ki, un 

qənnadı  məmulatları,  o  cümlədən  biskvitlər  və  kövrək  peçenye,  xüsusilə  uşaq  və 

gənclərdə,  bütün  kateqoriyalı  alıcılarda  tələbatı  olan,  kütləvi  mütəmadi  istehlak 

olunan  məhsullardır.  Bundan  başqa,  un  qənnadı  məmulatları,  təşkil  olunan 

kollektivlərdə,  uşaq  və  yeniyetmələrin  əsas  qida  məhsulların  çeşidinə  daxildir. 

Lakin,  peçenye  xəmirinin    və kövrək  peçenye  növlərindən hazırlanan  ənənəvi un 

qənnadı  məmulatların  tərkibi,  yüngül  həzm  olunan  karbohidratlar  və  lipidlərlə 

yüklənmişdir.  Bu  qrupdan  olan  məmulatların  həddindən  çox  istehlakı,  mədəaltı 

vəzinin  insulyar  aparatın  sistematik  qıcıqlanmasına  gətirib  çıxarır,  bu  isə,  öz 

növbəsində,  onun  funksiyasının  azalmasına  səbəb  ola  bilər,  əhəmiyyətli  dərəcədə 

şə

kərli diabetin, piylənmənin inkişaf riskini yüksəldir. Ona görə də, yerli və xarici alimlər, müxtəlif növ  kövrək peçenye xəmir növlərindən hazırlanan məmulatların 

kimyəvi  tərkibini,  bioloji  aktiv  maddələrin  energetik  dəyərinin  azalması  və 

miqdarını  artırılması  hesabına,  balanslaşdırılmış  qidalanmanın  tələbləri  ilə 

uyğunlaşdırmaq mümkünlüyünün öyrənilməsi üzərində işləyirlər.  

Ə

dəbiyyat icmalında həmçinin göstərilmişdir ki, həm peçenye, həm də kövrək xəmir  özündə,  struktur  və  xassələri  əsas  yüksək  və  aşağı  molekulyar  reseptur 

inqrediyentlərin  nisbəti  ilə  müəyyən  olunan  və  istehsal  texnologiyası  ilə  sıx 

ə

laqədə  olan,  mürəkkəb  heterogen,  labil  kolloidli  dispers  sistemlərini  əks  etdirir. Unlu  qənnadı  məmulatların  resepturalarında  müxtəlif  inqrediyentlərin  çox 

miqdarda  olması  səbəbindən,  xəmirin  tərkibində,  öz  aralarında  müxtəlif  qarşılıqlı 

ə

laqələr yarada bilən, aktiv kimyəvi birləşmələrin sayı çox olur. Bununla əlaqədar olaraq, xəmirin yoğrulması zamanı onda, onun kimyəvi tərkibindən çox asılı olan, 

ə

n  mürəkkəb  biokimyəvi  proseslər  baş  verir.  Peçenye  və  yaxud  kövrək  xəmirin 27 

 

resepturasına  daxil  edilən  hər  hansı  bir  əlavə,  xəmirin  formalaşma  prosesinə  və bişirilmiş  məmulatların  keyfiyyətinə  təsir  edir.  Ona  görə  də,  tərkibində  fizioloji 

funksional inqrediyentlər olan un qənnadı məmulatların hazırlanması zamanı, insan 

orqanizmin  funksional  inqrediyentlərdə  tələbatın  və  zənginləşmiş  məhsulun 

ə

nənəvi keyfiyyətin təminatı arasında balansı saxlamaq zəruridir. Beləliklə,  funksional  qida  məhsulların  hazırlanmasının  aktuallığını  nəzərə 

alaraq,  tədqiqatların  məqsədi,  funksional  təyinatlı  qatqı  əlavə  etməklə  biskvit  və 

kövrək peçenyenin elmi əsaslandırılmış texnologiyalarının işlənib hazırlanması idi. 

Bu bir sıra məsələlərin həllini tələb edir: 

1.  Feyxoa  püresi  əlavə  etməklə  texnoloji  xassələri  öyrənmək  və  alınan 

nəticələri nəzərə almaqla, onu kövrək xəmirə daxil etmək;  

2.  Feyxoa  püresinin  əlavə  edilməsi  üçün  texnoloji  prosesin  optimal 

mərhələsini  və  həmçinin,  kövrək  xəmirdən  yüksək  keyfiyyətli  məmulatların 

alınması  üçün  daxil  edilmə  üsulunu  və  onun  optimal  konsentrasiyasını  müəyyən 

etmək; 


3.  Kövrək  xəmirin  formalaşmasında  qatqının  rolunu  və  onun  bişirilmiş 

məmulatların keyfiyyətinə təsirini müəyyən etmək; 

4.  Feyxoa  püresi  əlavə  edilmiş  kövrək  xəmirin  istehsal  texnologiyasının 

optimal rejim parametrlərini müəyyən etmək; 

5.  Bişirilmədən  sonra,  saxlama  prosesində  kövrək  peçenyenin  keyfiyyət 

göstəricilərinə feyxoa püresinin təsirini öyrənmək; 

6.  Feyxoa  püreli  kövrək  peçenye  üçün  texnoloji  normativ  hüquqi  aktları 

işləyib hazırlamaq; 

7.  Ənənəvi  məmulatlarla  müqayisədə,  feyxoa  püresi  əlavə  edilmiş  kövrək 

peçenyenin işlənib hazırlanmış texnologiyalar üzrə rəqabətliyini təhlil etmək.  

 

 

 

 

28 

 

 II FƏS L. TƏDQ QAT OBYEKT  VƏ METODLARI  

 

2.1.

  Tədqiqat obyektləri 

 

Tədqiqat  obyekti  kimi  feyxoa  püresindən  istifadə  edilərək    müxtəlif  növ şə

kərli  peçenye  məmulatları  hazırlanma  texnologiyası  və  resepturası  işlənib 

hazırlanmışdır.  

Tədqiqat  işləri    Bakı  Biskvit fabriki  və  “Qida  məhsullarının texnologiyası” 

kafedrasında    yerinə  yetirilmişdir.  Beləliklə,  qarşıya  qoyulmuş  məqsədi  yerinə  - 

yetirmək üçün aşağıdakı məhsullardan istifadə edilmişdir.  

 

Şə

kər tozu    

 

  

QOST  21 üzrə  

Patkə  

 

  

 

 QOST 5194 üzrə 

Feyxoa püresi   

 

 

  

QOST 18-264-76 üzrə 

Meyvə cövhəri  

 

  

 

QOST18-103-84 üzrə Vanilin  

 

  

 

 QOST 16599 üzrə 

Süd turşusu   

 

 

  

QOST 490 üzrə 

Pektin 

 

  

 

 QOST 29186 üzrə 

Buğda unu    

 

 

  

TŞ 8 RSFSR 11-95-91 üzrə 

Noxud unu   

 

  

 

QOST 3898 Yulaf unu    

 

  

 

ТУ 8-22-3-84 

 

Təzə hazırlanmış feyxoa püresi Su    

 

  

 

 QOST 28-74 üzrə 

Yumurta    

 

 

  

QOST 49-181-83 

 

 

 29 

 

2.2.  Tədqiqat metodları 

 

Tədqiqat  zamanı  feyxoa  püresinin  aşağıdakı  texnoloji  göstəriciləri  təyin edilmişdir. Feyxoa püresinin tərkibindəki quru maddələrin miqdarı ümumi məlum 

metodika üzrə təyin edilmişdir [31]. 

Feyxoa  püresinin  jeleləşmə  xassəsi  öyrənilmişdir.  Bunun  üçün  tərkibində 

90% su olan üzüm püresi və 100 q şəkər tozu götürülür və qazana tökülür. Qazanın 

dar tərəfi aşağı yönəlmiş kəsik konus şəkillidir. Qazanın yuxarı diametri 115 mm, 

dibinin siametri 75 mm, hündürlüyü 70 mm-dir. Qazanın çəkisi məlum olmalıdır. 

Feyxoa  püresi  olan  qazan  elektrik  plitəsində  qızdırılır,  qarışdırılaraq  qaynama 

həddini çatdırılır.  

Bişmiş kütlənin çıxımı xalis çəkinin 165 q-a bərabər olmalıdır. 

Bunlar  tərkibində  10%  quru  maddə  və  90%  nəmliyi  olan  feyxoa  püresinə 

aiddir.  

Ə

gər pürenin tərkibində quru maddələrin miqdarı 10%-dən çox olarsa (quru maddələrin  miqdarı  refraktometrlə  təyin  edilir)  su  ilə  qarışdırılır.  Pürenin  su  ilə 

yaxşı  qarışdırılıb  jelelənməni  təyin  etmək  üçün  100  q  nümunə  çəkilib  götürülür. 

Ə

gər  mənfi  nəticə  alınarsa  onda  jele  üçün  hazırlanmış  nümunəyə  limon  turşusu ə

lavə  edib  bişirilir.  Əlavə  edilən  turşunun  miqdarı  təyin  edilir.  Hazır  məhsulun 

turşuluğu 0,5-0,7% olmalıdır.  

Eyni zamanda peçenyenin qidalılıq dəyərinin hesabatı aparılmışdır. 

Peçenye  xəmiri  laboratoriya  şəraitində  yoğrulmuş  və bişirilmişdir.  Xəmirin 

və  yarım  fabrikatın  nəmliyi  Çijovanın  VN XP  –  Vç  aparatında  və  quruducu 

ş

kafda  təyin  edilmişdir.  Xəmirin  özlülüyü  isə  keçmiş  SSR -Fizika  Kimya nstitututnda  akademik  Trapeznikov  tərəfindən  hazırlanmış  viskozimetrdə  təyin 

edilmişdir [22, 29, 31]. 

Bu  cihaz  hərəkətə  gətirici  mexanizmdən,  silindrdən  və  qeyd  edici 

qurğulardan ibarətdir. Hətəkətə gətirici mexanizmdən fırlanma hərəkəti termostatik 

qabda  yerləşən  xarici  silindrə  elektromaqnit  mufta  vasitəsilə  ötürülür.  Üzərinə 

işsqlandırıcıdan  işıq  şüası  düşən  güzgü  daxili  silindrin  öz  oxu  üzərində 30 

 

yerləşdirilmişdir.  Qeyd  edici  qurğu,  üzərində  yarığı  və  fotokağızı  olan  qapağın işərisində yerləşdirilmiş barabandan ibarətdir. Güzgüdən əks edən işıq şüası qapaq 

üzərindəki  yarıqdan  fotokagız  üzərinə  düşərək  daxili  silindrin  meyillilik  bucağını 

qeyd edir.  

Ölçmə  ω=  const  metodu  üzrə  aparılmışdır,  yəni  hərəkətə  gəlmə  sürətinin 

sabitlilik  şəraitində  (xarici  silindrin  fırlanma  sürəti)  deformasiya  vahidinin  artım 

vaxtında hərəkətə gəlmə qüvvəsinin dəyişməsi təyin edilir. 

Tədqiq olunan sistemi xarici silindrə töküb, daxili silindrə qoyub 15 dəqiqə 

müddətində  20

0

C  temperaturda,  xarici  silindrə  müəyyən  bucaq  verməklə elektromaqnit muftasını bə qeyd edici qurğunu işə salırıq. 

Artıq  deformasiyanın  təsirindən  daxili  silindr  müəyyən  bucaq  altında 

dönərək  nəticədə  foto  kağız  üzərinə  düşən  işıq  şüası  da  öz  vəziyyətini  dəyişir  və 

foto  kağıza  qeyd  olunur.  Burulma  bucağının  və  xarici  silindrin  dönmə  bucağının 

fotokağız  üzərindəki  qeydlərinə  əsasən  gərginlik  deformasiya  əyriləri  hesablanır. 

Ölçmə  aşağıdakı  sürətdə,  ω=  0,015  san

-1

  -dən  ω=  0,157  san-1

  intervalında 

aparılmışdır. Hərəkətə gəlmə gərginliyi aşağıdakı formula ilə təyin edilir.  

 

20

2

102

вн

CP

R L

ϕ

π= ;

                 N/m

2

  (2.1) 


 

Burada: 


вн

  

- daxili silindrin hündürlüyü, sm 

R  


- xarici silindrin radiusu, sm 

C

0

   - burulma yerdəyişməsi dövrünə əsasən hesablanmış bucağın 

moduludur. 

φ

 - düşən şüanın yerdəyişməsi, sm 

Deformasiya sürəti aşağıdakı formula ilə hesablanır. 

 

   


(

)

21

2

12

2

21

2

100R

R

R

ξ

ϕϕ

=       

(2.2)


 

31 

 

Burada:  φ

2

 və φ1

 - xarici və daxili silindrin burulma bucağı  R

1

 və R2

  - müvafiq olaraq xarici və daxili silindrin radiusudur 

Sistemin özlülüyü isə 

2

/ mP

H san

η

ξ=

      (2.3) 

formulu ilə hesablanır.  

 

Şə

kərli  peçenyenin  hazırlanması  üçün,  aşağıdakı  xammal  istifadə olunmuşdur:  yüksək  növlü  çörək  bişirmə  üçün  buğda  unu,  şəkər-toz,  toyuq 

yumurtaları, kərə yağı, kartof nişastası, vanil tozu. 

Buğda  unu  –  şəkərli  xəmirdən  unlu  qənnadı  məmulatların  istehsalında 

xammalın əsas növüdür. Biskvit və şəkərli xəmirin hazırlanması üçün zəif özlə unu 

istifadə  edirdilər.  stifadə  olunan  unun  keyfiyyət  xarakteristikası  cədvəl  2.1 

göstərilmişdir: 

Cədvəl 2.1 

  

Buğda unun keyfiyyət xarakteristikası  

Nəmliyin kütlə payı, Çiy yapışqanlılıq 

tərkibi, % 

Yapışqanlılığın  

keyfiyyəti, vahidlə 

Yapışqanlılığın  

xarakteristikası 

14,80 


29 

80 


Kifayət qədər zəif 

 

Nümunələrin seçilməsini 

və 


onların 

sınaqlara 

hazırlanmasını                            

QOST  51232-98,  STB  1036,  QOST  5904-82  (134-136)  üzrə  ümumi  qəbul 

olunmuş üsullarla keçirirdilər. 

Yapışqanlılığın  keyfiyyət  və  miqdarını  QOST  27839-88  müvafiq  olaraq 

müəyyən edirdilər. 

“Buğda unu. Yapışqanlılığın miqdar və keyfiyyətin müəyyən edilmə üsulları”. 

Qatqıların həll olunmasını və suyu saxlama qabiliyyətini standart metodikalar 

üzrə müəyyən edilmişdir. 

Nişastanın xassələrin müəyyənləşməsini məlum metodikalar üzrə aparırdılar. 


32 

 

Qatqıların hidroliz dərəcəsini QOST 8756.13 üzrə Bertran üsulu ilə müəyyən edilmişdir.   

Yumurta-şəkər  qatışığın  köpükyaranma  qabiliyyəti  B.F.Kafka,  köpüyün 

dayanıqlığı  Sosnovski  metodiksı  ilə  müəyyən  edilmiş,  köpüyün  sıxlığı  20ºC 

temperaturda  eyni  həcmdə  çalınmış  kütlənin  distillə  suyun  kütləsinə  nisbəti  ilə 

müəyyən  edilmiş,  köpükdə  havanın  həcmli  konsentrasiyası  dispersiya  mühitin  və 

çalınmış kütlənin nisbəti ilə müəyyən edilmiş, köpüyün bölünməsini, onun köpük 

yaranmasına yönələn, köpüyün ilkin həcmin onun son həcminə nisbəti il müəyyən 

edilmişdir. 

Şə

kərli  xəmir  nümunələrin  struktur-mexaniki  xarakterstikaları  Reotest-2 rotasiya viskozimetrdə müəyyən edilmişdir. 

Şə

kərli  xəmirin  nümunələrin  struktur-mexaniki  xarakterstikaları  məlum metodika ilə müəyyən edilmişdir. 

Bişirilmiş şəkərli peçenyenin orqanoleptik göstəricilərinin qiymətləndirilməsi 

üçün  orqanoleptik  qiymətləndirmə  şkalaları  istifadə  edilmişdir.  Orqanoleptik 

qiymətləndirmə  şkalasında  göstəricilər  sistemi  məntiqi  ardıcıllığı  nəzərə  almaqla 

tərtib  olunmuşdur:  əvvəlcə,  vizual  sonra  isə,  dequstasiya  ilə  müəyyən  olunan, 

keyfiyyət göstəriciləri. 

Şə

kərli xəmirin reoloji xassələri və şəkərli peçenyenin şəkərliliyinin müəyyən olunması laboratoriya penetrometrində ölçülmüşdür. 

Hazır  şəkərli  xəmirin  həcm  kütləsi  nümunə  kütləsinin  onun  həcminə  nisbət 

kimi  müəyyən  edilərək,  şəkərli  xəmirin  şişmə  dərəcəsi  Katsın  üsulu  ilə  müəyyən 

edilərək  sərbəst  mayenin  şəkərli  xəmirdə  tərkibi  saxaroza  konsentratlaşmış 

məhlulun istifadəsi ilə müəyyən olunmaqla, şəkərli xəmirin məsaməliyini Yakobi 

üsulu  ilə  müəyyən  etməklə,  şəkərli  xəmirin  kütləsini,  0,01  q  dəqiqliyə  qədər, 

elektron tərəzidə bişirilmədən 2 saat sonra təyin edilir.   

Şə

kərli  peçenyedə  yağın  kütlə  payı  QOST  5899-85  müvafiq  olaraq, refraktometrik üsulla təyin olunmuşdur. 

Şə

kərli peçenye kütlə payı onun qaynar su ilə ekstraksiyadan sonra müəyyən edilmişdir.  Nişastanı  uzaqlaşdırılması  üçün,  ekstraktı  liofilizləşmiş  amiloqlüko-

33 

 

zidaza  ilə  hidrolizləşdirirdilər.  Sərbəst  şəkərlərin  müəyyən  olunmasından  sonra, hidrolizatın bir qismi inulaza ilə işlənmişdir.  lkin payının və həmçinin, birinci və 

ikinci  hidrolizatların  təhlili,  yüksək  tezlikli  anionmübadiləli  xromotoqrafiyanın 

köməyi  ilə  keçirilmişdir.  lkin  olaraq,  ekstraktda  sərbəst  saxaroza  və  fruktozanın 

miqdarı  müəyyən  olunmuşdur.  kinci  mərhələdə,  ikinci  hidrolizatdan,  hidro-

lizat+qlükoza  və  fruktozadan,  qlükoza  və  fruktozanın  ümumi  miqdarı  müəyyən 

edilmişdir.     

Qatqıların  miqdarını,  müəyyən  şəraitdə,  həllolunma  və  ekstraksiyadan  sonra 

şə

kərlərin konsentrasiyasından, iki ardıcıl hidrolizlərdən sonra şəkərlərin konsent-rasiyasından çıxış edərək, hesablayırdılar. 

Turşluq  rəqəmi  fenolftaleinin  mövcudluğu  ilə,  KOH  məhlulu  ilə,  şəkərli 

peçenyedən  yağın  ekstrakt  titrləşmədən  sonra  müəyyən  edilmişdir.  Peroksid 

rəqəmi  şəkərli  peçenyedən  yağın  ekstraktına  zənginləşmiş  təzə  hazırlanan  yodit 

kalinin  məhlulunu  və  nişastanın  1%  məhlulunu  daxil  edən  zaman,  və  sonradan, 

tiosulfat  natrinin  0,01n  məhlulu  ilə  ayrılan  yodun  titrləşməsi  ilə  müəyyən 

edilmişdir. 

Saxlama  zamanı,  qatqıların  sanitar-mikrobioloji  davamlılığın  müəyyən 

edilməsi standart metodikalarla keçirilmişdir. 

Qatqılı  biskvitlər  və  şəkərli  peçenyenin  rəqabətlik  qabiliyyətin  təhlili 

məmulatların keyfiyyətinin inteqral göstəricisinin hesablanması əsasında, Osipova 

L.D.  tərəfindən  modifikaşlanmış,  Qolubev  V.V.  və  Qruzinseva  N.A.  tərəfindən 

işlənib hazırlanmış metodika ilə keçirilmişdir. 

Ə

sas  qida  maddələrin  və  energetik  dəyərinin  tərkibinə  görə,  kompleks göstərici aşağıdakı formula ilə hesablanır: 

K

э==n

l

i

i

n

l

i

icб

i

ЭiKicб

m

эiK

m

 

Burada E– ayrı-ayrı qida maddələrin energetik dəyəri, kC (zülalın E = 16,7 

kC; E yağın = 37,7 kC; E karbohidraların = 16,1 kC); 


34 

 

m-  əsas  qida  maddələrin  çəkilik  əmsalı;  (m  zülalın  =  5;  m  yağın  =  3,  m 

karbohidratların = 2); 

K

i bal - əsas qida maddələrin balanslaşdırılması (rasionda əsas qida maddələrin 

balanslaşdırma tələbləri ilə müvafiq seçilir, ümumi halda zülal üçün K

bal 

= 1, yağ üçün –

 

Kbal 

= 1, karbohidratlar üçün K

bal 

=4). 


Tədqiqatların  alınan nəticələrin  cəmi  ölçülərin 3-5 dəfə təkrarlanma  zamanı, 

2-3  parallel  təcrübələrdən  müəyyən  olunan,  orta  hesab  vahidi  ilə  xarakterizə 

edilmişdir. 

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

35 

 

 III FƏS L. TEXNOLOJ   TƏDQ QAT  H SSƏS   

 

3.1. Peçenye  xəmirinin keyfiyyətinə feyxoa püresinin təsirinin öyrənilməsi 

 

Qida  məhsullarının  rasional  tətbiqini,  hazırlanma  vaxtının  qısadılmasını  və onun  dad  keyfiyyətini  yüksəldən  müasirntələblərə  cavab  verən  yeni  proqressiv 

ə

məliyyatların tapılıb texnoloji proseslərə tətbiqi vacib məsələlərdən biridir. Bu  məsələnin  həllində,  buraxılan  məhsulun  çeşidinin  yaxşılaşdırılması  və 

genişləndirilməsi böyük rol oynayır.  

Peçenye  yarımfabrikatından  hazırlanan  məhsullara  əhali,  əsasən  uşaqlar 

tərəfindən  böyük  tələbat  var.  Uşaq  qidasında  unlu  qənnadı  məmulatlarının 

çeşidinin müxtəlifliyi hesabına amin turşuların nisbəti tənzimlənir. 

Yüksək  kalorili  malik  olan  peçenye  tərkibindəki  zülalın,  yağın, 

mikroelementin və mineral maddələrin miqdarına görə balanslaşmış məhsul hesab 

edilir.  

Peçenye  yarımfabrikatının  tərkibi  əsasən  78,7%  mineral  maddədən  və  az 

miqdarda  14,6%  zülal  və  yağdan  ibarətdir.  Zülalların,  mikroelementlərin  miqdarı 

çox cüzidir [35]. 

Beləliklə,  bu  dissertasiya  işində  məqsədimiz,  peçenye  yarımfabrikatına 

feyxoa  püresi  əlavə  etməklə,  büyün  orqanoleptiki  göstəricilərinə  saxlamaqla 

bərabər onun bioloji dəyərinin və çeşidinin genişləndirilməsidir.  

Buğda ununa çəkisindən asılı olaraq faizlə noxud unu, yulaf unu və feyxoa 

püresi qatılır. (Cədvəl 3.10.) 

Noxud və yulaf unu buğda unu ilə qarışdırılır, təzə hazırlanmış feyxoa püresi 

ilə qarışdırıcı maşına buğda unundan əvvəl tökülür. 

Bu  əlavələrlə  bişirilmiş  peçenye  lövhələrinin  orqanoleptiki  göstəriciləri 

cədvəl 3.1, 3.2, 3.3, 3.4-də göstərilmişdir.  

 

 


36 

 

Cədvəl  3.1 Feyxoa püreli peçenye xəmirinin resepti 

Komponentlər  

Resept üzrə unun çəkisinə görə %-lə 

Noxud unu 10 15 

20 


30 

Yulaf unu 

10 

20 


30 

40 


50 

60 


Feyxoa püresi 

10 15 

20 


25 

30 


 

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə