Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   115

2006

2011

2012 

2013

2014 

2015 

 

Kənd yerləri Rural localities 

Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinin  sayı - 

cəmi 

752 

718 

725 

729 

733 

734 

Number of preschool 

educational  intitutions - 

total

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

   dövlət 

752 

718 


725 

729 


733 

733 


   state 

   qeyri-dövlət    non-state 

Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrində 

uşaqların sayı - cəmi, 

min nəfər 

31,8 


30,7 

31,0 


30,9 

30,9 


29,4 

Number of children in 

prechool educational 

instituions - total, 

thsd.person 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

   dövlət 

31,8 

30,7 


31,0 

30,9 


30,9 

29,4 


   state 

   qeyri-dövlət 

0,0    non-state 

Hər 100 yerə düşən 

uşaqların sayı 

88 


94 

93 


94 

95 


92 

Number of children  per 

100 place 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

   dövlət 

88 

94 


93 

94 


95 

92 


   state 

   qeyri-dövlət 

100    non-state 

Uşaqların 

məktəbəqədər təhsil 

müəssisələri ilə 

əhatəliliyi (1-5 yaşlı 

uşaqların ümumi  sayına 

nisbətən, faizlə) 

11,8 


9,4 

8,8 


8,1 

7,5 


7,1 

Provision of children 

with preschool  

educational institutions 

(as % to total number   

of children at age          

of 1-5 years) 

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

215


8.3  

Uşaqlar üçün internat müəssisələri (ilin əvvəlinə) 

Boarding institutions for children (at the beginning of the year) 

 

 

20062011

2012 

2013

2014

2015

 

Körpələr evlərinin sayı 

4  Number of  nurseries 

    onlarda olan      

    uşaqların sayı, nəfər 

156 


143 

153 


168 

163 


155 

number of children       

in them, person 

Uşaq evlərinin sayı 

Number of  children’s 

homes

    onlarda olan      

    uşaqların sayı, nəfər 

734 


513 

499 


510 

509 


610 

number of children       

in them, person 

Sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlar üçün 

xüsusi internat 

məktəblərinin sayı 

12 

11 

10 

11 

12 

11 

Number of special 

boarding schools for 

children with limited 

health

    onlarda olan      

    uşaqların sayı, nəfər 

2915 


2537 

2159 


2725 

2653 


2483 

number of children       

in them, person 

Əqli cəhətdən geri 

qalan uşaqlar üçün 

internat evlərinin sayı 

Number of boarding 

schools for mentaly 

retarded children 

    onlarda olan      

    uşaqların sayı, nəfər 

298 


267 

300 


310 

297 


314 

number of children in 

them, person 

Ümumi təhsil internat 

məktəblərinin sayı 

39 

22 

22 

22 

21 

22 

Boarding schools  

general educational 

    onlarda olan      

    uşaqların sayı, nəfər 

18664 


6395 

5943 


5864 

5734 


6435 

number of children       

in them, person 

onlardan, valideynini 

itirmiş və ya valideyn 

himayəsindən məhrum 

olan uşaqlar üçün internat 

məktəblərinin sayı of which number of 

boarding schools for 

orphans and children 

deprived of parental care 

    onlarda olan      

    uşaqların sayı, nəfər 

480 


398 

373 


414 

389 


414 

number of children       

in them, person 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

216


8.4  

İnternat müəssisələrində tərbiyə alan valideynini itirmiş  

 

və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar (ilin əvvəlinə, nəfər)  

 

Orphans and children deprived of parental care breeding up in  

 boarding 

schools 

(at the beginning of the year, person) 

 

 

20062011

2012

2013

2014

2015

 

İnternat müəssisələrində təlim tərbiyə alan 

valideynini itirmiş və 

valideyn himayəsindən 

məhrum olan uşaqların 

sayı 

2441

1259

976

757 

685 

611 

Number of breeding up 

orphans and children de 

prived  of parental care in 

boarding schools 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

körpələr evlərində

1)

 

59 43 

nurseries 1)

 

uşaq evlərində 438 

351 


175 

26 


30 

35 


children’s homes 

sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlar üçün 

xüsusi internat 

məktəblərində 

280 


162 

134 


115 

163 


95 

special boarding schools 

for children with limited 

health 

əqli cəhətdən geri  

qalan uşaqlar üçün 

internat evlərində

2)

 

61 44 

72 


72 

40 


39 

in boarding schools           

for mentaly retarded 

children

2)

 

ümumi təhsil internat məktəblərində 

1603 


659 

587 


543 

452 


442 

boarding schools of 

general educational 

onlardan, valideynini 

itirmiş və ya valideyn 

himayəsindən 

məhrum olan uşaqlar 

üçün internat 

məktəblərində 

330 


398 

373 


414 

389 


414 

of which number of 

boardings schools for 

orphans and children 

deprived of parental 

care 

 

1) Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən; 

1)

 Informatiorı of the Ministry of Health Care; 

2)

 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına əsasən.  2)

 Information of the Ministry of Labour and Sosial Protection. 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

217


8.5  

Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi (nəfər)  

Adoption and cancellation of adoption (person) 

 

 2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Övladlığa goturulmüş uşaqların sayı - cəmi

803

798

934

989

961

918

Number of adopted  

children - total 

       o cümlədən uşaqların 

       yaşına görə:    

        of which by age: 

     1 yaşadək 

134

204


181

226


204

205


    under 1 year oid 

       onlardan qızlar 

65

133


93

145


102

104


         inciuding girls 

   1-5 yaşda 

324

330


454

438


429

360


    1-5 years oid 

       onlardan qızlar 

138

165


216

202


198

163


         including girls 

   6-10 yaşda 

198

148


162

195


183

203


    6-10 years old 

       onlardan qızlar 

97

70

5490

81

72         inciuding giris 

   11-17 yaşadək 

147

116


137

130


145

150


    11-17 years old 

       onlardan qızlar 

65

56

4945

51

69         inciuding girls 

Övladlığa götürülməsi 

barədə qərarları ləğv 

edilmiş uşaqların sayı

56

59

61

53

60

69

Number of children whose 

adoped was concelled 

     o cümlədən uşaqların  

       yaşına görə:    

        of which by age:      

    1 yaşadək 

1

3

--

1

1   under 1 year oid 

       onlardan qızlar 

1

2

--

-

-         inciuding girls 

   1-5 yaşda 

9

3

104

6

11    1-5 years oid 

       onlardan qızlar 

3

2

42

5

6         including girls 

   6-10 yaşda 

5

4

67

7

8    6-10 years old 

       onlardan qızlar 

1

3

25

2

5         inciuding giris 

   11-17 yaşadək 

41

49

4542

46

49    11-17 years old 

       onlardan qızlar 

14

23

1213

19

17         inciuding girls 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

218


8.6  

Təhsil növləri üzrə şagirdlərin və tələbələrin sayı 

(tədris ilinin əvvəlinə, min nəfər) Number of pupils and students by types of education 

(at the beginning of academic year, thsd. person) 

 

 

2005-

2006

2010-

2011

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015  

Təhsil alanlar - cəmi 

1958

1725

1696 

1696

1713

1746

Having an education - 

total 

      o cümlədən:  

 

      including:  

 ümumi təhsil  

müəssisələrində 

1588


1328

1294 


1287

1292


1325

general educational 

schools 

ilk peşə-ixtisas təhsil 

müəssisələrində (peşə 

məktəblərində və peşə 

liseylərində) və peşə 

mərkəzlərində

1)

 

172197

199 


201

199


195

primary vocational 

educational institu-  

tions (vocational 

schools and voca-  

tional lyceums) and 

vocational centres 

1)

 

orta ixtisas təhsil müəssisələrində

2)

 58

54

54 56

64

61secondary 

specialized 

educational 

institutions

2)

 

ali təhsil müəssisələrində və doktoranturada

2)

 140

146


149 

152


158

165


higher educations  

and doctorate study

2)

 

 

1) İlin sonuna  

   At the end of year  

2)

 Xarici ölkələrdən olan tələbələr daxil olmaqla       Including students from foreign countries 

Qeyd: Azərbaycanda 100 təhsil alana 47 qadın və 53 kişi düşür.  Note: There are 47 women and 53 men per 100 students in Azerbaijan 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

219


8.7 Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri 

(tədris ilinin əvvəlinə) State and non-state day general educational institutions 

(at the begining of school year) 

 

 

2005- 2006

2010- 

2011

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

 

Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı – cəmi

4 550

4532

4516 

4508 

4505 

4475 

Number of day general 

education institutions - 

total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

ibtidai 


406 

366 


358 

354 


346 

341 


primary 

ümumi orta 

885 

855 


847 

834 


830 

813 


generai secondary 

tam orta 

3238 

3292 


3292 

3302 


3312 

3305 


completed secondary 

onlardan: 

 

 

  

 

 of which: 

liseylər 

63 

76 


81 

78 


85 

75 


liceums 

gimnaziyalar 

13 


13 

14 


15 

14 


gymnasums 

sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlar üçün 

xüsusi məktəblər və 

internat məktəbləri 

21 


19 

19 


18 

17 


16 

special schools and 

boarding schools for 

children with limited 

health 

Şagirdlərin sayı - cəmi,         

min nəfər 

1584

1325

1291 

1285 

1289 

1322 

Number of pupils - total, 

thsd. person 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

ibtidai məktəblərdə primary schools 

ümumi orta məktəblərdə 

106 

76 


73 

71 


69 

68 


generai secondary 

schools 

tam orta məktəblərdə 

1462 

1235 


1205 

1201 


1208 

1242 


completed secondary 

schools 

onlardan: 

 

 

  

 

 of which: 

liseylərdə 

30 

44 


47 

47 


43 

40 


liceums 

gimnaziyalarda 

10 


10 

10 


13 

12 


gymnasums 

sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlar üçün 

xüsusi məktəblər, internat 

məktəblərində və siniflərdəspecial schools, 

boarding schools 

and classes for 

children with limited 

health 

Müəllimlərin sayı                  

(əsas heyət), min nəfər 

172

172

163 

163 

163 

161 

Number of teachers          

(key staff), thsd.person 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

220


8.8  

Dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə) 

State day general educational institutions (at the begining of school year) 

 

 

2005-2006

2010-

2011

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı – cəmi

4538 

4515

4498 

4488 

4477 

4455 

Number of day general 

education institutions - 

total 

o cümlədən: including: 

ibtidai 


406 

366


358 

354 


346 

340 


primary 

ümumi orta 

885 

852


844 

831 


828 

811 


generai secondary 

tam orta 

3226 

3278


3277 

3285 


3286 

3288 


completed secondary 

onlardan: of which: 

liseylər 

51 

62

66 68 

68 


68 

liceums 

gimnaziyalar 

13

13 13 

14 


14 

gymnasums 

sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlar üçün 

xüsusi məktəblər və 

internat məktəbləri 

21 


19

19 


18 

17 


16 

special schools and 

boarding schools for 

children with limited 

health 

Şagirdlərin sayı - cəmi,         

min nəfər 

1579 

1318

1285 

1278 

1281 

1316 

Number of pupils - total, 

thsd. person 

o cümlədən: including: 

ibtidai məktəblərdə 

7

primary schools 

ümumi orta məktəblərdə 

106 

76

73 70 

69 


68 

generai secondary 

schools 

tam orta məktəblərdə 

1457 

1228


1199 

1195 


1200 

1236 


completed secondary 

schools 

onlardan: of which: 

liseylərdə 

25 

38

41 43 

38 


38 

liceums 

gimnaziyalarda 

10

10 12 


12 

gymnasums 

sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlar üçün 

xüsusi məktəblər, internat 

məktəblərində və siniflərdə

7special schools, 

boarding schools and 

classes for children 

with limited health Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə