Rəsmi nəşr Official publication



Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə39/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   115

Göstəricilər

2006

2011

1)

2012 

2013

2014

2015

Indicators 

Bütün ixtisaslardan olan 

həkimlərin 

sayı, min nəfər 

30,6 

33,1 


31,4 

32,3 


32,4 

32,8 


Physicians of all 

specializations, thsd, per- 

sons 

əhalinin hər 10000  

nəfərinə 

36,3 


36,8 

34,5 


 

35,0 


34,7 

34,6 


per 10000 population 

Orta tibb işçilərinin sayı, 

min nəfər 

60,8 


60,1 

57,8 


 

57,5 


56,9 

56,1 


Paramedical staff, thsd, 

persons 

əhalinin hər 10000  

nəfərinə 

72,1 


66,8 

63,4 


62,3 

60,9 


59,3 

per 10000 population 

Xəstəxana müəssisələrinin 

sayı 

729 


516 

523 


539 

553 


566 

Number of hospitals 

Xəstəxana çarpayılarının 

sayı, min 

68,9 


45,8 

42,4 


43,2 

44,1 


46,4 

Number of hospital beds, 

thousand 

əhalinin hər 10000  

nəfərinə 

81,7 


50,9 

46,5 


46,8 

47,2 


49,0 

per 10000 population 

Xəstə uşaqlar üçün 

çarpayıların sayı, min 

11,7 


7,0 

5,9 


5,9 

6,2 


6,4 

Number of beds for chil- 

dren, thsd, 

Əhaliyə ambulatoriya - 

poliklinika yardımı  

göstərən müalicə 

müəssisələrinin sayı 

1595 


1688 

1690 


 

1725 


1744 

1746 


Number of outpatient de- 

partments 

Qadın 


məsləhətxanalarının, uşaq 

poliklinikalarının və 

ambulatoriyalarının sayı 

(müstəqil və başqa 

müəssisələrin tərkibinə 

daxil olanlar) 

923 

472 


455 

427 


433 

389 


Number of antenatal cli-  

nics, children's 

polyclinics and 

outpatient depart- ments 

(independent or ) 

attached to other institu- 

tions) 

Hamilə və zahı qadınlar 

üçün çarpayıların sayı,  

min 


7,4 

4,6 


4,2 

4,3 


4,4 

4,7 


Number of beds for preg- 

nant and childbirth 

women, thsd, 

 

1)



 Tibb müəssisələrinin və xəstəxana çarpayıların sayının azalması səhiyyə sahəsində islahatlarla və 

mərkəzlədirmənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədardır,

 

1)

 Decreasing of medical institutions and hospital beds is related with reforms and conducting of centralization for 

improvement of services in this field 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

284


 

9.2 

Əsas xəstəlik sinifləri üzrə əhalinin xəstələnməsi 

(ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla) 



Morbidity of population by main groups of diseases 

(newly emerged cases) 

 

 

2005

2010

2012

1)

2013

2014

 

Bütün xəstəliklər cəmi, 

nəfər 

1503824   1604610

1686887

1739584

 

1852918 Diseases, person 

onlardan:  

bəzi infeksion və parazitar 

xəstəliklər 

129299

129485


118039

112429


123445

of which:  

some infectious and 

parasitic diseases 

yenitörəmələr 

7405

8979


10075

10894


11011 neoplasm 

endokrin sisteminin 

xəstəlikləri, maddələr 

mübadiləsinin və 

qidalanma pozuntuları 

34213


42517

46590


48549

51099


diseases of  the endocrine 

system, digestion disorders, 

disorders of metabolism 

andimmunity 

qan və qanyaradıcı 

orqanların xəstəlikləri və 

immun mexanizmin 

prosesə cəlb olunması ilə 

gedən ayrı-ayrı pozuntular

38005

45204


45942

48238


59473

diseases of blood and 

hematogenic organs and 

separate disturbances 

involving immune system 

mechanism 

sinir sistemi xəstəlikləri 

48740

53815


58730

63307


74355

iseases of the nervous 

system

göz və gözün əlavə 

aparatının xəstəliyi 

29304


42604

44922


51153

66112


diseases of the eye and 

adnexa 

qulağın və məməyə-  

bənzər çıxıntının xəstəliyi

29034


43179

42492


39428

45008


diseases of the ear and mas- 

toid process 

qan dövranı sisteminin 

xəstəlikləri 

117345


113739

121988


129970

140433


diseases of the circulatory 

system 

tənəffüs orqanlarının 

xəstəlikləri 

677123


688352

724329


731015

741198


diseases of the respiratory 

system 

həzm sisteminin   

xəstəlikləri 

107162


114856

131534


138522

152362


diseases of the digestive sys- 

tem 

sidik-cinsiyyət sisteminin 

xəstəlikləri 

58978


72696

81578


89327

95311


diseases of the urogential 

system 

hamiləlik, doğuş və 

zahılıq dövründə 

19190


42850

44717


51954

55564


complications in pregnancy

labor and and delivery, 

postpartum 

dəri və dərialtı toxumanın 

xəstəlikləri 

44242


52569

50630


51713

52305


diseases of skin and subskin 

tissues 

sümük-əzələ sistemi və 

birləşdirici toxumaların 

xəstəlikləri 

15749

18784


20007

21360


27262

diseases of osteomuscular 

systems and connective 

tissues 

anadangəlmə anomaliya 

(inkişaf qüsurları), 

deformasiyalar və 

xromosom pozuntuları 

2694


2550

2633


2796

3786


congenital anomalies, 

deformations and 

metabolism of choromosoms 

travmalar, zəhərlənmələr  

və xarici səbəblərin  

təsirinin digər nəticələri 

116122

101876


114707

121199


123796

injuries, poisoning and some 

other results of iexternal 

reasons 

 

 



 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

285


9.2 

Əsas xəstəlik sinifləri üzrə əhalinin xəstələnməsi 

(ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla) 



Morbidity of population by main groups of diseases 

(newly emerged cases) 

…ardı   


 

 

 



 

 

 



               …continued 

 

2005 

2010 

2012

1)

 

2013 

2014 

 

Əhalinin hər 1000 nəfərinə 

düşən xəstəliklərin sayı-

cəmi 

179 

180 

184 

187 

197 

Diseases per 1000 population - 

total 

        onlardan:  

 

 

 



 

 

       of which: 

bəzi infeksion və parazitar

xəstəliklər 

15 

15 


13 

12 


13 

some infectious and parasitic 

diseases 

yenitörəmələr 







neoplasm 

endokrin sisteminin 

xəstəlikləri, maddələr 

mübadiləsinin və qidalanma 

pozuntuları 







diseases of  the endocrine 



system, digestion disorders, 

disorders of metabolism 

andimmunity 

qan və qanyaradıcı orqanların 

xəstəlikləri və immun 

mexanizmin prosesə cəlb 

olunması ilə gedən ayrı-ayrı 

pozuntular 







diseases of blood and 



hematogenic organs and 

separate disturbances 

involving immune system 

mechanism 

sinir sistemi xəstəlikləri 







diseases of the nervous  system 

göz və gözün əlavə 

aparatının xəstəliyi 







diseases of the eye and adnexa 

qulağın və məməyəbənzər 

çıxıntının xəstəliyi 



5             4 





diseases of the ear and 

mastoid process 

qan dövranı sisteminin 

xəstəlikləri 

14 


13 

13 


14 

15 


diseases of the circulatory 

system 

tənəffüs orqanlarının 

xəstəlikləri 

81 


77 

79 


79 

79 


diseases of the respiratory 

system 

həzm sisteminin xəstəlikiəri 

13 

13 


14 

15 


16 

diseases of the digestive  

system 

sidik-cinsiyyət sisteminin 

xəstəlikləri 



    10 


10 

diseases of the urogential 

system 

hamiləlik, doğuş və zahılıq 

dövründə

2)

 



16 


17 

19 


21 

complications in pregnancy, 

labor and and delivery, 

postpartum

2)

 

dəri və dərialtı toxumanın 



xəstəlikləri 



       6 



diseases of skin and subskin 

tissues 

sümük-əzələ sistemi və 

birləşdirici toxumaların 

xəstəlikiəri 







diseases of osteomuscular 



systems and connective   

tissues 

anadangəlmə anomaliya 

(inkişaf qüsurları) 

deformasiyalar və xromosom 

pozuntuları 

0,3 


0,3 

0,3 


0,3 

0,4 


congenital anomalies, 

deformations and metabolism  

of choromosoms 

travmalar, zəhərlənmələr və 

xarici səbəblərin təsirinin 

digər nəticələri 

14 

11 


13 

13 


13 

injuries, poisoning and some 

other results of extemal 

reasons 

1) 


Bu və sonrakı cədvəllərdə  2012 - ci ildən başlayaraq digər  nazirlik, komitə və təşkilatların nəzdində olan tibb 

müəssisələrinin məlumatları da daxil edilmişdir, 



1) 

Since 2012 the data of medical institutions attached to other ministries, committees and organizations were also 

included in this and the next tables, 

2) 


15-49 yaşında olan qadınların hər 1000 nəfərinə  

2)

 Per 1000 women aged 15-49 years old 



Statistical yearbook of Azerbaijan 

286


9.3 18 

yaşadək uşaqların əsas xəstəlik sinifləri üzrə xəstələnməsi 

(ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla) 



Morbidity of children under 18 years old by main disease groups 

(number of newly emerged cases) 

 

 

2005 

2010 

2012 

2013 

2014 

 

Bütün xəstəliklər - cəmi, 

nəfər 

701895  735920 

 

741181

733017  806167

Diseases - total, person 

   onlardan:  

bəzi infeksion və 

parazitar xəstəliklər 

77071 

78457 


 

 

69361 



 

 

64497 



73856 

   of which:  

some infectious and parasitic 

diseases 

yenitörəmələr 

237 

284 


 

369 


330 

498  neoplasm 

endokrin sisteminin 

xəstəlikləri, maddələr 

mübadiləsinin və 

qidalanma pozuntuları 

17205 

14106 


 

 

 



 

13653


 

 

13835 



17497 

diseases of  the endocrine 

system, digestion disorders, 

disorders of metabolism 

andimmunity 

qan və qanyaradıcı 

orqanların xəstəlikləri və 

immun mexanizmin 

prosesə cəlb olunması ilə 

gedən ayrı-ayrı 

pozuntular 

20877 


24959 

 

 



 

 

 



24399

24003 


31633 

diseases biood and 

hematogenic organs and sepa- 

rate disturbances involving 

immune system mechanism 

sinir sistemi xəstəlikləri 

23940 

28275 


 

30368


30573 

39918 


diseases of the nervous sysem 

göz və gözün əlavə 

aparatının xəstəliyi 

14806 


20773 

19318 


21220 

34176 


diseases of the eye and 

adnexa 

qulağın və məməyəbənzər 

çıxıntının xəstəliyi 

17320 


22580 

 

22384 



18563 

20713 


diseases of the ear and mas- 

toid process 

qan dövranı sisteminin 

xəstəlikləri 

10861 


11178 

11750 


12822 

15878 


diseases of the circulatory  

system 

tənəffüs orqanlarının 

xəstəlikləri 

368192  392071 

 

400178 


398736 

  

393063 



diseases of the respiratory 

system 

həzm sisteminin 

xəstəlikləri 

43176 


45732 

 

50830 



48734 

64176 


diseases of the digestive 

system 

sidik-cinsiyyət sisteminin 

xəstəlikləri 

13205 


14137 

 

16407 



16014 

18013 


diseases of the urogential 

system 

dəri və dərialtı toxumanın 

xəstəlikləri 

23058 


20603 

 

21624 



19406 

20986 


complications in pregnancy, 

labor and and delivery, 

postpartum 

hamiləlik, doğuş və 

zahılıq dövrü 

12 


159 

 

131 



138 

398 


diseases of skin and subskin 

tissues 

sümük-əzələ sistemi və 

birləşdirici toxumaların 

xəstəlikləri 

4719 

5369 


5395 

5805 


11155 

diseases of osteomuscular 

systems and connective 

tissues 

anadangəlmə anomaliya 

(inkişaf qüsurları) 

deformasiyalar və 

xromosom pozuntuları 

2286 


2151 

 

2213 



2371 

3278 


congenital anomalies, 

deformations and metabolism 

of choromosoms 

travmalar, zəhərlənmələr 

və xarici səbəblərin 

təsirinin digər nəticələri 

47272 

37806 


 

37157 


40656 

43748 


injuries, poisoning and some 

other results of extemal rea- 

sons 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

287


9.3 18 

yaşadək uşaqların əsas xəstəlik sinifləri üzrə xəstələnməsi 

(ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla) 



Morbidity of children under 18 years old by main disease groups 

(number of newly emerged cases) 

  ...ardı   

 

 

 



 

 

 



             …continued 

 

2005 

2010 

2012 

2013 

2014 

 

Uşaqların hər 1000 

nəfərinə düşən 

xəstəliklərin sayı - cəmi 

256,1 

288,4 

291,8 

288,2 

315,5 

Number of diseases per 

1000 children - total 

onlardan: 

 

 

 



 

 

of them: 

bəzi infeksion və parazitar 

xəstəliklər 

28,1 

30,8 


27,3 

25,4 


28,9 

some infectious and  

parasitic diseases 

yenitörəmələr 

0,1 

0,1 


0,1 

0,1 


0,2 

neoplasm 

endokrin sisteminin 

xəstəlikləri, qidalanma və 

maddələr mübadiləsinin 

pozuntuları 

6,3 


5,5 

5,4 


5,4 

6,8 


endocrine system dis- 

eases, digestive distur- 

bances and 

disturbances of 

metabolism and mal- 

nutrition 

qan və qanyaradıcı 

orqanların xəstəlikləri və 

immun mexanizmin   

prosesə cəlb olunması ilə 

gedən ayrı-ayrı  pozuntular

7,6 

9,8 


9,6 

9,4 


12,4 

diseases of blood and 

hematogenic organs 

and separate 

disturbances involving 

immune system 

mechanism 

sinir sistemi xəstəlikləri 

8,7 

11,1 


12,0 

12,0 


15,6 

diseases of the nervous 

system 

göz və gözün əlavə 

aparatının xəstəliyi 

5,4 


8,1 

7,6 


8,3 

13,4 


diseases of the eye and 

adnexa 

qulağın və məməyəbənzər 

çıxıntının xəstəliyi 

6,3 


8,9 

8,8 


7,3 

8,1 


diseases of the ear and 

mastoid process 

qan dövranı sisteminin 

xəstəlikləri 

4,0 


4,4 

4,6 


5,0 

6,2 


diseases of the circula- 

tory system 

tənəffüs orqanlarının 

xəstəlikləri 

134,3 


153,7 

157,6 


156,7 

153,8 


diseases of the respira- 

tory system 

həzm sisteminin    

xəstəlikləri 

15,8 


17,9 

20,0 


19,2 

25,1 


diseases of the digestive 

system 

sidik-cinsiyyət sisteminin 

xəstəlikləri 

4,8 


5,5 

6,5 


6,3 

7,0 


diseases of the 

urogential system 

dəri və dərialtı toxumaların 

xəstəlikləri 

8,4 


8,1 

8,5 


7,6 

8,2 


complications in preg- 

nancy, labor and and 

delivery, postpartum 

hamiləlik, doğuş və zahılıq 

dövrü

1)

 



0,04 

0,6 


0,6 

0,7 


2,0 

diseases of skin and 

subskin tissues

1>

 

sümük-əzələ sistemi və 



birləşdirici toxumaların 

xəstəlikləri 

1,7 

2,1 


2,1 

2,3 


4,4 

diseases of 

osteomuscular systems 

and connective tissues 

anadangəlmə         

anomaliya (inkişaf   

qüsurları) deformasiyalar   

və xromosom pozuntuları 

0,8 


0,8 

0,9 


0,9 

1,3 


congenital anomalies, 

deformations and 

metabolism of 

choromosoms 

travmalar, zəhərlənmələr   

və xarici səbəblərin    

təsirinin digər nəticələri 

17,3 

14,8 


 

14,6 


16,0 

17,1 


injuries, poisoning and 

some other results of ex- 

temal reasons 

1)

15-17 yaşlı olan qadınların hər 1000 nəfərinə  



1)

 Per 1000 women aged under 15-17 years old 


1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   115




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə