Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə36/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   115

 

8.43 Elmin 

sahələri bölgüsündə fəlsəfə doktorlarının  

 hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların sayı (ilin əvvəlinə, nəfər) 

Number of persons studying on PhD program by fieids of science 

(at the beginning of the year, persons) 

 

 

20062009

2010

2011

2012

 

Cəmi 1479

1636

1084

786

897

Total 

o cümlədən elmin 

sahələri üzrə: 

of which by of 

science fields: 

fizika-riyaziyyat 

110

92

6638

56

physics and mathematics 

kimya 


79

102


67

39

52chemistry 

biologiya 

95

125


82

79

63biology 

geologiya və 

mineralogiya 

-

--

-

-geology and 

mineralogy 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

260


8.43 Elmin 

sahələri bölgüsündə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması  

 proqramı üzrə təhsil alanların sayı (ilin əvvəlinə, nəfər) 

Number of persons studying on PhD program by fields of science 

(at the beginning of the year, persons) 

...ardı...                                                                                                              ...continued... 

 

2006 

2009

2010

2011

2012

 

texnika 237 

238


159

101


111

engineering 

kənd təsərrüfatı 

40 

35

2620

35

agriculture 

tarix 

79 


107

70

4844

history 

iqtisad 


197 

209


155

109


100

economics 

fəlsəfə 


34 

30

2311

8

philosophy 

filologiya 

127 


183

123


93

126


philology 

coğrafiya 

-

--

-

geography 

hüquq 

125 


130

74

5450

law 

pedaqogika 

18 

35

3029

42

pedagogics 

tibb 

96 


92

49

5446

medicine 

əczaçılıq 

3

21

-

pharmacy 

baytarlıq 

21

-

-veterinary 

sənətşünaslıq 

46 

49

3216

28

arts 

memarlıq 

10 


10

7

312

architecture 

psixologiya 

21

1310

8

psychology 

sosiologiya 

22

-

-sociology 

siyasi 


43 

48

3426

34

political science 

kulturologiya 

55

3

7cultural speciallity 

yer elmləri 

124 

118


64

52

75earth science 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

261


8.43 Elmin 

sahələri bölgüsündə fəlsəfə doktorlarının  

 hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların sayı*

)

 (ilin əvvəlinə, nəfər) 

Number of persons studying on PhD program by fieids of science*

)

 

(at the beginning of the year, persons) 

...sonu                                                                                                                           ..end 

 

2013 

2014 

2015 

 

Cəmi 1601 

2070 

2400 

Total 

   o cümlədən elmin 

sahələri üzrə: 

 

  

   of which by  of 

science fields: 

riyaziyyat 

130 

64 


77 

matematics 

mexanika 

11 

11 


12 

mechanics 

astronomiya 

astronomy 

fizika 


55 

52 


51 

physics 

kimya 


95 

155 


156 

chemistry 

biologiya 

81 

90 


108 

biology 

yer elmləri 

70 

91 


107 

earth science 

aqrar 


110 

131 


142 

agrarian 

tibb 


39 

53 


69 

medicine 

texnika 


129 

184 


239 

engineering 

antropologiya 

51 

anthropology 

iqtisad 


136 

284 


344 

economics 

coğrafiya 

37 

44 


61 

geography 

tarix 


105 

147 


199 

history 

hüquq 


50 

69 


89 

law 

filologiya 

202 

286 


331 

philology 

pedaqogika 

91 

86 


103 

pedagogics 

siyasi 


70 

113 


116 

political science 

psixologiya 

22 

24 


36 

psychology 

sənətşünaslıq 

63 

107 


86 

arts 

sosiologiya 11 sociology 

memarlıq


 

15 


22 

22 


architecture 

fəlsəfə


 

30 


41 

31 


philosophy 

 

*) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 15 mart tarixli, 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş  

“Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatı”na müvafiq olaraq *)

According to “Classification of specialities on PHD level the higher education” confirmed by the cabinet 

 of ministries of the Republic of Azerbaijan dated 15 march 2012”, №65. 

  

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

262


8.44 

Fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramının əsas göstəriciləri 

(nəfər)


1)

  

Main indicators of PhD proqram (person)

1)

 

 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

 

Qəbul 503

5

677 

814

625

629

Admission 

o cümlədən: 

 

of which: 

elmi müəssisələrə 

295

5

265 403

256


254

research institutions 

ali təhsil müəssisələrinə 

208

-

412 411

369


375

higher educational 

institutions 

Buraxılış 

317

455

396 

232

131

377

Graduates 

o cümlədən: 

 

of which: 

elmi müəssisələrdən 

175

246


214 

100


38

178


research institutions 

ali təhsil müəssisələrindən 

142

209


182 

132


93

199


higher educational 

institutions 

Dissertasiya müdafiə 

etməklə buraxılış - cəmi

28

46

40 

27

26

40

Graduates with defence of a 

thesis - total 

o cümlədən: 

 

of which: 

elmi müəssisələrdən 12

14

16 8

7

10research institutions 

ali təhsil müəssisələrindən 

16

32

24 19

19

30higher educational 

institutions 

1)

 2010-cu illərdə doktoranturaya qəbulun azalması bu sistemin yenidən təşkil edilməsi ilə əlaqədardır. 1)

 Decreasing in the number of the admittance to doctor’s degree in 2010 is related with reorganization of the 

system. 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

263


8.45 Elmin 

sahələri üzrə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması  

 proqramına qəbul (nəfər) 

Admission on PhD program by fieids of science (person) 

 

 

2005 2009 

2010 

2011 

 

Qəbul - cəmi 503 

51 677 

Admission - total 

o cümlədən elmin  

sahələri üzrə: 

 

  

 

of which by  of science fields: 

fizika-riyaziyyat 

37 

46 

physics and mathematics 

kimya 


25 44 

chemistry 

biologiya 

32 

31 

biology 

texnika 


74 91 

engineering 

kənd təsərrüfatı 

13 

35 

agriculture 

tarix 


24 20 

history 

iqtisad 


86 

23 


49 


economics 

fəlsəfə 


12 10 

philosophy 

filologiya 

45 

98 

philology 

hüquq 


41 41 

law 

pedaqogika 

45 

pedagogics 

tibb 


33 25 

medicine 

əczaçılıq pharmacy 

baytarlıq veterinary  

sənətşünaslıq 

15 

31 

arts 

memarlıq 

11 

architecture 

psixologiya psychology 

sosiologiya sociology 

siyasi 


11 30 

political 

kulturologiya cultural speciality 

yer elmləri 

38 

55 

earth science 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

264


8.45 Elmin 

sahələri üzrə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması  

 proqramına qəbul*

)

 (nəfər) 

Admission on PhD program by fieids of science*

)

 (person) 

...ardı                    

 

 

 

 

        ...continued 

 

2012

 

2013

2014 

 

Qəbul – cəmi 

814 625 629 

Admission - total 

   o cümlədən elmin    

     sahələri üzrə:  

 

 of which by of    

    science  fields: 

riyaziyyat 55 

15 

17 


matematics 

mexanika 7 mechanics astronomiya -  1 - 

astronomy 

fizika 24 

13 


physics 

kimya 45 

31 

38 


chemistry 

biologiya 45 

42 

34 


biology 

yer elmləri 29 24 

30 

earth science 

aqrar 77 

53 

63 


agrarian 

tibb 12 


25 


medicine 

texnika 61 

73 

72 


engineering 

antropologiya 23  1  1 anthropology 

iqtisad 72 

134 

93 


economics 

coğrafiya 17 

11 geography tarix 54 

27 


25 

history 

hüquq 38 

26 


law 

filologiya 120 

76 

78 


philology 

pedaqogika 35 14 

28 

pedagogics 

siyasi 33 

33 

29 


political science 

psixologiya 10 9 13 psychology 

sənətşünaslıq 24  43 22 arts 

sosiologiya 4 3 2 sociology 

memarlıq


 

8 3 5 


architecture 

fəlsəfə


 

21 6 3 


philosophy 

*)

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 15 mart tarixli, 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatı”na müvafiq olaraq 

*)

According to “Classification of specialities on PHD level the higher education” confirmed by the cabinet  

of ministries of the Republic of Azerbaijan dated 15 march 2012”, №65  

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

265


8.46 Elmin 

sahələri üzrə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması  

 proqramından il ərzində buraxılış (nəfər) 

Graduates on PhD program by fields of science (persons) 

 

 

2005 2009 

2010 

2011 

 

Qəbul - cəmi 317 

593 

455 

396 

Admission - total 

o cümlədən elmin sahələri 

üzrə: 

 

  

 

of which by  of science fields: 

fizika-riyaziyyat 

30 

32 


32 

26 


physics and mathematics 

kimya 


15 

36 


30 

27 


chemistry 

biologiya 

12 

41 


26 

26 


biology 

texnika 


51 

69 


72 

43 


engineering 

kənd təsərrüfatı 

15 


15 


agriculture 

tarix 


16 

33 


33 

25 


history 

iqtisad 


61 

86 


62 

48 


economics 

fəlsəfə 


14 


12 

10 


philosophy 

filologiya 

25 

58 


47 

44 


philology 

hüquq 


10 

60 


22 

29 


law 

pedaqogika 

24 


11 

22 


pedagogics 

tibb 


29 

32 


30 

21 


medicine 

əczaçılıq pharmacy 

baytarlıq veterinary 

sənətşünaslıq 

12 

18 


17 

13 


arts 

memarlıq architecture 

psixologiya psychology 

sosiologiya sociology 

siyasi 


13 


15 

15 


political 

kulturologiya cultural speciality 

yer elmləri 

32 

48 


28 

21 


earth science 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

266


8.46 Elmin 

sahələri üzrə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması  

 proqramından il ərzində buraxılış* (nəfər) 

Graduates on PhD program by fields of science* (persons) 

...ardı                      

 

                                    

       ...continued 

 

2012

2013

2014 

 

Qəbul – cəmi 

232

131

377 

Admission - total 

o cümlədən elmin 

sahələri üzrə:  

 

     of which by of    

    science  fields: 

riyaziyyat 22 

12 


matematics 

mexanika 1 mechanics astronomiya -  - 1 

astronomy 

fizika 8 physics kimya 17 

12 


26 

chemistry 

biologiya 10 

18 


biology 

yer elmləri 7 14 

12 

earth science 

aqrar 5 


16 

20 


agrarian 

tibb 5 


13 

23 


medicine 

texniki 18 

28 


engineering 

antropologiya -  -  1 anthropology 

iqtisad 6 

14 

47 


economics 

coğrafiya 2 

10 


geography 

tarix 10 

22 


history 

hüquq 25 

14 


law 

filologiya 53 

13 

55 


philology 

pedaqogika 5 1 

20 

pedagogics 

siyasi 14 

17 


political science 

psixologiya 5  - 9 psychology 

sənətşünaslıq 6  4 19 arts 

memarlıq


 

1 - 5 


architecture 

fəlsəfə


 

12 


11 


philosophy 

*)

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 15 mart tarixli, 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatı”na müvafiq olaraq 

*)

According to “Classification of specialities on PHD level the higher education” confirmed by the cabinet of 

ministries of the Republic of Azerbaijan dated 15 march 2012”, №65  

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

267


8.47 Elmin 

sahələri üzrə dissertasiya müdafiə etməklə fəlsəfə  

 doktorlarının hazırlanması proqramından buraxılış (nəfər)  

 

Graduates defended PhD thesis by fields of science (person) 

 

 

20052009 

2010

2011

 

Dissertasiya müdafiə etməklə buraxılış - 

cəmi

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə