RedaksiYAŞurasiYüklə 10,22 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/22
tarix31.01.2017
ölçüsü10,22 Mb.
#7070
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

9 772223 972006
5
1
1
1
0

REDAKSİYAŞURASI
M.M.Abbaszadə, N.Ə.Babayev,
F.Ş.Bədəlbəyli, 
A.Q.Abiyev, Ə.T.Əmiraslanov,
A.M.Məhərrəmov, P.A.Nağıyev,
A.M.Paşayev.
REDAKSİYAHEYƏTİ
T.A.Bədəlov (baş redaktor),
R.H.Novruzov (baş redaktorun 
I müavini), İ.M.Allahverdiyev,
A.H.Bağırov,  G.M.Balacanova,
A.H.Batıyeva, N.N.Bayramova,
M.Ə.Əkbərli, V.O.Əkbərov,
N.L.Əliyev,  X.S.Əzimova,
A.E.Həbibov, S.T.Həsənzadə,
N.Z.Hüseynova, Ç.C.Xəlilov,
X.Z.Kərimova, A.Ə.Qasımov,
S.S.Mərdanov, C.F.Orucov,
Ç.İ.Rüstəmov,  O.Y.Şelaginov,
H.R.Zeynalov.
Dİlvəüslubüzrəredaktorlar:
R.H.Novruzov, S.Ş.Nuriyev,
N.M.Musayev, M.Y.Yusubova.
Texnikiredaktor:
M.Ə.Bədəlov.
Kompütervədizayn:
X.S.Mirzəyev, A.Ə.Axundova,
L.M.Ağayeva, İ.İ.Cəfərov.
Redaksiyanыn önvanы: 
AZ1078, Áàêû øÿùÿðè,
A.Salamzadÿ êö÷ÿñè, 28.  
Telefon:
502-47-82(92) (ÒÃÄÊ)
431-62-36 (Redaksiya)
E-mail:
abiturient.journal@gmail.com
web: www.abiturient.az
Æóðíàë Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìÿòáóàò âÿ Èíôîðìàñèéà
Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäÿ àëûíìûøäûð.
(Ëèñåíçèéà B 171,  18 ôåâðàë 1999)
© ÒÃÄÊ – «Абитурийент» – 2015
Òÿëÿáÿ Ãÿáóëó öçðÿ Äþâëÿò
Êîìèññèéàñûíûí  ðÿñìè ðàçûëûüû
îëìàäàí æóðíàëûí âÿ éà îíóí ùÿð
ùàíñû ùèññÿñèíèí òÿêðàð ÷àïû,
éàéûëìàñû, åëåêòðîí âÿ éà
ìåõàíèêè öñóëëà ñóðÿòèíèí
÷ûõàðûëìàñû
ÃАÄАÜАÍÄÛÐ!
Æóðíàë Òÿëÿáÿ Ãÿáóëó öçðÿ Äþâëÿò
Êîìèññèéàñûíûí ðÿñìè ìàòåðèàëëàðû
ÿñàñûíäà ùàçûðëàíìûøäûð.
×àïà èìçàëàíìûøäûð 18.11.2015.
Ðåêëàì ìàòåðèàëëàðûíûí
ìÿçìóíóíà ýþðÿ ðåäàêñèéà
úàâàáäåù äåéèë. 
Ì
öíäÿðèúàò
1
PREZİDENT TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
2
TQDK-nın SƏDRİ M.ABBASZADƏNİN TƏBRİK VƏ TÖVSİYƏLƏRİ
4
PREZİDENT TƏQAÜDÇÜLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT
8
QƏBUL İMTAHANLARINDA YÜKSƏK NƏTİCƏLƏR ƏLDƏ ETMİŞ  
GƏNCLƏR HAQQINDA MƏLUMAT
13
ƏN YÜKSƏK NƏTİCƏ GÖSTƏRMİŞ GƏNCLƏRLƏ MÜSAHİBƏLƏR
QƏBUL İMTAHANLARINDA 600-dən YUXARI BAL TOPLAMIŞ
ABİTURİYENTLƏR
38
I QRUP
74
II QRUP
96
III QRUP
132
IV QRUP
154
QƏBUL İMTAHANLARINDA YÜKSƏK NƏTİCƏ GÖSTƏRMİŞ GƏNC -
L ƏRLƏ ANKET SORĞUSUNUN NƏTİCƏLƏRİ
158
BİLİK YARIŞI ÖNCÜLLƏRİNİN GƏLƏCƏK ABİTURİYENTLƏRƏ 
MƏSLƏHƏT VƏ TÖVSİYƏLƏRİ
162
RƏYLƏR, TƏKLİFLƏR, ARZULAR
165
MƏKTUBLARDAN SƏTİRLƏR
Dünyada  gedən  texnoloji  inkişaf,  elmin  inkişafı,  yeni  texnologiyaların
yaranması  tələb  edir  ki,  biz  də  öz  inkişafımızı  dünyada  gedən  meyillərə
uyğunlaşdıraq. Burada təhsilin səviyyəsi ən başlıca şərtdir. Təhsilin səviyyəsi
hər bir ölkənin ümumi səviyyəsini şərtləndirir. O ölkələr sürətlə inkişaf edir
ki, orada insanlar biliklidir, savadlıdır.
Gənclər gələcəkdə ölkəmizi idarə edəcəklər. Azərbaycanın gələcəyi onların
biliyindən, savadından, Vətənə bağlılığından asılıdır.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
"Абитурийент" журналынын 12-ъи сайында:
2015/2016-CI TƏDRİS İLİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ
TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN BAKALAVRİAT SƏVİYYƏSİNƏ TƏLƏBƏ
QƏBULUNUN NƏTİCƏLƏRİNİN ELMİ-STATİSTİK TƏHLİLİ
ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ DÖVLƏT SİFARİŞİ ƏSASINDA TƏLƏBƏ
QƏBULUNUN NƏTİCƏLƏRİ 
ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ ÖDƏNİŞLİ TƏHSİL FORMASI ÜZRƏ
TƏLƏBƏ QƏBULUNUN NƏTİCƏLƏRİ
DÖVLƏT VƏ ÖZƏL ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ TƏLƏBƏ QƏBULUNUN
MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
XÜSUSİ TƏYİNATLI TƏHSIL MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ TƏLƏBƏ QƏBULUNUN
NƏTİCƏLƏRİ
BÖLGƏLƏR ÜZRƏ 2015-Cİ İL MƏZUNLARININ QƏBUL
İMTAHANLARINDAKI NƏTİCƏLƏRİNİN TƏHLİLİ
ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİNƏ QƏBUL
REZİDENTURAYA QƏBUL
ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ TAM ORTA VƏ ÜMUMİ ORTA
TƏHSİL BAZALARINDA TƏLƏBƏ QƏBULUNUN NƏTİCƏLƏRİ
ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜZRƏ BURAXILIŞ 
İMTAHANLARININ NƏTİCƏLƏRİ
TQDK-NIN İCTİMAİYYƏTİN İSTİFADƏSİNƏ VERİLMİŞ NƏŞRLƏRİ
HAQQINDA MƏLUMAT
TQDK-NIN 2015-Cİ İLDƏ FƏALİYYƏTİ: FAKTLARIN XRONOLOGİYASI

1
TӘHSİLӘ QAYĞI GӘLӘCӘYİMİZӘ QAYĞIDIR
Abbasov Kamran Qaffar oğlu
Abbasov Nihad Natiq oğlu
Abdullaeva Arzu Etibar qızı
Abdulrəhimov Kamran Hüseyn oğlu
Abduyev Firuz Bayram oğlu
Ağayev İsmət Fabil oğlu
Alıyeva Nərmin Üzeyir qızı
Allahverdiyev Əli Allahverdi oğlu
Babaşova Məhbubə Vahid qızı
Bağırov Kənan Yəhya oğlu
Bağırova Nərmin Valeh qızı
Bayramova Fərəh Məmməd qızı
Bəgəliyev Namazəli Ağalar oğlu
Bəşirov Elçin Asif oğlu
Cabbarov Azad Atabala oğlu
Cabbarov Cabbar Heydər oğlu
Camalova Nərmin Çingiz qızı
Cəfərli Lalə Elşən qızı
Cəfərov Elşən Eldəniz oğlu
Cəfərov Sahil İlqar oğlu
Dadaşova Səidə Əli qızı
Eynallı Əlişah Elman oğlu
Əfəndiyeva Xəyalə Rəvan qızı
Əhmədov İbrahim Əhməd oğlu
Əhmədzadə Flora Mehti qızı
Ələddinzadə Murad Nəriman oğlu
Əliyeva Ayçin Rauf qızı
Əliyeva Nərmin Çingiz qızı
Əlizadə Bətulə Mahir qızı
Əmiraslanova Zeynəb Kərim qızı
Əzizli Vüsalə İldırım qızı
Hacızadə Nəzrin Elşən qızı
Həsənli Arzu Ədalət qızı
Həsənli Elvin Elçin oğlu
Həsənov İmamverdi Rövşən oğlu
Hüseynov Kamran Etibar oğlu
Xasməmmədov Hüseyn Rauf oğlu
İsayev Murad Sadiq oğlu
İsgəndərov Əli Rauf oğlu
İskəndərova Gülgəz Süleyman qızı
İsmayılov Fərid Elxan oğlu
İsmayılov Toğrul Rafiq oğlu
İsmayılova Təranə Xudaverdi qızı
İsmayılzadə Zərinə Şahin qızı
İsmixanov Teymur Vüqar oğlu
Kərimli Ləman Araz qızı
Qasımzadə Ləman Umud qızı
Qasımzadə Ümid Rəfael oğlu
Qədirli Elnur Qurban oğlu
Qədirova Leyla Mayıs qızı
Qocayev İlkin İlqar oğlu
Quliyev Zaur Rasim oğlu
Quluzadə Nərmin Səfər qızı
Mahmudova Asya İdris qızı
Mehdiyeva Gülnur Seyhun qızı
Məcidov Nurlan Namiq oğlu
Məhərrəmova Pəri Qafil qızı
Məmmədli Cavid Elxan oğlu
Məmmədli İsa Elişad oğlu
Məmmədli Rəhim Kamal oğlu
Məmmədli Türkay Sənan oğlu
Məmmədli Zərifə Asif qızı
Məmmədov Nihad Vasif oğlu
Məmmədova Yeganə Adil qızı
Məmmədzadə Ülviyyə Elçin qızı
Mirələmli Zərif Cahid qızı
Mirzəyeva Nigar Bəhlul qızı
Musazadə Fidan Ruslan qızı
Müslümov Azər Məmmədhüseyn oğlu
Nadirli Leyla Mehdi qızı
Namazov Nadir Mehdi oğlu
Namazova Selcan Səbuhi qızı
Nəcəfov Hüseyn Məzahir oğlu
Nəcəfov Kərim Cabbar oğlu
Nəzirov Mahir Müqəddəs oğlu
Novruzova Lalə Zəfər qızı
Orucova Ləman Mikayıl qızı
Ömərova Gülay Fərman qızı
Rəfizadə Mehdi Hicran oğlu
Rəhimova Jalə Anar qızı
Rəşidli Zaur Azər oğlu
Rüstəmova Səidə Rəşad qızı
Rzayeva Cəmilə Azər qızı
Sədiyeva Səidə Azər qızı
Sədrəddinova Səbinə Niymət qızı
Səfərli Səfər Ədalət oğlu
Səfərov Cavid Ramil oğlu
Sracbəyli Zöhrə Kamran qızı
Süleymanlı Murad Mətləb oğlu
Şahverdiyev Zaur Çingiz oğlu
Şirinbəyli Təranə Seymur qızı
Şirinov Tural Vidadi oğlu
Tağıyeva Nuranə Məzahir qızı
Təhməzov Məhərrəm Məhəmməd oğlu
Tomtulu Sədi Zaur oğlu
Vətəni Fərdin Fərhad oğlu
Yaqublu Ceyhun Ziyadxan oğlu
Yusifov Elgün Eldar oğlu
Yüzbaşova Sahilə Sali qızı
Zalova Günel Eldar qızı
Zeynallı Murad Nəriman oğlu
Zəkizadə Nərmin Nizami qızı
2.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll
etsin.
İLHAM ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2015-ci il
2015/2016-cı TƏDRİS İLİNDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ MƏKTƏBLƏRİNƏ DAXİL OLMUŞ TƏLƏBƏLƏRƏ
PREZİDENT TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
SƏRƏNCAMI
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109‐cu maddəsinin 32‐ci bəndini rəhbər
tutaraq və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ali məktəb
tələbələri üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 2001‐ci il 3 sentyabr tarixli
564 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:
1.       2015/2016‐cı tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək
nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş aşağı‐
dakı tələbələrə Prezident təqaüdü verilsin:

ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
2
M.Abbaszadə,
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri
HÖRMƏTLİ OXUCULAR!
Jurnalımızın ənənəvi 11‐ci sayı qəbul imtahanlarında ən yüksək nəticələr göstərərək
ölkəmizin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün veril ‐
məsi haqqında Prezident İlham Әliyev cənablarının 14 sentyabr 2015‐ci il tarixli sərən‐
camı ilə açılır.
Xatırladırıq ki, bu, qəbul imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərmiş tələbələrə
Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında hər tədris ilinin əvvəlində dövlət başçısı
tərəfindən verilən 15‐ci sərəncamdır. Onun əsası ulu öndərimiz Heydər Әliyevin
"Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün Prezident təqaüdünün təsis
edilməsi haqqında" 3 sentyabr 2001‐ci il tarixli fərmanı ilə qoyulmuşdur. Fərmanda
təhsil sahəsində yüksək nəticələr əldə etmiş tələbələrə dövlət qayğısını
gücləndirmək, onların təhsil alması üçün daha əlverişli şərait yaradılmasını təmin
etmək və təhsilə olan həvəslərini artırmaq məqsədi təsbit olunmuşdur.
O vaxtdan qəbul imtahanlarında yüksək nəticələr göstərən gənclərin təhsil sahəsində‐
ki təcrübəsinin öyrənilməsi, təbliği, ictimaiyyətə tanıdılması və rəğbətləndirilməsi
məqsədilə TQDK tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin əhatə dairəsi daha da
genişləndirilib.
Ötən illərin təcrübəsi və araşdırmalar göstərir ki, bilik yarışı öncüllərinin nailiyyətləri
həm cəmiyyətdə, həm də məktəb və ailə mühitində güclü təsirə malik örnək və

3
TӘHSİLӘ QAYĞI GӘLӘCӘYİMİZӘ QAYĞIDIR
nümunədir. Son 20 ildə ali məktəblərə 600‐dən yuxarı balla qəbul olan gənclərin
sayının artma dinamikası da bunu təsdiq edir. Belə gənclərin sayı əgər 20 il bundan
əvvəl 17 nəfər, 15 il bundan əvvəl 267 nəfər, 10 il bundan əvvəl 1050 nəfər, 5 il əvvəl
1284 nəfər təşkil edirdisə, 2015‐c ildə 2096 nəfər olub.
Jurnalın bu sayı ənənəyə uyğun olaraq gəncliyimizin intellektual elitasının builki təm‐
silçilərinə həsr olunub. "Prezident təqaüdçüləri haqqında məlumat" bölməsində bu
ada layiq görülənlərin ixtisas qrupları, təmsil olunduqları şəhər və rayonlar, təhsil
müəssisələri üzrə siyahısı və sayı təqdim olunub. 600‐dən yuxarı bal toplamış gənclər
bölməsində isə onların bölgələr üzrə sayı verilib. Burada həmçinin abituriyentlərinin
sayına nəzərən 600‐dən yuxarı bal toplayan məzunlarının sayı və faizi daha çox olan
ümumtəhsil müəssisələrinin adları təqdim olunub. Bütün bu materiallar təhsil icti‐
maiyyəti üçün nəinki mötəbər informasiya mənbəyidir, eyni zamanda, onların nəzər‐
diqqətini  qabaq  cıl  təcrübənin, örnəyin, nümunənin ünvanlarına yönəltməkdir. 
Təqdim olunan digər maraqlı məlumat yüksək bal toplamış gənclərin qəbul üçün
ölkənin hansı ali təhsil müəssisələrini seçməsi və buna müvafiq say göstəriciləridir. 
Jurnalın elektron (internet) versiyasında hər bir yüksək göstəricili gəncin topladığı
bal, qəbul olduğu ixtisas, bitirdiyi ümumtəhsil məktəbi haqqında məlumatlar da
təqdim olunub.
Bu il qəbul imtahanında 15 nəfər gənc maksimal nəticə (700 bal) göstərib. Onlarla
aparılmış müsahibələr jurnalın ən maraqlı materiallarındandır. 
Әvvəlki illərdə olduğu kimi, bu il də bilik yarışı öncülləri  ilə anket sorğusu aparılıb.
Sorğuda abituriyentlərdən qəbul imtahanına necə hazırlaşması (müstəqil, repetitorla,
hazırlıq kurslarında), hazırlığın müddəti, qəbul üçün hansı motivasiyanı əsas tutması,
ixtisas seçiminə kimlərin və nələrin təsir etməsi, imtahan suallarının məzmunu, çətin‐
lik dərəcəsi, o cümlədən açıq tipli test tapşırıqları, imtahana ayrılan vaxt, imtahanda
yaradılan şərait, rast gəlinən neqativ hallar və s. barədə rəyləri soruşulub. Sorğuya
verilmiş cavablar redaksiyanın analitik‐informasiya qrupu tərəfindən araşdırılıb,
ümumiləşdirilib və nəticələr jurnalın bu sayında dərc edilib. Anket sorğusu işti‐
rakçılarına qəbul imtahanlarına hazırlıqla bağlı öz təcrübələri barədə fikirlərini,
gələcək abituriyentlərə məsləhət və tövsiyələrini bildirməyə də imkan yaradılmışdı.
Bununla bağlı cavablardan daha çox diqqət çəkən nümunələr, eləcə də onların qəbul
prosesinin müxtəlif mərhələləri və tərəflərinə münasibətlərini əks etdirən rəy və tək‐
lifləri təqdim olunub.
Gəncliyimizin qızıl fondunu təşkil edən dünənki yüksəkballı abituriyentlərin təcrübə ‐
sini öyrənməkdə və təbliğ etməkdə bizim istəyimiz onları öz böyük uğurlarını ali təh‐
sil həyatında da davam etdirməyə səsləməkdir. Çünki onların hər birinin gələcəkdə
yüksək səviyyəli mütəxəssis olmağa güclü potensialı vardır. Məqsədimiz həm də bu
günün şagirdlərinə – gələcək abituriyentlərə, onların valideynlərinə, təhsil işçilərinə
qabaqcıl təcrübə nümunələri və örnəklərini göstərmək, onları bu nümunələrdən
nəticə çıxarmağa çağırmaqdır.

ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
4
PREZİDENT TƏQAÜDÇÜLƏRİ
HAQQINDA MƏLUMAT 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 2015‐ci il tarixli sərəncamına əsasən, bu
il Azərbaycan Respublikasının ali təhsil muəssisələrinə qəbul imtahanlarında ən yüksək nəticə
göstərmiş 102 tələbəyə Prezident təqaüdü təyin edilmişdir.
I ixtisas qrupunda Prezident təqaüdünə 690 bal və daha yüksək nəticə göstərmiş tələbələr
layiq görülmüşdür. Onların 8 nəfəri qız, 19 nəfəri isə oğlandır.
II ixtisas qrupunda Prezident təqaüdünə 677 bal və daha yüksək nəticə göstərmiş tələbələr
layiq görülmüşdür. Onların 5 nəfəri qız, 20 nəfəri isə oğlandır.
III ixtisas qrupunda Prezident təqaüdünə 685 bal və daha yüksək nəticə göstərmiş tələbələr
layiq görülmüşdür. Onların 18 nəfəri qız, 7 nəfəri isə oğlandır.
IV ixtisas qrupunda Prezident təqaüdünə 687 bal və daha yüksək nəticə göstərmiş tələbələr
layiq görülmüşdür. Onların 17 nəfəri qız, 6 nəfəri isə oğlandır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2006‐cı il tarixli, 509№‐li Fərmanının 2‐ci
bəndinə əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasından I ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında 687
bal toplamış 1 nəfər qız və IV ixtisas qrupunda 686 bal toplamış 1 nəfər oğlan Prezident təqaüdünə
layiq görülmüşdür.
Ümumilikdə Prezident təqaüdünə layiq görülmüş tələbələrin 49 nəfəri qız, 53 nəfəri isə
oğlandır. Prezident təqaüdçülərindən 25 nəfər ADA Universitetinə, 24 nəfər Azərbaycan Tibb
Universitetinə, 17 nəfər Bakı Ali Neft Məktəbinə, 14 nəfər Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına, 9 nəfər “Qafqaz” Universitetinə, 6 nəfər Bakı Dövlət
Universitetinə, 4 nəfər Naxçıvan Dövlət Universitetinə, 1 nəfər Azərbaycan Dillər Universitetinə,
1 nəfər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə, 1 nəfər isə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universitetinə daxil olmuşdur.
Aşağıda Prezident təqaüdçülərinin bitirdikləri məktəblər üzrə siyahısını təqdim edirik:
QRUP 
Bakı şəhəri
17 nəfər

163 saylı tam orta məktəb – Məmmədli İsa Elşad oğlu
1
Bakı Türk liseyi (BDU-nun nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət Vəqfi) – İsmixanov
Teymur Vüqar oğlu, Abduyev Firuz Bayram oğlu, Əliyeva Nərmin Çingiz qızı, Zəkizadə
Nərmin Nizami qızı, Tomtulu Sədi Zaur oğlu
5
17 saylı tam orta məktəb – Məmmədov Nihad Vasif oğlu
1
221 saylı tam orta məktəb – Yaqublu Ceyhun Ziyadxan oğlu
1
98 saylı tam orta məktəb – Müslümov Azər Məmmədhüseyn oğlu
1
1 saylı tam orta məktəb – Yusifov Elgün Eldar oğlu
1
Atatürk liseyi (Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfi) – Məmmədli Rəhim Kamal oğlu
1
Kimya-biologiya təmayüllü lisey – Namazov Nadir Mehdi oğlu
1
Xəzər Universitetinin nəzdində “Dünya” məktəbi – Hüseynov Kamran Etibar oğlu
1
33 saylı tam orta məktəb – Məmmədzadə Ülviyyə Elçin qızı
1
Akademik Z.Əliyeva adına lisey – Şahverdiyev Zaur Çingiz oğlu
1
263 saylı tam orta məktəb – Həsənli Elvin Elçin oğlu
1
149 saylı tam orta məktəb – Abdullaeva Arzu Etibar qızı
1
Naxçıvan şəhəri
2 nəfər
A.Cəlilov adına 12 saylı tam orta məktəb – Nəcəfov Hüseyn Məzahir oğlu

H.Cavid adına 5 saylı tam orta məktəb – Əlizadə Bətulə Mahir qızı
1

5
TӘHSİLӘ QAYĞI GӘLӘCӘYİMİZӘ QAYĞIDIR
I
Naxçıvan MR Şərur rayonu
1 nəfər
Z.Hacıyev adına Zeyvə kənd tam orta məktəbi – Allahverdiyev Əli Allahverdi oğlu
1
Bərdə rayonu
1 nəfər 
Akademik Z.Əliyeva adına Texniki təmayüllü məktəb-lisey – Həsənli Arzu Ədalət qızı
1
Şəki rayonu
1 nəfər 
Baş Şabalıd kənd tam orta məktəbi – Sədiyeva Səidə Azər qızı
1
Gəncə şəhəri
1 nəfər
Mir Cəlal adına 39 saylı şəhər tam orta məktəbi – Vətəni Fərdin Fərhad oğlu
1
Quba rayonu
1 nəfər
Texniki təmayüllü liseyin eksperimental pilot sinfi – Ağayev İsmət Fabil oğlu
1
Qubadlı rayonu
1 nəfər
İsa Məmmədov adına Aşağı Mollu kənd tam orta məktəbi – Abbasov Nihad Natiq oğlu 
1
Qəbələ rayonu
1 nəfər
Həmzəlli kənd tam orta məktəbi – Sracbəyli Zöhrə Kamran qızı
1
Cəbrayıl rayonu
1 nəfər
Hovuslu kənd tam orta məktəbi (Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda yerləşir) – Hacızadə
Nəzrin Elşən qızı
1
Zəngilan rayonu
1 nəfər
28 saylı tam orta məktəb – Süleymanlı Murad Mətləb oğlu
1
QRUP 
Bakı şəhəri
13 nəfər
II 
214 saylı tam orta məktəb – Əhmədov İbrahim Əhməd oğlu
1
126 saylı tam orta məktəb – Camalova Nərmin Çingiz qızı
1
İ.Əfəndiyev adına “Elitar” gimnaziya – Ələddinzadə Murad Nəriman oğlu
1
213 saylı tam orta məktəb-lisey – İskəndərova Gülgəz Süleyman qızı
1
289 saylı tam orta məktəb-“Zəngi” liseyi – Rəşidli Zaur Azər oğlu
1
252 saylı tam orta məktəb-lisey – Qasımzadə Ümid Rəfael oğlu
1
278 saylı tam orta məktəb – Məmmədli Türkay Sənan oğlu
1
211 saylı tam orta məktəb – Musazadə Fidan Ruslan qızı
1
234 saylı tam orta məktəb – Rəhimova Jalə Anar qızı
1
114 saylı tam orta məktəb – Məmmədli Zərifə Asif qızı
1
Akademik Z.Əliyeva adına lisey – İsmayılov Fərid Elxan oğlu
1
Avropa Azərbaycan məktəbi – Zeynallı Murad Nəriman oğlu
1
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Heydər Əliyev adına lisey – Bağırov Kənan
Yəhya oğlu
1
Sumqayıt şəhəri
1 nəfər
Texniki və təbiət elmləri liseyi – İsmayılov Toğrul Rafiq oğlu
1
Naxçıvan şəhəri
1 nəfər
C.Naxçıvanski adına 11 saylı tam orta məktəb – Nəcəfov Kərim Cabbar oğlu
1
Abşeron rayonu
1 nəfər
Xırdalan şəhər B.Cəfərov adına 3 saylı tam orta məktəb – İsgəndərov Əli Rauf oğlu
1
Xırdalan şəhər 9 saylı tam orta məktəb – Rəfizadə Mehdi Hicran oğlu
1
Gəncə şəhəri
1 nəfər
2 saylı internat tipli xarici dillər təmayüllü gimnaziya – Abbasov Kamran Qaffar oğlu
1
Salyan rayonu
1 nəfər
Kürqaraqaşlı kənd tam orta məktəbi – Qədirli Elnur Qurban oğlu
1

ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
6
II
Şəmkir rayonu
1 nəfər
B.Rüstəmov adına Dəllər-Cəyir kənd tam orta məktəbi – Quliyev Zaur Rasim oğlu
1
Şirvan şəhəri
1 nəfər
18 saylı təbiət və humanitar fənlər təmayüllü məktəb-liseyin eksperimental pilot sinifləri
– Qocayev İlkin İlqar oğlu
1
Saatlı rayonu
1 nəfər
Əlisultanlı kənd tam orta məktəbi – Nəzirov Mahir Müqəddəs oğlu
1
Ağdam rayonu
1 nəfər
2 saylı tam orta məktəb – Təhməzov Məhərrəm Məhəmməd oğlu
1
Ağdaş rayonu
1 nəfər
M.Şeyxzadə adına Texniki, təbiət və humanitar təmayüllü internat tipli gimnaziya – Səfərov
Cavid Ramil oğlu
1
Zəngilan rayonu
1 nəfər
15 saylı tam orta məktəb – Cabbarov Cabbar Heydər oğlu
1
QRUP 
Bakı şəhəri
8 nəfər
III
Bakı Türk liseyi (BDU-nun nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət Vəqfi) – Abdulrəhimov
Kamran Hüseyn oğlu, Səfərli Səfər Ədalət oğlu
2
272 saylı tam orta məktəb – Cəfərov Sahil İlqar oğlu 
1
257 saylı tam orta məktəb – Məmmədova Yeganə Adil qızı
1
267 saylı tam orta məktəb – Qədirova Leyla Mayıs qızı
1
275 saylı tam orta məktəb – Bağırova Nərmin Valeh qızı
1
289 saylı tam orta məktəb-“Zəngi” liseyi – Qasımzadə Ləman Umud qızı
1
Akademik Z.Əliyeva adına lisey – Babaşova Məhbubə Vahid qızı
1
Sumqayıt şəhəri
8 nəfər
31 saylı tam orta məktəb – Mirələmli Zərif Cahid qızı, Mehdiyeva Gülnur Seyhun qızı
2
Naxçıvan şəhəri
1 nəfər
M.C.Cəfərov adına 14 saylı tam orta məktəb – Orucova Ləman Mikayıl qızı
1
Naxçıvan MR Şərur rayonu
1 nəfər
Kürkənd kənd tam orta məktəbi – İsmayılova Təranə Xudaverdi qızı
1
Abşeron rayonu
1 nəfər
Xırdalan şəhər 5 saylı tam orta məktəb – Zalova Günel Eldar qızı
1
Naftalan şəhəri
1 nəfər
S.Vurğun adına 2 saylı şəhər tam orta məktəbi – Rzayeva Cəmilə Azər qızı
1
Gəncə şəhəri
2 nəfər
24 saylı şəhər tam orta məktəbi – Namazova Selcan Səbuhi qızı
1
M.Mehdizadə adına 4 saylı şəhər tam orta məktəbi – Xasməmmədov Hüseyn Rauf
oğlu
1
Şirvan şəhəri
2 nəfər
18 saylı təbiət və humanitar fənlər təmayüllü məktəb-liseyin eksperimental pilot sini-
fləri – Məmmədli Cavid Elxan oğlu, Bəşirov Elçin Asif oğlu
2
Mingəçevir şəhəri
1 nəfər
İ.Qayıbov adına 10 saylı şəhər tam orta məktəbi – Əmiraslanova Zeynəb Kərim qızı
1
Masallı rayonu
1 nəfər
Həsənli kənd tam orta məktəbi – Cabbarov Azad Atabala oğlu
1
Sabirabad rayonu 
1 nəfər
N.Gəncəvi adına 5 saylı şəhər tam orta məktəbi – Əhmədzadə Flora Mehti qızı
1

Yüklə 10,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə