Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə57/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   115

Xərclər - cəmi 

2140,7 11765,9 15397,5  17416,5 19143,5 18709,0 Expenditures-total 

o cümlədən:      including: 

iqtisadiyyata 444,7

4889,9


6803,2 

6960,7


8207,5

7598,7


national economy 

sosial-mədəni 

tədbirlərə 843,3

2901,4


3447,2 

4072,9


4081,8

4484,4


social and cultural 

activities 

onlardan:           of which: 

təhsilə 


372,5

1180,8


1268,5 1453,2

1437,7


1553,9

education 

mədəniyyət, 

incəsənət,  

informasiya  və 

digər kateqoriyalara 

aid edilməyən 

sahədə fəaliyyətə 45,5

145,2


163,8 

184,7


226,6

248,5


culture, art, 

information and 

activities  not 

included in other 

categories 

səhiyyəyə 115,3

429,2

493,4 


609,4

618,9


665,3

health care 

bədən tərbiyəsinə 5,1

23,2

26,1 


56,1

48,3


45,5

physical training 

sosial müdafiəyə 217,7

1108,0

1478,3 


1750,7

1730,9


1946,8

social protection 

sosial təminata  

87,2

15,0


17,1 

18,8


19,4

24,4


social security 

elmə 28,8

92,8

106,1 


116,7

117,0


124,2

 science 

məhkəmə hakimiyyəti,

hüquq- mühafizə və 

prokurorluq 206,4

668,5

710,3 


929,2

1049,3


1103,6

court authority, law 

enforcement 

agencies 

qanunvericilik və icra 

hakimiyyəti, yerli 

özünüidarəetmə 

orqanlarının 

saxlanmasına  

123,9

303,0


281,9 

342,3


349,3

449,7


legislation, executive 

and governmental 

authorities  

Sair xərclər  

493,6

2910,3


4048,8 

4994,7


5338,6

4948,4 Others expenditures Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

405


15.2 Müəssisələrin və təsərrüfat təşkilatlarının mənfəəti 

 

(cari qiymətlərlə, mlyn.manat) 

          Profits of enterprises and organizations 

          (at current prices, mln. manats) 

 

Mənfəət 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Profit 

Cəmi 

2133,1

19112,1

26364,2 

26462,6

25636,5

23210,0

         Total 

ondan:  


         of which: 

sənaye 1183,4 17655,2* 24730,5* 

24422,3*

23808,1


21169,2

industry 

kənd təsərrüfatı 7,0

32,4

41,9 


27,9

28,2


23,3

agriculture 

nəqliyyat 401,2

191,1

125,1 


125,3

132,0


128,4

transport 

rabitə 180,1

308,8

333,1 


396,6

397,5


443,9

communication 

tikinti, (podrat 

təşkilatları) 127,9

229,3


439,3 

548,0


455,4

488,2


construction 

ticarət 140,9

248,5

157,8 


189,0

134,6


219,6

trade 

sair 92,6

446,8

536,5 


753,5

680,7


737,4

other 

*

 ABƏŞ-in payçılarının neft hasilatı üzrə fəaliyyəti nəzərə alınmaqla 

 

   

Taking into to account the activity of shareholders of AIOC on oil output

 

 [[


 

 

15.3 2014-cü 

ildə müəssisə və təşkilatların fəaliyyətlərinin maliyyə  nəticələri       

            (mlyn.manat) 

  

Financial results of the activities of enterprises and organizations in 2014                (mln.manats) 

 

 

Mənfəət Zərər   

Profit 

Loss

Cəmi 

23210,0 1910,40

Total

     o cümlədən:       including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 

balıqçılıq  

23,3 


17,5

Agriculture, forestry and  

fishing 

Sənaye 21169,2 

1271,9

Industry 

     o cümlədən:       including: 

mədənçıxarma sənayesi  

18737,0 

441,0


mining  

emal sənayesi 2075,5 

445,7

manufacturing 

elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı 

və bölüşdürülməsi 348,1 

182,8


electricity, gas and steam  

production, distribution and supply  

su təhcizatı; tullantıların təmizlənməsi 

və emalı 8,6 

202,4


water supply; waste treatment 

and disposal 

Tikinti 488,2 

179,3

Construction 

Ticarət;  nəqliyyat vasitələrinin təmiri 219,6 116,2Trade; repair of transport means 

Nəqliyyat və  anbar təsərrüfatı 128,4 

113,2

Transportation and storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai 

iaşə 31,7 

14,1


Accommodation and food service 

activities 

İnformasiya və rabitə 443,9 

60,8

Information and communication 

Maliyyə  və sığorta fəaliyyəti 441,1 

27,4

Financial and insurance activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 11,1 

12,6


Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki  

fəaliyyət 188,9 

28,3


Professional, sciientific and technical 

activities 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi 16,1 

14,8


Administrative and support service 

activities 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari 

sosial təminat 0,5 

2,6


Public administration and defence; 

social security 

Təhsil 10,4 

10,1

Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 4,3 

3,4


Human health and social work 

activities 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 14,0 

32,7


Art, entertaiment and recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 19,3 

5,5


Other service activities 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

406


15.4 Pul 

aqreqatları (mlyn.manat) 

 

Money aggregates (mln.manats) 

 

  

20052010

2011 

2012

2013

2014   

Geniş mənada pul 

kütləsi (M3) 

1841,8


10527,5

13903,2  16775,3

19289,4 

 

21566,4Broad money 

supply (M3) 

    o cümlədən:     including: 

M2 pul aqreqatı 796,7

8297,5

10997,2 


13806,4

16434,8 


17435,8

M2 money 

aggregate 

    o cümlədən:        including 

M1 pul aqreqatı 747,8

6718,9

8824,8 


11107,9

12736,9


12830,4

M1 money 

aggregate 

     o cümlədən:       including 

Banklardan kənarda 

nağd pul (M0) 

547,4


5455,8

7158,2 


9256,6

10458,7


10152,5

Cash outside of  

banks (M0) 

 

 

15.5 Pul 

emissiyası (mlyn.manat) 

 

Money emission (mln.manats) 

 

  

20052010

2011

2012

2013

2014  

Emissiya (-)/ 

ehtiyat fonduna  

pul qoyuluşu 

67,9

1280,4

1865,0

2119,0

1255,6

187,5

Emission/ money 

invest to reserve 

fund 

 

 

 

15.6  İqtisadiyyata kredit qoyuluşları (ilin axırına, mlyn.manat) 

 

Credit investment to economy (end of the year; mln. manats) 

 

  

20052010

2011

2012

2013

2014   

İqtisadiyyata  

kredit qoyuluşları 

 1440,9

9163,4

9850,3

12243,7

15422,9

18542,6

Credit investment to  

economy 

onlardan: of which: 

qısamüddətli 913,2

2567,1

2951,2


3508,3

3335,4


3931,4

short-term 

yekuna görə faizlə  

63,4

28,0


30,0

28,7


21,6

21,2


as per cent to total 

uzunmüddətli 527,7

6596,3

6899,1


8735,4

12087,5


14611,2

long term 

yekuna görə faizlə 

  36,6

72,0


70,0

71,3


78.4

78,8


as  per cent to total 

Vaxtı keçmiş borclar

68,2

492,9


633,8

748,8


792,8

976,3


Overdue debts 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

407


15.7  İqtisadiyyata yönəldilən investisiyalar 

 

Investment directed to economy 

 

  

20052010 

2011

2012

2013

2014   

İnvestisiya qoyuluşları 

bütün mənbələr üzrə 

(xarici investisiyalar 

nəzərə alınmaqla): 

 

Investment by all sources (taking 

into account 

foreign 

investment): 

mlyn.manat 6733,4

14118,9 

17048,8


20251,1

21448,2


21890,6

mln. manat

mln.dollar 7118,5

17591,5 

21588,9


25777,8

27340,0


27907,5

mln dollars 

 

Xarici investisiyalar:  

Foreign 

investments: 

mlyn.manat 4628,5

6619,7 

6849.8


8102,7

8269,3


9175,6

mln.manats 

mln.dollar 4893,2

8247,8 

8673.9


10314,0

10540,9


11697,7

mln. dollars 

Daxili investisiyalar: 

 

Internal 

investment: 

mlyn.manat 2104,9

7499,2 

10199,0


12148,4

13178,9


12715,0

mln.manats 

mln.dollar 2225,3

9343,7 

12915,0


15463,8

16799,1


16209,8

mln. dollars 

 

15.8 Xarici 

investisiyalar 

(mlyn. ABŞ dolları)  

Foreign investments (mln. US dollars) 

 

  

20052010

2011 

2012

2013

2014   

Cəmi xarici 

investisiya 

4893,2

8247,8

8673,9  10314,0

10540,9

11697,7

Total foreign  

investment 

ondan:   of which: 

Maliyyə kreditləri 698,4

*)

3405,93692,5 3135,5

2655,8


1880,6 Financial credits 

Birbaşa investisiyalar

4030,4

3614,9


4293,8 

5382,3


5976,2

8049,2 Direct investments 

       o cümlədən:  

          including: 

  Neft sektoruna 

3799,9

2955,3


3407,8 

4287,8


4935,2

6730,7 Oil sector 

  Qeyri-neft sektoruna

 230,5


659,6

886,0 


1094,5

1041,0


1318,5 Non-oil sector 

ondan:   of which: 

Türkiyə 96,2

147,5


89,1 

185,9


401,3

481,4


Turkey 

Niderland 1,2

163,5

173,3 


186,0

141,6


103,8

Netherlands 

ABŞ 24,8


40,0

73,8 


92,5

24,4


89,3

USA 

İran 1,2


3,2

11,2 


-

-

40,5Iran 

Almaniya 21,5

17,0

32,5 


45,6

15,1


51,0

Germany 

Rusiya 5,1

11,7

35,0 


21,8

36,1


13,6

Russia 

Böyük Britaniya 

39,5

144,0


148,8 

149,3


136,0

153,5


United Kingdom 

Birləşmiş Ərəb  

Əmirlikləri  

5,7


30,3

75,3 


92,4

109,3


90,2

UAE 

İsveçrə -

11,7

26,7 


79,4

18,2


18,9

Switzerland 

İtaliya 4,6

-22,121,3

21,2


Italy 

Fransa 2,6

6,2

14,3 


14,4

6,1


7,2

France 

Norveç -


3,6

6,9 


-

-

-Norway 

Yaponiya -

1,4

2,5 


5,4

3,0


2,9

Japan 

Sair ölkələr 28,1

79,5

196,6 


199,7

128,6


245,1

Other 

Neft bonusu 

1,0

2,0


19,9 

2,0


2,4

17,0 Oil bonus 

Digər  

investisiyalar  163,4

1225,0


667,7 

1794,2


1906,5

1750,9 Other investments 

 

x) 


Dövlət təminatı olmayan kreditlər daxildir

 

x) 

Including credits without state security

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

408


B Bələdiyyələr 

 

Municipality 

 

15.9 2014-ci 

ildə yerli özünüidarəetmə orqanlarının (bələdiyyələrin) büdcələrinin 

gəlirləri və xərcləri, min manat 

                                         

 

Income and expenditures of budgets of bodies of governmental bodies in 2014,  

 

thsd. manats     

                                       

Şəhərlər və 

rayonlər 

 

Büdcələrin gəlirləri Budget incomes 

Büdcələrin xərcləri Budget expenses 

Cities            

and regions 

Bələdiy-


yələrin sayı

Daxil


olmuşdur

 Əvvəlki ilə

nisbətən, 

faizlə

Xərclən-


mişdir

Əvvəlki ilə

nisbətən,

faizlə


Number of 

munici-

palities

Revenue

Per cent to 

previous 

year

Expended

Per cent to 

previous 

year

Respublika 

üzrə cəmi 

1715

49065,7

103,9

49743,6

105,3

Republic, total 

Naxçıvan MR 

171

755,9


110,3

729,8


118,5

Nakhchivan MR 

Bakı  


52

7368,5


100,6

7333,5


104,4

Baku 

Şirvan 


2

935,7


125,9

937,3


126,6

Shirvan 

Gəncə 


3

390,2


85,2

389,5


85,5

Ganja 

Mingəçevir 

1

456,2


127,3

406,9


115,5

Mingechevir 

Sumqayıt 

3

1732,2


80,6

1766,2


82,6

Sumgayit 

Naftalan 

2

407,4


498,0

394,2


223,5

Naftalan 

Abşeron 


15

13441,1


200,8

13555,3


195,1

Absheron 

Ağcabədi 

42

547,9


101,7

547,3


100,6

Agjabedi 

Ağdam 


14

148,6


94,9

147,7


94,7

Agdam 

Ağdaş 


41

593,8


104,1

660,9


131,3

Agdash 

Ağstafa 


29

229,7


114,9

230,5


114,8

Agstafa 

Ağsu 


32

299,2


105,9

297,8


106,0

Agsu 

Astara 


18

360,3


141,6

359,7


141,4

Astara 

Balakən 


22

630,4


97,8

623,4


96,0

Balaken 

Beyləqan 

37

541,6


113,1

520,5


108,9

Beylagan 

Bərdə 


67

422,5


106,3

429,3


105,4

Barda 

Biləsuvar 

23

543,1


136,3

542,1


134,8

Bilasuvar 

Cəlilabad 

35

363,6


107,8

366,1


107,5

Jalilabad 

Daşkəsən 

19

89,7


111,8

90,5


110,8

Dashkesen 

Gədəbəy 


31

329,6


170,2

329,2


170,6

Gedabey 

Goranboy 50

420,9

95,3


494,6

136,4


Goranboy 

Göyçay 26

397,2

107,6


398,1

105,9


Goychay 

Göygol 25

543,2

132,1


553,1

134,6


Goygol 

Hacıqabul 15

215,0

140,5


214,6

136,1


Hajigabul 

Xaçmaz 40

1048,3

110,0


1045,4

109,5


Khacmaz 

Füzuli 31

77,1

121,6


77,1

121,0


Fizuli 

Xızı 12


185,5

133,0


177,8

80,1


Khizy 

Zaqatala 29

1032,2

119,6


1025,2

123,3


Zagatala 

Yevlax 29

378,8

104,7


380,1

105,3


Yevlakh 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

409


15.9 2014-ci 

ildə yerli özünüidarəetmə orqanlarının (bələdiyyələrin) 

 büdcələrinin gəlirləri və xərcləri, min manat 

                     

 

                               

 

Income and expenditures of budgets of bodies of governmental  

 

bodies in 2014, thsd. manats    

 

… ardı    

 

 

  

 

            … continued 

Şəhərlər və 

rayonlər 

 

Büdcələrin gəlirləri Budget incomes 

Büdcələrin xərcləri Budget expenses 

Cities            

and regions 

Bələdiy-


yələrin sayı

Daxil


olmuşdur

 Əvvəlki ilə

nisbətən, 

faizlə

Xərclən-


mişdir

Əvvəlki ilə

nisbətən,

faizlə


Number of 

munici-

palities

Revenue

Per cent to 

previous 

year

Expended

Per cent to 

previous

 year

Zərdab 27

250,4

93,1


264,9

103,3


Zardab 

İmişli 29

245,2

102,0


244,9

102,0


Imishly 

İsmayıllı 34

791,5

115,9


817,1

122,0


Ismayilly 

Kürdəmir 30

242,0

105,0


242,5

105,3


Kurdamir 

Qax 20 


775,4

129,9


781,8

129,2


Gakh 

Qəbələ 55

353,0

116,5


352,8

116,6


Gabala 

Qazax 17


424,7

151,8


433,2

159,0


Gazakh 

Quba 38


1860,3

117,1


1849,5

114,9


Guba 

Qusar 29


801,3

123,8


841,5

110,7


Gusar 

Lerik 29


85,7

118,9


85,5

118,3


Lerik 

Lənkəran 34

797,0

125,7


801,9

113,9


Lankaran 

Masallı 36

471,3

77,3


500,9

90,7


Masally 

Neftçala 19

314,2

102,6


315,9

103,7


Neftchala 

Oğuz 


15

754,5


179,5

745,3


176,5

Oghuz 

Saatlı 


36

255,3


66,1

254,8


65,8

Saatly 

Sabirabad 

25

445,4


109,8

449,9


108,7

Sabirabad 

Salyan 


20

511,2


118,3

511,4


123,9

Salyan 

Samux 


23

177,0


101,2

177,9


100,9

Samukh 

Siyəzən 


11

279,3


88,7

306,2


92,2

Siyazan 

Şabran 


15

339,1


105,9

335,3


103,6

Shabran 

Şamaxı 


37

263,5


88,3

271,9


92,3

Shamakhy 

Şəki 


40

1821,8


19,8

2082,8


22,3

Sheki 

Şəmkir 


46

791,9


96,2

896,5


122,2

Shamkir 

Tərtər 


29

242,7


117,5

242,6


116,9

Terter 

Tovuz 


41

338,4


111,0

336,6


110,6

Tovuz 

Ucar 


18

356,4


81,3

385,1


94,2

Ujar 

Yardımlı 

30

100,3


98,6

99,7


101,6

Yardymly 

Qobustan 

16

91,5


60,1

91,5


60,1

Gobustan 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə