Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə115/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   115

 

 

İNFORMASİYA VƏ RABİTƏ 

 

İnformasiya və rabitə xidmətlərindən  əldə edilən gəlir – informasiya və 

rabitə müəssisəsinin əsas fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin ümumi həcmidir. Bu 

göstərici  əhaliyə, idarə, müəssisə və təşkilatlara göstərilmiş xidmətlər müqabilində 

müəssisənin  əldə etdiyi pul vəsaitinin cəmini xarakterizə edir. Milli hesablar 

sisteminin tələblərinə uyğun olaraq digər iqtisadi sahələrdə olduğu kimi, rabitə 

müəssisələri üzrə  də “rabitə xidmətlərindən  əldə olunmuş  gəlir” göstəricisi 

formalaşdırılarkən ümumi gəlirin həcmi mal və xidmətlərin satışından  əldə edilən 

vəsaitin müəssisələrin (idarənin, təşkilatın və s.) hesablaşma hesabına daxil 

olmasından asılı olmayaraq onun yaranması anındakı  vəziyyətinə uyğun müəyyən 

edilir. Yəni, bu göstərici hesablanarkən  əldə olunan faktiki gəlirin məbləği deyil, 

hesabat dövründə göstərilən xidmətlərə görə hesablanmış məbləğ əsas götürülür.  

Ümumi istifadədə olan telefon şəbəkəsinin telefon aparatlarının sayı. 

Ümumi telefon şəbəkəsinin telefon aparatlarının sayına Rabitə  və  İnformasiya 

Texnologiyaalrı Nazirliyinin və digər qeyri-dövlət rabitə müəssisələrinin 

istifadəsində olan ümumi şəhər və kənd telefon aparatları və başqa idarə  və qeyri-

rabitə təşkilatlara məxsus stansiyalara birləşdirilən və ümumi istifadədə olan telefon 

şəbəkəsinə  çıxışı olan telefon aparatları daxil edilir. Telefon aparatlarının sayına 

mənzillərdə qoyuluş əsas və əlavə aparatların, aparatavtomatların, idarə, müəssisə və 

təşkilatlarda qoyulmuş  və ümumi istifadədə olan telefon şəbəkəsi ilə  əlaqə Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

797


yaradılması mümkün olan aparatların hamısı (birbaşa, parallel, kollektiv istifadə 

edilən və sair) daxil edilir. Telefon aparatlarının ümumi sayından evlərdə 

(mənzillərdə və xüsusi evlərdə) qoyulmuş telefon aparatlarınin sayı ayrılır.  

ATS (avtomat telefon stansiyaları) - üzrə ümumi tutum.  Hesabat dövründə 

Rabitə  və  İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin və telefon rabitəsi fəaliyyəti 

göstərən özəl rabitə müəssisələrinin ATS-lər üzrə ümumi tutumu əsasında 

hesablanır. Quraşdırılmış və istifadə edilən tutumları fərqləndirirlər, sonuncu ehtiyat 

tutumun ölçüsü qədər azdır 

İstifadə olunan tutum -faktiki istifadə olunan bütün telefon stansiyalarının 

ümumi tutumunu göstərir. Avtomat telefon stansiyalarının ümumi tutumuna 

koordinat və elektron sistemli telefon stansiyalarının ümumi tutumu aid olunur.  

 

 

INFORMATION AND COMMUNICATION 

   

Income from the information and communication services-is the general 

quantity of profits obtained from the main activity of communication enterprises. 

This factor characterizes the sum of money means obtained in return of services of 

communication enterprises to population, offices, enterprises and organizations. 

According to requirements of SNA, forming of an “Profit obtained of 

communication services” indicator on communication field as in other economical 

fields, the total profit volume not depending on sums obtained from selling of goods 

and services and in further transferred onto enterprises (body, organization, etc.) 

accounts, is defined in  compliance with its initial position. 

The number of telephone sets of telephone net on general use. All telephone 

sets having exit to general use telephone net and connected to the stations belonging 

to other office and non communication organizations, also telephone sets connected 

to city and region telephone net stations being on the use of Communication and İT 

Ministry and non state communication enterprises are included to the number of 

telephone sets of general telephone net. All telephone sets (direct, parallel, used 

collectively and etc.) having possibility to communicate with telephone net on 

general use and used in office, enterprise and organizations, also telephone sets, set 

machines being put mainly and additionally to households are included to the 

number of telephone sets.  The number of telephone sets put in households (flat and 

special house) are seperated from the general number of telephone sets. 

General capacity by ATS (automatic telephone systems) - is calculated on 

the base of general capacity by ATS of Communication and IT Ministry and private 

communication enterprises having activity of telephone communication during 

report period. Assembled and used capacities are different; the last is as little as 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

798


reserve capacity. Used capacity includes total capacity of all telephone exchanges 

that are actually in use. Total capacity of automatic telephone exchanges includes 

total capacity of crossbar and electronic system exchanges. 

 

 

İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA  

TEXNOLOGİYALARI 

  

Kompyuterlərə  fərdi stolüstü, səyyar (daşınan) portativ kompyuterlər 

(laptop) və əl kompüterləri daxildir.  Kompyuter istifadəçiləri yerindən asılı olmayaraq son 12 ay ərzində 

kompyuterdən istifadə etmişlərdir.  İnternet istifadəçiləri internet şəbəkəsinə qoşulmuş, internetdən istifadə 

etmiş şəxslər hesab olunur. İstifadəçilərin sayını əhalinin ümumi sayına bölmək və 

100-ə vurmaqla hər 100 nəfərə düşən internet istifadəçilərinin sayı tapılır.  İnternet 

istifadəçisi tələbə və ya şagird olduqda, o, intenetdən “təhsil müəssisəsində” (təhsil 

aldığı yerdə) istifadə etmiş, müəllim olduqda “iş yerində” internetdən istifadə etmiş 

şəxs kimi nəzərə alınmışdır.  İKT sektoru informasiya və  məlumatların elektron formada saxlanılması, 

ötürülməsi və göstərilməsini əhatə edən istehsal və xidmət sahələrindən ibarətdir.   

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

Computers refer the number of computers installed in a country. The statistic 

includes PCs, laptops, notebooks etc, but excludes terminals connected to 

mainframe and mini-computers that are primarily intended for shared use, and 

devices such as smart-phones and personal digital assistants (PDAs) that have only 

some, but not all, of the components of a PC (e.g. they may lack a full-sized 

keyboard, a large screen, an Internet connection, drives etc.). Computer users refer 

to persons who have used computer within 12 months irrespective of their place. 

Computers per 100 inhabitants is obtained by dividing the estimated number of 

computers in use by the population and multiplying by 100. 

Internet users are people who had connection to internet and used internet. 

Internet users per 100 inhabitants is obtained by dividing the number of Internet 

users by the population and multiplying by 100.  

ICT sector consists of production and service fields that cover storing, 

transmitting and reading the information and data in the electronic format.   

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

799


XARİCİ TİCARƏT 

 

Bölməyə Azərbaycanın MDB ölkələri və uzaq xarici dövlətlər ilə ticarət 

əlaqələrinə dair göstəriciləri daxil edilmişdir.  

İxrac - ölkədə istehsal olunmuş  və ya başqa ölkələrdən gətirilmiş malların 

(təkrar ixrac) ölkə sərhədlərindən kənara göndərilməsidir. 

Ölkənin öz istehsalı sayılan mallara, həmçinin ölkəyə gətirilən və təkrar emal 

olunaraq əsas kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini dəyişən xarici mənşəli mallar da 

daxil edilir. 

İxracın dəyərinin qiymətləndirilməsi FOB qiymətləri və ya mal ixrac edən 

ölkənin franko-sərhəd qiymətləri üzrə aparılır, yəni malın qiymətinə onun dəyəri, 

ölkənin quru sərhədlərinə  və ya göndərmə limanına çatdırılması  və  gəmi bortuna 

yüklənməsi xərcləri daxil edilir. 

İdxal - ölkədə istehlak edilmək üçün, həmçinin təkrar ixrac etmək üçün ölkə 

sərhədlərindən, kənardan mal gətirilməsidir. 

İdxalın dəyərinin qiymətləndirilməsi SIF qiymətləri və ya mal idxal edən 

ölkənin franko-sərhəd qiymətləri üzrə aparılır, yəni malın qiymətinə onun dəyəri, 

ölkənin sərhədlərinə qədər daşınması və sığorta xərcləri daxil edilir. 

Xarici ticarət dövriyyəsi - idxal və ixracın dəyərinin cəmidir. 

Xarici ticarət saldosu - ixrac ilə idxalın fərqidir.  Əgər ixrac idxaldan 

çoxdursa müsbət saldo, idxal ixracdan çoxdursa mənfi saldo alınır. 

1992-1993-cü illər üzrə göstəricilər Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatları 

əsasında, 1994-2001-ci illər üzrə isə Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatları  və 

“Azəriqaz” və “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətlərinin statistik hesabatları  əsasında 

hazırlanmışdır. 

Humanitar yardım, əvəzsiz kömək və hədiyyələr haqqında göstəricilər 1999-

сu ildən idxal və ixrac əməliyyatlarına daxil edilmişdir.   

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

800


FOREIGN TRADE 

 

Export  is the outbound movement across the national boundaries of goods 

produced in the country or of goods imported from other countries (re-exports). 

Goods considered as manufactured in the country are also goods of foreign 

origin which are imported and reprocessed, changing their quantity and quality 

indicators. 

The value of export is calculated in FOB (Free On Board) prices or in franco-

border prices of the country, i.e. the cost of the goods include the expenditures for 

dispatching the goods to the land borders or port of departure. 

Import is the inbound movement across the national boundaries of goods for 

consumption, processing or re-export abroad. 

Estimation of the volume of import is carried at CIF (Cost Insurance Freight) 

prices or in franco-border prices, i.e. the cost of the goods includes its value, 

transportation to the borders and insurance expenses. 

External trade turnover is the total of the value of export and import. 

External trade balance is the difference between the values of import and 

export. If the export is worth more than the import there is a positive balance, and if 

the import is worth more than the export there is a negative balance. 

Indicators for 1992-1993 were prepared on the basis of estimations of the 

State Statistical Committee, for 1994-2001 of the basis of estimations of the State 

Statistical Committee and statistical reports of “Azerigaz” and “Azerenergy”. An 

indicator regarding humanitarian aid, free assistance and presents has been 

included in import/export estimates since 1999.  

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

801


Əlifba sırası ilə göstəricilərin 

siyahısı 

 

Abort-  291 

Abadlıq  

-  ev təsərrüfatlarının-  189 

Açılmış iş yerləri – 680 

-  məlumat-  680 

-  bölgüsü- 681 

-  rayonlar üzrə sayı- 683 

Ahıllar internat evləri- 299 

Ailələrin uşaqların sayına görə     bölüşdürülməsi-  

93 

Ali məktəblər – 244-246 Arı ailəsinin sayı-  506 

Atmosfer – 371 

Atılan çirkləndirici maddələr- 371, 372 

Ayrı- ayrı nəqliyyat növləri 

-  yüklərin dövriyyəsi-  581 

-  artım sürəti-  584 Avadanlıq 

- qiymətli metallar-  461  

 Balans 

- tədiyə-  399 

Balıqçılıq – 493 

Bələdiyyə  

-  büdcələrinin gəlirləri və xərcləri- 408 Balıq 

- ehtiyatları-  500 

- ovu-  506 

Bank ssudaları-  406 

Bazar- 124 

Beynəlxalq  

- turist axınları-  327 

- turist daşımaları-  326 

Bitkiçilik məhsulları – 512 

- əkin sahəsi-  510 

- paxlalı və dənli əkin sahəsi – 715 (ölkələr üzrə) 

- ümumi yığımı və məhsuldarlığı-  528 

Bitki yağları-  502 Birjalar-  124 

 

Boşanmalar-  88 

Büdcə-  404 

- dövlət- 404 

- elmə çəkilən xərclər-  273 

- gəlirlər-  409 

- xərclər-  409 

 

 

C  

Cəza-  335 

Cinayətlər  

- ayrı- ayrı kateqoriyalar- 333 

- sayı-  333 

- törətmiş şəxslərin tərkibi- 333 

- şəhər və rayonlar-  339 

Cins-  82 

- başçısının görə gəlirlər- 175 

- istehlak xərcləri-  177 

- gəlirlərin quruluşu- 175 

- istehlak xərclərinin quruluşu-  178 

- yaş üzrə-  305  

Dənli 


- əkin sahəsi – 715 (ölkələr üzrə) 

Dəmir yolu 

- yük dövriyyəsi – 717 (ölkələr üzrə) 

- sərnişin dövriyyəsi – 717 (ölkələr üzrə) 

Doğum-  291 

- ömür uzunluğu – 87, 695 (ölkələr üzrə) 

Doktorantura-  259 

- sayı, qəbulu və buraxılışı –259, 262,265 

Dövlət büdcəsi-  404 

- daxil edilən vəsait-  137 

Dövriyyə-  585 

- pərəkəndə əmtəə-  349, 719 (ölkələr üzrə)  Energetika 432-445 

Ehtiyatlar  

- balıq-  500 

- bitki yağları- 502 

- elektrik enerjisi- 444 

- əmək-  93 

- ət- 505 

- kartof- 501 

- mal-  354 

- meyvə-  503 

- su mühafizəsi-  374 

- süd məhsulları- 499 

- taxıl-  498 

- təbii qaz-  435 

- tərəvəz-  501 

- yumurta-  500 

- şəkər-  502 

- üzüm-  503 

- dizel yanacağı-  439  

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

802


Elmi tədqiqat 

- təşkilatların sayı-  269 

- işçilərin sayı-  269 

Ev təsərrüfatları 167-194 

- abadlıq şəraiti-  189 

- gəlirlərin quruluşu – 169- 173,175,176 

- mənzillərin ölçüsü – 188 

- mənzil şəraiti-  190 

- sayı və ölçüsü –167 

- adambaşına aylıq gəlirləri-  171 

 

Ə 

Əhali 76 

- doğum, ölüm 83- 85 

- xərcləri-  144 

- istilik enerjisi ilə təmin edilməsi-  201 

- qazla təmin edilməsi-  200 

- milli tərkibi-  80 

- nikah vəziyyəti – 87 

- gəlirlər – 144 

- pullu xidmətlərin həcmi- 359 

- sayı-  76,  692 (ölkələr üzrə) 

- stomatoloji yardım-  293 

- su ilə təmin edilməsi-  201 

- təcili tibbi yardımın göstərilməsi- 294 

- təhsil səviyyəsi – 214 

- yaş qrupları üzrə sayı – 77- 78 Əlillər 295-299 

- əsas xəstəliklər-  296 

- yaş üzrə bölgüsü-  296 

- internat evləri-  299 Əmək  93 

- ehtiyatları-  93 

- şəraiti-  99 

- əlverişsiz əmək şəra- də iş- rin sayı – 105- 106 Əmanətlər 147 

Əmək haqqı – 51- 52 

-  indeksi-  51 

- muzdla işləyənlərin-  148 

- nominal-  148 

- muzdla işləyənlərin-  148 Ətraf mühitin 370-377 

- investisiya qoyuluşu- 370 Əsas fondlar  

- istifadəyə verilməsi- 477 

- sıradan çıxması əmsalı-  483 

- təzələnməsi-  483 Əsas kapital 

- maliyyə mənbələri-  544 

- texnoloji quruluşu-  537 

- ümumi həcminin indeksləri-  61 

- yönəldilmiş investisiyalar  555             

- yönəldilmiş xarici investisiyalar  555 Ət 

- istehsalı-  505 

Gəlirlər 144 

- cinsinə görə-  182 

- ilkin bölgüsü hesabı- 388 

- milli gəlirin tərkibi- 391 

- sərəncamda qalan- 389 

- ölçüsünə görə-  173, 174 

- təkrar bölgüsü hesabı- 389 

- tipinə görə quruluşu-  172 

- yaranması-  394 

- yaranması hesabı-  387 

- yaşayış yerləri üzrə quruluşu-  170 

 

Fərdi sahibkarların sayı-  139,  669 Fondların 

- sənaye istehsal fondlarının quruluşu-  481 

- mövcudluğu-  477 

- sıradan cıxması əmsalı-  483 

- təzələnməsi-  483 

Fondverimi-  485 

Fondla silahlanma-  487 

 Hesab 

- əsaslı xərclər-  390 

- gəlirlərin ilkin bölgüsü-  388 

- gəlirlərin təkrar bölgüsü-  388 

- gəlirlərin yaranması-  387 

- istehsal-  386 

- məhsul və xidmətlər-  385 

- qalan dünya ilə-  390 Heyvandarlıq 504, 505 

- məhsullarının istehsalı-  504 Hökm 

- məhkum olunanlar -  334  

X  

Xarici 

- vəsaitlər -  549 

- müəssisələrin fəaliyyəti-  132 

- ticarət dövriyyəsi- 610 

- ticarət əlaqələri-  612 

Xəstəliklər 284- 290 

- alkoqolizm, narko- ya və toksikomaniya-  289 

- bədxassəli şişlərlə-  289 

- əlillər-  295 

- infeksion -  288 

- zöhrəvi-  290 Xərclər 176 

- istehlak xərcləri - 176 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

803


Xidmətlər 

- elmə çəkilən xərclər-  273 

- hesabı- 385 

- məişət-  362 

- pullu – 359-360 

- qiymət-  418 

- rabitə-  596 

 

İ 

İdman qurğuları-  303 İdxal  622 

- əməliyyat – 71, 72 

- tərəfdaşların xüsusi çəkisi- 617 

- quruluşu-  622 

- strukturu-  626 

- mühüm növ məhsulların-  622 İxrac 618 

-  əməliyyat-  71, 72 

- tərəfdaşların xüsusi çəkisi -  648 

- quruluşu-  625 

- strukturu-  625 

- mühüm növ məhsulların – 648 İxtisas 

- bitirən mütəxəssislər-  240 

- dövlət orta təhsil müəssisələri-  238 

- qeyri- dövlət təhsil müəssisələri-  242 

- müəllimlərin sayı- 253 

- professor- müəllim heyətinin sayı-  253 İqtisadi 

 - fəal əhalinin sayı-  93 

 - fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü-  107 İqtisadiyyatın 

- bazar strukturlarının fəaliyyəti-  124 

- daşınan yüklərin dövriyyəsi-  581 

- fondların istifadəyə verilməsi-  582 

- kredit qoyuluşları-  406 

- muzdla işləyənlərin orta illik sayı-  107 

- muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək  

  haqqı-  148 

- sərnişin daşınması-  584, 586 

- yük daşınması-  581, 587 

- yönəldilmiş investisiyalar-  407 

İnternat   

- ahıllar və əlillər üçün-  299 

- məktəbləri uşaqlar üçün- 215 

İndeks 

- istehlak qiymətlərinin-  418 

- kənd təsərrüfatı-  494 

- sənaye məhsulunun-  451, 705 (ölkələr üzrə) 

- sənaye istehsalının-  451 

- ümumi daxili məhsulun -  704  (ölkələr üzrə) 

- məhsulun ümumi həcminin-  467 

- pərəkəndə əmtəə-  352 

İstirahət müəssisələri-  310 

İstehlak xərcləri  

- cinsinə görə-  182, 183 

- quruluşu- 178, 179 

- təsərrüfatlarının ölçüsünə görə-  181 

- yaşayış yerləri-  178 

İstehlak 

- aviasiya üçün-  438  

- ərzaq məhsullarının adambaşına-  184 

- qiymətlərin indeksi-  418 

- qida məhsullarının-  350, 740 (ölkələr üzrə) 

- istilik enerjisinin-  445 

 - mazut yanacağının ehtiyatları-  440        

 - təbii qazın-  445 İstehsalat 

- tullantılarının yaranması və zərərsizləşdirilməsi-  

377 

İstehsal hesabı-  386 İstehsal   

- elektrik enerjisinin-  460 

- ət-  505 

- hesabı-  386 

- heyvandarlıq məhsullarının-  505 

- fondlarının təzələnməsi-  483 

- fondlarının mövcudluğu- 479 

- fondların istifadəyə verilməsi-  483 

- kartof -  514 

- mülkiyyət formalarına - 461 

- mühüm məhsulların - 461 

- strukturu -  456 

- süd-  505 

- taxıl-  512 

- tərəvəz-  516 

- yumurta-  522 İşsizlərin sayı 114, 698 (ölkələr üzrə) 

- əhalinin xüsusi çəkisi – 699 (ölkələr üzrə) 

İstilik enerjisi-  201 

- istehlakı-  443 

 İKT-  598-605 

-  infrastruktur göstəriciləri-  602  

K  

Kaloriya 

- ərzaq məhsullarının-  186 

Kartof 


- ehtiyatları-  501 

- istehsalı-  514 

- məhsuldarlığı- 526 

Kredit qoyuluşları- 405 Kənd təsərrüfatı 493- 530 

- bitkilərin əkin sahələri 497, 510 

- bitkilərin ümumi yığımı-  496 

- fondlarının strukturu-  495 

- qiymət indeksi-  420 

- məhsuldarlığı-  496 

- maliyyə nəticələri-  507 

- məhsulları-  506 Statistical yearbook of Azerbaijan 

804


- məhsullarının həcm indeksi-  714 (ölkələr üzrə) 

Kənd yerlərində 

- evlərin istifadə -  569 

Kiçik müəssisələr -  127 

- sayı-  659 

Kimyəvi tərkibi 

- ərzaq məhsullarının-  186 

Kino-  275 

Kişilərin sayı-  693 (ölkələr üzrə) 

Körpə ölümü- 85 

Kütləvi kitabxanalar-  274 

Klub müəssisələri-  274  

Qadınların sayı- 83, 693 (ölkələr üzrə) Qaz  

- ehtiyatı və istehlakı-  435 

- hasilatı-  459 

Qeydə alınmış cinayətlər-  332 

Qeyd  

-  yanğınların sayı-  337 Qeyri- dövlət  

- ali məktəbləri-  247 

- orta ixtisas-  241 

- ümumitəhsil məktəbləri – 220 Qeyri- ərzaq 

-  qiymət indeksləri – 418 Qeyri- neft  

-  sektoru üzrə vəsaitlər-  540 Qida  

- məhsullarının istehlakı-  350, 700 (ölkələr üzrə) Qiymət 418- 427 

  - pullu xidmətlərin-  418 

Qoruqlar-  377 

Qoyuluşlar 

- kredit-  406 

 Maliyyə mənbələri 

- istifadə edilməsi-  537 Mallar  

- satışı-  349 

- ehtiyatları-  353 

- növlər üzrə istehsalı-  461 

Manatın məzənnəsi-  725 (ölkələr üzrə) 

Məhsulların ehtiyatları-  502 

Mehmanxanaların sayı-  314 

- ümumi iqtisadi göstəricilər-  312 

- maliyyə- təsərrüfat göstəriciləri-  313 

- nömrə fondu-  314 

- gecələmələrin sayı-  314 

- turistlərin sayı- 315 

- regionlar üzrə-  316 

Meşə təsərrüfatı-  370 

Meyvə ehtiyatları-  503 

Məktəblər 

- ali-  244 

- bitirən mütəxəssislər-  251 

- dərslərin növbəliyi-  229 

- internat məktəbləri-  215 

- xarici tələbələrin sayı-  256 

- qeyri- dövlət ümumtəhsil-  227 

- qeyri- dövlət ali-  247 

- müəllimlərin səviyyəsinə görə bölgüsü-  234 

- professor- müəllim sayı-  253 

- sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar   

  üçün- 224 

- şagirdlərin sayı (sinif qrupları)- 218 

Məhkum 

- edilənlərin sayı-  336 

- cəza tədbirləri üzrə bölgüsü-  335 

- tərkibi-  336 

Məhkəmələr 

- mülki işlərin sayı- 337 

Məhsul  

- heyvandarlıq-  505 

- hesabı- 385 

- idxalı-  622, 626 

- ixracı-  625, 648 

- kənd təsərrüfatı-  493,496, 706 

- sənaye indeksi- 452 

- süd ehtiyatları-  499 

- taxıl ehtiyatları-  498 

- istehsalçı qiymət indeksləri-  423 

 Məhsuldarlıq  

- kartofun-  526 

- mal- qaranın sayı-  504 

- taxıl-  524 

- tərəvəz-  528 

Məşğulluq  

- işlə təmin edilməsi-  110 

- işsiz statusu alan-   116,118 

- orta illik sayı-  698 (ölkələr üzrə) 

Məşğul olan əhalinin  

- fəaliyyət üzrə bölgüsü-  95 

- sayı-  692 (ölkələr üzrə) 

- mülkiyyət üzrə bölgüsü-  97 Mənzil 

- sayı- 570 

- istifadəyə verilməsi – 569, 571 

- orta ölçüsü-  570 

Mənzil fondu – 196-197 

- abadlığı-  198 

- özəlləşdirilməsi – 200 

Milli Hesablar Sistemi 382- 399 

Milli parklar 377 

Muzdla işləyənlər  

- orta illik sayı-  107 

- nominal əmək haqqı-  146 Muzeylər 275 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

805


Müavinətlər-  158 

Müəssisələr  

- bitirən mütəxəssislər-  241, 242  

- birgə- 133 

- xarici-  133 

- kiçik-  127 

- klub-  276 

- qeyri- dövlət orta təhsil-  241 

- istirahət-  310 

- maliyyə nəticələri-  405 

- mülkiyyət növləri- 660 

- sanatoriyalar-  310 

- uşaqlar üçün internat-  215 

- təşkilatların mənfəəti-  405 

- turizm- 310 

- zərərlə işləyən-  405 

Mühafizə 

- ətraf mühitin-  370 

- su ehtiyatlarının-  374 

- vəsait qoyuluşu-  370 

Mülkiyyət formaları 

- bölgüsü- 95 

- evlərdən istifadə-  568 

- mənzillərin sayı-  570 

- pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin – 352 

Mehmanxana 312 -  315 

 

N  Narkomaniya 289 

Neft  459 

- sektoru üzrə vəsaitlər-  540 

- hasilatı-  459 

Nəqliyyat  

- dəhlizinin işi-  591 

- vasitələr-  588 

- dəmir yolu-  717-718  (ölkələr üzrə) 

- yol hadisələri-  334 

- sərnişin daşınması 584- 586 

- sərnişin dövriyyəsi – 585 

- yük daşınması – 580- 581 

- yük dövriyyəsi – 582- 583 

Nikah-  87 

 Ov 

- balıq-  520 

Obyektlərə vəsait -  538 

 

Ö 

Ölüm – 84, 85, 695 (ölkələr üzrə) 

- əsas səbəbləri-  84 

- körpə-  85 

Ömür uzunluğu-  87 Özəlləşdirmə  

- mənzillər  -  202  

Parklar-  377 

Paxlalı  

- əkin sahəsi-  714 

Pensiya  

- sayı-  158 

- opta məbləği-  158 

Peyvənd-  293 Pərakəndə ticarət 

- həcm indeksləri-  352 

- dövriyyəsinin makrostrukturu-  349 

- mulkiyyət formaları-  351 

- ticarətdə-  349 

Pul  

- ev təsərrüfatlarının aylıq gəlirləri-  172 

- ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin quruluşu-  172 

- aqreqatları-  406 

- emissiyası-  406 

Pullu xidmətlər  

- əsas göstəricilər-  359 

- həcmi-  361 

- həcm indeksləri-  361 

- qiymət indeksləri-  418 

- strukturu-  360  Rabitə 596 

- xidmətlərin həcmi-  596 

- radio- televiziya xidmətləri- 599 

Rayon 


- avtomobillərin sayı-  590 

- şəxslərin sayı-  116 

- əkin sahəsi-  512 

- qeydə olunmış cinayətlər-  339 

- məşğulluq- 116 

- pərəkəndə ticarət- 356 

- pullu xidmət-  360 

- özəlləşdirilmiş mənzillər-  202 

- yaşayış evlərin-  571 

- mehmanxanalar-  316  Sahibkarlıq 124-139 

Sağlamlıq  

- xüsusi məktəblər-  224 

- qorunması-  695 (ölkələr üzrə) 

Saldo 

- xarici ticarət-  610 

Sanatoriyalar – 310,311 

Satış 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

806


- ərzaq mallarının-  349 

- tütün məlumatlarının-  349 Səhiyyə 283-296 

- əsas göstəriciləri-  283 

Sanatoriyalar 

-  dövlət-  310 Sənaye 450-487 

- opta aylıq əmək haqqı-  475 

- həcminin indeksi-  467 

- iqtisadi göstəriciləri-  450 

- istehsalının indeksləri – 451 

- istehsalının strukturu – 452, 456 

- məhsullarının istehsalı-  461 

- muzdla işləyənlərin-  471 

- işçilərin sayı-  469 

 Sənaye- istehsal 

- qadınların xüsusi şəkisi- 473 

- fondlarının quruluşu-  481 

- fondlarının mövcudluğu-  479 

- fondların yeniləşməsi-  483 

Sənaye məhsulunun  

- qiymət indeksləri – 56, 419 

- indeksi- 55, 705 (ölkələr üzrə) 

- hər nəfərə istehsalı-  704 (ölkələr üzrə) Sığorta 410 

- haqqları-  411 

- ödənişləri – 412 

- məcmu kapitalı-  410 

- müqavilələrinin sayı 413 

- müqavilələrinin haqqları- 413 

Sosial- mədəni obyektlər – 573 

Statistik vahidlər-  658 

Stomatoloji yardım-  293 

Süd  


- ehtiyatları-  501 

- istehsalı-  522 

 

Ş 

Şagirdlər 

- sayı-  218 

- sinif qrupları-  222 

Şəhər  


- avtomobillərin sayı-  590 

- əsas fondlar-  556, 557 

- qeydə alınmış cinayətlər-  339 

- pərəkəndə ticarət- 356 

- pullu xidmət-  363 

- su ehtiyatlarının mühafizəsi-  374 

- tikinti müəssisələri-  562 

- yaşayış evlərinin-  562 

Şəkər 

- ehtiyatları-  502  

 

Taxıl  


- ehtiyatları-  498 

- istehsalı-  512 

- məhsuldarlığı-  524      

Tarif  


- nəqliyyat-  421 

Teatrlar-  275  

Təbii qaz  

- ehtiyatı və istehlakı-  435 

Tədiyyə balansı-  399 

Təhsil 214-258 

- xarici tələbələrin sayı-  256 

- bitirən mütəxəssislər 249 

- orta ixtisas müəssisələri-  239 

- professor- müəllim sayı-  253 

- səviyyəsi-   214 

- şagirdlərin sayı-  218 

Telefon aparatlarının sayı-  600 

Tərəvəz  

- ehtiyatları-  501 

- istehsalı-  516 

- məhsuldarlığı-  528 

Təsərrüfat  

- ev təsərrüfatları-  188, 189 

- ətraf mühitə təsiri-  371 

- kənd məhsulları-  493, 494 

- meşə-  370 

- təşkilatlarının mənfəəti-  405 Ticarət  344-365 

- alkoqollu ickilər-  349 

- əsas göstəriciləri-  344 

- ərzaq  mallarının satışı- 349 

- mal ehtiyatları-  353 

- tütün satışı-  349 Ticarət dövriyyəsi 345 

 - pərəkəndə-  344, 345, 42 Tikilmiş mənzillər  

- sayı-  569, 716 (ölkələr üzrə) 

- orta ölçüsü-  570 

- yönəldilmiş investisiyalar-  568 Tikinti  

- əsas göstəriciləri 537 

- makroiqtisadi göstəriciləri -  537 

- müəssisələrinin əsas göstəriciləri-  558 

Toksikomaniya-  289 

- tullantılarının yaranması-  377  

- istifadə edilməsi-  377 

Turizm – 310 

- axınları-  320 

- müəssisələri-  310 

- turistlərin sayı – 327 

- gələn və gədən-  321 

Tütün satışı-  349  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

807


Uşaq müəssisələri 

- məktəbəqədər-  212 

Uşaqlar 


- internat müəssisələr-  215 

  

Ü Ümumi Daxili Məhsul – 49, 382-399 

- həcmi-  50 

- indeksi-  704 (ölkələr üzrə) 

Ümumi əmsallar 

- doğumun-  695 (ölkələr üzrə) 

- ölumün-  695 (ölkələr üzrə)    

- təbii artımın-  695 (ölkələr üzrə)    

Ümümtəhsil dövlət məktəbləri 

- bitirən şagirdlərin sayı-  230 

- qeyri- dövlət-  227, 229 

Ümumi milli  

- gəlirin tərkibi-  392 

Üzüm-  505 

 

Vasitələr  

- nəqliyyat-  588 

Valyuta məzənnələri-  725 (ölkələr üzrə) Vəsaitlər  538 

- əsas kapitala yönəldilmiş-  60, 543, 548 

- xarici-  548, 553 

- iqtisadiyyata yönəldilən-  538 

- quruluşu-  549 

- maliyyə mənbələri-  537 

- mənzil tikintisinə yönəldilmiş- 568 

Vəzifələr 

- orta aylıq əmək haqqı-  148, 154 

Yağlar 


- bitki-  502 

Yanğınlar 

- baş vermə səbəbləri-  337 

-  yanacağ-  438 

- dizel-  439 

- istehlakı-  437 

- mazut-  440 

Yaşayış yerləri  

- əşyaların mövcudluğu-  191 

- gəlirlər-  176, 177 

- istehlak xərcləri-  178 

- torpaq sahələrinin xarakteristikası-  192, 193 

Yaşayış evlərinin 

- kənd-  569 

- mənzillərin sayı-  570 

- mülkiyyət-  570 

- şəhər və rayonlar-  571 

Yeyinti məhsulları 

- növlərinin istehsalı-  452 

Yollar 


- sərnişin dövriyyəsi-  585 

- sıxlığı-  589 

- uzunluğu-  589 

Yol- nəqliyyat hadisələri-  334 

Yönəldilmiş vəsaitlər 

- kapitala-  545 

- maliyyə mənbələri-  537 

- mənzil-  568 

- texnoloji quruluşu-  545 

 Yük daşınması 

- nəqliyyat növləri-  580 

- nəqliyyat sektorunda-  581 

- strukturu-  587 

Yüklərin dövriyyəsi 

- daşınan-  582 

- dəmir yolu-  717  

- nəqliyyat-  583 

- strukturu-  587 

Yumurta-  500 

- istehsalı-  522 

Yoxsulluq 

Həddi və səviyyəsi-  162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

808


Alphabetical index 

 

A  

Abortions-  291 

Alcoholic-  289 

Alcoholism-  289 

Activities of small enteprises-  127 

Activities of foreign and joint enterprizes-  133 

Agriculture  493- 530, 710 (by countries) 

- agricultural enterprizes – 507 

- about new jobs-  672 

- sale price of products by a- ral enterprises-  423 

- sale price index-  423 

- plant- growing-  497 

- livestock-  505 

- resources and use of meet-  505 

- resources and use of milk-  499 

- resources and use of eggs-  500 

- resources and use of fishery-  500 

- resources and use of patatoes-  501 

- resources and use of vegetables food melons and  

  gourds – 503 

Advertisment activity-  365 

Agricultural production 

- grain-  512 

- potatoes-  514 

- meat-  518 

- milk-  520 

- eggs-  522 

Ambulance services-  294 

Average number of employees in  economy – 697 

(by countries) 

Availability of industrial production-  479 

Average distance carriage  per passenger-  587 

Average carriage distance of goods-  586 

Average size of  household by regions-  168 

Average sum of fixed monthly pensions-  158 

Available motor vehicles-  588 

- average monthly wages of employees in industry 

by kinds of activity-  475 

Average monthly wages of employeers by 

professions, positions-  148 

- average monthly nominal wages of employed   

  persons-  148 

Average annual number of employees by kinds of 

economic activity-  95 

 Balance of payments-  399 

Basic expenditures account-  404 

Boarding institutions (for children)-  215 

Budget-  404 

 

C  

Capital  

- productivity index-  485 

- labor ratio index-  487 

Chemical structure and calories of consumed food 

products – 186 

Consumption  

- food products-  186, 351, 699 

- heat energy-  445 

Consumption expenditures 

- of population-  176 

- by living place – 178 

- structure by type of household-  179 

- by sex of household head – 183 

- of person committed crime-  333 

Composition of population-  176 

Consumer price index-  418  

Construction 537- 563 

- main indicators-  537 

- consrtuction activities-  560 

- construction on the country regions-  564 

- basic fixed assets submitted into use- 558 

- introduce into use of fixed assets by branches of  

  economy-  551 

- foreign investments in main capital-  549 

Cinema – 275 

Clubs-  274 

Credit investment to economy-  406 

Communication - 596 

- post services-  597 

- telephone  services-  598 

- radio- television services-  599 

- by regions-  600 

Costs of insurance contracts- 411 

Culture   

- museums-  275 

- movie theatres- 275 

 Death – 83 

Distribution  

- of households according to amenities-  189 

- of household by access to land and living places-  

188 

- of retail trade turnover by form of property-  356 

Divorces- 87 

Dwelling condition of households according to 

amenities-  189 

Dwelling stocks-  198 

Disposable income account – 389 

Doctors degree 

- number of-  259 

- main indicators of – 262 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

809
Economik activities of market economy-  124 

Education 214-258 

- number of pupils by type-  218 

- state day general education school-  220 

- state secondary specialized educational 

institutions-  240 

- institutions of state higher education-  245 

- non- state higher educational  institutions-  246 

- number of foreign students-  256 

- science expenditures from state budget-  273 

- main indicators of post- graduate-  262 

- main indicators of doctors degree- 262 

Educational level of population-  214 

Employment by property types-  98 

Employment by the kind of economic activities-  95 

Enterprises  

- activities of small enterprises-  127  

Important kinds of industrial products- 704 

External trade 610   

- export-   625, 648 

- import-  622, 626 

 Financial results-  405 

Foreign investments-  407 

-  in main capital-  550 

Forestry-  493 

Fishing – 506 

Fish products 

- resources and usages-  500 

 

G  

Gas extraction-  459 

Graduate of state general education school- 240 

Graduate of state secondary spesialized educational 

institutions-  241 

Graduates of institutions of state higher education-  

247 

Goods carried in transport sector-  583 

General  

- economic indicators of industry-  450 

- economic indicators of hotels, motels and 

hostels-  312 

Gross Domestic Product 382, 704 (by countries) 

 Hazardous wastes-  377 

Households-  167 

- average size-  168 

- by type-  172 

- by sex-  175 

Hotels 

- number of hotels-  312 

- room capacity of hotels-  314 

 Institutions of state higher education-  245 

Income  

- by living place – 169 

- structure by type of household-  172 

- by household-  174 

- structure by sex of household head-  175 

İnfant mortality-  85 

Investments-  537 

- directed to economy-  537 

- foreign-  550 

- for construction of dwellings by froms of  

  property-  568 

- directed to fixed    capital  on productive and  

  non- productive areas – 545 

- by oil and non- oil sector-  542 

Import – 622, 626, 721 (by countries) 

Indices of industrial production on main economic 

types of activity-  452 

Investments for construction of dwellings by froms 

of property-  568 

Insurance-  410 

- insuranse premiums-  411 

- insuranse claims-  412 

International tourist-  322 

- flows- 324 

Industry 450, 705 (by countries) 

Industrial  

- injuries-  294 

- production index-  705 

- wages of employees in industry-  475 

 Labour resources-  93 

- livestock products- 505  

Life expectancy at birth-  87 

Libraries-  274 

 Marriages-  87 

Macrostructure of retail trade turnover-  344 

Morbidity of children-  286 

Monthly income of households per capita-  168 

Monthly average wage and salary employed persons 

by branch-  148 

Museums-  275 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

810
Number of economically active population-  93 

Number of male and female-   693 (by countries) 

National income aggregates-  391 

Number of population-  76,  692 (by countries) 

Natural reserves and national parks-  377 

Number and size of households-  167 

Nursing homes for disabled-  299  

Number of unemployments-  698 

Number of private passenger car-  588 

Number of pensioners-  158 

Number of tourists arrive and leaved-  322 

Natural reserves-  377 

Not- state higher educational institutions-  246 

Number of insurance contracts-  413 

Number of industrial- production personnel 

employed in industry by kinds of activity-  470 

Nominal wages (employees)-  148 

 Oil and gas extraction-  459 

Order of lessons - 229 

 Parks-  377 

Passenger  

- carried-  586 

- transportation-  586 

- turnover-  587 

Preschool institutions-  212 

Primary distribution of income account-  388 

Privatization of the dwelling stocks-  197 

Price index 414 

- indices of retail trade turnover-  353 

Products and services account-  385 

Production (industry) 

- electric energy-  460 

- selected light industry- 452 

- selected food commodities-  452 

Production (agriculture) 

- index- 494, 714 (by countries) 

- meat- 505 

- grain-  510  

- potatoes-  514 

- vegetables-  516 

- milk- 520 

- eggs-  522 

Productivity 

- grain-  524 

- potatoes-  524 

- vegetables-  526 

Preschool institutions-  212 

Profits of enterprises and organizations-  405 

Population 76- 88, 692 (by countries) 

- age groups-  77  

- average number of employed-  698 

- number of population -  76, 692 (by countries) 

- weight index by age and sex – 305 

- mass index by age and sex-  306 

Public libraries and clubs-  274 

 

R 

Radio- television services-  599 

Ratio 

- birth, death and natural increase -  695 (by  

  countries) 

Recorded crimes by towns and regions-  339 

Resources and consumption electricity energy-  444 

Resources and consumption natural gas-  435 

Renewal and retirement of fixed assets-  483 

Ratio of basic production funds renewed and 

unitilised-  479 

Road traffic accidents-  334 

Railway   

- transport turnover-   717-718 (by countries) 

Residential buildings – 569 

Resources and 

- consumption fuel oil-  438 

- consumption diesel fuel-  439 

- distribution of oil products-  445 

- distribution of electric energy – 445 

 Stock market-  124 

Schools  

- general education –219 

- general education schools by shifts- 228 

- graduate of state general-  230 

- not- state day general educational-  231 

State budget-  404 

Structure of households incomes-  169 

Savings attracted from population’s-  145 

Secondary distribution of  income account-  387 

Sport establisments-  298 

Sale price of products by agricultural enterprises – 

422 

- social and cultural buildings submitted into  

  use-  573 

Small enterprises 

- activities of small enterprises-  127 

- number of new jobs-  680   

Statistical units-  658 

Structure of mass of money-  406 

Stomotological aid rendered to population-  293 

Sales of foodstuff by category trade types – 353 

Sugar  

- resources and usage-  502 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

811


T 

Taxes 

- profit-  405 

- incomes-  408 

Teachers-  253 

Telecommunication services-  598 

Tobacco 

- products in retail trade-  349 

- sale price-  426 

- expenditure of household member – 176-180 

Theatres- 275 

Tourism  

- international tourism-  322 

Trade 

- enterprises-  354 

Traffic accidents-  334 

Transport 579- 591 

 Urban 

- dwellings-  198 

 Unemployments 

-  of number-  698 (by countries) 

 Volume  of GDP -  382 

-  of paid services-  359 

- indices on public paid services-  362 

 Wage of employers-  148 

- use of disposable income account-  389 

- pensions-  158 

Water-  374 

 

 

 

 Məcmuənin buraxılışında iştirak etmişlər: 

        Persons responsible for indicators: 

 

 

 telefon  

 

 telephone 

Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi A.Mansurov 

 

Coordination of statistical activities 

A.Mansurov 

539-81-04 

Əmək statistikası N.Quliyeva 

 

Labor statistics N. Guliyeva 

538-86-68 

Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər 

statistikası  

N. Süleymanov 

 

National accounts and macro-economic 

indicators statistics 

N. Suleymanov 

538-74-50 

Ticarət və turizm statistikası A.İbrahimova  

Trade and tourism statistics 

A.Ibrahimova  

538-76-95 

Əhali  və gender statistika   

R.Allahverdiyev

 

Populationc and gender statistics R.Allakhverdiev 

538-51-43 

Əhalinin həyat səviyyəsi və ev 

təsərrüfatlarının tədqiqatı statistikası Y. 

Paşa  

Population living condition and household 

budget survey statistics 

Y. Pasha 

538-52-80 

Kənd təsərrüfatı və ekologiya statistikası R.Bayramov 

 

Agriculture and environment statistics 

R.Bayramov 

538-73-57 

Qiymət statistikası E.Qasımov  

Price statistics 

E.Gasimov 

538-52-72 

Xidmət statistikası E.Hacı 

 

Services statistics 

E.Haji 

538-90-12 

Sənaye və tikinti statistikası H.Dadaşov  

Industry and construction statistics 

H.Dadashov 

539-87-17 

 

  

 

 

Qeydlər üçün 

For notes 

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ôîðìàò 70õ100 1/16 Ùÿúìè 51 ÷.â. 

Òèðàæ 500 íöñõÿ  

9 ¹-ëè êè÷èê ìöÿññèñÿ 

 

Document Outline

 • 1-14
 • 15-16
 • 17-33
  • Maps2015
  • Grafiki
 • 34
 • 35-36
 • 37-72
 • 73-74
 • 75-94
 • 95-96
 • 97-120
 • 121-122
 • 123-140
 • 141-142
 • 143-162
 • 163-164
 • 165-194
 • 195-196
 • 197-204
 • 205-206
 • 207-278
 • 279-280
 • 281-306
 • 307-308
 • 309-328
 • 329-330
 • 331-340
 • 341-342
 • 343-366
 • 367-368
 • 369-378
 • 379-380
 • 381-400
 • 401-402
 • 403-414
 • 415-416
 • 417-428
 • 429-430
 • 431-446
 • 447-448
 • 449-488
 • 489-490
 • 491-532
 • 533-534
 • 535-564
 • 565-566
 • 567-574
 • 575-576
 • 577-592
 • 593-594
 • 595-606
 • 607-608
 • 609-654
 • 655-656
 • 657-676
 • 677-678
 • 679-688
 • 689-690
 • 691-726
 • 727-728
 • 729-750
 • 751-752
 • 753-800
 • 801-811
 • 812-814


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə