Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə54/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   115

ÜDM-in fiziki həcm 

indeksi, əvvəlki ilə 

nisbətən, faizlə 

126,4 

105,0 

100,1 

102,2 

105,8 

102,8 

Volume indices of the 

GDP, as percentage 

of the previous year 

 

14.4  

Ümumi daxili məhsulun tərkibi (müvafiq illərin cari qiymətləri ilə,  

yekuna görə, faizlə) Composition of GDP (current prices of the corresponding years, 

as percent to total) 

 

Göstəricilər 

2005 

2010* 

2011* 

2012* 

2013 

2014 

Indicators 

Ümumi daxili 

məhsul, (cari 

qiymətlərlə) 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Gross domestic 

product (at current 

prices) 

          ondan:  

   məhsul istehsalı 

67,6 


65,3 

66,8 


64,6 

62,4 


59,3 

         of which:     

   production 

xidmətlər 

25,4 

27,9 


27,3 

29,2 


30,9 

33,4 


services 

maliyyə 


vasitəçilərinin şərti 

hesablanmış xidmət 

haqları 

-0,6 


finansical inter- mediation 

services indiretly 

measured 

(FISIM) 

məhsula və idxala 

xalis vergilər 

7,6 


6,8 

5,9 


6,2 

6,7 


7,3 

net taxes on 

product and 

impots 

 

*) Metodologiyanın təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq maliyyə vasitəçilərinin şərti hesablanmış xidmət      haqlarının həcmi iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölüşdürülmüşdür. 

*) In connection with methodology improvement volume of FISIM has been distributed by types of  

   economic activity. 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

385


14.5  

Məhsul və xidmətlər hesabı (cari qiymətlərlə, milyon manat) 

Products and services account (at current prices, million manats) 

 

Göstəricilər 2005 

2010 

2012 

2013 

2014 

Indicators 

Ehtiyatlar 

Məhsul və xidmətlərin ümumi 

buraxılışı 

20252,3 


57797,5  75756,6 

81166,8  83537,3 Resources 

Gross output of prod- 

ucts and services 

Aralıq istehlak 

8676,3 

18209,0  24404,9 26862,8  28880,0 

Intermediate 

consumption 

Məhsula və idxala vergilər (+)

974,1 

3006,5 


3550,8 

4036,8 


4487,0 

Taxes on products and 

import (+) 

Məhsula subsidiyalar (-) 

27,6 

130,0 


158,8 

  158,8 


166,5 

Subsidies on  

products (-) 

Bazar qiymətlərində ümumi 

daxili məhsul 

12522,5 


42465,0  54743,7 

58182,0  58977,8 Gross domestic product 

at market prices 

İstifadə 

Faktiki son istehlak  

xərcləri 

6579,7 

21336,1  27370,2 

30363,0  33715,4 

Uses 

Final consumption 

expenditures 

    o cümlədən:  

 

 

 

      of which:  

     


Ev təsərrüfatlarının faktiki son 

istehlak xərcləri 

5931,6 

18490,2  23897,4 26719,4  29809,4 

Actuai final consump- 

tion expenditures of 

houseolds 

    o cümlədən: 

 

 

  

      of which: 

ev təsərrüfatlarının son 

istehlak xərcləri 

5210,5 

16528,3  21389,9 24150,0  27069,6 

final consumption ex- 

penditure of house- 

holds 

fərdi xidmətlər göstərən dövlət 

idarələrinin xərcləri 

657,0 


1774,9 

2289,5 


2339,4 

2507,8 


expenditures of gov- 

ernment institutions 

providing individual 

services 

ev təsərrüfatlarına xidmət 

göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının xərcləri 

64,1 

187,0 


218,0 

230,0 


232,0 

expenditures of non-

profit institutions 

providing services for 

households 

Kollektiv xidmətlər göstərən 

dövlət idarələrinin faktiki son 

istehlak xərcləri 

648,1 

2845,9 


3472,8 

3643,6 


3906,0 

Actual final consump- 

tion expenditures of 

government institutions 

providing collective 

services 

Əsas fondların ümumi yığımı  5172,9 

7714,5  12292,8 

15007,4  15237,8 Gross fixed capital 

formation 

Maddi dövriyyə vəsaitlərinin 

dəyişilməsi (+,-) 

28,3 


-45,5 

-75,8 


-79,1 

-45,5 


Changes in  inventories 

(+,-) 

Məhsul və xidmətlər üzrə xalis 

ixrac 

1257,3 


14278,2  15156,5 

12890,7  10070,1 Net export of goods and 

services 

ixrac 


7881,8 

23060,5  29000,3 

28169,3  25537,5 

export of goods and 

services 

idxal (-) 

6624,5 

8782,3  13843,8 15278,6  15467,4 

import of goods and 

services (-) 

İstifadə olunmuş ümumi 

daxili məhsulun cəmi 

13038,2 

43283,3  54743,7 

58182,0  58977,8 

Gross domestic 

product use 

Statistik fərq 

-515,7 

-818,3 


0,0 

0,0 


0,0    Statistical discrepancy 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

386


14.6  

İstehsal hesabı 

(cari qiymətlərlə, milyon manatla)  Production account (at current prices, million manats) 

 

Göstəricilər 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Indicators 

Ehtiyatlar 

 

 

 

 

 

 

Resources 

Əsas 


qiymətlərlə 

məhsul və 

xidmətlərin 

ümumi 


buraxılışı 

20252,3 


57797,5 

70361,3 


75756,6 

81166,8 


83537,3 

Gross output at 

basic prices 

Cəmi 

20252,3 

57797,5 

70361,3 

75756,6 

81166,8 

83537,3  Total 

İstifadə 

 

 

 

 

 

 

Uses 

Aralıq istehlak 

8676,3 

18209,0 


21335,3 

24404,9 


26862,8 

28880,0 


Intermediate 

consumption 

Ümumi əlavə 

dəyər (əsas qiy- 

mətlərlə) 

11576,0 

39588,5 


49026,0 

51351,7 


54304,0 

54657,3 


Gross value 

added (at basic 

prices) 

Cəmi 

20252,3 

57797,5 

70361,3 

75756,6 

81166,8 

83537,3  Total 

 

14.7  Gəlirlərin yaranması hesabı (cari qiymətlərlə, milyon manatla) 

 

Generation of income account (at current prices, million manats) 

 

Göstəricilər 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

Indicators 

Ehtiyatiar 

 

  

 

 Resources 

Ümumi əlavə dəyər 

(əsas qiymətlərdə) 

11576,0 


39588,5 

49026,0 


51351,7 

54304,0 


Gross value added 

(at basic prices) 

Cəmi 

11576,0 

39588,5 

49026,0 

51351,7 

54304,0 

Total 

İstifadə 

 

  

 

 Uses 

Əmək ödənişləri 

2820,5 

6820,4 


7761,0 

8961,2 


10077,0 

Compensation of em- 

ployees 

İstehsala digər 

vergilər (+) 

97,1 


191,7 

277,0 


379,2 

378,9 


Other taxes on 

production (+) 

İstehsala subsidiyalar 

(-) 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0 

0,0 


Subsidies on 

production (-) 

Ümumi mənfəət 

(qarışıq gəlirlər) 

8658,4 


32576,4 

40988,0 


42011,3 

43848,1 


Operating surplus/  

mixed income (gross) 

Əsas fondların 

istehlakı 

1244,3 


2299,1 

2406,7 


2566,2 

2617,8 


Consumption of fixed 

capital 

Xalis mənfəət 

(xalis qarışıq 

gəlirlər) 

7414,1 

30277,3 


38581,3 

39445,1 


41230,3 

Operating 

surplus / 

mixed income 

(net) 

Cəmi 

11576,0 

39588,5 

49026,0 

51351,7 

54304,0 

Total 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

387


14.8  

Gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı (cari qiymətlərlə, milyon manatla) 

 

Primary distribution of income account (at current prices, million manats)  

 

Göstəricilər 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

Indicators 

Ehtiyatlar 

 

 

 

 

 

Resources 

Ümumi mənfəət 

(qarışıq gəlirlər) 

8658,4 


32576,4 

40988,0 


42011,3 

43848,1 


Operating surplus / 

mixed income 

(gross) 

Əmək 


ödənişləri 

2968,6 


7027,3 

8020,0 


9224,9 

10333,2 


Compensation of 

employees 

İstehsala və idxala 

vergilər (+) 

1071,2 


3198,2 

3460,0 


3930,0 

4415,7 


Taxes on 

production and 

 import (+) 

Subsidiyalar 

27,6 

130,0 


127,0 

158,8 


158,8 

Subsidies 

Mülkiyyətdən  

alınmış gəlirlər 

910,3 


15017,8 

18054,3 


16194,8 

16958,4 


Property income 

(receivable) 

Cəmi 

13580,9 

57689,7 

70395,3 

71202,2 

75396,6 

Total 

İstifadə 

 

  

 

 Uses 

Mülkiyyətdən 

verilmiş gəlirlər 

2486,7 


17767,5 

21876,2 


19557,5 

20108,2 


Property income 

(payable) 

İlkin gəlirlərin 

ümumi qalığı 

11094,2 


39922,2 

48519,1 


51644,7 

55288,4 


Balance of primary 

incomes (gross) 

Cəmi 

13580,9 

57689,7 

70395,3 

71202,2 

75396,6 

Total 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

388


14.9 Gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı (cari qiymətlərlə, milyon manatla) 

Secondary distribution of income account (at current prices, million  

manats) 

 

Göstəricilər 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

Indicators 

Ehtiyatlar 

 

 

 

 

 

Resources 

İlkin gəliriərin 

ümumi qalığı 

11094,2 


39922,2 

48519,1 


51644,7 

55288,4 


Balance of primary 

incomes (gross) 

Alınmış cari 

transferlər 

3077,4 


7631,5 

9380,2 


10211,1 

10515,6 


Current transfers 

(receivable) 

       o cümlədən: 

 

 

  

 

      of which: 

gəlirlərə, 

əmlaka və s. 

il

688,3 


2185,0 

2989,2 


3195,9 

3398,3 


taxes on income, 

weaith etc. 

sosial 


sığortaya 

ayırmalar

491,0 

1241,3 


1468,0 

1522,6 


1710,9 

social 

contributions 

sosial 


müavinətiər 

529,7 


2252,0 

2576,3 


2960,9 

3101,8 


social benefits 

digər cari 

transferlər 

1368,4 


1953,2 

2346,7 


2531,7 

2304,6 


other current 

transfers 

(receivable) 

Cəmi 

14171,6 

47553,7 

57899,3 

61855,8 

65804,0 

Total 

İstifadə 

 

 

 

 

 

Uses 

Verilmiş cari 

transferlər 

2055,8 


6742,6 

8419,8 


9805,1 

10107,6 


Current transfers 

(payable) 

      o cümlədən: 

 

 

  

 

     of which: 

gəlirlərə, 

əmlaka və s. 

vergilər 

688,3 


2184,9 

2989,2 


3195,9 

3398,3 


taxes on income, 

wealth etc. 

sosial 


sığortaya 

ayırmalar

491,0 

1241,4 


1467,9 

1522,6 


1710,9 

social 

contributions 

sosial 


müavinətlər 

529,7 


2252,0 

2576,3 


2960,9 

3101,8 


social benefits 

digər cari 

transferlər 

346,8 


1064,3 

1386,4 


2125,7 

1896,6 


other current 

transfers 

(payable) 

Sərəncamda 

qalan ümumi 

gəlir 


12115,8 

40811,1 


49479,5 

52050,7 


55696,4 

Disposable income, 

gross 

Cəmi 

14171,6 

47553,7 

57899,3 

61855,8 

65804,0 

Total 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

389


14.10 

Sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı (cari qiymətlərlə, milyon manatla)  

Use of disposable income account (at current prices, million manats) 

 

Göstəricilər 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

Indicators 

Ehtiyatlar 

 

  

 

 Resources 

Sərəncamda 

qalan ümumi 

gəlir 


12115,8 

40811,1 


49479,5 

52050,7 


55696,4 

Disposable 

income, gross 

Cəmi 

12115,8

40811,1

49479,5 

52050,7 

55696,4 

Total 

İstifadə 

 

  

 

 Uses 

Son istehlak 

xərcləri 

6579,7 


21336,1 

24679,7 


27370,2 

30363,0 


Final 

consumption 

expenditure 

Qənaət 


5536,1 

19475,0 


24799,8 

24680,5 


25333,4 

Saving 

Cəmi 

12115,8

40811,1

49479,5 

52050,7 

55696,4 

Total 

 

14.11   Əsaslı xərclər hesabı (cari qiymətlərlə, milyon manatla) 

 

 Capital 

account 

(at current prices, million manats)   

 

 Göstəricilər 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

Indicators 

Passivlərin və 

kapitalın xalis 

dəyərinin dəyişməsi

 

  

 

 Changes in liabil- 

ities and net 

worth 

Qənaət 


5536,1 

19475,0 


24799,8 

24680,5 


25333,4 

Saving 

Alınmış əsaslı 

transferlər 

74,7 


1679,9 

1984,1 


2488,5 

2673,7 


Capital transfers 

(receivable) 

Verilmiş əsaslı 

transferlər (-) 

35,9 


1668,5 

1970,1 


2478,7 

2663,9 


Capital transfers 

payable (-) 

Əsaslı transferlər və 

yığım nəzərə 

alınmaqla şəxsi 

vəsaitin dəyərinin 

dəyişməsi 

5574,9 

19486,4 


24813,8 

24690,3 


25343,2 

Changes in net 

worth due to sav- 

ing and capital 

transfers 

Aktivlərin 

dəyişməsi 

 

  

 

 Changes in as- 

sets 

Əsas fondların 

ümumi yığımı 

5172,9 


7714,5 

10508,9 


12292,8 

15007,4 


Gross fixed 

capital formation 

Maddi dövriyyə 

vəsaitləri ehtiyat- 

larının dəyişilməsi 

28,3 

-45,5 


47,0 

-75,8 


-79,1 

Changes in inven- 

tories 

Qeyri-maddi 

aktivlərin və 

torpaqların xalis 

alqısı 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0 

0,0 


Acquisitions less 

disposals of 

non-produced 

non-financial 

assets 

Xalis kreditlər (+), 

xalis borclar (-) 

373,7

11817,4

14257,9 

12473,3 

10414,9 

Net lending (+), 

net borrowina (-) 
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə