Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə109/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   115

28.40 

 

 2011

*)

 

 

  

 

cəmi 

total

şəhər


 

urban

kənd


 

rural

2012

2013

2014

 

Təkmilləşdirilmiş  içməli su mənbələrindən  

istifadə edən əhalinin 

nisbəti, faizlə 

82,4


90,1

72,6


84,0

87,0


88,9

Proportion of the 

population using im- 

proved drinking water 

sources, per cent

 

Təkmilləşdirilmiş sanitariya sistemindən 

istifadə edən  

əhalinin nisbəti, faizlə 

87,5


90,8

83,1


89,2

92,2


94,1

Proportion of the 

population using im- 

proved sanitation 

facilities, percent

 

 *)

 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 2011-ci ildə keçirilmiş Demoqrafiya və Sağlamlıq 

Sorğusunun nəticələrinə əsasən, (DSS 2011) 

*) Based on results of the DHS 2011carried out by the Ministry of Healthcare of the Republic of Azerbaijan.  

 

2012-2014-cü illər üzrə məlumatlar statistik qiymətləndirmə yolu ilə hesablanmışdır  The data on 2012-2014 were calculated by the way of statistical estimation

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

749


Məqsəd 8. İnkişaf üçün qlobai tərəfdaşlığı inkişaf etdirmək  

Goal 8.      Develop a global partnership for development  

 

28.41 

 

  

 

 

hər 100 nəfərə 

per 100 population 

 

 2002

2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

İnternet 

istifadəçilə- 

rinin sayı 

-

-

-8

10

11 17

27

4665

70

7375 

Internet 

users 

Fərdi 


kompyuter 

istifadəçiləri 

nin sayı 

-

--

15

1722 

25

3138

48

5662 67,8 

Personal 

computers 

Telefon 


aparatlarının 

sayı, ədəd 

11

11

1213

14

14 15

16

1617

17

1717 

Telephone 

set, unit 

Mobil   telefon 

nömrələrinin 

sayı, nömrə 

10

13

1726

39

52 69

87

99104

105


105 107 

Mobile  

phone 

numbers, 

(number) 

 

28.42 

 

 

2003 2006 2007  20082009

2010

2011

2012

2013 2014   

Gənclərin işsizlik 

əmsalı, 15-24 yaş, 

faizlə 


 

Youth 

unemployment 

rate, 15-24 yr. 

per cent 

Cəmi 


18,9 14,7 13,6 

14,0


13,9

14,9


14,7

14,2


13,7

13,5


Total 

Kişi 


17,2 15,2 15,3 

15,6


12,9

13,9


14,2

12,2


12,0

11,5


Male 

Qadın 


20,7 14,3 11,7 

12,1


15,1

16,0


15,2

16,3


15,6

15,9


Female 

 

Mənbə: İqtisadi fəal əhalinin statistik seçmə müayinəsi Data source: Sample Statistical Survey of Economic Active Popuiation 

 

28.43

 

  

2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

İşsiz əhalinin sayında gənc 

əhalinin payı, 15-

24 yaş, faizlə

 

  

 

  

 

  

 

 Share of unemployed 

youth to total 

unemployed, 15-24 

yr.per cent

 

Cəmi 

40,9


40,5

35,1


35,5 35,0 35,1 34,8 33,8 33,5 33,3

Total

 

Kişi 

38,2


38,6

35,8


38,9 38,4 42,3 42,0 35,9 36,6 36,1

Male

 

Qadın 

43,9


42,8

34,3


31,4 32,3 30,4 29,6 32,2 31,3 31,3

Female

 

 Mənbə: İqtisadi fəal əhalinin statistik seçmə müayinəsi

 

Data source: Sample Statistical Survey of Economic Active Population

 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

750


28.44 

 

 2003 2006 2007 2008 2009

 

2010 2011 2012 2013 2014 

 

Gənclərin (15-24) yaş işsizlik əmsalının 

böyüklərin işsizlik 

əmsalına nisbəti

 

  

 

  

 

  

 

 Ratio of youth 

unem- ployment 

rate to adult 

unemployment, 

15-24 yr, ratio

 

Cəmi 

2,8


3,1

2,8


3,1

3,2


 

3,5


3,6

3,6


3,7

3,6


Total

 

Kişi 

2,5


3,0

2,8


3,5

3,6


 

4,8


4,8

3,8


4,1

3,9


Male

 

Qadın 

3,2


3,2

2,7


2,7

2,9


 

2,9


2,9

3,5


3,4

3,5


Female

 

 Mənbə: İqtisadi fəal əhalinin statistik seçmə müayinəsi

 

Data source: Sample Statistical Survey of Economic Active Population

 

 

 

28.45 

 

 2003 2006 2007

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

Gənc əhalinin sayında işsiz 

gənclərin payı,   

15-24 yaş, faizlə

 

  

 

  

 

  

 

 Share of 

unemployed youth 

to youth population, 

15-24 yr, percent

 

Cəmi 

9,7


6,5

5,4


 

5,0


4,9

5,0


4,9

4,7


4,7

4,9


Total

 

Kişi 

9,2


6,7

6,4


 

6,0


4,7

4,7


4,8

4,2


4,2

4,3


Male

 

Qadın 

10,1


6,3

4,4


 

4,1


5,1

5,3


4,9

5,3


5,3

5,5


Female

 

 Mənbə: İqtisadi fəal əhalinin statistik seçmə müayinəsi

 

Data source: Sample Statistical Survey of Economic Active Population

 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

753


ƏHALİ 

 

 Əhali haqqında məlumatların  əldə edilməsi üçün ilk mənbə  əhalinin 

siyahıyaalınmalarıdır. 

Əhalinin sayının cari hesablanması  əhalinin son siyahıyaalmasının yekunları 

əsasında aparılır və hər il bu ərazidə doğulanların və daimi yaşamaq üçün gələnlərin 

sayı əhalinin sayına əlavə edilir, ölənlərin və bu ərazidən köçənlərin sayı isə əhalinin 

sayından çıxılır. Növbəti siyahıyaalmanın yekunlarına  əsasən  əvvəlki 

siyahıyaalınmadan sonrakı dövrdə  əhalinin sayı  və  tərkibi üzrə müvafiq 

dəqiqləşdirmələr aparılır. 

Əhali yaşayış yerlərinə görə  şəhər və  kənd  əhalisinə bölünür. Şəhər yerlərinə 

şəhərlər və  qəsəbələr aid edilir, qalan bütün yaşayış  məntəqələri isə  kənd yerləri 

sayılır. 

Təhlilin məqsədindən asılı olaraq müxtəlif yaş qruplarından istifadə olunur. Yaş – həyatda tamam olmuş yaşların, bir yaşdan kiçik uşaqlar üçün – ayların, 1 

aylığa qədər uşaqlar üçün isə – günlərin sayıdır. Yaş  tərkibi haqqında məlumatlar 

siyahıyaalınmalar zamanı sorğu yolu ilə əldə edilir. Bu məlumatlar ayrı-ayrı yaşlar 

üzrə X yaşdan X+1 yaşadək  əhalinin sayının hərəkəti metoduna uyğun cari 

hesablamalar yolu ilə müəyyən edilir. Demoqrafik hadisələrin cari qeydiyyatına dair 

məlumatlar hesablamalar zamanı nəzərə alınır.  Doğulanlar və ölənlər haqqında məlumatlar  Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat 

şöbələri tərəfindən tərtib edilən doğum və ölüm haqqında aktlarda olan məlumatların 

statistik cəhətdən hər ay təhlil edilməsi  əsasında  əldə edilir. Doğulanların sayına 

yalnız diri doğulanlar daxil edilir.  Əhalinin təbii artımı – təqvim ilində diri doğulanların sayı ilə ölənlərin 

sayının fərqinə bərabərdir. Doğumun ümumi əmsalı – uşaq doğumunun intensivliyini müəyyən edən 

göstəricidir, müəyyən bir müddətdə diri doğulanların sayının  əhalinin orta illik 

sayına nisbəti ilə ölçülür. Əhalinin hər 1000 nəfərinə hesablanır. 

Ölümün ümumi əmsalı – əhali arasında ölümün intensivliyini müəyyən edən 

göstəricidir. Təqvim ilində, müvafiq olaraq ölənlərin sayının  əhalinin orta illik 

sayına nisbətidir, əhalinin hər 1000 nəfərinə hesablanır. 

Təbii artımın  əmsalı – əhalinin təbii artımı nisbi göstəricilərlə  də 

səciyyələndirilə bilər. Əhalinin təbii artımının əhalinin orta illik sayına bölünməsi ilə 

və ya doğumun və ölümün ümumi əmsallarının fərqi ilə əhalinin hər 1000 nəfərinə 

hesablanır. Körpə ölümünün əmsalı – bir yaşa qədər uşaqların ölümünü səciyyələndirir. 

Bir yaşa qədər körpələrin ölüm səviyyəsi il ərzində kəskin dəyişdiyindən onun orta 

illik sayını hesablamaq çətindir. Ona görə  də, ölüm əmsalı  əvəzinə bir yaşa qədər 

körpələrin ölüm hallarının onların orta illik sayına nisbəti ilə deyil, diri doğulanların 

ümumi sayına nisbəti ilə  həyatın ilk ilində ölüm ehtimalını hesablayırlar (keçmiş 

ənənəyə görə isə bu ehtimalı əmsal adlandırırlar).  

Bu hesablamalar 0 yaşında ölüm əmsalına  əsaslanır, 0 yaşda ölən uşaqların 

cəmi ona uyğun ölənlərin sayının diri doğulanların sayına nisbəti kimi tapılır:  Statistical yearbook of Azerbaijan 

754


 

,

B

D

B

D

m

t

t

t

t

t

1000


1

1

00

0

 

 burada 

t

m

0

 - t təqvim ilində körpə ölümü səviyyəsi, t

D

0

 və  1

0t

D

  - t təqvim 

ilində  və ondan əvvəlki t-1 ilində uyğun olaraq diri doğulanlar arasında bir yaşa 

qədər ölən körpələrin sayı, t

B

0

 və  1

0t

B

  - t təqvim ilində və ondan əvvəlki t-1 ilində 

uyğun olaraq diri doğulanların sayıdır. 

 

Ölümün səbəblərinə görə ölüm əmsalları – göstərilən ölüm səbəblərindən il 

ərzində ölənlərin sayının bu yaşda əhalinin orta illik sayına bölünməsi yolu ilə təyin 

edilir. Ölümün ümumi və yaş əmsallarından fərqli olaraq, əhalinin 100 min nəfərinə, 

1 yaşadək körpələr üçün isə 10 min nəfər diri doğulana görə hesablanır. Əhalinin yaş 

tərkibində müxtəlifliyin təsirini aradan qaldırmaq üçün ölümün standartlaşdırılmış 

əmsalları hesablanır.  

Ölümün səbəbləri haqqında informasiya mənbəyi ölümə səbəb olmuş xəstəlik, 

bədbəxt hadisə, qətl, özünəqəsd, və digər xarici təsirlərlə əlaqədar olaraq həkim (və 

ya feldşer) tərəfindən tərtib olunan ölüm haqqında  şəhadətnamələrdəki qeydlərdən 

ibarətdir. 

Ölüm haqqında məlumatların səbəblər üzrə kodlaşdırılması  və  işlənməsi 

xəstəliklərin, zədələr və ölümün səbəblərinin X baxılış Beynəlxalq Təsnifatına 

uyğun aparılır. 

Ölümün səbəblərinə görə ölüm əmsalları – göstərilən ölüm səbəblərindən il 

ərzində ölənlərin sayının bu yaşda əhalinin orta illik sayına bölünməsi yolu ilə təyin 

edilir. Ölümün ümumi və yaş əmsallarından fərqli olaraq, əhalinin 100 min nəfərinə, 

1 yaşadək körpələr üçün isə 10 min nəfər diri doğulana görə hesablanır. Əhalinin yaş 

tərkibində müxtəlifliyin təsirini aradan qaldırmaq üçün ölümün standartlaşdırılmış 

əmsalları hesablanır.  Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (0 yaş üçün) – doğulanların hər birinin 

orta hesabla yaşaya biləcəyi illərin sayını göstərir. Burada doğulanların bütün ömrü 

boyu ölümün səviyyəsinin hər yaş qrupu üzrə göstəricinin hesablandığı ildəki 

səviyyədə  dəyişməz qalacağı  şərti qəbul edilir. Doğulanda gözlənilən ömür 

uzunluğu həyat cədvəllərinin hesablanması nəticəsində alınır. 

Nikah - kişi və qadının bir-birinə  və  uşaqlara qarşı hüquq və  vəzifələrini 

müəyyənləşdirən münasibət formasıdır.  Ər və arvad arasında hüquqi münasibət, 

onların nikahlarının Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat şöbələrində qeyd etdirilməsidir. 

Əhalinin təbii hərəkətinin cari statistikası yalnız hüquqi cəhətdən qeyd olunmuş 

nikahları  nəzərə alır.  Əhalinin siyahıyaalınmasında isə  rəsmi qeydə alınıb-

alınmamasından asılı olmayaraq, faktiki nikahda olanlar hesaba alınır. Nikahın ümumi əmsalı – qeydə alınmış nikahların sayının  əhalinin orta illik 

sayına olan nisbətidir, əhalinin hər 1000 nəfərinə hesablanır.  Boşanma (nikahın pozulması) – birlikdə yaşayan ər-arvadın nikahlarının son 

hüquqi ləğvi tərəflərə təkrar nikaha daxil olmaq hüququ verir. Nikahın pozulma faktı Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

755


Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat şöbələrində qeydiyyata alındıqdan sonra pozulmuş 

hesab olunur. Boşanmanın ümumi əmsalı – göstərilən dövr ərzində boşanma saylarının 

həmin dövr ərzində əhalinin orta illik sayına nisbətidir. Əhalinin hər 1000 nəfərinə 

hesablanır. 

Əhalinin milli tərkibi – əhalinin siyahıyaalınmalar zamanı 

müəyyənləşdirilir. Sorğu olunan hər bir şəxs milliyyətini özü müəyyən edir.  

 

POPULATION  

Population census is a first source to get information about the population.  

Population number total calculation is carried out in accordance with results of the 

last population census and every year number of birth and arrivals are added to 

population number and died and left deducted. According to the results of the next 

population census, population number is verified during period between censuses. 

Populations by place of residence are divided on urban and rural population. Cities 

and settlements are referent to urban places other places of residence are rural 

localities. 

Different age groups are used depending on analysis purposes. 

Age  – is the number of completed years, months for children under one year 

old and days for infant under one month. The data on age are compiled by means of 

inquiry during the population censuses. This data are defined by means of 

calculation according to movement of the population size from the age X to X + 1. 

The information of current registration of demographic events is used during these 

calculations. 

The data on birth and death is obtained based on monthly statistical analyses 

of data of the statements on birth and death compiled by relevant Registration 

Offices of the Ministry of Justice. Number of births includes only live-births. 

Natural increase of population is equal the difference of number of the birth 

and death. 

Crude birth rate is expressed in terms of average annual number of births 

during a calendar year. It is a ratio of number of live births to average annual 

population size and computed per 1000 population. 

Crude death rate is expressed in terms of the average annual number of deaths 

during a calendar year. It is the ratio of the number of death to average annual 

population size in the calendar year and computed per 1000 population. 

Natural increase of the population is computed as a difference between crude 

death and birth rates per 1000 population. 

Infant mortality rate – characterizes deaths among children less than one year 

old. Because of infant mortality level under 1 year old had sharply changed it is 

difficult to calculate its average annual number. Therefore instead of mortality rate 

the cases of child mortality under 1 year the probability during first year of life is 

calculated with relativity to total live births but not with relativity to average annual 

number (while in last practice this probability was called as ratio). 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

756


These calculations are based on death at the age of 0, total number of infant 

mortality aged 0 is estimated as ratio of the corresponding number of deaths to the 

number of live births.      

,

B

D

B

D

m

t

t

t

t

t

1000


1

1

00

0 

 

here 

t

m

0

 - level of infant mortality during calendar yeart

D

0

 and 

1

0t

D

- number of 

infant mortality under 1 year among live births correspondingly during t calendar 

year and– previous t-1 year, 

t

B

0

 and 

1

0t

B

 - number of live births correspondingly 

during t calendar year and during previous t-1 year. 

Death rate by causes is computed as ratio of death number during the year to 

average annual population size at the same year. This ratio is computed per 100 000 

of population and regarding to infants under 1 year – per 10000 live birth. 

Standardized rate of death is applied for liquidation of the impact of differences in 

age composition. 

Life expectancy at birth (for 0 age) is an average number of years to be lived 

by person from a cohort of those born in a given year, if he (she) would be subjected 

in each age to the same mortality level experienced in the year(s) to which this 

indicator has been computed. 

Marriage is the form of relations that determine rights and responsibilities of 

man and woman to each other and children. The legal relationship between husband 

and wife is the registration of their marriage at bodies of Registration Office of the 

Ministry of Justice. 

Current vital statistics considers only officially registered marriages, while 

population census considers actual marriages irrespective of the fact whether their 

marriage has been registered or not. 

Crude marriage rate is a ratio of number of official registered marriage to 

average annual number of population. It is calculated as per 1,000 population. 

Divorce (cancellation of marriage) is a final legal cancellation of marital 

relation between husband and wife and gives them legal rights to be married once 

more. The marriage is considered as cancelled as soon as the cancellation is 

registered by Registration Office of the Ministry of Justice. 

Crude divorce rate is a ratio of number of official registered divorces to 

average annual number of population. It is calculated as per 1,000 population. 

National composition of the population is defined during population census. 

It is the right of each person to define own nationality by himself.  

 

 

1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə