Relations with Iran Azerbaijani transcriptYüklə 66,5 Kb.
tarix13.06.2017
ölçüsü66,5 Kb.
CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Relations with Iran
Azerbaijani transcript:
El G: Siz dediyiniz görə Azərbaycanın İrandan uzun tarixi var. Bu barədə bir az təsfir edə bilərsənmi?
K: İran-Azərbaycan tarixi çox, mən deyirəm ki, zəngindi. Ona görə ki, Azərbaycan hal hazırda... hal hazırdakı İranda Azərbaycanın bir... провинция-sı (əyaləti) var, ona da deyirlər ki Cənubi Azərbaycan. Əgər camaat... əgər bilmək istəyənlər baxsalar İranın карта-sına (xəritəsinə), orda görə bilərlər ki, Azərbaycanın adı iki dəfə yazılıb карта-nın üstündə... Cənubi Azərbaycan... ona görə də, biz 1828-ci ildən sonra, Turkmençay Mügaviləsindən sonra, Rus İmperiyasıynan İran İmperiyası arasında mügavilə bağlanandan sonra, Azərbaycanın... Ulu Azərbaycanın... Ulu deyəndə ki... 1828... iki əsr bundan qabaq ki Azərbaycanın... bölüblər iki yerə, çoxsu qalıb İranda, indiki İranda, azı... 30%... 35%... mən təxminən deyə bilmərəm... diyərəm ki, 30-35% qalıb Rossiya götürüb öz ölkəsinə. Ona görə də Azərbaycan parçalanıb iki hissəyə. Hal hazırda Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan. Şimali Azərbaycan olub Bakı şəhəri paytaxtı, Cənubi Azərbaycanda indi İran ölkəsinə daxildi, onun da mərkəzi Təbriz şəhəridir. Ancaq qabaqlar, 1828-ci ildən əvvəl... 1809-cu... bağışdıyın məni... 1809-cu ildən qabaq Təbriz olub ümumi bütün Azərbaycanın mərkəzi... paytaxtı. Ona görə də, hal hazırda... dəqiq... 100% deyə bilmərəm, amma otuz milliona yaxın, Azərbaycanlılar... mən bildiyimə görə yaşayırlar İranda. Bunun statistik məlumatları var, otuz milliona yaxın. Ümumiyyətlə bütün dünyada əlli milliona yaxın Azərbaycanlılar... milliyəti Azərbaycanlılar olan... milliyət yaşayır. Bunun içərisində otuz million İranda, on milliona yaxın Azərbaycanda, və başqa ölkələrdə... Amerikanın özündə, İngiltərədə, Avropada... təxminən əlli milliona yaxın Azərbaycanlı var.
El G: Cənubi Azərbaycan və Şimali Azərbaycanın nə əlaqələri... politiq yoxsa başqa əlaqələrdən nə deyə bilərsən?
K: İndiki zəmanədə, politik əlaqələr olmalıdır... qonuşu kimi. İran bizim böyük qonşumuzdur... cənubdən, şimaldan isə Rossiya. Biz bu iki dənə böyük ölkələrin arasında... öz... demək olar ki, Azərbaycan höküməti... Azərbaycan milləti özünü elə aparmalıdır ki, həmi Rossiyaynanda dost olsun, həmi də İrandan dost olsun. Düşmənçilik heç kimə köməklik eləmiyib. Heç vaxtı. Düşmən olmaq, bir vaxtı düşmən olursan, sonra bir vaxtdan sonra məcbur olursan dost olmaqa. Azərbaycan isə məcburdı İrandanda, Rossiyaynanda, Türkiyəynəndə... ətraf ölkələrnən dost olmağa. İndi hal hazırda bəzi lazımı olmayan konfliktlər var, oda kı, Azərbaycan milləti, özü mən başa düşürəm ki, bunu həll eləyəcək. Allah qoysa. Havaxt isə eləyəcək. Bunun geci tezi var. Ancaq ki, İrandan Azərbaycandan (Azərbaycanın)... şey... əlaqələri... mən başa düşürəm ki, mənim simamda, mənim görünüşümdə yaxşı olmalıdır, ona görə ki böyük ölkədir, 70 milliona yaxın əhalisi var, çoxlu bizim milli... bizim milli vətəndaşlarımız İran vətəndaşlarıynan əlaqələri var, həm qoxumluqnan, həm dilnən, həm ədəbiyyatnan, həm musiqiynən, ona görə ki... hesab elə ki, 30%... 40% İranın əhalisi Azərbaycanlılardır... etnik Azərbaycanlılardı. Ona görə də, bunu ehtiraz eləmək olmaz. Əlaqələrimiz olmalıdır. Yaxşı olmalıdır əlaqələrimiz.
English translation:
El G: As you said, Azerbaijan and Iran have a long history together. Can you explain a little bit about this?
K: The history of Iran-Azerbaijan is very rich. Because at the moment Azerbaijan… in the present Iran, there is a province of Azerbaijan, it is called Southern Azerbaijan. If the people… if people who want to know look at the map of Iran, they can see there, the name of Azerbaijan is written twice… in there on the map… Southern Azerbaijan… and that’s why after 1828, after the Treaty of Turkmenchay, after the Russian empire and the Iranian empire had an agreement, Azerbaijan… ancient Azerbaijan… when I say ancient… 1828… the Azerbaijan of two centuries ago… they divided it into two… most has stayed in Iran, the present day Iran… the little part… 30%... 35%... I can’t tell you for sure… I’d say 30-35% stayed… Russia took to its country. And that’s why Azerbaijan has partitioned into two parts. Currently, Southern Azerbaijan, Northern Azerbaijan. The city of Baki was Northern Azerbaijan’s capital, Southern Azerbaijan is now part of Iran, and its center is the city of Tabriz. But before, before 1828… in 1809… I’m sorry… before 1809; Tabriz was the center, the capital of the whole Azerbaijan. And that’s why, currently… exact… I can’t say for 100%, but around 30 million Azeris… from what I know, live in Iran. There is statistical information about this, around 30 million. In general, in the whole world, there are close to 50 million Azerbaijanis… people with Azeri nationality. 30 million in Iran, close to 10 million in Azerbaijan, and in other countries… in America itself, Britain, Europe… there are approximately 50 million Azerbaijanis.
El G: What can you say about the relations… political or others… between the Southern Azerbaijan and Northern Azerbaijan?
K: In today’s world, there need to be political relations… as neighbors. Iran is our big neighbor… from the south, and from the north it’s Russia. We, between these two big countries… our… you can say, Azerbaijani government… Azerbaijani people have to act in such a way that they could be friends with Russia, as well as with Iran. Animosity has never helped anyone. Never. Being enemies, at some point you become enemies, then after some time you are forced to be friends. And Azerbaijan has to be friends with Iran, and Russia, and Turkey… with surrounding countries. Right now there are certain unnecessary conflicts, and that is, Azeri people themselves… I understand will solve this. With God’s help. At some point it will happen. Sooner or later. However, the relations between Iran and Azerbaijan… I understand that, in my view, they have to be good, because it’s a big country, it has a population of nearly 70 million, there are many of our national… our national citizens and Iranian citizens have many relations, as relatives, and with the language, and literature, and music, because… think that… 30%... 40% of Iran’s population is Azeri… ethnic Azeris. And that’s why you can’t deny it. We have to have relations. Our relations should be good.
About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

Yüklə 66,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə