Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə43/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   115

Qadınlar 

Women 

18,5 - dən az 

0,7

6,8


0,7

0,0


0,1 less than 18,5 

18,5-25 


42,0

84,0


55,2

24,9


28,2 18,5-25 

25-30 


46,8

9,0


39,4

58,2


56,0 25-30 

30-dan yuxarı 

10,5

0,2


4,7

16,9


15,7 more than 30 

 

BƏDƏNİN ÇƏKİSİNİN ORTA İNDEKSİ hesablanarkən çəki boyun metrlə ifadəsinin kvadratına bölünür. Məsələn: boy = 175 sm, çəki = 70 kq İndeks = 70 / (1,75

2

) = 70 / 3.06 = 22,9  Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının normalarına görə alınan nəticə: 

18,5-dən azdırsa - çəki normadan azdır 

18,5-25 - çəki normaldır 25-30 - piylənmə ərəfəsi 

30-dan yuxarı - həddən artıq piylənmə On calculation of average index of body mass, the weight is divided into meter term of height square for example: 

height = 175 sm, mass = 70 kg lndex = 70 / (1,75

2

) = 70 / 3.06 =2 2.9  

Result received on norms of Worid Health Organization: 

If less than 18,5- weight is less than norm. 

18,5-25 - weight is normal 25-30 - adiposis 

More than 30 - adiposis is more 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

309


10  

Turizm 

Tourism 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

10.1 Sanatoriyalar, 

istirahət müəssisələri və turizm bazaları 

Sanatoriums, rest homes and tourism enterprises 

310 


10.2 Sanatoriya-kurort 

müəssisələri, istirahət evləri və istirahət bazalarıSanatorium resort establishments, rest homes and hostels 311 

10.3 Mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrin  ümumi iqtisadi göstəriciləri

General economic indicators of hotels and hotel types of enterprises 312 

10.4 Mülkiyyət növləri üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin birdəfəlik 

tutumu

 

Once capacity of hotels and hotel types of enterprises by property type 313 10.5 Mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrin nömrə fonduRoom capacity of hotels and hotel types of enterprises 314 

10.6 Mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrdə gecələmələrin sayı

Number of overnight stops in hotels and hotel types of enterprises 314 

10.7 Mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı

Number of accommodated persons in hotels and hotel types of enterprises 315 

10.8 Mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin səfərlərin 

məqsədinə görə sayı

 

Number of placed tourists in hotels and hotel types of enterprises by purpose of trips 

315 


10.9 Rayonlar 

(şəhər) üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin birdəfəlik 

tutumu və gecələmələrin sayı  

Once capacity and number of overnight stops in hotels and hotel types of enterprises 

by regions  

316 


10.10 2014-cü 

ildə turizm müəssisələri tərəfindən xidmət göstərilmiş turistlərin ölkələr üzrə 

sayı

 

Number of tourists served by tourism enterprises by the countries in 2014 318 10.11 Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərindən buraxılan vətəndaşların sayı

Number of persons crossing the borders of the Republic of Azerbaijan 319 

10.12 Ölkəyə gələn və gedən vətəndaşların nəqliyyat növlərindən istifadəsinə görə sayı

 

Number of arrivals and departures by modes of used transport 320 

10.13 2014-cü 

ildə Azərbaycanın dövlət sərhədlərindən buraxılan vətəndaşların ölkələr 

üzrə sayı

 

Number  of citizens crossing the borders of Azerbaijan by countries in 2014 321 

10.14 Ölkəyə gələn xarici vətəndaşların və xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının 

səfərlərin məqsədi üzrə bölgüsü

 

Distribution of foreign citizens arrived to Azerbaijan and Azerbaijan citizens departured abroad by purpose of trip 322 

10.15 Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların ölkələr üzrə sayıNumber of foreign citizens arrived to Azerbaijan by countries 324 

10.16 Turizm 

müəssisələrinin əsas göstəriciləri

 

Main indicators of tourist enterprises 326 

10.17 Yerləşmə növlərinə görə turistlərin sayı

 

Number of accommodated tourists by types of accommodation 327 

10.18 Qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlər

Number of arrived and departured tourist 327 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

310


10.1 Sanatoriyalar, 

istirahət müəssisələri və turizm bazaları (ilin əvvəlinə) 

Sanatoriums, rest homes and tourism enterprises  

 

(at the beginnig of the year) 

 

 

2006

2009 

2010

2011

 

Sanatoriyaların və istirahət 

ocaqlarının sayı, cəmi (1-2 günlük 

daxil edilmədən) 

84

75 


75

75

Number of sanatoriums  and rest establisments (excluding rests for 

1-2  days) 

 onlarda çarpayıların (yerlərin) 

sayı 

13905


11277 

11659


12215

    number of beds (seats) 

Sanatoriyaların və müalicə 

pansionatlarının sayı 

40

33 33

33

Number of sanatoriums and medical holidey hotels 

   onlarda çarpayıların sayı 

10198

8377 


8393

8368


   number of beds 

Sanatoriyaların sayından uşaq 

sanatoriyalarının sayı 

18

14 14

14

Number of children's sanato- riums in total number of 

sanatoriums 

   onlarda çarpayıların sayı 

1485

1320 


1320

1320


   number of beds 

Sanatoriya profilaktoriyalarının 

sayı 

44

4

Number of sanatoriums preventoriums 

   onlarda çarpayıların sayı 

65

65 


65

65

   number of beds 

İstirahət evlərinin və 

pansionatların sayı 

13

13 


13

13

Number of rest homes and holiday hotels 

   onlarda yerlərin sayı 

1119

1112 


1030

1578


   number of seats in them 

Turist bazalarının və digər 

istirahət ocaqlarının sayı 

27

25 25

25

Number of tourist centres and of her rest establisments 

   onlarda yerlərin sayı 

2523

1723 


2171

2204


  number of seats 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

311


10.2 Sanatoriya-kurort 

müəssisələri, istirahət evləri və istirahət bazaları

1)

 

(ilin əvvəlinə) Sanatorium resort establishments, rest homes and hostels

1)

 

(at the beginnig of the year) 

 

 

2012 

2013 

2014 

2015 

 

Sanatoriyaların, istirahət 

müəssisələrinin və 

istirahət bazalarının sayı, 

cəmi (1-2 günlük 

daxil edilmədən) 

73 

 

 73 

 

 72 

70 


Number of 

sanatoriums  

rest homes and 

tourizm enterprises, 

total (excluding rests 

for 1-2 days) 

   onlarda çarpayıların  

(yerlərin) sayı 

11168 


10668 

10419 


10004 

number of beds 

(seats) 

Sanatoriyaların sayı 

29 

30 


30 

30 


Number of 

sanatoriums persions 

onlarda çarpayıların sayı

5695 

5785 


5765 

5662 


 number of beds in 

them 

Sanatoriyaların ümümi  

sayından uşaq  

sanatoriyalarının sayı 

14 

 

14  

14 


13 

Number of children's 

sanatoriums in 

number of 

sanatoriums 

onlarda çarpayıların sayı

1050 

1050 


1030 

910 


number of beds in 

them 

Sanatoriya- 

profilaktoriya-  

larının sayı Number of 

sanatoriums- 

preventoriums 

   onlarda çarpayıların say

51 

51 


64 

64 


number of beds in 

them 

Sağlamlıq mərkəzlərinin 

sayı Health center persons 

   onlarda yerlərin sayı 

695 


695 

707 


760 

number of seats in 

them 

İstirahət evlərinin,  

profilaktoriyaların və  

pansionatların sayı 

20 

 

19  

19 


18 

Number of rest 

homes, preventoriums 

and holiday hotels 

   onlarda yerlərin sayı 

2438 

2146 


2146 

1898 


  number of seats in 

them 

İstirahət bazaları və digər 

istirahət müəssisələrinin 

sayı 


17 

17 


 

16 


15 

Number of rest 

centres and other rest 

establishments 

    onlarda yerlərin sayı 

2289 

1991 


1737 

1620 


  number of seats 

 

1) Müəssisələrin funksiyalarında aparılmış islahatlarla əlaqədar olaraq cədvəlin strukturu dəyişilmişdir.  

1)

 İn connection with reforms carried out in the enterprises functions the structure of table was changed. 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

312


10.3 Mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrin ümumi iqtisadi  

 göstəriciləri 

General economic indicators of hotels and similar establishments 

 

 2006

2010 

2011

2012

2013

2014

 

Mehmanxana və 

mehmanxana tipli 

müəssisələrin  

ümumi  sayı, vahid

285

499 

508

514

530

535

Total number of 

hotels and similar 

establishments, unit 

Birdəfəlik tutum, yer 

24706

30793 


31979

32834


33951

35652 Once capacity, place 

Nömrələrin sayı, vahid 

11403


14158 

14815


15898

16559


17363 Number of rooms, unit 

Gecələmələrin sayı,  

adam gecə 

1115013 1358286  1504312 1640863 1674065 1687457Number of overnights, 

person/day 

o cümlədən, xarici 

vətəndaşlar üzrə 

557315


568056  673811

803089


821552

802549


of which foreign 

citizens 

 Mehmanxana və 

mehmanxana tipli 

müəssisələrin gəlirləri, 

milyon manatla 

74,3

105,9 

114,7

154,0

171,3

181,1

Income of hotels and 

similar establishments 

mln. manats 

    o cümlədən: 

 

   including: 

nömrələrin satışından 

52,3

71,7 


87,8

110,7


110,8

117,1


income from room 

selling 

içkilər də daxil edilməklə 

qida məhsullarının 

satışından 

13,4

19,5 


18,1

28,9


40,1

43,0


income from food 

selling including 

beverages 

müalicə-sağlamlıq 

xarakterli xidmətlərdən 

4,6


7,7 

2,4


2,6

2,0


2,4

income from health-

treatment activities 

sair gəlir 

4,0

7,0 


6,4

11,8 


18,4

18,6


other 

Mehmanxana və 

mehmanxana tipli 

müəssisələrin xərcləri, 

milyon manatla 

50,0

87,9 

88,7

110,7

145,5

147,1

Expenditures of hotels 

and similar 

establishments, mln. 

manats 

      o cümlədən: 

 

       including: 

avadanlıq və inventarların 

əldə olunması xərcləri 

1,2


4,2 

4,3


5,4

5,6


4,3

purchase of 

equipment and 

inventories 

içkilərin və yeməklərin 

hazırlanması üçün alınan 

mallara çəkilən xərclər 

6,7

10,3 


14,6

18,1


24,2

23,6


purchase of 

beverages and food 

products for 

preparing 

bütün növ yanacaq və 

enerji xərcləri 

1,7


2,5 

5,5


5,9

7,7


8,8

all types of fuel and 

energy 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

313


10.3 Mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrin ümumi iqtisadi  

 göstəriciləri 

General economic indicators of hotels and similar establishments 

 

  ...ardı                      

 

 

  

 

            ...continued  

2006

2010

2011 

2012

2013

2014

 

suyun alınmasına çəkilən xərclər 

0,4


0,5

0,5 


1,0

1,3


1,5 purchase of water 

əsas fondların 

amortizasiyası 

6,3


19,5

11,5 


20,6

15,0


13,1

amortisation of fixed 

assets 

icarə ödəmələri 

0,5

0,7


0,7 

1,8


2,3

2,4 rental payments 

əmək haqqının ödənil-

məsinə çəkilən xərclər

9,6

17,4


18,2 

27,4


44,4

46,0 wage/salary 

bütün sığortalar üzrə 

sosial ayırmalar 

2,1

2,9


3,2 

6,2


10,0

10,6


social payments by 

all types of 

insurance 

əsas vəsaitlərin cari 

təmirinə sərf olunan 

xərclər 


2,3

4,4


4,9 

4,8


4,8

4,9


current repairs and 

maintenance of fixed 

assets 

digər xərclər 

19,2

25,5


25,3 

19,5


30,2

31,9 other 

Büdcəyə ödənilmiş 

ƏDV və digər vergilər, 

min manat 

9445,9


15130,6

27966,5 


18058,8

 29951,3


28201,5

VAT and other taxes 

paid to budget, thsd. 

manat 

 

 10.4  

Mülkiyyət növləri üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli  

 müəssisələrin birdəfəlik tutumu, yer 

  

Number of bed-places  of hotels and similar establishments by property  

  

type,  (bed-places) 

 

 2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Birdəfəlik tutum 

22492

30793

31979

32834

33951

35652 Once  capacity 

    o cümlədən:     including: 

dövlət 


12256

5189


4856

3740


3745

3685 state 

xüsusi 

8852


23868

25592


26765

28007


29917 private 

xarici 


782

1254


1075

1625


1461

1277 foreign 

birgə 

602


482

456


704

738


773 joint 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

314


10.5 Mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrin nömrə fondu 

(vahid) Room capacity of hotels and similar establishments (unit) 

 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

 

Nömrələrin (otaqların)   

ümumi sayı 

10661

14158

14815 

15898

16559

17363 Total number of rooms 

      o cümlədən: 

 

 

    of which: lüks nömrələr 

1283


2445

2645 


2627

2509


2419

suites 

I dərəcəli nömrələr 

5839

5825


5974 

6429


6266

6970


first class 

turist dərəcəli nömrələr 

3539

5888


6196 

6842


7784

7974


tourist class 

Turistlərin sayının daha    

çox olduğu dövrdə  

maksimum istifadədə 

olan nömrələrin 

(otaqların) sayı 

6529

9015


9148 

10148


10661

11045


Maximum number of 

rooms during the 

period with in creased 

number of tourists 

Turistlərin sayının daha    

çox olduğu dövrdə  

maksimum istifadədə 

olan yerlərin sayı 

12029


18722

18746 


19152

20100


21181

Maximum number of 

beds used during the 

period with increased 

number of  tourists 

 

 10.6 Mehmanxana 

və mehmanxana tipli müəssisələrdə gecələmələrin sayı 

(adam/gecə) 

Number of nights spent in hotels and similar establishments 

(person-night) 

 

 

20052010

2011

2012

2013

2014

 

Gecələmələrin  ümumi sayı 

1064758 1358286 1504312 1640863 1674065 1687457

Total number of 

overnights 

       o cümlədən: 

 ölkə vətəndaşları 

üzrə 


524947

790230


830501

837774


852513

884908


       including: 

 by country citizens 

     ondan      of which 

   uşaqlar üzrə 

32492

39642


39653

36274


33861

43845  children 

MDB ölkələrinin 

vətəndaşları üzrə 

79562

94076


132208

160627


171163

175253 Citizens of CIS countries 

digər xarici ölkə 

vətəndaşları üzrə 

460249

473980


541603

642462


650389

627296


Citizens of  foreign 

countries 

 

1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə