Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   115

2012 

Cəmi 

1083 76651 

1241,0 

29439462,4 

Total 

Sənaye 221 

23058 

1529,4 


23999855,0 

Industry 

Tikinti 150 

19365 

1260,1 


2113960,4 

Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə

təsərrüfatı və 

balıqçılıq  

20 

352 


221,9 

6346,1 


Agriculture,  

forestry and 

fishing 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 303  10910 367,9 

181402,7 Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

74 


5505 

882,3 


1981062,2 

Transportation  

and storage 

İnformasiya və rabitə 47 

2624  1488,1 455461,5 

Information and 

communication 

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 33 

2183 

610,3 


50536,0 

Accommodation 

and food service 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 16 

725 


698,3  19970,9 

Real estate  

activities 

İstirahət, əyləncə  

və incəsənət sahəsində

fəaliyyət 8 

482 

547,4 


62446,3 

Art, entertainment 

and recreation 

Təhsil 28 

1609 

312,6 


9267,2 

Education 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 103 

6296 


2279,2 

368687,4 Professional, 

scientific and 

technical activities 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 19 

502 

543,2 


6203,4 

Human health  

and social 

work activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi 27 

1848 

2432,3 


142028,9 

Administrative  

and support 

service activities 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 34 

1192 

993,3 


42234,4 

Other service  

activities 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

137


4.4     Xarici və birgə müəssisələrin fəaliyyəti    

          Activities of foreign and joint enterprises 

 

...ardı…  

 

 

  

  

                         ...continued… 

Sahələr 


Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər 

 

 

Orta aylıq əmək haqqı, 

manat 


 

 

Məhsulun (işin və xidmətin) 

həcmi, min 

manat 

 

Branch Number of 

operated  

enterprises 

number of 

employees

person 

Average 

monthly wage 

and salaries,  

manat 

Volume of 

products (works 

and services), 

thsd.manat 

2013 

Cəmi 

1193 84946 

1304,0 

30130010,7 

Total 

Sənaye 238 

23672 

1705,6 


23919442,7 

Industry 

Tikinti 163 

23067 

1280,1 


2407049,1 

Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə

təsərrüfatı və 

balıqçılıq  

16 

289 


246,4 

8133,8 


Agriculture,  

forestry and 

fishing 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 318  13456 373,0 

211824,6 Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

63 


6042 

915,9 


1870015,0 

Transportation  

and storage 

İnformasiya və rabitə 41 

2204  1606,2 482759,0 

Information and 

communication 

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 35 

2416 

634,4 


64471,6 

Accommodation 

and food service 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 17 

967 


846,5  26676,2 

Real estate  

activities 

İstirahət, əyləncə  

və incəsənət sahəsində

fəaliyyət 9 

562 

597,5 


187320,9 

Art, entertainment 

and recreation 

Təhsil 31 

1716 

356,4 


11401,4 

Education 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 158 

7079 


2542,6 

639620,4 Professional, 

scientific and 

technical activities 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 20 

498 

578,0 


4994,1 

Human health  

and social 

work activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi 31 

2175 

2209,4 


265334,4 

Administrative  

and support 

service activities 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 53 

803 

1392,2 


30967,5 

Other service  

activities 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

138


4.4     Xarici və birgə müəssisələrin fəaliyyəti    

          Activities of foreign and joint enterprises 

 

...sonu 


       

                                      ...end 

Sahələr 


Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər 

 

 

Orta aylıq əmək haqqı, 

manat 


 

 

Məhsulun (işin və xidmətin) 

həcmi, min 

manat 

 

Branch Number of 

operated  

enterprises 

number of 

employees

person 

Average 

monthly wage 

and salaries,  

manat 

Volume of 

products (works 

and services), 

thsd.manat 

2014 

Cəmi 

1218 91535 

1335,2 

27590096,1 

Total 

Sənaye 257 

25293 

1950,4 


21546985,4 

Industry 

Tikinti 165 

24325 

1152,6 


2173570,5 

Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə

təsərrüfatı və 

balıqçılıq  

16 

211 


240,6 

17656,5 


Agriculture,  

forestry and 

fishing 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 321  15638 427,9 

176676,8 Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

64 


6564 

819,6 


1911846,6 

Transportation  

and storage 

İnformasiya və rabitə 52 

3171  2040,2 552627,2 

Information and 

communication 

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 34 

2574 

659,9 


65457,0 

Accommodation 

and food service 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 15 

817 


684,0  38170,1 

Real estate  

activities 

İstirahət, əyləncə  

və incəsənət sahəsində

fəaliyyət 10 

495 

760,0 


232945,0 

Art, entertainment 

and recreation 

Təhsil 34 

1341 

388,1 


11782,8 

Education 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 147 

6952 


2707,4 

668775,0 Professional, 

scientific and 

technical activities 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 20 

609 

956,0 


4904,4 

Human health  

and social 

work activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi 25 

2648 

1216,3 


148701,0 

Administrative  

and support 

service activities 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 58 

897 

1452,1 


39997,8 

Other service  

activities 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

139


4.5 Kənd təsərrüfatında fərdi sahibkarlar  

 

Private owners in agriculture 

 

Göstəricilər 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Indicators 

Fərdi sahibkarların 

sayı 2681

2618


2593 

2451


2334

1624


Number of private 

owners 

Ailə (kollektiv) 

üzvlərinin sayı, nəfər 11474

10536


10694 10264

9451


6592

Number of unpaid 

family workers, person 

Mövcud torpaqlar, 

hektar:  

Lands, ha: 

ümumi torpaq sahəsi 

23493

47314


43691 48466

44267


34101

total lands 

kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaq sahəsi 22577

45735


41575 

47271


43072

33224


arable agricultural 

lands 

    onlardan əkin yeri 

16112

33764


28919 35584

33280


24032

    of which area sown 

 

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

140


 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

143
Əhalinin həyat səviyyəsi 

 

Living standards of population 

 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

5.1 


Əhalinin gəlirləri və xərcləri 

Income and expenditure of population 144 

5.2 


Şəhər və rayonlar üzrə əhalinin gəlirləri 

                                       

 

Population income by towns and regions 145 

5.3 


Əhalinin banklardakı əmanətləri 

Population savings in banks    147 

5.4 


İqtisadiyyatda işləyənlərin hesablanmış orta aylıq əmək haqqlarının və istehlak 

qiymətləri indeksinin dəyişməsi Changes of average monthly wages and salaries of employed in economy and index of 

consumer prices 147 

5.5 Muzdla 

işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı 

Average monthly nominal wages and salaries of employees  148 

5.6 


İqtisadi rayonlar üzrə dövlət qulluqçularının orta aylıq nominal əmək haqqı 

Average monthly nominal wages of civil servants by economic regions

 

154 


5.7 

Şəhər və rayonlar üzrə muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı  Average monthly nominal wages and salaries of employees by towns and regions

156 


5.8 Pensiyaçıların sayı 

Number of pensioners 158 

5.9 Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği Average amount of fixed monthly pensions 158 

5.10 Dövlət tərəfindən əhaliyə verilən ayrı-ayrı müavinətlər Different compensations provided by goverment to population 158 

5.11 Dövlət tərəfindən əhaliyə verilən sosial müavinətlər Social benefits allocated by government for population  159 

 

5.12  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri Grants of the President of the Republic  of Azerbaijan   

161 


5.13 Aztəminatlı ailələrə verilən ünvanlı dövlət sosial yardımı 

Addressed public social aid granted to poor families  162 

5.14 Yoxsulluq 

həddi və yoxsulluğun səviyyəsi                                                                           

Poverty line and poverty level 162 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

144


5.1 

Əhalinin gəlirləri və xərcləri

1) 

(milyon manat) 

 

Income and expenditure of population

1) 

(million manat) 

 

Gəlirlər və  

xərclər 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

2)

Income and 

expenditure 

Gəlirlər-cəmi 

8063,6

25607,0

30524,6 

34769,5

37562,0

39360,7 Total incomes 

İlkin  gəlirlər 6394,2

22126,5

26861,9 


31181,4

33830,0


35276,8

Primary incomes 

o cümlədən:  including: 

işçilərə əmək 

ödənişləri 2954,8

7027,3


8020,0 

9224,9


10077,0

10721,9


payment of 

employees  

sahibkarlıq 

fəaliyyətindən   

gəlirlər 3432,6

14725,0

18543,9 


21140,8

22801,5


23595,8

incomes from 

entreprenuer- 

ship activity 

mülkiyyətdən 

gələn gəlirlər 6,8

374,2


298,0 

815,7


951,5

959,1


incomes from 

property  

alınmış cari 

transferlər 1669,4

3480,5


3662,7 

3588,1


3732,0

4083,9


current  transfer 

Xərclər-cəmi 

6508,7

19251,5

22184,0 

24564,0

28021,2

31268,2 Total expenditures 

Son istehlak 

xərcləri 5532,6

16528,5


19216,0 

21389,9


24150,0

27069,6


Final consumption   

expenditures 

Ödənilən cari 

transferlər 976,1

2202,0


2619,5 

2872,7


3370,5

3435,9


Current paid trans-

fers  

Mülkiyyətdən    

ödənilən gəlirlər 521,0

348,5 


301,4

500,7


762,7

Paid income from 

properti 

Qənaətlər 

1554,9

6355,5

8340,6 

10205,5

9540,8

8092,5        Saving 

Qeyri-maliyyə 

aktivlərin yığımı 477,8

874,1


1165,3 

1593,6


1921,9

2244,2


Saving of non-

financial assets  

Maliyyə 


aktivlərinin yığımı

1077,1


5481,4

7175,3 8611,9

7618,9

5848,3


Saving of financial 

assets 

 

1) MHS-93 metodologiyasına uyğun hesablanmışdır.

 

SNA was calculated according to 93 methodology. 

2)

 

İlkin məlumatlar əsasında. On the base of primary data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

145


5.2 

Şəhər və rayonlar üzrə əhalinin gəlirləri 

                                         

 

Population income by towns and regions 

 

Şəhərlər və 

rayonlər 

Əhalinin gəlirləri, milyon manatla Income of population, million manat 

Əhalinin hər nəfərinə  

düşən, manatla 

Per capita, manat 

Towns             

and regions 

2013 

2014 2013

2014

Ölkə üzrə cəm

37562,0 

39360,7 

4040,3

4180,6 Country - total 

Naxçıvan MR 

1737,9 

1775,7 


4027,5

4058,8 Nakhchivan MR 

  şəhərlər:  

 

   towns

Bakı 

20669,0 


21874,1 

9540,5


9973,9 Baku 

Gəncə 1155,2 

1180,4 

3566,9


3614,7 Ganja 

Mingəçevir 359,5 

357,3 

3589,8


3535,3 Mingechevir 

Sumqayıt 1026,6 

1111,0 

3136,6


3355,3 Sumgayit 

Naftalan 38,0 

39,3 

4016,1


4082,6 Naftalan 

Şirvan 


265,0 

278,5 


3257,6

3382,6 Shirvan 

   rayonlar:  

 

   regions: 

Abşeron 392,9 

445,8 


1975,2

2212,5 Absheron 

Ağcabədi 

261,3 


275,5 

2042,0


2127,8 Agjabedi 

Ağdam 


49,8 

52,3 


266,5

275,1 Agdam 

Ağdaş 

348,3 


349,4 

3352,8


3329,1 Agdash 

Ağstafa 


161,2 

161,3 


1939,2

1918,3 Agstafa 

Ağsu 

152,6 


164,6 

2046,3


2175,0 Agsu 

Astara 


192,9 

194,0 


1893,3

1879,1 Astara 

Balakən 

238,8 


239,4 

2557,6


2537,8 Balaken 

Beyləqan 

167,7 

168,2 


1827,3

1807,9 Beylagan 

Bərdə 

399,7 


459,6 

2685,2


3056,8 Barda 

Biləsuvar 

245,5 

259,9 


2589,4

2693,4 Bilasuvar 

Cəlilabad 

494,7 


502,3 

2427,5


2421,5 Jalilabad 

Daşkəsən 

71,9 

72,1 


2140,9

2126,6 Dashkesen 

Füzuli 71,5 

75,5 


584,1

607,1 Fizuli 

Gədəbəy 

196,8 


216,8 

2041,7


2231,2 Gedabey 

Goranboy 

245,0 

247,8 


2485,4

2487,2 Goranboy 

Göyçay 

379,1 


384,0 

3325,1


3335,1 Goychay 

Göygol 


159,0 

164,8 


2632,9

2694,2 Goygol 

Hacıqabul 

241,4 


250,4 

3466,8


3543,1 Hajigabul 

Xaçmaz 


508,7 

533,0 


3029,9

3133,7 Khacmaz  

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

146


5.2 

Şəhər və rayonlar üzrə əhalinin gəlirləri               

                                      

 

Population income by towns and regions  

 

… 

ardı              

 

                  

     


         continued

  

 

Şəhərlər və 

rayonlər 

Əhalinin gəlirləri, milyon manatla Income of population,million manat 

Əhalinin hər nəfərinə  

düşən, manatla 

Per capita, manat 

Towns             

and regions Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə