Редаксийа щейятиYüklə 2,79 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə298/298
tarix02.01.2022
ölçüsü2,79 Mb.
#2277
1   ...   290   291   292   293   294   295   296   297   298
 
Xudayar  Sultanlı. Тялябялярин еколожи тящсиллилийинин вя еколожи тярбийялилийинин  
                                 сямярялилик эюстяриъиляри ………………………………………………162 
 
Şərafət  Baxışova. Uşağın məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə adaptasiya  
                     edilməsində inkişafetdirici təlimin rolu ……………………………….168 
 
Mehmet Ali CEYHAN. Tyutorluq fəaliyyətlərinin keyfiyyətinin artırılması yolları ...…...173 
 
Samirə Tağıyeva, Təranə Səfərova. I-II siniflərdə çalışmalar həlli vasirəsilə şagirdlərin 
                                             riyazi hazırlığının artırılması ……………………….178 
 
Ayişə Mustafayeva. "Elektrik sahəsi" bölməsinin tədrisində riyaziyyat ilə əlaqə ………...183 
 
Rəna Qurbanova. Görkəmli Azərbaycan maarifçisi Həsən bəy Zərdabinin həyatı ………189 
 


Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 
 
211 
Xatirə Qocayeva. M.Ə.Rəsulzadə maarif və onun əhəmiyyəti haqqında ………………….194 
 
ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ 
 
Reyhan Əhmədova. Məktəb psixoloqlarında özünüqiymətləndirmənin peşə  
                                    özünüdərklə əlaqəsi …………………………………………………198 
 
МЦЯЛЛИМИН ЮЗЦНЦТЯЩСИЛИ ЦЧЦН 
 
İnsaf Həmzəyeva, Leyla Camalova, Günay Əlizadə. 
Çirklənmiş torpaqda ağır  
                                                                          metalların təmizlənmə üsulları ..................204 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
                                                                                  
 
                                                       
 
 
                                                           
 
 
 


Бакы Гызлар Университети                                                                     Elmi əsərlər 2015/2 
 
 
212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Няшриййат директору: Гасым Абдурящимов 
Няшриййат редактору: Алямзяр Фятялийева 
Dиzayn: Севда Гулийева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Йыьыlmaьa верилмиш: 16.06.2015 
Чапа имzаланмыш: 30.06.2015 
Каьыz форматы: 27 х 18 
Чап вяряги: 10,8 ч.v. 
Сайы: 200 нцсхя 
 
 
 
 
Jurnal “BQU”nun mяtbяяsиndя nяшr olunmuшdur. 
M.Sяnanи kцч., 62 
 
Jurnalыn web sяhиfяsи: http//www.swnews.org 
Elektron poчt цnvanы: 
jurnal@swnews.org
 
Tel: (012) 595 30 02; (070) 569-77-59 
 
 
 
 


Yüklə 2,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   290   291   292   293   294   295   296   297   298
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə