Редаксийа щейятиYüklə 2,79 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/298
tarix02.01.2022
ölçüsü2,79 Mb.
#2277
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   298


 АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ 
 
БАКЫ ГЫЗЛАР УНИВЕРСИТЕТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕЛМИ ЯСЯРЛЯР  
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
СЪИЕНТИФИЪ WОРКС 
 
 
 
 
№ 2 (22)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БАКЫ-2015 
 


Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 
 

Бакы Гызлар Университети Елми 
Шурасынын 05 ийун 2015-ъи ил  
тарихли иъласынын (протокол № 6) 
гярары иля няшр едилир 
 
 
 
Тясисчи: Бакы Гызлар Университети 
 
 
«Елми  ясярляр»  мяъмуяси  Азярбайъан  Республикасы  Ядлиййя  Назир-
лийиндя гейдя алынмышдыр (№10/М-4850, 06 йанвар 2010-ъу ил) 
 
 
Мяъмуя Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али Аттестасийа 
Комиссийасынын гярары иля тювсийя едилян няшрляр сийащысына дахил едилмишдир 
(протокол №10-Р, 06 ийул 2012-ъи ил) 
 
 
Баш редактор:
 
Аьарящим Рящимов
 
 
 
Редаксийа щейяти: 
Акиф  Аббасов  (редактор),  Гязянфяр  Казымов,  Məhərrəm  Qasımlı,  Nizaməddin 
Şəmsizadə, Ялизадя Яsэярли, Тяййар Саламоьлу, Yavuz Akpinar (Тцркийя), Abuzər Bağırov, 
Щямдулла  Асланов,  Ядалят  Ахундов,  Тарих  Достийев,  Nərgiz  Quliyeva,  Anar 
İsgəndərov,  Əlikram  Tağıyev,  Исфяндийар  Новрузлу,  Интигам  Ъябрайылов,  Fərrux 
Rüstəmov,  Исмайыл  Казымов,  Низами  Мяммядов,  Чинэиз  Гарашарлы,  Ramiz  Əliyev, 
Камал Камалов (мясул катиб) 
 
 
 
)
22
(
2
22
8
33
415
9952
415
PP


ISBN
    
       

  БГУ – 2015 


Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 


Yüklə 2,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   298
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə