Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə56/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   115

Gəlirlərin ilkin 

bölüşdürülməsi 

hesabı  

Primary distribu- 

tion of income 

account  

Ehtiyatlar 

Resources 

Ümumi mənfəət 

(qarışıq gəlirlər) 

43848,1 


28561,5 

847,1 


45,9  14277,6 

116,0 


 

Operating surplus / 

mixed income 

(gross) 

Əmək ödənişləri 

10333,2 

 

   10333,2 

 

174,9 Compensation of 

empioyəes 

İstehsala və 

idxala vergilər (

+4415,7 

 

  4415,7  

 

 Taxes on produc- 

tion and import (+) 

Subsidiyalar (-) 

158,8 

 

 158,8 

 

   Subsidies (-) 

Mülkiyyətdən 

alınmış gəlirlər 

16598,4 


422,3 

1739,6  13815,2 

951,5 

29,8 


3865,2 

Property income 

(receivsable) 

Cəmi 

 

 

 

 

 

 

  Total 

İstifadə 

 

  

 

  

  Use 

Mülkiyyətdən 

verilmiş gəlirlər 

20108,2 

18373,1 


1106,2 

121,3 


500,7 

6,9 


715,4 

Property income 

(payable) 

İlkin gəlirlərin 

ümumi qalığı 

55288,4 


10610,7 

1480,5  17996,7  25061,6 

138,9 

 

Balance of primary incomes (gross) 

Gəlirlərin təkrar 

böiüşdürülməsi 

hesabı 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary 

distribution of 

income account 

Ehtiyatlar 

 

 

 

 

 

 

  Resources 

İlkin gəlirlərin 

ümumi qalığı 

55288,4 


10610,7 

1480,5  17996,7  25061,6 

138,9 

 

Balance of primary incomes (gross) 

Alınmış cari 

transferlər 

10515,6 


170,0 

214,4  5095,5  4851,6 

184,1 

1287,4 


Current transfers 

(receivable) 

Cəmi 

 

 

 

 

 

 

  Total 

İstifadə 

 

 

 

 

 

 

  Use 

Verilmiş cari 

transferlər 

10107,6 


2369,4 

385,0  3212,2  4122,0 

19,0 

1695,4 


Current transfers 

(payable) 

Sərəncamda qalan 

ümumi gəlir 

55696,4 


8411,3 

1309,9  19880,0  25791,2 

304,0 

 

Disposable income (gross) 

Cəmi 

 

 

 

 

 

 

  Total 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

396


14.15 2013-cü 

ildə institutional sektorlar üzrə toplu hesablar 

(cari qiymətlərlə, milyon manatla) Integrated accounts by institutional sectors in 2013 

(at current prices, million manats) 

...ardı...   

 

 

  

 

         ...continued... 

 

Cəmi  

Total 

qeyri- 


maliyyə 

müəssi- 


sələri 

 

Non-fman- cial corpo-

rations 

maliyyə 


təşkilatları 

 

 

 

Financial 

corpora- 

tions 

dövlət 


idarəet- 

məsi 


 

 

General 

govern- 

ment 

ev təsər- 

rüfatları 

 

 

 

House- 

holds 

ev 


təsərrüfat- 

larına 


xidmət 

edən 


qeyri-kom- 

mersiya 


təşkilatları 

 

NPI house-

hold 

Qalan 


dünya 

 

 

 

Rest of 

the world 

 

Sərəncamda qalan gəlirlərin 

istifadəsi hesabı  

Use of disposable 

income account 

 

Ehtiyatlar 

Resources 

Sərəncamda qalan 

ümumi gəlir 

55696,4


8411,3

1309,9 19880,0 25791,2

304,0

Disposable income 

(gross) 

Cəmi 

Total 

İstifadə Use 

Son istehlak 

xərcləri 

30363,0


5983,0 24150,0

230,0


Final consumption 

expenditure 

Qənaət 


25333,4

8411,3


1309,9 13897,0

1641,2


74,0

Saving 

Əsaslı xərclər 

hesabı 

Capital account 

Passivlərin və 

kapitalın xalis 

dəyərinin 

dəyişməsi 

Changes in 

liabilitied and net 

worth 

Qənaət 


25333,4

8411,3


1309,9 13897,0

1641,2


74,0

Saving 

Alınmış əsaslı 

transferlər 

2673,7


2252,6

11,1


401,8

8,2


2,5

Capital transfers 

(receivable) 

Verilmiş əsaslı 

transferlər (-) 

2663,9


0,8

3,9


2657,2

1,5


0,5

12,3


Capital transfers 

payable (-) 

Əsaslı 


transferlər və 

yığım nəzərə 

alınmaqla şəxsi 

vəsaitin dəyərinin 

dəyişməsi 

25343,2


10663,1

1306,0 11250,9

2041,5

81,7


Changes in net 

worth due to sav- 

ing and capital 

transfers 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

397


14.15 2013-cü 

ildə institutional sektorlar üzrə toplu hesablar 

(cari qiymətlərlə, milyon manatla) Integrated accounts by institutional sectors in 2013 

(at current prices, million manats) 

...sonu   

 

 

  

 

                       ...end 

 

Cəmi  

Total 

qeyri- 


maliyyə 

müəssi- 


sələri 

 

Non-finan- cial corpo- 

rations 

maliyyə 


təşkilatları 

 

 

 

Financial 

corpora- 

tions 

dövlət 


idarəet- 

məsi 


 

 

General 

govern- 

ment 

ev təsər- 

rüfatları 

 

 

 

House- 

holds 

ev 


təsərrüfat- 

larına 


xidmət 

edən 


qeyri-kom-

mersiya 


təşkilatları 

 

NPI house-

hold 

Qalan 


dünya 

 

 

 

Rest of 

the world 

 

Aktivlərin dəyişməsi 

Changes in as- 

sets 

Əsas fondların 

ümumi yığımı 

15007,4


6553,0

91,2


6975,3

1383,8


4,1

Gross fıxed capital 

formation 

Maddi dövriyyə 

vəsaitləri 

ehtiyatlarının 

dəyişməsi 

-79,1


-33,2

-36,7


-9,2

Changes in 

inventories 

Qeyri-maddi 

aktivlərin və 

torpaqların  xalis 

alqısı 

Acquistions less 

disposals of non-

produced non-

financial assets 

Xalis kredit(+)/ 

xalis borc (-) 

10414,9

4143,3

1214,8

4312,3

666,9

77,6

Net lending (+)/ 

net borrowing (-) 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

398


14.16  İqtisadiyyatın fəaliyyət növləri üzrə əsas fondlar

1)

 

(ilin sonuna, balans dəyəri ilə, milyon manat) Fixed assets by types of economic activity

1)

 

(end of the year, at balanced prices, million. manats) 

 

 

20052010 

2012

2013 

2014  

Bütün əsas fondlar (mal-

qara daxil  olmaqla) 

33939,3  66659,5  84262,4  95451,1  104453,9 

Total basic fixed assets 

(including livestocks) 

    o  cümlədən: 

 Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 

3004,6 

5099,8 


5611,9 

5852,3 


6509,9 

    of which:  

Agricuiture, forestry and 

fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 

14424,0  27830,2  34617,8  39045,0  42739,0  Extractive industry 

Emal sənayesi 

3056,4 

4385,0 


5449,9 

5833,7 


6444,3  Manufacturing industry 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı 

1375,1 

3677,8 


5962,5 

8413,.4 


9188,9 

Eiectricity, gas and steam 

production, distribution and 

supply 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

381,2 


940,6 

1108,6 


1437,6 

1500,5 


Water suppiy; waste 

treatment and disposal 

Tikinti 


1087,1 

2605,2 


3311,8 

3840,1 


4309,0  Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 

543,1 


870,2 

1086,1 


1163,0 

1208,5 


Trade; repair of transport 

means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 

2708,2 


5699,6 

8155,8 


8957,9 

9802,3  Transport and storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və ictimai iaşə 

119,9 

218,0 


375,7 

509,7 


635,9 

Accommodation and food 

service activites 

İnformasiya və rabitə 

948,3 

1695,9 


2098,9 

2393,7 


2541,9 

Information and commu- 

nication 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

142,0 

1994,5 


2241,4 

2372,0 


2514,0 

Financial 

and insurance activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 

2155,8 


3944,5 

4690,6 


5118,0 

5498,4  Operations with real estate 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 

356,4 

647,1 


800,6 

910,8 


1048,7 

Professional, scientific and 

technical activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 

52,3 


163,8 

184,0 


230,9 

233,0 


Delivering administrative 

and auxiliary services 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə, sosial təminat 

863,5 


2650,8 

3515,1 


3784,9 

4328,1 


Public administration and 

defence; social security 

Təhsil 


334,4 

1192,6 


1453,3 

1566,5 


1693,0  Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 

1259,3 


2462,1 

2654,9 


2819,3 

2948,3 


Healthcare and social 

services to population 

İstirahət, əyləncə və 

incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 

793,1 

452,3 


755,4 

905,8 


989,6 

Leisure recreational and art 

activities 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 

334,6 


129,5 

188,1 


296,5 

320,6 


Delivering services in other 

sectors 

1)

 İFNT üzrə seksiyanın adı      IFNT (NACE Rev.2) section name

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

399


14.17   Tədiyə balansı (min ABŞ dolları) 

Balance of payments (thsd. US dollars) 

 

Tədiyə 

balansı 

2005 

2010 

2012 

2013 

2014 

Balance of 

payments 

Cari əməliyyatlar 

hesabı 

167315 


15039588 

14916311 

12317836 

10430530 Current Accounts 

Balance 

Xarici ticarət  balansı 3299105 

19730423 

22216567 

20620777 

18927628 Foreign trade 

balance 

Xidmətlər balansı 

-1970024 

-1732888 

-2923759 

-4189008 

-6089560 

Balance of ser- 

vices 

Turizm gəlirləri 

77665 

620652 


2433338 

2365042 


2431533 

 

Travel income 

Turizm xərcləri 

163961 


744966 

2476857 


2876611 

3008408 


Travel expediture 

İlkin gəlirlər 

-1645637 

-3467078 

-4326502 

-4120587 

-2581701 

Primary income 

Təkrar gəlirlər 

6654 

174163 


Secondary income 

Kapital hesabı 

40904 

14290 


19460 

-12910 


-6917 

Capital account  

 

Maliyyə hesabı -525076 

-3603979 

-8093977 

6488824 


3419129 

Financial account 

Maliyyə aktivləri 

-47761 

-163299 


-253144 

322812 


429485 

Financial assets 

Xaricə 


yönəldilmiş 

birbaşa 


investisiyalar 

-1220769 

-231977 

-1192384 

1477887 

2208831 


Direct investment 

abroad 

Portfel və digər 

investisiyalar 

65925 


-3935134 

-8906384 

9067395 

8283610 


Portfolio and other 

investments 

 Maliyyə öhdəlikləri 

78264 

24546 


521258 

1041321 


1750907 

Incurrence of 

libilities 

Azərbaycana cəlb 

olunmuş birbaşa 

investisiyalar 

4475396 

3347311 


5289440 

6278049 


8049206 

port and storage 

 

Cəlb olunmuş 

investisiyaların 

repretasiyası 

-2796476 

-2786184 

-3286649 

-3660968 

-3635750 

Repatriation of 

investments 

Neft bonusu 

1000 

 

2005  

2000 


 

2359 


 

17012 


 

Oil bonus 

 

Müəyyən olunmamış 

vəsait 

-125588 


 

-988729 


 

-1879191 

 

-1975092  

-2810254 

 

Errors and 

omissions 

 

Ümumi balans  Overall balance 

Ehtiyat aktivlərin 

dəyişməsi (+artım -

azalma) 

-607707 


-10461170 

-4955610 

3841010 

4194230 


Reserve assets  

("+" increase; "-" 

decrease) 

 

  

 

  

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

400


 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

403


15 Maliyyə, kredit və sığorta 

 

Finance, credit and insurance 

 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

A 

Maliyyə və kredit 

Finance and credit

 

15.1 Dövlət büdcəsi State budget 404 

15.2 Müəssisələrin və təsərrüfat təşkilatlarının mənfəəti Profits of enterprises and organizations 405 

15.3 2014-cü 

ildə müəssisə və təşkilatların fəaliyyətlərinin maliyyə nəticələri  

Financial results of the activities of enterprises and organizations in 2014  405 

15.4 Pul 

aqreqatları 

Money aggregates  

406 


15.5 Pul 

emissiyası  Money emission  

406 


15.6 

İqtisadiyyata kredit qoyuluşları Credit investment to economy  

406 


15.7 

İqtisadiyyata yönəldilən investisiyalar Investment directed to economy 407 

15.8 Xarici 

investisiyalar 

 

Foreign investment  

407 

B 

Bələdiyyə 

Municipality

 

15.9 2013-cü ildə yerli özünüidarəetmə orqanlarının (bələdiyyələrin) 

büdcələrinin gəlirləri və xərcləri                      

                                 

Incomes and expenses of budgets of  local government's bodies 

(municipalities) in 2013 408 

C 

Sığorta 

Insurance

 

15.10 01.01.2014-cü il vəziyyətinə sığorta təşkilatlarının sayı 

Number of  insurance companies for the state of 01.01.2014  410 

15.11 Sığortaçıların məcmu kapitalı Aggregate capital of insurers 410 

15.12 Sığorta haqları Insurance premiums 411 

15.13 Sığorta ödənişləri Insurance payments 412 

15.14 Sığorta müqavilələrinin sayı Number of insurance contracts 413 

15.15 Sığorta müqavilələrinin haqları   Insurance contracts' premiums 413 

15.16 Sığorta ödənişləri Insurance payments 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

404


A Maliyyə və kredit 

 

Finance and credit                                                                             

15.1  Dövlət büdcəsi (mlyn.manat) 

 

State budget (mln.manats) 

 

Gəlir və xərclər 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Revenues and 

 expenditures 

Gəlirlər-cəmi 

2055,2 11403,0 15700,7  17281,5 19496,3 18400,6 Revenues-total 

o cümlədən:  

 

      including: 

fiziki şəxslərin gəlir 

vergisi 317,4

590,2


715,7 

813,0


859,7

980,3


profit tax of natural 

entities 

hüquqi şəxslərin 

mənfəət (gəlir) vergisi 

355,4


1429,9

2134,0 


2252,0

2374,8


2302,7

profit tax of legal 

entities 

torpaq vergisi 

15,3

35,3


35,3 

30,6


33,1

35,4


tax on land 

əmlak vergisi 

40,4

101,8


103,9 105,1

125,1


141,3

property tax 

əlavə dəyər vergisi 

599,9

2082,5


2222,7 

2366,9


2710,0

3119,6


value added tax 

aksiz 141,0

514,9

480,2 


531,5

593,3


797,3

excise  

mədən vergisi  

53,5

130,1


129,8 125,8

121,5


116,2

tax on mining 

xarici iqtisadi 

fəaliyyətlə bağlı 

vergilər 205,2

291,8

433,1 


592,5

675,2


684,7

tax related with 

foreign economic 

activities 

digər vergilər 28,1

90,3

140,6 


157,6

161,5


192,7

other taxes 

sair  daxilolmalar 

299,0

6136,2


9305,4  10306,5 11842,1 10030,4

other returns Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə