Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115

111,2

109,9

109,4

106,7

104,5

111,9

117,6

112,4

106,6

103,5

105,7

107,9

101,1

102,4

101,4

100


105

110


115

120


2010

2011

2012

2013

2014

İstehlak qiymətləri indeksi, orta aylıq əmək haqqı və əhalinin hər 

nəfərinə düşən gəlirlər (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

Consumer price indices, average monthly salary, population 

income per capita  (in per cent to previous year)

Orta aylıq əmək haqqı -

Average monthly salary

Əhalinin hər nəfərinə düşən 

gəlirlər - Population income 

per capita

İstehlak qiymətləri indeksi -

Consumer price indices0

200


400

600


800

1000


1200

2010

2011

2012

2013

2014

m

in ton

 /  


th

sd

. tonStasionar mənbələrdən və avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına 

atılan çirkləndirici maddələr

Pollution of harmful solid matters into atmosphere from stationary 

sources and motor transport

stasionar mənbələrdən - stasionary sources 

avtomobil nəqliyyatından - motor transport 

0

2040

60

80100

2010

2011

2012

2013

2014

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin quruluşu

(yekuna görə faizlə)Structure of retail trade turnover

(as per cent of total)

Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları, yarmarkalar - Agricultures markets and fairs

Fərdi sahibkarlar  - İndividual enterpreneurs

Hüquqi şəxslər - Legal persons

0

25

5075

100


125

150


2010

2011

2012

2013

2014

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin fiziki həcm indeksləri

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)Physical volume indices of retail trade turnover 

(in per cent to previous year)

cəmi mallar - by all

qeyri-ərzaq malları - non-food commodities

ərzaq malları, içkilər və tütün məmulatları - food products, beverages and tobacco 16,1%

57,5%

11,3%

15,1%

Xarici investisiyaların strukturu

Structure foreign investments

2014

Maliyyə kreditləri - Financial credits

Neft sektoru  - Oil sector

Qeyri-neft sektoruna - Non-oil sector

Digər investisiyalar - Other 

investments

Sənaye - İndustry,

41.5%

Sosial və fərdi 

xidmətlər - Social and 

private services, 17.0%

Nəgliyyat və anbar 

təsərrüfatı - Transport 

and storage, 4.5%

Ticarət və xidmətlər -

Trade services, 7.9%

Tikinti - Construction

12.5%

Məhsula və idxala 

xalis vergilər - Net 

taxes on product and 

imports, 7.3%

Kənd, meşə təsərrüfatı 

və balıqçılıq  -

Agriculture, forestry 

and fishing, 5.3%

İnformasiya və rabitə 

- Information and 

communication, 1.8%

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə  - Tourist 

accomodation and 

catering, 2.2%

2014-cü ildə Ümumi Daxili Məhsulun strukturu

Structure of Gross Domestic Product structure in 2014

107,9

109,4

109,7

110,0

107,0

100


105

110


115

2010

2011

2012

2013

2014

Ümumi daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun dinamikası, 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)Dynamics of the non-oil sector in GDP  

(in per cent to previous year)

7,7

92,3

2014-cü ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun təsərrüfat 

kateqoriyaları üzrə  bölgüsü, faizlə 

Agricultural products by categories of agricultural holdings in 2014,

in per cent

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində və sair təşkilatlarda - Agricultural enterprises and other organizations

Fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları - Private owners, family peasant farms and households

90

9294

96

98100

102


104

2010

2011

2012

2013

2014

Sənaye istehsalının həcminin dəyişməsi

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)Change of industrial production volume

(in per cent to previous year)

50

100150

200


250

300


350

2010

2011

2012

2013

2014

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun təsərrüfat 

kateqoriyaları üzrə dəyişməsi (müqayisəli qiymətlərlə)

Changes of agricultural products by categories 

of agricultural holdings (at comparative prices)  

2005=100

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları 

üzrə - All categories of 

holdings


Kənd təsərrüfatı müəssisələri -

Agricultural enterpises

Fərdi sahibkarlar, ailə, kəndli 

və ev təsərrüfatları  - Private 

owners, family, peasant farms 

and households0

20

4060

80

100120

140


2010

2011

2012

2013

2014

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)Investment in use 

(in per cent to previous year)

0

2040

60

80100

120


140

160


2010

2011

2012

2013

2014

%

Yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə; ümumi sahə)Dwellings submitted into use

(in per cent to previous year;  total areas)    

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin iqtisadiyyatın 

sahələri üzrə xüsusi çəkisi (yekuna görə, faizlə)

Investments by sectors (in per cent to total)

2014

Sənaye - Industry, 43,4%

Nəqliyyat - Transportation, 13.9%

Kənd təsərrüfatı - Aqriculture, 2,1%

Ticarət - Trade, 3,3%

Rabitə - Communication, 0,9%

Dövlət idarəetməsi - Public adminstration, 6,8%

Tikinti - Construction, 12,6%

Təhsil-Education, 2,9%

Digər - Other, 14.1%0

50000


100000

150000


200000

250000


2010

2011

2012

2013

2014

m

in t

on -


ths

d.

 ton

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması

Load conveyance in transport sector

Dəmir yolu - Railway

Dəniz - Sea

Boru kəməri - Pipelines

Avtomobil - Motor

0

5 00010 000

15 000


20 000

25 000


30 000

2010

2011

2012

2013

2014

Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 

(Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən) Turnover of external trade, mln. US$

(Data of the State Customs  Committee)

İxrac - Exports

İdxal - Imports

0

1020

30

4050

60

7080

90

100110

2014

2013

2012

2011

2010

Əhalinin hər 100 nəfərinə İKT-nin əsas infrastruktur göstəriciləri

Main indicators of the ICT infrastructure, per 100 population

Kompyuterlər, ədəd - Number of Personal Computers, unit

Əsas telefon aparatları, ədəd - Number of telephones

İnternet istifadəçilərinin sayı, nəfər - Number of Internet users, person

Mobil telefon abunəçiləri, abunəçi - Number of mobile phone subscribers


10000

12000


14000

16000


18000

20000


22000

24000


26000

2010

2011

2012

2013

2014

Qeydə alınmış cinayətlər, hadisə

The number of recorded crimes, incident 

16,4

8,5

6,6

6,3

5,8

5,8

5,4

4,2

3,6

2,8

2,7

2,6

2,5

0,0


2,0

4,0


6,0

8,0


10,0

12,0


14,0

16,0


18,0

İta


liya

 - Ita


ly

Almaniya -

 Ger

m

anyİndoneziya -

 I

ndonesi

a

Rus

iya Fede


ra

si

yası-

R

ussia

n Fe


de

ra

tionİs

ra

il - Israe

lrk

iy

ə -T

ur

keyFr

an

sa -

 Fr


an

ce

ABŞ

 - U


S

A

Böyük B

ritaniya-

U.

K.

of Brita

in

Taila

nd-


T

ha

iland

İs

paniya-

S

pain

Hindis


tan-

India


Çi

n -


 Ch

in

a2014-cü ildə xarici ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi 

çox olan dövlətlər, faizlə 

Share of trade partners in the turnover in 2014, in per cent

0

1000020000

30000


40000

50000


60000

70000


80000

90000


100000

110000


2010

2011

2012

2013

2014

Turizm müəssisələri tərəfindən xidmət göstərilmiş 

turistlərin sayı, nəfər          

Number of  tourists served by tourism enterprises, person

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

37Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər 

 

Main socio-economic indicators 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

1.1 


Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər

Main socio-economic indicators

38 


1.2 

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)Main socio-economic indicators (as % to previous year)

44 


1.3 2014-cü ildə MDB ölkələri üzrə əsas sosial-iqtisadi göstəricilər

Main socio-economic indicators by CIS countries in 2014

46 


1.4 2014-cü ildə əsas sosial-iqtisadi göstəricilərin MDB ölkələri üzrə yekununda

xüsusi çəkisi  Share of the socio-economic indicators in total of the CIS countries in 2014

48 


1.5 Ümumi Daxili Məhsul

Gross Domestic Product

49 


1.6 Ümumi Daxili Məhsulun fiziki həcminin indeksi

Volume index of Gross Domestic Product

50 


1.7 Orta 

aylıq nominal əmək haqqı indeksi                                                Index of average monthly nominal wages and salaries

51 


1.8 

 

Orta aylıq nominal əmək haqqı (milli valyuta vahidi)Average monthly nominal wages and salaries (national currency)    

52 


1.9 Orta 

aylıq nominal əmək haqqı ABŞ dolları hesabı iləAverage monthly nominal wages and salaries converted into US dollars

52 


1.10 Sənaye məhsulu

Industrial output

54 


1.11 

Sənaye məhsulu istehsalı indeksi                                       

 

 

Index of industrial production55 

1.12 Sənaye məhsulu istehsalçılarının qiymət indeksi   Producer price index (PPI) 

56 


1.13 

Elektrik enerjisinin istehsalı   Production of electric energy 

56 


1.14 

Kənd təsərrüfatı məhsulu Agricultural output

57 


1.15 

Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalının indeksiIndex of agricultural production

58 


1.16 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləriProducer price of agricultural products    59 

1.17 Yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi                                            

          

Submission into use of dwellings 

59 


1.18 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər Investment to fixed capital

60 


1.19 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin həcminin indeksi                                     Volume index of investment to fixed capital  61 

1.20 Nəqliyyat müəssisələri vasitəsi ilə yük daşınmasıCargo transportation by transport enterprises

62 


1.21 Nəqliyyat müəssisələrinin yük daşınması indeksi   

Index of cargo transportation by transport enterprises  63 

1.22 Nəqliyyat müəssisələrinin sərnişin daşınmasıPassenger conveyance by transport enterprises

64 


1.23 Nəqliyyat müəssisələrinin sərnişin daşınması indeksi  

Index of passenger conveyance by transport enterprises  65 

1.24 Pərakəndə əmtəə dövriyyəsiRetail trade turnover 

66 


1.25 Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin fiziki  həcm indeksi

Volume index of retail trade turnover 

67 


1.26 

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərProvision of population with paid services 68 

1.27 


Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin fiziki həcm indeksi                           

Volume index of market services provided to population

69 


1.28 

İstehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri                                            Price of consumer goods and tariff of services 

 

70 1.29 MDB 

və digər ölkələrin idxal və ixrac əməliyyatları                                                         Export and import operations of CIS and other countries 

71 


1.30 MDB 

və digər ölkələrin idxal və ixrac əməliyyatlarının ümumi həcmində xüsusi çəkisi Share of the CIS and other countries in total export and import

72 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

38 


1.1 

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər

1

 

 

Göstəricilər

2005 

2006

2007

2008 

2009 

Əhalinin sayı (ilin sonuna),  

min nəfər 8553,1 

8666,1


8779,9

8897,0 


 

8997,6 


onlardan:  

 

 əmək qabiliyyətli yaşadək  

 

 cəmi 2153,3 

2110,6


2083,4

2053,0 


2030,7 

kişilər 1108,8 

1106,9

1099,3


1087,2 

1078,8 


qadınlar 1044,5 

1003,7


984,1

965,8 


951,9 

əmək qabiliyyətli yaşda  

 

 

cəmi 5646,6 5804,4

5932,8


6065,3 

6167,9 


kişilər 2831,5 

2897,5


2970,5

3044,2 


3104,3 

qadınlar 2815,1 

2906,9

2962,3


3021,1 

3063,6 


əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı 

 

  

cəmi 753,2 

751,1

763,7


778,7 

799,0 


kişilər 273,2 

270,5


267,0

269,0 


272,4 

qadınlar 480,0 

480,6

496,7


509,7 

526,6 


Əhalinin təbii artımı:  

 

 nəfər 89939 

96698


98308

99376 


99625 

əhalinin hər 1000 nəfərinə 10,7 

11,3

11,5


11,4 

11,3 


İqtisadiyyatda məşğul olanların sayı, 

min nəfər 4062,3 

4110,8

4162,2


4215,5 

4271,7 


           o cümlədən:  

 

 qeyri-dövlət müəssisələrində 2832,5 

2838,9


2927,6

2971,1 


3122,0 

İşsizlər -cəmi, min nəfər

x)

 317,8 


291,2

281,1


262,2 

260,2 


            ondan: 

 

  

işsiz statusu verilmiş şəxslərin   

sayı, nəfər 56343 

53862


50651

44481 


41100 

Əhalinin  gəlirləri

xx)

, mlyn.manat 8063,6 

10198,5


14558,2

20735,4 


22601,1 

Əhalinin hər nəfərinə düşən 

gəlirlər

xx)


,  manat 

962,2 


1201,3

1692,2


2378,3 

2560,4 


Əhalinin  xərcləri

xx)


, mlyn.manat 

6508,7 


8208,1

11249,7


15891,9 

17417,6 


İqtisadiyyatda məşğul olan işçilərin 

orta aylıq əmək haqqı, manat 

123,6 

149,0


215,8

274,4 


298,0 

Balans dəyəri ilə iqtisadiyyatda əsas 

fondlar (ilin sonuna), mlyn.manat 33939,3 

40641,2


50183,0

54735,8 61436,6 

Ümumi daxili məhsul:  

 

 cəmi, mlyn.manat 

12522,5 


18746,2

28360,5


40137,2 

35601,5 


əhalinin hər nəfərinə, manat 

1494,3 


2208,2

3296,6


4603,7 

4033,2 


Faktiki son istehlak, mlyn.manat 

6579,7 


8556,3

12212,5


16829,8 

19182,1 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

39

Main socio-economic indicators1

 

 

2010 

2011

2012

2013

2014

Indicators 

9111,1 9235,1

9356,5

9477,1


9593,0

 Population size (end of the year), 

thsd. persons 

 

              of which: 

 

under working age 

2032,4 2052,5

2087,1

2118,6


2152,7

Total 

1082,2 1095,3

1115,0

1133,5


1152,3

Male 

950,2 957,2

972,1

985,1


1000,4

female 

 

at working age 

6285,9 6395,7

6473,6


6548,9

6616,4


Total 

3167,6 3225,7

3263,5

3297,1


3329,9

Male 

3118,3 3170,0

3210,1

3251,8


3286,5

female 

 

over working age 

792,8 786,9

795,8


809,6

823,9


Total 

267,3 262,5

270,3

282,9


293,6

Male 

525,5 524,4

525,5

526,7


530,3

female 

 

Natural increase of population 

112063 122310

119452


118288

114855


person 

12,5 13,5

13,0

12,8


12,2

per 1000 persons 

4329,1 4375,2

4445,3

4521,2


4602,9

Number of employed,  

thsd.persons 

 

               including: 

3186,4 3232,0

3287,6


3351,8

3424,7


non-state enterprises  

258,3 250,9

243,1

236,6


237,8

Unemployed-total,thsd.perons

x)

 

 

                of which: 

38966 38330

36791


36206

28690


number of registered unemployed, 

persons 

25607,0 30524,6

34769,5

37562,0


39360,7

Population incomes 

xx)

, mln. manats 

2866,1 3371,7

3789,3

4040,3


4180,6

 

Income per capita

xx)

, manat 

19251,5 22184,0

24564,0

28021,2


31268,2

Population expenditures

xx)

,mln.manats 

331,5 364,2

398,4

425,1


444,5

Average monthly wages and salaries 

of employed in national economy, 

manat  

66659,5 74186,4

84262,4

95451,1


104453,9

Fixed assets by balance cost (end of 

the year), mln.manats 

 

Gross domestic product: 

42465,0 52082,0

54743,7


58182,0

58977,8


total, mln.manats 

4753,0 5752,9

5966,1

6258,3


6264,1

per capita GDP, manat 

21336,1 24679,7

27370,2

30363,0


33715,4

Actual final  consumption, mln.manats Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə