Rəsmi nəşr Official publication


  Qalan dünya ilə iqtisadi əməliyyatlar hesabıYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə55/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   115

14.12  Qalan dünya ilə iqtisadi əməliyyatlar hesabı  

(cari qiymətlərlə, milyon manatla) Rest of the world account (external transactions account) 

(at current prices, miilion manats) 

 

Göstəricilər 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

Indicators 

Mal və 

xidmətlərin xarici 

ticarət hesabı 

 

  

 

 External account of 

goods and services 

Mal və xidmətlərin 

ixracı 

-7881,8 


-23060,5 

 

 -29388,3

-29000,3 

-28169,3 

Export of goods and 

services 

Mal və xidmətlərin 

idxalı 

6624,5 


8782,3 

 

12541,9 13843,8 

15278,6 


Import of goods and 

services 

Xarici ticarət 

balansı 

-1257,3 


-14278,2 

 

-16846,4-15156,5 

-12890,7 External balance of 

goods and services 

Xaricdən alınmış 

ilkin gəlirlər və 

cari transferlər 

 

  

 

 Account of primary 

incomes and current 

transfers from abroad 

Xarici ticarət 

balansı 

-1257,3 


-14278,2 

-16846,4 

-15156,5 

-12890,7 External balance 

Qalan dünyaya 

verilmiş əmək 

haqqı 


106,2 

91,1 


 

 

111,6 141,7 

174,9 


Compersation of 

employees due abroad 

Mülkiyyətdən 

verilmiş gəlirlər 

1641,5 


3233,7 

 

4530,7 4115,0 

3865,2 


Property income due 

abroad 

Verilmiş cari 

transferlər 

134,6 


731,4 

 

971,41573,6 

1287,4 


Current transfers due 

abroad 

Qalan dünyadan 

alınmış əmək haqqı 

-254,3 


-298,0 

 

 -370,6 

-405,4 


-431,1 

Compensation of em- 

ployees from abroad 

Mülkiyyətdən 

alınmış gəlirlər 

-65,1 


-484,0 

 

-708,8-752,3 

-715,4 


Property income from 

abroad 

Alınmış cari 

transferlər (-) 

1156,2 


1620,3 

 

1931,8 1979,6 

1695,4 


Current transfers from 

abroad (-) 

Cari xarici balans 

-850,6 

-12624,3  

-14243,9


-12463,5 

-10405,1 Current external 

balance 

Kapitalla xarici 

əməliyyatlar 

hesabı 

 

  

 

 External capital 

account 

Cari xarici balans 

-850,6 

-12624,3 -14243,9 

-12463,5 

-10405,1 

Current external 

balance 

Alınmış əsaslı 

transferlər 

-66,4 


-17,7 

 

-17,2 -19,4 

-12,3 


Capital transfers 

(receivable) 

Verilmiş əsaslı 

transferlər 

27,6 


6,3 

 

3,2 9,6 

2,5 


Capital payable 

Qeyri-maddi 

aktivlərin və 

torpaqların xalis 

alqısı 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0 

0,0 


Acquisitions less 

disposals of non-

produced non-

financial assets 

Statistik fərq 

-515,7 

-818,3 


0,0 

0,0 


0,0 

Statistical discrepancy 

Kapital hesabından

xalis kredit (+) və 

ya xalis borc (-) 

373,7

11817,4

14257,9 

12473,3 

10414,9 

Net lending (+)/ 

net borrowing (-) from 

capital account 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

391


14.13   Ümumi milli gəlirin tərkibi (cari qiymətiərlə, milyon manatla) 

National income aggregates (at current prices, million manats) 

 

Göstəricilər 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

Indicators 

Əmək ödənişləri 

2820,5 

6820,4 


7761,0 

8961,2 


10077,0 

Compensation of 

employees 

İstehsala və 

idxala vergilər 

1071,2 


3198,2 

3460,0 


3930,0 

4415,7 


Taxes on 

production and 

import 

      o cümlədən:  

 

 

  

 

      including:  

məhsullara və idxala

974,1 


3006,5 

3183,0  


3550,8 

4036,8 


   on products and   

   import 

     ondan: 

   idxala 

100,5 


217,7 

231,1 


229,5 

297,5 


      of which:  

   on import 

   digər 

97,1 

191,7 


277,0 

379,2 


378,9 

   other 

Subsidiyalar 

-27,6 

-130,0 


-127,0 

-158,8 


-158,8 

Subsidies 

      o cümlədən: 

 

 

  

 

     of which: 

   məhsullara və  

idxala 


-27,6 

-130,0 


-127,0 

-158,8 


-158,8 

   on products and  

   import 

     ondan:    

 

 

  

 

     of which: 

    idxala 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0 

0,0 


    on imports 

   digər 

0,0 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0 

   other 

Ümumi mənfəət 

(qarışıq gəlirlər) 

8658,4 


32576,4 

40988,0 


42011,3 

43848,1 


Operating surplus 

/mixed income 

Bazar 

qiymətlərində 

ümumi daxili 

məhsul 

12522,5 

42465,0 

52082,0 

54743,7 

58182,0 

GDP at market 

prices 

Qalan dünyadan 

alınmış əmək 

haqqı 


254,3 

298,0 


370,6 

405,4 


431,1 

Compensation of 

employees from 

adroad 

Qalan dünyaya 

verilmiş əmək 

haqqı 


-106,2 

-91,1 


-111,6 

-141,7 


-174,9 

Compensation of 

employees due 

abroad 

Mülkiyyətdən 

alınmış gəlirlər 

65,1 


484,0 

708,8 


752,3 

715,4 


Property income 

receivable 

Mülkiyyətdən 

verilmiş gəlirlər 

-1641,5 


-3233,7 

-4530,7 


-4115,0 

-3865,2 


Property income 

payable 

İlkin gəlirlərin 

ümumi qalığı 

11094,2 


39922,2 

48519,1 


51644,7 

55288,4 


Balance of primary 

incomes (gross) 

Əsas fondların 

istehlakı 

1244,3 


2299,1 

2406,7 


2566,2 

2617,8 


Consumption of 

fixed capital 

Xalis milli gəlir 

9849,9 

37623,1 


46112,4 

49078,5 


52670,6 

Net national 

income 

Alınmış cari 

transferlər 

1156,2 


1620,3 

1931,8 


1979,6 

1695,4 


Current transfers 

received 

Verilmiş cari 

transferlər 

-134,6 


-731,4 

-971,4 


-1573,6 

-1287,4 


Current paid 

transfers 

Sərəncamda qalan 

xalis gəlir 

10871,5 


38512,0 

47072,8 


49484,5 

53078,6 


Net national 

disposable income 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

392


14.14   2013-cü ildə gəlirlərin yaranması (cari qiymətlərlə, milyon manatla) 

Generation of income account in 2013 (at current prices, million manats) 

 

 Ehtiyatlar 

Resources 

İstifadə Uses

 

Ümumi əlavə dəyər 

Gross value 

added 

Əmək 


ödənişləri 

Conpensation 

of employees 

İstehsala digər 

vergilər 

Other taxes on 

production 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı 

və balıqçılıq 

3122,2 


147,0

27.3


Agriculture, forestry and 

fishing 

Mədənçıxarma sənayesi

22790,2 

994,9


125,2

Mining

Emal sənayesi 

2452,8 

557,0


23,7

Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

1107,6 

208,3


8,3

Electricity, gas and steam 

production, distribution and 

supply 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

91,1 


82,8

1,1


Water supply, waste treat- 

ment and disposal 

Tikinti 


6753,7 

1005,5


67,4

Construction 

Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin 

təmiri 

4148,9 


1375,4

35,4


Trade, repair of transport 

means 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

2568,9 

642,5


23,8

Transportation and storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 

1069,2 


140,6

7,6


Accommodation and food 

service activities 

İnformasiya və rabitə

1011,9 

251,7


7,2

Information and communi- 

cation 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

1262,0 

388,9


7,2

Financial land insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 

1210,4 


50,8

6,1


Real estate, activites 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

792,3 

511,2


5,7

Professional, scientific  and 

technical activities 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi 

360,7 


219,6

2,3


Administrative and support 

service activities 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə, 

sosial təminat 

1471,7 


1403,0

10,9


Public administration and 

defence, social security 

Təhsil 


1896,9 

1429,6


8,0

Education

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 

1030,6 


404,5

6,2


Human health and social 

work activities 

İstarahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 

533,2 


177,0

30

Art, entertainment and recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 

629,7 


86,7

2,5


Other service activities 

Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

54304,0 

10077,0

378,9

Total

Məhsula və idxala vergilər (+)

4036,8 

Taxes on product and im- 

port (+) 

Məhsula və idxala subsidiyalar (-)

158,8 

Subsidies on product and 

import (-) 

Ümumi daxili məhsul (bazar 

qiymətlərində) 

58182,0 

 

 

Gross domestic product (at 

market prices) 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

393


14.14 2013-cü 

ildə gəlirlərin yaranması (cari qiymətlərlə, milyon manatla) 

Generation of income account in 2013 (at current prices, million manats) 

 

 ...ardı   

 

  

 

  

      ...continued 

 

İstifadə Uses  

Ümumi mənfəət 

(qarışıq gəlirlər)  

 

 Operating 

surpius / mixed 

income (gross) 

Əsas fondların 

istehlakı  

 

 Consumption 

of fixed assets 

Xalis mənfəət 

(xalis qarışıq 

gəlirlər)  

 

Operating 

surplus /mixed in- 

come (net) 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 

2947,9 


157,6 

2790,3 


Agriculture, hunting 

and forestry 

Mədənçıxarma sənayesi 

21670,1 

435,2 


21234,9 

Mining 

Emal sənayesl 

1872,1 

316,1 


1556,0 

Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı

891,0 

129,0 


762,0 

Electricity, gas and 

steam production, 

distribution and supply 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

7,2 


6,2 

1,0 


Water supply, waste 

treatment and dis- 

posal 

Tikinti 


5680,8 

263,3 


5417,5 

Construction 

Ticarət, nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 

2738,1 


133,3 

2604,8 


Trade, repair of trans- 

port means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 

1902,6 


436,7 

1465,9 


Transportation and 

storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və ictimai iaşə 

921,0 


51,4 

869,6 


Accommodation and 

food service activities 

İnformasiya və rabitə 

753,0 

135,0 


             618,0 

Information and com- 

munication 

Maliyyə və sığorta 

fəaliyyəti 

865,9 


89,4 

776,5 


Financial land insur- 

ance activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 

1153,5 


42,0 

1111,5 


Real estate, activites 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 

275,4 


55,1 

220,3 


Professional, scientific 

and technical ac- 

tivities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 

138,8 


21,6 

117,2 


Administrative and 

support service activi- 

ties 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə, sosial təminat 

57,8 


57,8 

0,0 


Public administration 

and defence, social 

security 

Təhsil 


459,3 

81,0 


378,3 

Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 

619,9 


110,7 

509,2 


Human health and 

social work activities 

İstarəhət, əyləncə və 

incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 

353,2 

90,0 


263,2 

Art, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 

540,5 


6,4 

534,1 


Other service activi- 

ties 

Fəaliyyət növləri üzrə 

cəmi 

43848,1 

2617,8 

41230,3 

Total 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

394


14.15 2013-cü 

ildə institutional sektorlar üzrə toplu hesablar 

(cari qiymətlərlə, milyon manatla) Integrated accounts by institutional sectors in 2013 

(at current prices, million manats) 

 

 Cəmi 

 

Total 

qeyri- 


maliyyə 

müəssi- 


sələri 

 

Non-finan-cial 

corporation

s 

maliyyə 


təşkilatları 

 

 

 

Financial 

corpora- 

tions 

dövlət 


idarəet- 

məsi 


 

 

General 

govern- 

ment 

ev təsər- 

rüfatları 

 

 

 

House- 

holds 

ev 


təsərrüfat- 

larına 


xidmət 

edən 


qeyri-kom-

mersiya 


təşkilatları 

 

NPI house-

hold 

Qalan 


dünya 

 

 

 

Rest of 

the world 

 

İstehsal hesabı 

Production 

account 

Ehtiyatlar 

Resources 

Əsas 


qiymətlərlə 

məhsul və 

xidmətiərin 

ümumi  buraxılışı 

81166,8 51463,5

1520,9


5289,8 22605,8

286,8


Gross output at 

basic prices 

İstifadə 

Use 

Aralıq istehlak 

26862,8 16070,2

277,8


2160,7

8223,6


130,5

Intermediate con- 

sumption 

Ümumi əlavə 

dəyər(əsas 

qiymətlərlə) 

54304,0 35393,3

1243,1


3129,1 14382,2

156,3


Gross value added 

(at basic prices) 

Gəlirlərin 

yaranması 

hesabı 

Generation of in- 

come accoun 

Ehtiyatlar 

Resources 

Ümumi əlavə 

dəyər(əsas 

qiymətlərlə) 

54304,0 35393,3

1243,1


3129,1 14382,2

156,3


Gross value added 

(at basic prices) 

İstifadə 

Use 

Əmək ödənişləri 

10077,0

6579,8


388,9

3070,3


 

38,0


Compensation of 

employees 

İstehsala digər 

vergilər (+) 

378,9


252,0

7,1


12,9

104,6


2,3

Other taxes on 

production (-) 

İstehsala digər 

subsidiyalar (-) 

Other subsidies on 

production (-) 

Ümumi mənfəət 

(qarışıq gəiirlər) 

43848,1 28561,5

847,1

45,9 14277,6116,0

Operating surplus / 

mixed income 

(gross) 

Əsas fondların 

istehlakı 

2617,8


2071,4

89,4


45,9

404,7


6,4

Consumption of 

fixed assets 

Xalis mənfəət 

(xalis qarışıq 

gəlirlər) 

41230,3 26490,1

757,7


0,0 13872,9

109,6


Operating surplus / 

mixed income (net) 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

395


14.15 2013-cü 

ildə institutional sektorlar üzrə toplu hesablar 

(cari qiymətlərlə, milyon manatla) Integrated accounts by institutional sectors in 2013 

(at current prices, million manats) 

...ardı...   

 

 

  

 

         ...continued... 

 

Cəmi  

Total 

qeyri- 


maliyyə 

müəssi- 


sələri 

 

Non-fman- cial corpo- 

rations 

maliyyə 


təşkilatları 

 

 

 

Financial 

corpora- 

tions 

dövlət 


idarəet- 

məsi 


 

 

General 

govern- 

ment 

ev təsər- 

rüfatları 

 

 

 

House- 

holds 

ev 


təsərrüfat- 

larına 


xidmət 

edən 


qeyri-kom-

mersiya 


təşkilatları 

 

NPI house-

hold 

Qalan 


dünya 

 

 

 

Rest of 

the world 

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə