Rəsmi nəşr Official publication


Statistical yearbook of Azerbaijan  108 3.11Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   115

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

108


3.11  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyənlərin sayı 

       

Number of employees by kinds of economic activity 

 

    

 

 

  

yekuna görə faizlə 

in per cent to total 

 

20052010

2011

2012

2013

2014  

Cəmi 

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

Total

     o cümlədən:      including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 3,5

3,0


3,0

2,9


2,9

3,0


Agriculture, forestry and 

fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 3,1

2,5

2,5


2,5

2,5


2,3

Mining 

Emal sənayesi 8,1

6,1

6,7


6,6

6,8


6,8

Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar  istehsalı, bölüşdü-

rülməsi və  təchizatı 2,2

2,2

2,2


2,1

2,1


2,0

Electricity, gas and steam 

production, distribution 

and supply 

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 1,8

1,6


1,6

1,5


1,7

1,7


Water supply;  waste 

treatment and disposal 

Tikinti 4,8

5,8

6,6


7,5

7,2


7,1

Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 19,3

20,8


19,5

18,7


18,5

18,7


Trade; repair of transport 

means  

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 5,7

4,7


4,7

4,8


5,0

4,7


Transportation and 

storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi  

və ictimai iaşə 1,0

1,2


1,3

1,3


1,3

1,4


Accommodation of turists 

and public catering 

İnformasiya və rabitə 2,1

1,8

1,8


1,8

1,7


1,7

Information and 

communication 

Maliyyə və sığorta  

fəaliyyəti 0,9

1,5


1,6

1,7


1,9

2,0


Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla  

əlaqədar əməliyyatlar 0,4

0,6


0,8

0,8


0,8

0,8


Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 2,9

3,1


2,8

3,4


3,6

3,8


Professional, scientific 

and technical  activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 0,7

1,5


1,7

1,8


1,6

1,6


Administrative and 

support service activities 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə; sosial təminat 3,7

3,8


4,2

6,4


6,6

6,6


State management and  

defence; social security 

Təhsil 25,2

25,0

24,3


22,7

22,3


22,2

Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 9,9

9,9


9,7

8,8


8,7

8,7


Human health and social 

work activities 

İstirahət, əyləncə və 

incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 3,9

3,9

3,9


3,7

3,8


3,8

Art, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə  

xidmətlərin göstərilməsi 0,8

1,0


1,1

1,0


1,0

1,1


Other  service activities 

 

  

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

109


3.12  

Dövlət qulluğunun vəzifələrini tutmuş işçilərin sayı 

              Number of employees holding the civil service positions  

 

 

                                                                 nəfər 

                                                               person 

 

2005  20102011  2012

2013

2014

 

Respublika üzrə, cəmi25735  28648

28541  29212 29710 30108

On Republic, total 

Ali-3-cü təsnifatlar üzrə 

inzibati vəzifələr - cəmi* 757 

866


1165 

1265


1107

1147


Administrative posts 

according to  superior-3 

classification – total

*

 

4-7-ci təsnifatlar üzrə 

inzibati vəzifələr - cəmi** 20731 

22467


21475 

22004 22589 23017Administrative posts 

according to 4-7 

classification – total

**

 

yerli icra hakimiyyəti 

başçısının müavini 

--

295298

Deputy Head of local 

Executive Authority 

   şöbə müdiri 

3479  3472

3293  3360

3368

3423


   head of division 

   şöbə müdirinin müavini 

2133  2339

2285  2251

2380

2452


   deputy head of division 

   sektor müdiri 

1737  1872

1895  2055

1907

1964


   head of sector 

   baş məsləhətçi 

5057  5572

5251  5724

5948

6103


   chief consultant 

   böyük məsləhətçi 1176 

1180

1153 


1119

1058


1094

   senior consultant 

   aparıcı məsləhətçi 

2925  3138

2839  2820

2908

2915


   leading consultant 

   məsləhətçi 

4224  4894

4759  4675

4725

4768


   consultant 

Dövlət qulluğunun 

yardımçı vəzifələri - cəmi 4247 

5315


5901 

5943


6014

5944


Supplementary posts in civil 

service - total 

   baş mütəxəssis 

2267 2929

3160 3338

3457

3584


   chief specialist 

   böyük mütəxəssis 

791 1207

1314 1194

1160

1113


   senior specialist 

   aparıcı mütəxəssis 

393 453

576 606


671

643


   leading specialist 

   mütəxəssis 

796 726

851 805


726

604


   specialist 

* 2005-2012-ci illərdə - 1-4-cü təsnifatlar üzrə inzibati vəzifələr * Administrative posts based on 1-4 classification in 2005-2012 

** 2005-2012-ci illərdə - 5-9-cu təsnifatlar üzrə inzibati vəzifələr ** Administrative posts based on 5-9 classification in 2005-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

110


3.13 2014-cü 

ildə əhalinin dövlət məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən işlə təmin 

edilməsi 

 

Provision of persons with work by state employment service offices in 2014 

 

 

İş axtaran  əhali 

İşlə təmin olunmaq üçün müraciət 

etmiş vətəndaşların sayı 

Number of registered persons 

 applied for a job 

İşlə təmin 

olunanların sayı, 

 nəfər 


Number of  

persons  

provided  

with job 

 

People 

seeking a job 

nəfər 


person 

faizlə 


per cent 

Cəmi 

47755


100

29490


Total 

   o cümlədən:    including: 

Əmək fəaliyyəti 

ilə  məşğul olanlar 

65

0,18

Persons engaged in 

labour activity 

Əmək fəaliyyəti ilə məşğul

olmayanlar  

47690


99,9

29482


persons not engaged 

in labour activity 

onlardan: of which: 

  əmək qabiliyyətli 

  yaşdan yuxarı 

  yaşda olanlar 

601

1,3


356

   persons older of     

  working age  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

111


3.14 15 

və yuxarı yaşda olan iqtisadi fəal və iqtisadi qeyri-fəal əhalinin cinslər üzrə 

bölgüsü  

 

(2014-cü ilin seçmə müayinəsinin yekunları əsasında) Distribution of economically active and economically inactive population of age 

15 years and over by sex 

 

(based on results of sample survey 2014) 

 

Cinsi 


İqtisadi 

fəal əhali, 

min nəfər

o cümlədən including 

İqtisadi 

qeyri-fəal 

əhali, min 

nəfər 

 

Əhalinin iqtisadi 

fəallığının 

səviyyəsi, 

faizlə 


Məşğullu- 

ğun 


səviyyəsi, 

faizlə 


 

İşsizliyin 

səviyyəsi, 

faizlə 


 

 

Sex  

Economi-

cally 

active 

popu-

lation, 

thsd per-

son 

 

məşğul əhali 

 

 employed 

persons 

 

 işsiz  

əhali 


 

 

unem-ployed 

persons 

 

  

Economi-

cally in ac-

tive popu-

lation, 

thsd person

 

  

Level of 

economic 

activity of 

population, 

in per cent 

 

 Employment 

rate 

in per cent 

 

  

 

Unemploy-

ment rate 

in per cent 

 

  

 

şəhər və kənd yerləri urban and rural areas 

Cəmi 

4840,7


4602,9

237,8


2120,5

69,5


95,1

4,9 


   Total 

kişilər 2475,7

2376,1

99,6


1000,9

71,2


96,0

4,0 


   male 

qadınlar 2365,0

2226,8

138,2


1119,6

67,9


94,2

5,8 


   female 

şəhər yerləri 

urban areas 

Cəmi 

2479,0


2333,7

145,3


1160,5

68,1


94,1

5,9 


   Total 

kişilər 1281,1

1218,9

62,2


494,0

72,2


95,1

4,9 


   male 

qadınlar 1197,9

1114,8

83,1


666,5

64,3


93,1

6,9 


   female 

kənd yerləri 

rural areas 

Cəmi 

2361,7


2269,2

92,5


960,0

71,1


96,1

3,9 


   Total 

kişilər 1194,6

1157,2

37,4


506,9

70,2


96,9

3,1 


   male 

qadınlar 1167,1

1112,0

55,1


453,1

72,0


95,3

4,7 


   female 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

112


3.15 Məşğul əhalinin təhsil səviyyəsi və cins üzrə bölgüsü, min nəfər               

 

(2014-cü ilin seçmə müayinəsinin yekunları əsasında)   

Distribution of employed population by sex and education level,  

 

thsd person (based on results of sample survey 2014) 

 

Cəmi


Total 

o cümlədən including 

 

 kişilər

male

qadınlar


female

şəhər və kənd yerləri 

urban and rural areas

Cəmi

 

4602,92376,1

2226,8


Total

ali təhsil

 

750,1


449,2

300,9


higher education 

orta ixtisas təhsili 

485,9

193,5


292,4

secondary specialized 

education 

peşə təhsili

 

248,6


171,4

77,2


vocational education 

orta təhsil

 

2795,1


1444,0

1351,1


secondary education 

əsas təhsil

 

286,1


109,6

176,5


main education 

ibtidai təhsil

 

37,1


8,4

28,7


primary education 

şəhər  yerləri 

urban  areas

Cəmi

 

2333,7 1218,91114,8

Total

ali təhsil

 

385,6 239,2146,4

higher education 

orta ixtisas təhsili 

254,4 116,3

138,1


secondary specialized 

education 

peşə təhsili

 

119,3 92,626,7

vocational education 

orta təhsil

 

1413,1 711,8701,3

secondary education 

əsas təhsil

 

147,5 54,293,3

main education 

ibtidai təhsil

 

13,8 4,8


9,0

primary education 

kənd  yerləri 

rural  areas

Cəmi

 

2269,2 1157,21112,0

Total

ali təhsil

 

364,5 210,0154,5

higher education 

orta ixtisas təhsili 

231,5 77,2

154,3


secondary specialized 

education 

peşə təhsili

 

129,3 78,850,5

vocational education 

orta təhsil

 

1382,0 732,2649,8

secondary education 

əsas təhsil

 

138,6 55,483,2

main education 

ibtidai təhsil

 

23,3 3,6


19,7

primary education 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

113


3.16 Məşğul əhalinin təhsil səviyyəsi və cins üzrə bölgüsü, faizlə                 

 

 (2014-cü ilin seçmə müayinəsinin yekunları əsasında)  

 

Distribution of employed population by sex and education level,  

 

in per cent (based on results of sample survey 2014) 

 

Cəmi


Total 

o cümlədən including 

 

 kişilər

male

qadınlar


female

şəhər və kənd yerləri 

urban and rural areas

Cəmi

 

100,0

51,6

48,4


Total

ali təhsil

 

100,0


59,9

40,1


higher education 

orta ixtisas təhsili 

100,0

39,8


60,2

secondary specialized 

education 

peşə təhsili

 

100,0


68,9

31,1


vocational education 

orta təhsil

 

100,0


51,7

48,3


secondary education 

əsas təhsil

 

100,0


38,3

61,7


main education 

ibtidai təhsil

 

100,0


22,6

77,4


primary education 

şəhər  yerləri 

urban  areas

Cəmi

 

100,0

52,2

47,8


Total

ali təhsil

 

100,0


62,0

38,0


higher education 

orta ixtisas təhsili 

100,0

45,7


54,3

secondary specialized 

education 

peşə təhsili

 

100,0


77,6

22,4


vocational education 

orta təhsil

 

100,0


50,4

49,6


secondary education 

əsas təhsil

 

100,0


36,7

63,3


main education 

ibtidai təhsil

 

100,0


34,8

65,2


primary education 

kənd  yerləri 

rural  areas

Cəmi

 

100,0

51,0

49,0


Total

ali təhsil

 

100,0


57,6

42,4


higher education 

orta ixtisas təhsili 

100,0

33,3


66,7

secondary specialized 

education 

peşə təhsili

 

100,0


60,9

39,1


vocational education 

orta təhsil

 

100,0


53,0

47,0


secondary education 

əsas təhsil

 

100,0


40,0

60,0


main education 

ibtidai təhsil

 

100,0


15,5

84,5


primary education 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

114


3.17 

İşsiz əhalinin təhsil səviyyəsi və cins üzrə bölgüsü, min nəfər              

 

 (2014-cü ilin seçmə müayinəsinin yekunları əsasında)  

 

Distribution of unemployed population by sex and education level,  

 

thsd person (based on results of sample survey 2014) 

 

Cəmi


Total 

o cümlədən including 

 

 kişilər

male

qadınlar


female

şəhər və kənd yerləri 

urban and rural areas

Cəmi

 

237,899,6

138,2

Total

ali təhsil

 

37,2


18,9

18,3


higher education 

orta ixtisas təhsili 

29,9

12,4


17,5

secondary specialized 

education 

peşə təhsili

 

10,2


6,0

4,2


vocational education 

orta təhsil

 

127,6


46,7

80,9


secondary education 

əsas təhsil

 

31,8


15,4

16,4


main education 

ibtidai təhsil

 

1,1


0,2

0,9


primary education 

şəhər  yerləri 

urban  areas

Cəmi

 

145,362,2

83,1

Total

ali təhsil

 

31,5


16,0

15,5


higher education 

orta ixtisas təhsili 

25,5

11,6


13,9

secondary specialized 

education 

peşə təhsili

 

9,1


5,2

3,9


vocational education 

orta təhsil

 

62,3


23,5

38,8


secondary education 

əsas təhsil

 

16,5


5,8

10,7


main education 

ibtidai təhsil

 

0,4                          0,10,3

primary education Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə