Rəsmi nəşr Official publication


Statistical yearbook of Azerbaijan  124 4.1 BazarYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   115

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

124


4.1 Bazar 

iqtisadiyyatı strukturlarının fəaliyyəti 

 

Economic activities of market economy 

 

Göstəricilər 

Kiçik müəssisələr* 

 

Small enterprises* 

Xarici və birgə 

müəssisələr 

 

Foreign and joint 

ventures 

Indicators 

Fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin sayı, vahid 

 

 Number of operated 

enterprises, unit 

2005 

11982


796

2005

 

2006 

12232

863


2006 

2007 

13577


1163

2007

 

2008 

13678 1174 

2008

 

2009 

14250 1181

2009

 

2010 

14532 1091 

2010 

2011 

14187 899 2011 

2012 

13658 1083 2012 

2013 

14461 1193 2013 

2014 

14398 1218 2014 

İşləyənlərin siyahı sayı, 

nəfər-cəmi 

 

 Number of employees,  

person-total 

2005 

73447


58413

2005

 

2006 

90134

63105


2006 

2007 

99335


62203

2007

 

2008 

99838

65198


2008

 

2009 

100073

 

594022009

 

2010 

93205

55936


2010 

2011 

90182


63918

2011 

2012 

95503 76651 2012 

2013 

108976 84946 2013 

2014 

115035 91535 2014 

Orta hesabla bir müəssisədə 

 

 

Average number of employees per enterprise 

2005 

6

732005

 

2006 

7

73

2006 

2007 

7

532007

 

2008 

7

55

2008 

2009 

7

502009

 

2010 

6

51

2010 

2011 

6

712011

 

2012 

7 71 

2012 

2013 

8 71 


2013 

2014 

8 75 


2014 

 

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

125


4.1 Bazar 

iqtisadiyyatı strukturlarının fəaliyyəti 

 

Economic activities of market economy 

 

...ardı                                                                                                                    ...continued 

Göstəricilər 

Kiçik müəssisələr* 

 

Small enterprises * 

Xarici  və birgə müəssisələr

 

Foreign and joint ventures

Indicators 

Orta aylıq əmək haqqı,  

manat 

 

 Monthly average of wage 

and salaries,manat 

2005 

61,5


672,7

2005

 

2006 

81,7

746,8


2006 

2007 

113,5


950,0

2007

 

2008 

140,0

1012,0


2008

 

2009 

189,7

941,7


2009

 

2010 

207,0 1008,0 

2010 

2011 

222,2 1117,2 2011 

2012 

263,3 1241,0 2012 

2013 

303,5 1304,0 2013 

2014 

348,0 1335,2 2014 

Məhsulun (işlərin, 

xidmətlərin) həcmi, 

mlyn.manat 

 

 

Income from sales of products (works, 

services), mln. manat 

2005 

657,5


7081,4

2005

 

2006 

719,9

12103,1


2006

 

2007 

1108,8

17215,4


2007

 

2008 

1364,6

25952,6


2008

 

2009 

1261,4

19637,6


2009

 

2010 

1776,9

24011,9


2010

 

2011 

1966,3

29651,2


2011

 

2012 

2404,4 29439,5 

2012 

2013 

3139,8 30130,0 2013 

2014 

2547,2 27590,1 2014 

 

*)  2009-2012-ci illərin məlumatları İqtisadi Fəaliyyət Növlərinin 3-cü versiyası əsasında tərtib olunmuş və bununla yanaşı, "İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının hədləri" 

nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbayjan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20

 

aprel 2004-cü il tarixli 57 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə Nazirlər  Kabinetinin  2009-cu il 18 dekabr  tarixli 192 nömrəli yeni qərarına

 

uyğun olaraq, kiçik sahibkarlıq  subyektlərinin  qruplaşdırılması qərarın  tələblərinə uyğun  olaraq  aparılmışdır  

 

*)  Information of 2009-2012 was compiled according to the new 3-rd version of the NACE, also according to the 

decree of the Cabinet of  Ministries of  the Republic of Azerbaijan on "Identifying of the small entreprenuership 

subject  by  types of economic  activity" dated 20 April 2004, N 57  and the changes of the  decree by Cabinet  of  

Ministry from 18  December of 2009, N 192 was  applied by this years    

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

126


4.2 Kiçik 

sahibkarlıq subyektləri  

 

Small business subjects 

 

Göstəricilər

2005

2010

2012

2013

2014

Indicators 

Kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin sayı, cəmi

177722

207120

248292

260563

279411

Total number of small  

entrepreneurship 

    ondan fiziki şəxslər-     fərdi sahibkarlar

166558

192588

234634

246102

265013

     of which natural persons       individual  entrepreneurs 

       o cümlədən:        of which:  

   kənd təsərrüfatı, meşə   

   təsərrüfatı və balıqçılıq 4000

3953


3973

3997


3410

    agriculture,  forestry 

    and fishery  

       fiziki şəxslər- 

       fərdi sahibkarlar 

2681


2618  

2451


2334

1624


       natural persons- 

       individual entrepreneurs 

  sənaye 3824

4616

4326


5173

6418   industry 

       fiziki şəxslər- 

       fərdi sahibkarlar 

1824

2643


2505

3369


4697

       natural persons- 

       individual entrepreneurs 

  tikinti 

1723

1534


1755

1936


2004   construction 

      fiziki şəxslər- 

      fərdi sahibkarlar 

248


560

727


924

1007


       natural persons- 

       individual entrepreneurs 

  ticarət; nəqliyyat   

  vasitələrinin təmiri 124268

133803


178036

182732


197710

  trade; repair  of transport 

  means 

      fiziki şəxslər- 

      fərdi sahibkarlar 

120086


127501

171646


176327

191610


       natural persons- 

       individual entrepreneurs 

  nəqliyyat və anbar 

  təsərrüfatı  

18029


22148

25093


27862

28178


  transport and stock  

  holdings  

      fiziki şəxslər- 

      fərdi sahibkarlar 

17792

21908


24821

27576


27877

       natural persons- 

       individual entrepreneurs 

turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 9166

13455


8356

9406


11531

  accomodation and food  

  services  activities               

      fiziki şəxslər- 

      fərdi sahibkarlar 

8951


13127

8106


9157

11179


       natural persons- 

       individual entrepreneurs 

informasiya və rabitə 481

183

311


354

455


  information and    

  communication 

      fiziki şəxslər- 

      fərdi sahibkarlar 

-

--

-

           - 

        natural persons- 

        individual entrepreneus 

  daşınmaz əmlakla 

  əlaqədar əməliyyatlar   

2141


872

930


1131

1478     real estate activities 

      fiziki şəxslər- 

      fərdi sahibkarla 

2040

729


729

905


1204

       natural persons

       individual entrepreneurs 

  təhsil 26

108

105


155

198


education 

      fiziki şəxslər- 

      fərdi sahibkarlar 

...


...

...


...

...


   natural persons- 

   individual entrepreneurs 

  əhaliyə səhiyyə və      

  sosial  xidmətlərin    

  göstərilməsi 62

198

204


256

305


human health and social 

work services 

      fiziki şəxslər- 

      fərdi sahibkarlar 

...


...

...


...

...


   natural persons- 

   individual entrepreneurs 

  digər sahələr 14002

26250

25203


27561

27724


other branches 

      fiziki şəxslər- 

      fərdi sahibkarlar 

12936


23502

23649


25510

25815


   natural persons- 

   individual entrepreneurs 

 

Qeyd: Qanunvericiliyə uyğun olaraq 2009-cu ildən işçilərinin sayı 50 nəfərdən və illik dövriyyəsi 500 min manatdan az olan sənaye müəssisələri kiçik sahibkarlıq subyektləri hesab olunurlar. 

 

Note:In accordance with acted legislation starring from 2009 the number of employees 50 and the annual turnover less than 500 thsd. manats are considered like a small enterprises.  

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

127


4.3 Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən kiçik müəssisələrin işi  

 

Activities of small business enterprises 

 

 

Sahələr 


Fəaliyyət 

göstərən  

müəssisə- 

lərin sayı 

 

 

Number of operated 

enterprise 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər

 

 

 number of 

employees, 

person 

Orta aylıq 

əmək haqqı,  

manat 


 

 

 Average 

monthly wage 

and salaries,  

manat 

Məhsulun, 

(işin və 

xidmətin) 

həcmi, min 

manat 


 

Volume of 

products, 

(works and 

services), 

thsd.manat 

Branch 

2005 

Cəmi 

11982

73447

 

61,5657480,1

Total

Kənd təsərrüfatı, 

ovçuluq, meşəçilik və 

balıqçılıq 1319

8544

 

27,419633,4

Agriculture, hunting, 

forestry and fishing 

Sənaye 1846

19311

 

52,2131866,3

Industry 

Tikinti 1010

10237

 

43,4276621,3

Construction 

Topdan və pərakəndə 

satış: avtomobillərin, 

məişət mallarının və 

şəxsi əşyaların tə’miri 5840

22443


 

47,1


161376,3

Retail and wholesale: 

repair of cars, 

subsistence goods and 

private things 

Mehmanxanalar və 

restoranlar 296

1029


 

61,3


5075,2

Hotels and            

restaurants 

Nəqliyyat, anbar 

təsərrüfatı və rabitə 242

889


 

47,6


11464,5

Transport, stock 

holdings and      

communication 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar, 

icarə və kommersiya 

fəaliyyəti 916

6188


 

214.5


43442,6

Leasing and       

commercial activity in 

connection of    real 

estate operation 

Təhsil 32

269

 

44,4237,2

Education 

Səhiyyə və sosial 

xidmətlər 77

632


 

72,9


2359,1

Health care and  

social services 

Digər kommunal, sosial 

və şəxsi xidmətlərin 

göstərilməsi 389

3685

 

73,35200

Other public utilities, 

social and individual 

services 

Sair sahələr 15

220

 

93,7204,2

Other branches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

128


4.3 Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən kiçik müəssisələrin işi  

 

Activities of small business enterprises 

 

 

...ardı...                                                                                                                 ...continued… 

 

 

  

Sahələr 


 

 

  

Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

 

Number of operated   

enterprises 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər 

 

 

number of employees

person 

Orta aylıq 

əmək haqqı, 

manat 


 

 

Average monthly wage 

and salaries,  

manat 

Məhsulun (işin 

və xidmətin) 

həcmi, min 

manat  

 

Volume of products (works 

and services), 

thsd.manat 

 

  

 

Branch 

 

 

  

2010 

Cəmi 

14532

93205 

207,0

1776880,5

Total 

Sənaye 1973 

19387 

192,0 


243330,6 

Industry 

Tikinti 974 

10270 

266,3 


802839,0 

Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və 

balıqçılıq  

1335 

5396 


107,7 

35315,5 


Agriculture,  

forestry and 

fishing 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 6302  35383 153,0 

439328,6 Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

240 


1496 

700,8 


39346,2 

Transportation  

and storage 

İnformasiya və rabitə 183 

1686  193,4  16375,1 

Information and 

communication 

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 328 

2944 

235,7 


9594,6 

Accommodation 

and food service 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 143 

799  159,1  6169,0 Real estate  

activities 

İstirahət, əyləncə  

və incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 156 

1357 

187,7 


8817,0 

Art, entertainment 

and recreation 

Təhsil 108 

892 

120,0 


2022,5 

Education 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 680 

4192 


538,8 

57903,4 


Professional, 

scientific and 

technical activities 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 198 

1170 

148,1 


3912,3 

Human health  

and social 

work activities 

İnzibatı və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi 592 

2867 

261,9 


40664,9 

Administrative  

and support 

service activities 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 1320 

5366 

205,6 


71261,8 

Other service  

activities 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

129


4.3 Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən kiçik müəssisələrin işi  

 

Activities of small business enterprises 

 

 

...ardı...                                                                                                                 ...continued… 

 

 

  

        Sahələr 

 

 

  

Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

 

Number of operated   

enterprises 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər 

 

 

number of employees

person 

Orta aylıq 

əmək haqqı, 

manat 


 

 

Average monthly wage 

and salaries,  

manat 

Məhsulun (işin 

və xidmətin) 

həcmi, min 

manat  

 

Volume of products (works 

and services), 

thsd.manat 

 

  

 

Branch 

 

 

  

2011 

Cəmi 

14187

90182 

222,2

1966255,2

Total 

Sənaye 1829 

16516 

216,2 


252300,7 

Industry 

Tikinti 921 

9348 

319,0 


543836,5 

Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 1304 

5024 


132,9  49706,7 

Agriculture,  

forestry and 

fishing 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 6240 37147 173,9 

607406,3 Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

253 


1633 

298,7 


41201,3 

Transportation  

and storage 

İnformasiya və rabitə 242 

1386  425,7 29560,0 

Information and 

communication 

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 324 

2433 

158,3 


18028,6 

Accommodation 

and food service 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 118 

781  338,8  8810,5 Real estate  

activities 

İstirahət, əyləncə  

və incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 119 

1360 

217,9 


3410,6 

Art, entertainment 

and recreation 

Təhsil 84 

700 

195,9 


3549,7 

Education 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 538 

4033 


707,3 

84678,5 


Professional, 

scientific and 

technical activities 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 155 

1221 

190,0 


3541,5 

Human health  

and social 

work activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi 700 

2908 

135,3 


61539,7 

Administrative  

and support 

service activities 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 1360 

5692 

253,0 


258684,6 

Other service  

activities 
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə