Rəsmi nəşr Official publication


   Məşğul əhalinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgüsüYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   115

3.5   

Məşğul əhalinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü 

  

Distribution of employed population by kinds of economic activity

 

 

  

yekuna görə faizlə 

in per cent to total 

 

20052010 

2011

2012

2013

2014  

Cəmi 

100,0

100,0  100,0

100,0 100,0 100,0

Total

     o cümlədən: 

 

     including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 38,7

38,2 


37,9

37,7


37,1

36,7


Agriculture, forestry and 

fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 

1,0

1,0 0,9


0,9

0,9


0,9

Mining 

Emal sənayesi 

4,9

4,8 4,8


4,9

5,0


4,9

Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və  

təchizatı 0,7

0,7 

0,7


0,7

0,7


0,6

Electricity, gas and steam  

produstion, distribution and 

supply   

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 0,6

0,6 


0,6

0,6


0,5

0,6


Water supply; waste 

treatment and disposal 

Tikinti 


5,2

6,6 7,1


7,2

7,2


7,3

Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 15,6

14,5 


14,5

14,6


14,7

14,8


Trade; repair of transport 

means  

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

4,3

4,1 4,1


4,1

4,1


4,0

Transportation and storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 0,6

1,1 


1,1

1,1


1,1

1,2


Accommodation and public 

catering 

İnformasiya və rabitə 0,8

1,3 

1,3


1,3

1,3


1,3

Information and  

communication 

Maliyyə və sığorta fəalyyəti 

0,4

0,6 0,6


0,6

0,7


0,7

Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 2,0

1,6 


1,6

1,7


1,8

1,9


Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

1,1

1,1 1,1


1,2

1,2


1,3

Professional, scientific and 

technical  activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 1,0

1,1 


1,1

1,1


1,2

1,2


Administrative and support 

service activities 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə; sosial təminat 6,3

6,4 


6,4

6,3


6,2

6,2


State management and  

defence; social security 

Təhsil 


8,5

8,1 8,0


7,9

8,1


8,0

Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 4,7

3,9 


3,8

3,7


3,8

3,8


Human health and social 

work activities 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 1,3

1,4 


1,4

1,4


1,4

1,5


Art, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 2,3

2,9 


3,0

3,1


3,0

3,1


Other  service activities 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

103


3.6 

İşləyən əhalinin işlədikləri təşkilatların mülkiyyət növlərinə və fərdi qaydada 

iqtisadi əmək fəaliyyəti ilə məşğuliyyətinə  görə bölgüsü (min nəfər) 

Distribution of employed population by property types of organizations  and 

individual occupation with economic labor activity  (thsd. persons) 

 

  

20052010

2011

2012

2013

2014

  

Cəmi 

iqtisadiyyatda 

məşğuldur 

4062,3

4329,1

4375,2

4445,3

4521,2

4602,9

Employed in  

economy, total  

o cümlədən 

mülkiyyət növləri 

üzrə: 


including by 

property types: 

dövlət  

1229,8

1142,7


1143,2

1157,7


1169,4

1178,2


state  

qeyri-dövlət  

2832,5

3186,4


3232,0

3287,6


3351,8

3424,7


non-state 

onlardan: of which: 

xüsusi* 

2037,1

2174,8


2140,8

2176,8


2226,1

2281,4


private* 

bələdiyyə 

17,7

8,0


7,9

7,2


7,2

6,8


municipal 

xarici investisiyalı 

və birgə 

müəssisələr 

59,7

61,3


69,0

87,7


94,0

97,6


enterprises  with   

foreign investment 

and joint enterprises 

din  xadimləri  

30,8

29,5


28,0

26,3


25,8

24,1


religious persons 

sərbəst məşğul əhali

687,2

912,8


986,3

989,6


998,7

1014,8


self employed 

persons 

Mülkiyyət hüququ dövlətə və bələdiyyəyə tam məxsus olmayan yerli müəssisələrin, təşkilatların və fiziki şəxslərin 

mülkiyyəti daxildir. 

* Property of the local enterprises, organizations and natural entities  that property right is not belong to state and 

municipality are included.

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

104


3.7 

İşləyən əhalinin işlədikləri təşkilatların mülkiyyət növlərinə və fərdi qaydada 

iqtisadi əmək fəaliyyəti ilə məşğuliyyətinə  görə bölgüsü (faizlə) 

Distribution of employed population by property types of organizations  and 

individual occupation with economic labor activity  (per cent) 

 

  

20052010

2011

2012

2013

2014

  

Cəmi iqtisadiyyatd

məşğuldur 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Employed in  

economy, total  

o cümlədən 

mülkiyyət növləri 

üzrə:  


including by 

property types: 

dövlət 

30,3

26,4


26,1

26,0


25,9

25,6


state 

qeyri-dövlət 

69,7

73,6


73,9

74,0


74,1

74,4


non-state 

onlardan: of which: 

xüsusi* 

50,1

50,2


48,9

49,0


49,2

49,6


private* 

bələdiyyə 

0,4

0,2


0,2

0,2


0,1

0,1


municipal 

xarici investi- 

siyalı və birgə 

müəssisələr 

1,5

1,4


1,6

2,0


2,1

2,1


enterprises  with  

foreign investment 

and joint enteprises 

dinə xidmət 

edən şəxslər 

0,8


0,7

0,6


0,6

0,6


0,5

religious persons 

sərbəst məşğul 

əhali 

16,9


21,1

22,6


22,2

22,1


22,1

self employed   

persons 

 

Mülkiyyət hüququ dövlətə və bələdiyyəyə tam məxsus olmayan yerli müəssisələrin, təşkilatların və fiziki şəxslərin 

mülkiyyəti daxildir. 

* Property of the local enterprises, organizations and natural entities  that property right is not belong to state and 

municipality are included.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

105


3.8 

Əlverişsiz əmək şəraitində işləyənlərin sayı (ilin axırına, nəfər) 

 

Number of employees worked in harmful labour conditions  

 

(end of the year, person) 

 

  

Sənaye Industry 

Tikinti 


Construction 

Nəqliyyat Transport 

Rabitə 


Communicaion 

  

Sanitar-gigiyena normalarına cavab 

verməyən şəraitdə 

işləyənlər  

 

  

 

Employees worked in condintions not 

meeting  

sanitary-hygyena 

norms 

2005 

20470


2125 4642

567


2005 

2006 

23201


2590 4123

368


2006 

2007 

22791


1369 6606

489


2007 

2008 

25429


1340 4496

392


2008 

2009 

23245


1644 6096

378


2009 

2010 

23690


3252 7323

250


2010 

2011 

24638


2879 6321

677


2011 

2012 

22046


4599 6510

690


2012 

2013 

22834


3199 6873

416


2013 

2014 

23142


2866 4543

352


2014 

Ağır fiziki əməklə məşğul 

olanlar  

 

  

 

Employees worked in heavy phisical 

labour 

2005 

5460


198 1138

96

2005 2006 

3908


67 961

73

2006 2007 

7641


296 1758

1

2007 2008 

3935


531 687

9

2008 2009 

4611


161 641

249


2009 

2010 

3398


369 744

94

2010 2011 

4052


942 714

8

2011 2012 

6027


806 757

57

2012 2013 

6068


851 799

66

2013 2014 

5028


831 1487

58

2014 

Təhlükəsizlik tələblərinə 

cavab verməyən ava- 

danlıqlarda işləyənlər   

 

   Employees worked 

in equipment not 

meeting safety 

requirements 

2005 

629


- 8

43

2005 2006 

620


- -

31

2006 2007 

362


- -

67

2007 2008 

417


- -

41

2008 2009 

58

- -38

2009 

2010 

99

- -12

2010 

2011 

444


- -

54

2011 2012 

964


- -

58

2012 2013 

931


6 1

77

2013 2014 

643


- 106

108


2014 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

106


3.9 

Əlverişsiz əmək şəraitində işləməyə görə güzəşt və kompensasiyalar 

 müəyyənləşdirilmiş şəxslərin işçilərin ümumi sayında xüsusi çəkisi 

 

(müvafiq sahədəki işçilərin ümumi sayından, faizlə)  

Share of persons getting special compensations for working in  

              harmful labour conditions in total number of employees 

 

(in per cent, from total number of employees of corresponding branches) 

 

  

Sənaye Industry 

Tikinti 


Const-

rucion 

Nəqliyyat Transport 

Rabitə 


Commu-

niation 

  

Əlverişsiz əmək şəraitində çalışan işçilər  

 

  

 

Employees in harmful labour conditions 

2005 

16,7


4,8 13,0

4,5


2005 

2006 

17,5


4,5 10,0

2,7


2006 

2007 

18,2


2,8 15,9

2,6


2007 

2008 

17,7


2,7 10,6

2,2


2008 

2009 

17,1


2,8 11,9

3,2


2009 

2010 

14,6


5,5 12,1

1,6


2010 

2011 

17,6


4,9 10,7

3,5


2011 

2012 

15,8


4,8 10,1

3,1


2012 

2013 

15,1


3,7 10,1

2,1


2013 

2014 

15,2


3,4 8,6

1,9


2014 

Əlverişsiz əmək şəraitində 

çalışan işçilərə 

müəyyənləşdirilmişdir:  

 

 

  

Fixed for employees 

working in harmful labour 

conditions: 

Əlavə məzuniyyətlər  

 

 

  

Additional holidays 

2005 

13,8


4,5 11,2

2,7


2005 

2006 

15,9


4,3 8,8

1,6


2006 

2007 

16,7


2,9 13,3

2,1


2007 

2008 

16,5


2,1 8,5

1,1


2008 

2009 

14,4


2,5 8,9

1,2


2009 

2010 

12,7


4,5 11,6

1,1


2010 

2011 

15,8


3,8 10,5

1,3


2011 

2012 

12,1


3,7 9,2

0,8


2012 

2013 

11,1


2,6 8,6

1,1 


2013 

2014 

11,5


2,4 8,3

1,1


2014 

Qısaldılmış iş günü 

 

  

  

Shortened working day 

2005 

0,5


- 0,1

0,4


2005 

2006 

0,7


- 0,2

0,1


2006 

2007 

0,5


- 0,7

0,3


2007 

2008 

0,4


- 1,8

0,1


2008 

2009 

0,4


0,6 1,2

0,3


2009 

2010 

0,1


0,1 0,9

0,2


2010 

2011 

0,2


0,2 0,0

0,3


2011 

2012 

0,3


0,4 0,5

0,3


2012 

2013 

0,3


0,2 0,4

0,5


2013 

2014 

0,3


0,2 0,0

0,6


2014 

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

107


3.10  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyənlərin sayı 

       

Number of employees by kinds of economic activity 

 

 

                                                        min nəfər 

                                                     thsd.person 

 

20052010

2011

2012

2013

2014  

Cəmi 

1297,1 1382,9

1387,5

1480,7

1514,0

1519,7

Total

     o cümlədən:      including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 45,7

41,2


41,0

42,4


43,7

45,3


Agriculture, forestry 

and fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 40,3

34,7

34,2


37,3

37,3


35,5

Mining 

Emal sənayesi 104,5

84,8

93,1


97,6

102,2


102,9

Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 27,9

30,6


30,4

30,8


32,3

29,8


Electricity, gas and 

steam production, 

distribution and supply 

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 23,9

22,2


22,6

22,9


25,7

25,8


Water supply;  waste 

treatment and disposal 

Tikinti 61,7

79,6

92,0


111,5

108,8


108,2

Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 250,3 286,8

270,3


277,2

280,7


284,0

Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

74,3


64,9

65,5


70,6

76,2


71,2

Transportation and 

storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və ictimai iaşə 13,4

16,8


17,8

19,0


19,6

21,7


Accommodation of 

turists and public 

catering 

İnformasiya və rabitə 27,4

24,3

24,7


26,1

26,1


26,3

Information and 

communication 

Maliyyə və sığorta 

fəaliyyəti 11,8

21,0


21,9

24,7


28,4

30,9


Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 5,4

8,7


10,4

11,6


12,6

12,9


Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 37,6

43,4


39,3

50,7


54,6

57,0


Professional, scientific 

and technical  activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 9,2

20,9


23,6

26,2


24,4

24,7


Administrative and 

support service 

activities 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə; sosial təminat 48,2

52,4


57,9

95,6


99,5

100,6


State management and 

defence; social security 

Təhsil 326,7 345,3

337,4

336,0


338,2

337,2


Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 128,8 137,5

135,1


130,4

131,2


131,4

Human health and 

social work activities 

İstirahət, əyləncə və 

incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 49,9

53,7

54,6


55,4

56,9


57,7

Arts, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin göstərilməsi 10,1

14,1


15,7

14,7


15,6

16,6


Other  service activities 

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə