Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115

Rəsmi nəşr 

Official publication 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCANIN STATİSTİK 

GÖSTƏRİCİLƏRİ 

 

 

2015

 

 

 

STATISTICAL YEARBOOK OF 

AZERBAIJAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ 

STATE STATISTICAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN  

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

2

Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2015 Statistical Yearbook of Azerbaijan 2015, 

Bakı, 2015.  814 səh. 

 

 

  

 

  

 

  

      


 

 

 

     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ISBN 5-86874-232-9                   © «Azərbaycan Respublikasının 

         Dövlət Statistika Komitəsi» 2015                                                                       «State Statistical Committee of   

         the Republic of Azerbaijan » 2015  

 

                            

 

  

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

3

Müqəddimə 

 

Məcmuə ölkənin sosial, iqtisadi, demoqrafik və ekoloji  həyatında baş verən 

prosesləri  əks etdirən illik rəsmi statistik 

nəşr olmaqla statistika orqanları  tərəfindən 

müəssisə, təşkilat, ev təsərrüfatları və fiziki 

şəxslərdən alınmış statistik hesabat 

məlumatları, siyahıyaalmalar, seçmə 

statistik müayinələr və digər statistik 

müşahidə formaları, eyni zamanda aidiyyəti 

nazirlik, komitə, idarə  və  təşkilatların və 

beynəlxalq qurumların məlumatları 

əsasında hazırlanmışdır. 

2014-cü ilin sosial-iqtisadi göstəriciləri 

2005 və 2013-cü illərlə müqayisəli  şəkildə 

verilmiş  məcmuə geniş oxucu kütləsi və 

digər istifadəçilər üçün nəzərdə 

tutulmuşdur.

 

Preface 

 

Being an annual official statistical issue 

reflecting processes occurred in social, 

economic, demographic and ecological life 

of the country the yearbook is prepared 

based on data of statistical report forms, 

censuses, sample surveys and other 

statistical observation forms received by 

statistical bodies from enterprises

organizations, households and natural 

entities as well as from ministries, 

committees, departments and international 

organizations.              

The Statistical Yearbook reflecting 

social-economic indicators of 2014 in 

comparison with indicators of 2005-2013 

will meet data requirements of widerange of 

readers and other users.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

4

Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri2015

Statistical Yearbook of Azerbaijan 2015

 

  

 

Məcmuənin ümumi rəhbəri Həmid Bağırov General leadership 

Hamid Baghirov 

 

 

Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs  

Məlumatların yayılması şöbəsinin müdiri 

Rafael Suleymanov 

Responsible for preparation of publication 

 

Head of Data Dissemination Department 

Rafael Suleymanov 

 

 

İnformasiya xidməti 

Leyla Kərimova  

 Sevda 


Süleymanova 

 

Rəna Əsgərova  

 

Texniki xidmət Hicran Mahmudova 

 

Könül Bəkirova 

Ramin Məmmədxanov 

 

 

Tərcümə xidməti Gülşən Xəlilova  

 

Information services Leyla Kerimova  

 Sevda 

Suleymanova 

 

Rena Asgerova 

 

 

Technical services 

Hijran Makhmudova 

 

Kenul Bekirova 

Ramin Mamedkhanov 

 

 

Translation services 

Gulshan Khalilova 

 

 

Ünvan Bakı - AZ 1136 İnşaatçılar prospekti Address 

Inshaatchilar avenue AZ 1136 - Baku 

 

 

Əlavə məlumat almaq üçün  

tel: 

 +(0099412) 538-64-98 For further information 

  

+(0099412) 538-93-76 

 

fax:   


 +(0099412) 538-24-42 

 

  

+(0099412) 538-10-13 

 

email:  


sc@azstat.org 

 

 

 

 

http://www.stat.gov.az 

 

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

5

Bölmə Chapter 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

 Ümumi məlumat, General information 7 

 Coğrafi məlumatlar,Geographical data 9 

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər Main socio-economic indicators

37 


2 Demoqrafik 

göstəricilər Demographic indicators

75 


Əmək ehtiyatları və əhalinin məşğulluğu Labor resources and employment

97 


4 Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyəti 

Activities of businesses

123 


Əhalinin həyat səviyyəsi Living standards of population 143 

6 Ev 


təsərrüfatlarının büdcəsi 

Budget of households 165 

Əhalinin mənzil şəraiti Housing conditions of population

197 


8 Təhsil, elm və mədəniyyət 

Education, science and culture 207 

9 Sağlamlığın mühafizəsi Health care  

281 


10 Turizm 

 

Tourism  

309 

11 Hüquqpozmalar Crimes

331 


12 Ticarət və pullu xidmətlər 

Trade and paid services

343 


13 

Ətraf mühitin mühafizəsi Environment

369 


14 

Milli hesablar sistemi və tədiyə balansı System of national accounts and balance of payments

381 


15 Maliyyə, kredit və sığorta 

Finance, credit and insurance 403 

16 Qiymət və tarif indeksləri Price and tariff indices

417 


17 Energetika 

Energy

431 


18 Sənaye 

Industry

449 


19 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 

Agriculture, forestry and fishing

491 


20 Tikinti 

Construction

535 


21 Mənzil və sosial-mədəni obyektlərin tikintisi 

Construction of dwellings and social - cultural objects

567 


22 Nəqliyyat 

Transport 

577 


23 

İnformasiya və rabitə xidmətləri  Information and communication services

595 


24 Xarici 

ticarət 


Foreign trade

609 


25 

İnstitusional fəaliyyət Institutional activities

657 


26 Yeni 

iş yerləri New jobs

679 


27 Beynəlxalq müqayisələr   

International comparisons

691 


28 Minilliyin 

inkişaf məqsədlərinin Azərbaycan üzrə göstəriciləri MDG indicators of the Republic of Azerbaijan

729 


 Metodologiya, Methodology 

753 


 

Əlifba sırası üzrə göstəricilərin siyahısı, Alphabetical index

801 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

6

QISALDILMIŞ VƏ ŞƏRTİ İŞARƏLƏR 

LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS 

 

Azərbaycan dilində

In English

man.        - manat man.        - manats 

min          - min thsd.        - thousand 

mlyn.       - milyon mln.         - million 

mlrd.        - milyard       mlrd.       - billion 

m             - metr  m            - meter 

m

2                  - kvadrat metr

     


 

m

2                  

- square metre    

m

3                  - kub metr    

m

3                 

- cubic metre 

km           - kilometr km          - kilometre 

km

2                - kvadrat kilometr 

km

2             

- square kilometre 

kq            - kiloqram kg           - kilogram 

t               - ton t              - ton 

əd.           - ədəd pcs         - piece units 

L.             - litr L             - litre 

dkl           - dekalitr dkl          - decalitre 

ha            - hektar ha           - hectare 

t-km         - ton-kilometr tons/km   - tonnes kilometres 

nüs.         - nüsxə c              - copy 

 

 

 

 

Xüsusi işarələr :

 

     


məlumat işlənilməmişdir 

 -       məlumat yoxdur 

 0      məlumat istifadə olunan vahiddən olduqca kiçikdir. 

 

  

Special symbols:

 

 

    

data not available. 

 -       denotes magnitude nil. 

 0      less than the chosen unit of magnitude

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

7

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

ÜMUMİ MƏLUMAT

 

 

Yarandığı tarix 

28 may 1918 

Müstəqillik günü 

18 oktyabr 1991 

Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşulduğu gün 

30 yanvar 1992 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olduğu gün 

2 mart 1992 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olduğu gün 

24 sentyabr 1993 

Avropa Şurasına daxil olduğu gün 

17 yanvar 2001 

Ərazisi, min kv.km 

86,6 

Əhalisinin sayı, min nəfər (2015-ci ilin əvvəlinə) 9593,0 

1 kv. km-ə düşən əhalinin sıxlığı, nəfər 

111 

Paytaxtı Bakı 

Dövlət dili 

azərbaycan 

Pul vahidi 

manat 

Manatın ABŞ dollarına kursu (31.12.2014-cü il) 0,7844 

İnzibati ərazi vahidlərinin sayı: 

 

    Muxtar Respublika     Rayonlar 

66 

    Şəhərlər 78 

    Şəhər rayonları 

14 

    Qəsəbələr 261 

    Kənd ərazi dairələri 

1727 

    Kənd yaşayış məntəqələri 4249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

8

AZERBAIJAN REPUBLIC GENERAL INFORMATION

 

28 May 1918 

18 October 1991 

30 January 1992 

2 March 1992 

24 September 1993 

17 January 2001 

86,6 

9593,0 

111 

Baku 

azerbaijanian 

manat 

0,7844 

Date of Establishment  

State Independence Day of Azerbaijan 

Date of joining to the Organization of Security and Cooperation in Europe 

Date of joining to the United Nations 

Date of joining to CIS 

Date of joining to Council of Europe 

Terriory, thsd. square km 

Population size, thsd. persons (beginning of 201

5

Population density, per km

2

 

Capital Official language 

Monetary unit 

Exchange rate of manat to US $ (31.12.201

4

Number of administrative units

    Autonomus Republic     Regions 

66 

    Towns 

78 

    Urban districts 

14 

    Settlements 

261 

    Rural territorial units 

1727 

    Rural settlements 

4249 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

9

COĞRAFİ MƏLUMATLAR  

Ərazisi

 

86,6 min km2, 

(12% meşələr, 1,7% su hövzəsi, 

55,1% kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar, (o 

cümlədən 30,2% otlaq və biçənəklər), 31,2% sair 

torpaqlar). Ölkə  44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 

38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° paralel 

üzərindədir.

 

Bakıdan  şimal qütbünə  qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km

 

Ən böyük göllər    

km

2

 

Sarısu                                                       67,0 

Ağgöl                                                       56,2

 

Ağzıbirçala                                              37,0 

Mehman                                                   35,0

 

Böyükşor                                                   9,2 

Hacıqabul                                                  8,4

 

Dünyada ən böyük göl - Xəzər dənizi, sahəsi  400 000 km

2

, dərinliyi - 1025 m. 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən 

enli sahəsinin uzunluğu 456 km

 

Qonşuları 

Dövlət sərhədləri

 

Cənubdan  İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimal-qərbdən 

Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 

1007 km həmsərhəddir.

 

Ən yüksək dağ zirvəsi

 

 

Bazardüzü - 4466 m Ən böyük adalar                           km

2

 

Pirallahı                                           14,4 

Çilov                                                11,5

 

Xərə-Zirə                                           3,5 

Böyük-Zirə                                        1,4

 

Ən böyük çaylar,                            km

 

ümumi uzunluğu 

Kür                                                 1515*

 

Araz                                               1072 

Qanıx (Alazan )                               413

 

Qabırrı 


(

İori


)                                       

 389


 

Samur


                                                    

216


 

Tərtər                                               200

 

*

Kürün Azərbaycan ərazisindəki uzunluğu 906 km-dir. 

 

 

 

GEOGRAPHICAL DATA 

 

Territory

 

86,6 thsd. square km, (12 % of area covered by forests, 1,7% - water, 55,1% - agricultural 

lands, (including 30,2% - pastures and 

haymakings), 31,2% - other lands). The country 

situeted in 44° and 52° of east longitude, 38° 

and 42° of north latitude, Baku - in 40° parallel.

 

The distance from Baku to North Pole is 5550 km, to equator - 4440 km

 

 The biggest lakes                                      km

2

 

Sarisu                                                67,0

 

Aggel                                                 56,2

 

Agzibirchala                                     37,0

 

Mehman                                            35,0

 

Boyukshor                                          9,2

 

Hajigabul                                           8,4

 

The Caspian Sea is the biggest lake in the world: its area 400000 km

2

, depth-1025 m.

 

The length of widest area of Azerbaijan section of

 

Caspian Sea is 456 km

 

State borders 

 

in the south 

Iran (765 km) and Turkey (15 km), 

in the north - Russia (390 km), in the north west - 

Georgia (480 km), in the west -Armenia (1007 

km).

 

The highest  peak  

 

Bazarduru, height - 4466 m

 

 The longest islands                sq.km

 

Pirallahi     

14,4

 

Chilov    

11,5

 

Khara-Zira     

  3,5

 

Boyuk-Zira     

  1,4

 

The rivers                    total length, km   

Kur 

  1515*

 

Araz   1072

 

Ganikh 

(

Alazan 

)     


 

 413

 

Gabirri  (Iori)  

     

 389

 

Samur

 

 

  

216 

 

Terter  

      

200

 

*the length of Kur in the territory of Azerbaijan is 906 km. 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

10 


SİYASİ QURULUŞ 

 

Dövlət rəhbəri: Prezident

 

          O, ümumi gizli səsvermə yolu ilə 5 ildən bir seçilir.  2013-cü ilin oktyabrın 9-da İlham Heydər oğlu   Əliyev   3 126 113 nəfərin və ya səsvermədə  iştirak edənlərin 84,54  faiz səsini  qazanaraq  Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçilmişdir.    

 

Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini Milli Məclis həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 125 deputatdan ibarətdir. 7 noyabr 2010-cu ildə Dördüncü Çağırış Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər keçirilmişdir.

 

Dördüncü çağırış Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə 125 deputat seçilmişdir. Bunlardan 105-i və 

ya 84,0 faizi kişilər, 20-si ya da 16,0 faizi qadınlardır.

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə