Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə37/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   115

28

65

 

4640

Graduates with de- 

fence of a thesis- total

 

       o cümlədən elmin sahələri üzrə: 

 

of which by             of science fields: 

fizika-riyaziyyat 

41      physics and mathematic 

kimya 

111

chemistry 

biologiya 

-34

biology 

texnika 

555

engineering 

kənd təsərrüfatı 

2-3

agriculture 

tarix 


-

1-

history 

iqtisad 


3

17 


9

5

economics 

filologiya 

14

5

philology 

hüquq 

-1

4

law 

pedaqogika 

-1

-

pedagogics 

tibb 

1

12 11

4

medicine 

sənətşünaslıq 

53

2

arts 

siyasi 

-2

3

political 

kulturologiya 

--

1

cultural speciality 

yer elmləri 

64

-

earth science 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

268


8.47 Elmin 

sahələri üzrə dissertasiya müdafiə etməklə fəlsəfə  

 doktorlarının hazırlanması proqramından buraxılış* (nəfər)  

 

Graduates defended PhD thesis by fields of science(person) 

...ardı                       

 

 

 

 

         ...continued 

 

2012

2013

2014 

 

Dissertasiya müdafiə 

etməklə buraxılış – 

cəmi 

27 26 40 

Graduates with 

defence of a thesis - 

total 

        o cümlədən 

elmin sahələri üzrə:  

 

     of which by of    

    science  fields: 

riyaziyyat 3 - matematics 

mexanika 1 mechanics astronomiya -  - - 

astronomy 

fizika 1 physics kimya - chemistry 

biologiya 3 biology yer elmləri - 1 earth science 

aqrar 4 agrarian 

tibb 3 
medicine 

texnika 4 engineering 

əczaçılıq - pharmacy antropologiya -  -  - 

anthropology 

iqtisad 1 economics coğrafiya - geography 

tarix 1 
history 

hüquq 1 law 

filologiya 2 

10 


philology 

pedaqogika - 1 1 pedagogics 

siyasi - political science psixologiya -  - 1 

psychology 

sənətşünaslıq 3  3  2 arts 

sosiologiya - - - sociology 

memarlıq


 

- - 1 


architecture 

fəlsəfə


 

- - - 


philosophy 

 

*)

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 15 mart tarixli, 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatı”na müvafiq olaraq 

*)

 According to “Classification of specialities on PHD level the higher education” confirmed by the cabinet of 

ministries of the Republic of Azerbaijan dated 15 march 2012”, №65 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

269


8.48 Elmlər doktorlarının hazırlanması proqramını həyata keçirən  

 müəssisələrin sayı (ilin əvvəlinə) 

Number of organizations carried out DSc program 

(at the beginning of the year) 

 

 

2006

2011

2012

1)

 

2013

1)

2014

1)

2015

1)

 

Cəmi 

21

26

74 

74

74

80

Total 

o cümlədən: 

 

of which: 

elmi müəssisələrdə 

13

20

55 55

55

58research institutions 

ali təhsil müəssisələrində 

8

6

19 19

19

22higher educational 

institutions 

 

1) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 14.12.2010-cu il tarixli 235 №-li qərarı ilə təsdiq  

edilmiş siyahı üzrə 1)

 Based on list confirmed by decree of the Cabinet of Ministries of the Republic of Azerbaijan dated 

14.12.2010, № 235 

 

8.49 Elmlər doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların  

 sayı (ilin əvvəlinə, nəfər) 

Number of persons studying on DSc program 

(at the beginning of the year, person) 

 

 

2006

2011

2012 

2013

2014

2015  

Cəmi 

80

91

185 

411

426

535

Total 

o cümlədən: 

 

of which: 

elmi müəssisələrdə 

51

66

104 237

239


290

research institutions 

ali təhsil müəssisələrində 

29

25

81 174

187


245

higher educational 

institutions 

 

 8.50 Elmlər

 

doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə əsas  

 göstəricilər (nəfər) 

Main indicators on DSc program

 (person) 

 

 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

Qəbul - cəmi 

18 

13 

168 

219 

134 

129 

Admission - total 

        o cümlədən:  

 

 

  

 

        of which:  

elmi müəssisələrə 

17 

10 


79 

110 


49 

58 


research institutions 

ali təhsil  

müəssisələrinə 89 

109 


85 

71 


higher educational 

institutions 

Buraxılış - cəmi 13 

10 

44 50 

Graduates- total 

        o cümlədən:  

 

 

  

 

        of which:  

elmi müəssisələrdən 

13 research institutions 

ali təhsil 

müəssisələrindən 36 


37 


higher educational 

institutions 

Dissertasiya müdafiə 

etməklə buraxılış -   

cəmi 

Graduates with de- 

fence of a thesis - total 

        o cümlədən:  

 

 

  

 

        of which:  

elmi müəssisələrdən research institutions 

ali təhsil 

müəssisələrindən higher educational 

institutions 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

270


8.51 

2014-cü ildə elmin sahələri üzrə elmlər doktorlarının hazırlanması 

proqramına qəbul və buraxılış (nəfər)  

Admission and graduates on DSc program by fields of science in 2014 

(person) 

 

Qəbul  

 

Admission 

Buraxılış  

 

Graduates 

o cümlədən 

dissertasiya müdafiə 

etməklə 


including those 

defended a disser- 

tation 

 

Cəmi 129 

50 Total

o cümlədən elmin 

sahələri üzrə: 

 

 

 of which by fields 

of science: 

riyaziyyat 

mathematics 

mexanika 

mechanics 

astronomiya 

astronomy 

fizika 
physics 

kimya 
chemistry 

biologiya 

11 

biology 

yer elmləri 

earth science 

aqrar 


34 agrarian 

tibb 


16 
medicine 

texnika 


23 engineering 

iqtisad 


11 economics 

coğrafiya 

geography 

tarix 
history 

hüquq 
law 

filologiya 

14 

24 
philology 

pedaqogika 

pedagogics 

siyasi 
political science 

psixologiya 

psychology 

sənətşünaslıq 

arts 

sosiologiya 

sociology 

memarlıq


 

architecture 

fəlsəfə


 

philosophy 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

271


8.52 Elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən təşkilatların sayı 

(ilin əvvəlinə) Number of organizations engaged in research and development works 

(at the beginning of the year) 

 

 

2006

2011

2012 

2013

2014

2015 

 

Cəmi 

146

145

143 

140

140

145 

Total 

       o cümlədən: 

 

 

      of which: elmi-tədqiqat 

təşkilatları 

97

93

92 90

90

93 research 

orqanizations 

konstruktor 

təşkilatları 

6

53

3

construction orga- 

nizations 

ali məktəblər 

33

37

36 37

39

41 higher educational 

institutions 

elm və elmi xidmət 

sahələrinin sair  

təşkilatları 

9

10

10 10

8other orqanizations 

of scientific and 

scientific services 

layihə və layihə-axtarış 

təşkilatları 

1

--

-

project and project-

research 

organization 

 

  

8.53 Elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin sayı 

(ilin əvvəlinə, nəfər) Employees engaged in research and development works 

(at the beginning of the year, person) 

 

 

20062010

2011 

2012

2013

2014

2015  

Cəmi 

Total 

Tədqiqat və işləmələri 

yerinə yetirən işçilərin 

sayı 


18164

17401


17924  18687 21573 22358 23329

Employees engaged in 

research and 

development works 

o cümlədən: 

 

of which: 

tədqiqatçılar 

11603

11041


11037  11891 15335 15784 16337

researchers 

texniklər 

1825

1800


1819 

2008


2267

2100


1933

technicians 

köməkçi heyət 

3086

3252


3531 

3396


2063

2224


2487

support personnel 

sair heyət 

1650

1308


1537 

1392


1908

2250


2572

other personnel 

Bundan başqa, 

pedaqoji fəaliyyət-      

lə yanaşı elmi tex-    

niki işləri yerinə   

yetirən elmi-peda-   

qoji  işçilərin sayı 

11583


12640

10379  10229 10217 10077 10026Besides  scientific 

pedagogical 

employees engaged in 

pedagogical and 

scientific - technical 

work 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

272


8.53 Elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin sayı 

(ilin əvvəlinə, nəfər) Employees engaged in research and development works 

(at the beginning of the year, person 

...ardı                                                                                                                      ...continued  

2006

2010 

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

Elmlər doktorları Doctors of science 

 

Tədqiqat və işləmələri yerinə 

yetirən işçilərin sayı 

705

777 


843

933


1329

1392


1554

Employees engaged 

in research and 

development works 

o cümlədən: 

 

 

  

of which: 

tədqiqatçılar 

705

771 


838

929


1276

1352


1539

researchers 

köməkçi heyət 

-32

14

21

support personnel 

sair heyət 

-22

39

3814

other personnel 

Bundan başqa 

pedaqoji 

fəaliyyətlə yanaşı 

elmi- texniki işləri 

yerinə yetirən elmi- 

pedaqoji işçilərin sayı

956


1141 

1045


1016

938


859

956


Besides  scientific 

pedagogical 

employees engaged 

in pedagogical and 

scientific - technical 

work 

 

Fəlsəfə doktorları Doctors of philosophy

 

Tədqiqat və işləmələri yerinə 

yetirən işçilərin sayı 

3322

3321 


3554

3727


5433

5444


6568

Employees engaged 

in scientific-

research works 

o cümlədən: 

 

of which: 

tədqiqatçılar 

3306

3302 


3531

3703


5312

5343


6467

researchers 

texniklər 

-25

-

1-

technicians 

köməkçi heyət 

16

18 


14

13

2311

11

support personnel 

sair heyət 

-7

6

9889

90

other personnel 

Bundan başqa 

pedaqoji 

fəaliyyətlə yanaşı 

elmi-texniki işləri 

yerinə yetirən  

elmi- pedaqoji 

işçilərin sayı 

5269


5652 

4847


4787

5011


4135

5121


Besides  scientific 

pedagogical 

employees engaged 

in pedagogical and 

scientific - technical 

work 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

273


8.54 

Dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclər 

Expenditures of the state budget for science  

 

 

20052010

2011

2012

2013 

2014 

 

Elmə çəkilən xərclər -cəmi, milyon manat 

28,8


92,8

106,1


116,7

117,0 


124,2 

 Expenditures for science- total, million 

manats 

faizlə: 


 

 

in percent: 

ümumi daxili məhsula 

nisbətən 

0.2


0,2

0,2


0,2

0,2 


0,2 

to GDP 

dövlət büdcəsinin 

xərclərinə nisbətən 

1.3


0,8

0,7


0,7

0,6 


0,7 

to state budget 

expenditures 

 

 8.55 Elmi-tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclərin maliyyə mənbələri 

Financial sources of domestic expenditures for research and  

development works 

 

 

2005 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

Tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclər, 

milyon manat 

27,5 

92,1 


109,8 

117,3 


122,0 

126,6 


Domestic expenditures for 

research and development 

works, mln. manats 

o cümlədən maliyyə 

mənbələri üzrə: 

 

  

 

  

    of which financed  

   from: 

büdcə vəsaiti 

21,3 

81,8 


98,5 

104,0 


82,9 

89,6 


budget 

büdcədənkənar 

vəsait 

0,4 


1,8 

0,8 


1,8 

0,7 


0,6 

out of budget 

öz vəsaiti 

1,4 

6,1 


6,9 

5,1 


5,6 

4,3 


own means 

sifarişçinin vəsaiti 

3,7 

2,1 


3,5 

6,2 


31,5 

31,2 


own means of customer 

ali təhsil müəssisələrini 

saxlamaq üçün büdcə 

təxsisatları 

0,0 

0.3 


0,1 

0,2 


1,0 

0,8 


budget assignation for 

maintenance of higher 

educational institutions 

xarici mənbə vəsaiti 

0.7 

0.0 


0.0 

0,0 


0,3 

0,1 


foreign sources 

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə