Редаксийа щейятиYüklə 2,79 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/298
tarix02.01.2022
ölçüsü2,79 Mb.
#2277
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   298
 
 

ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ 
 
«Кабус» 
вя йа 
атылмышларын романы 
 
Низами Ъяфяров 
АМЕА-нын мцхбир цзвц,  
профессор, миллят вякили 
 
Ачар  сюзляри:  роман,  йазычы,  кимсясизляр,  ушаглар,  мцщакимя,  иътимаи  яхлагсызлыг, 
ъямиййят, ясярин гящряманы 
Ключевые  слова:  роман,  писатель,  сирота,  дети,  суд,  социальное  распутство, 
общество, герой произведение 
Кей wордс:  новел,  wритер,  ъщилдрен  wитщоут  парент,  триал,  соъиал  дисморалитй,  соъиетй, 
щеро оф тще wорк 
 
Педагожи  елмляр  доктору,  профессор  Аьарящим  Рящимову  эюркямли  бир  педагог  алим 
кими чохдан танысам да, тящсил гуруъулуьу сащясиндяки хидмятляриня бяляд олсам да, етираф 
едим ки, кифайят гядяр мигйаслы ядяби-бядии йарадыъылыьы барядяки тясяввцрцм эениш  дейилди. 
Йазычынын «Кабус» романыны охумаьа да, ня эизлядим, мцяййян тяряддцдлярля баш-
ладым. Дцшцнцрдцм ки, эюрясян, охуйуб баша чатдырмаьа щювсялям чатаъагмы?.. Сян демя, 
Аьарящим кифайят гядяр уста романчы имиш… 
Роман  дцнйа  ядябиййатында  эениш  йайылмыш  бир  техникада  –  беш  йашында  анасы 
тяряфиндян  атылмыш,  атасы  барядя  тясяввцрц  беля  олмайан,  кимсясизляр  евиндя  бюйцйцб 
мцдафиясиз  бир  шякилдя  щяйата  «вясигя»  алмыш  эянъин  дилиндян  йазылмышдыр.  Вя  щямин  эянъ 
тясирли,  емосионал,  бир  гядяр  дя  фялсяфи  цслубда  (щяйат  щаггындакы  мцщакимяляриля)  юзцнцн 
(вя цмумиййятля, атылмышларын) талейиндян бящс едир. 
Йазычы  атылмыш  инсанын  щяйатыны  онун  юз  щиссляринин,  дцшцнъяляринин  контекстиндя 
веряркян,  ялбяття,  тамамиля  тябии  олараг,  мцяллиф  мцдахилясини  эизлятмяйя,  гящряманынын 
характери, дцнйаэюрцшц барядя тясяввцрц онун юз тящкийясиля йаратмаьа чалышыр. 
Лакин  нязяря  алсаг  ки,  Айаз  щяр  щансы  бир  йазычы-мцяллифин  йох,  мящз  Аьарящимин  
гящряманыдыр,  онда  дцшцнмяк  олмаз  ки,  гящряман  (Айаз)  сонаъан  «сярбяст»дир  вя  йа 
«тале»йинин мцтляг сащибидир. Одур ки,  мцяллиф мцдахиляляри, ня гядяр эизлядилмяйя чалышылса 
да, Айазын мцщакимяляриндя  вахташыры юзцнц щисс етдирир: 
«…Палаза бцрцн, елля сцрцн», «Елля эялян  гада-бала той-байрамды»…  Щеч шцбщясиз  
ки,  бу  дцшцнъя  тярзи  мцасир  инсанын  мящвиня  апаран  йолун  башланьыъы  ола  биляр.  Бу,  
чохларынын дуйаммадыьы, йа да дуйуб, анъаг  лагейдъясиня йанындан ютцб кечдикляри «палаза 
бцрцнмя»,  «елля  сцрцнмя»ди.  Доьрудур,  яхлаг  вя  мянявиййатын  деградасийасы  кимсясизляр 
проблемини  тарих  бойу  эцндямя  эятириб.  Амма  етираф  еляйяк  ки,  бу,  щеч  вахт  индики  щяддя 
эялиб  чатмайыб.  Зяннимъя,  бяшяриййят  щазырда  чох  ъидди,  щялли  тяхирясалынмаз  «Биз  щара 
эедирик?»  суалы  гаршысындадыр.  Игтисади,  сийаси,  щярби  эцъцн  артдыьы  бир  дюврдя  йашадыьымыз 
ъямиййятин  яхлаги-мяняви  гцдрятини  инкишаф  етдирмяк  сащясиндя  эюрцлян  ишляр  эяляъяк 
нясиллярин вар олмасы цчцн башлыъа шяртдир. 
Бу  вя  буна  бянзяр  мцщакимяляри,  сосиал-мяняви  гянаятляри  (инсанлыг  фялсяфясини!) 
бцтцн  «Кабус»  бойу  сырави  бир  инсанын  (роман  гящряманынын)  дилиндян  чох  ешидирик.  Анъаг 
инанырыг  ки,  щяйатын  чох  кичик  йашларындан  талейин  цмидиня  атдыьы,  щеч  бир  эцнащы  олмадан 
амансызъасына  ъязаландыра-ъязаландыра  «формалашдырдыьы»  бир  эянъ  бу  ъцр  мцщакимяляр 


Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 

Yüklə 2,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   298
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə