Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə58/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

410


C Sığorta 

 

Insurance 

 

15.10  01.01.2015-ci il vəziyyətinə sığorta təşkilatlarının sayı 

 

Number of  insurance companies for the state of 01.01.2015  

 

Fəaliyyət göstərən sığortaçılar, ədəd

30 

Current insurers, unit

o cümlədən:   of which: 

Milli sığortaçılar 25 

National insurance  

Birgə sığortaçılar 5 Co-insuers 

o cümlədən:   of which: 

Azərbaycan - İngiltərə Azerbaijan - England 

Azərbaycan - Türkiyə 1 

Azerbaijan - Turkey 

Azərbaycan - ABŞ 1 Azerbaijan - USA 

Azərbaycan - İspaniya 1 Azerbaijan - Spain 

Broker kontorları

13 

Broker offices

 

 

15.11 Sığortaçıların məcmu kapitalı, min manat 

 

Aggregate capital of insurers, thsd. manats 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014   

Kapital-cəmi 

35988,4 183139,1 273284,5 343427,2

392602,8

451061,3

 Capital-total 

 o 

cümlədən: 

including

Ödənilmiş 

nominal 

(nizamnamə) 

kapitalı 32312,5 172091,3 253124,0 294057,2

321551,2


375439,8

Paid nominal 

capital 

Yenidən 


qiymətləndirmə  

üzrə ehtiyat  

kapitalı 

  3326,5


8505,4

8716,6 


8508,5

9364,7


9606,4

Stock by 

reestimation 

Digər  kapital  

  349,4

2542,4


11443,9 

40861,5


61686,9

66015,1


Other   

 

 

faizlə, in percent

 

Kapital-cəmi 

100

100

100 

100

100

100

 Capital-total 

 o 

cümlədən:  

including

Ödənilmiş 

nominal 

(nizamnamə) 

kapitalı 

 89,8


94,0

92,6 


85,6

81,9


83.2

Share capital 

Yenidən 


qiymətləndirmə  

üzrə ehtiyat  

kapitalı 9,2

4,6


3,2 

2.5


2,4

2,1


Stock by   

reestimation 

Digər  kapital  

1,0

1,4


4,2 

11,9


15,7

14,7


Other   

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

411


15.12 Sığorta haqları 

 

Insurance premiums  

 

 

 2005

2010

2011

2012

2013

2014   

Mütləq 


rəqəmlərlə 

könüllü sığorta 

növləri: 

Voluntary 

insurance types, in 

absolute figures: 

min manat 

76820,0

127440,5


167374,0 222996,7 263952,8 300012,3 

thsd.manats 

min dollar 

83500,0

158784,6


211946,3 283855,3 336459,9 382473,6 

thsd. US dollars 

o cümlədən:  including: 

şəxsi sığorta  

 

private insuranse 

min manat 

13110,0

36801,6


48258,1

83632,8 102499,0 166457,4 thsd.manats 

min dollar 

14250,0

45853,0


61109,4 106457,2 130655,2 212209,8 

thsd. US dollars 

əmlak sığortası 

 

property insurance 

min manat 

63710,0

90638,9


119115,9 139363,9 161453,8 133554,9 

thsd.manats 

min dollar 

69250,0

112931,6


150836,9 177398,1 205804,7 170263,8 

thsd. US dollars 

İcbari sığorta    Compulsory  

  insurance 

min manat 

5740,0

48983,1


70520,0 147116,3 162878,3 176885,1 

thsd.manats 

min dollar 

6239,1

61030,5


89299,7 187266,0 207620,5 225503,7 

thsd. US dollars 

Yekun 

   Total  min manat 

82560,0

176423,6

237894,0 370113,0 426831,1 476897,4 

thsd.manat 

min dollar 

89739,1

219815,1

301246,0 471121,3 544080,4 607977,3 

thsd. US dollars 

 

faizlə, in per cent 

Könüllü sığorta 

növləri 

 93,1


72,2

70,4


 

60,2


61,8

62,9 


Voluntary 

insurance types   

o cümlədən: 

 

 

 of which: 

şəxsi sığorta  

32,4

24,6


24,2

22,5


24,0

34,9 


private insuranse 

əmlak 


sığortası 

60,7


47,6

46,2


37,7

37,8


28,0 

property 

insurance 

İcbari sığorta 

 6,9

27,8


29,6

39,8


38,2

37,1 


Compulsory 

insurance 

Yekun 

100

100

100

100

100

100  Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

412


15.13 Sığorta ödənişləri 

 

Insurance payments   

 

  

20052010

2011

2012

2013

2014  

Mütləq 


rəqəmlərlə 

könüllü sığorta 

növləri: 

Voluntary 

insurance types, in 

absolute figures: 

min manat 

17070,0

50492,6


55126,9

79520,6


89515,7 122092,5

thsd.manats 

min dollar 

18554,3

62907,4


69807,4

101222,8


114105,4 155650,8

thsd. US dollars 

o cümlədən:     of which: 

şəxsi sığorta private insuranse 

min manat 

5050,0

19855,8


22426,5

45177,3


49520,8

78112,7


thsd.manats 

min dollar 

5489,1

24735,4


28398,8

57506,8


63124,0

99582,7


thsd. US dollars 

əmlak sığortası property insurance 

min manat 

12020,0

30636,7


32700,4

34343,3


39994,9

43979,8


thsd.manats 

min dollar 

13065,2

38172,0


41408,6

43716,0


50981,4

56068,1


thsd. US dollars 

İcbari sığorta  Compulsory 

insurance 

min manat 

2040,0

15531,0


16742,1

26461,8


46107,9

49635,8


thsd.manats 

min dollar 

2217,4

19350,8


21200,6

33683,5


58773,6

63278,7


thsd. US dollars 

Yekun 

 Total  

min manat 

19110,0

66023,6

71869,0

105982,4

135623,6 171728,3

thsd.manats 

min dollar 

20771,7

82258,2

91008,0

134906.3

172879,0 218929,5

thsd. US dollars 

 faizlə, in per cent 

Könüllü sığorta 

növləri  

89,3


76,5

76,7


75,0

66,0


71,1

Voluntary 

insurance types

o cümlədən:      of which: 

şəxsi sığorta  

28,5

34,8


32,5

42,6


36,5

45,5


private insuranse 

əmlak sığortası 60,8

41,7

44,2


32,4

29,5


25,6

property 

insurance 

İcbari sığorta  

10,7

23,5


23,3

25,0


34,0

28,9


 Compulsory 

insurance 

Yekun 

100

100

100

100

100

100  Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

413


15.14 Sığorta müqavilələrinin sayı, min ədəd 

 

Number of insurance contracts, thsd.units 

 

Sığorta 

növü 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Insurance 

type 

Cəmi 796,3

1051,8

1417,6 

1858,4

1999,0

2357,0

Total 

İcbari 294,0

383,2

517,6 


1079,0

1071.0


1134,8

Compulsory 

Könüllü 502,3

668,6

900,0 


779,4

928.0


1222,2

Voluntary 

 

 

15.15 Sığorta müqavilələrinin haqları (mükafatları), min manat  

              Insurance contracts' premiums (rewards), thsd manats 

 

Sığorta 

növü 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Insurance 

type 

Cəmi 

82560,0

176423,6

237894,0 

310535,8 426831,1 476897,4   Total 

İcbari 5740,0

48983,1

70520,0 


121024,5 162878,3 176885,1   Compulsory 

Könüllü 76820,0

127440,5

167374,0 

189511,3 263952,8 300012,3   Voluntary 

 

 

15.16 Sığorta ödənişləri, min manat 

 

Insurance payments, thsd. manats 

 

Sığorta 

növü 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Insurance       

type 

Cəmi 

19110,0

66023,6

71869,0 

105982,4

135623,6

171728,3

Total 

İcbari 


  2040,0

15531,0


16742,1 

26461,8


46107,9

49635,8


Compulsory 

Könüllü 17070,0

50492,6

55126,9 


79520,6

89515,7


122092,5

Voluntary 

 

 

 

 

 

 

  

Statistical yearbook of Azerbaijan 

414


 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

417


16 Qiymət və tarif indeksləri 

 

Price and tariff indices 

 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

16.1


 

İstehlak qiymətlərinin indeksi  Consumer price index  418 

16.2


 

 

Ərzaq, qeyri-ərzaq mallarının qiymət və pullu xidmətlərin tarif indeksləri  Price indices and tariffs of food stuffs, non-food stuff and paid services  418 

16.3


 

Sənaye  məhsullarının  istehsalçı  qiymətləri indeksi  Producer price index of industrial products  419 

16.4


 

Nəqliyyat, poçt və telekommunikasiya tariflərinin indeksi   Index of transport, postal and telecommunication tariffs 421 

16.5


 

Satılmış  kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və meşə  təsərrüfatı  məhsullarının istehsalçı 

qiymətləri indeksi 

Producer price index of agricultural products, fishing and wood industry 423 

16.6


 

Tikinti işləri üzrə qiymət indeksləri Price indices of construction works 425 

16.7


 

İdxal və ixrac olunan malların qiymət indeksləri Price indices of imported and exported goods 426 

16.8 


 

İqtisadi rayonlar üzrə istehlak mallarının qiymət və əhaliyə göstərilən xidmətlərin 

tarif indeksləri 

Price indices of consumer goods and tariff indices of services rendered to 

population by economic regions  427 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

418


16.1 

İstehlak qiymətlərinin indeksi (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

 

Consumer price index (as per cent to previous year) 

 

Mal və 

xidmətlər 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Goods and 

services 

Cəmi mallar və 

xidmətlər 

109,6

105,7

107,9

101,1

102,4

101,4

Goods and  

services-total  

Ərzaq məhsulları, 

içkilər, tütün 

110,9


107,2

110,4


100,8

102,2


101,0

Food, beverage and 

tobacco products 

Qeyri-ərzaq malları, 

xidmətlər 

107,2


103,2

103,7


101,2

102,3


101,5

Non-food stuff and 

services 

Qeyri-ərzaq malları 

105,4

102,3


102,6

101,0


100,8

103,2 Non-food stuff 

Ərzaq və qeyri-ərzaq 

malları 


109,5

106,1


108,7

100,9


101,9

101,8


Food and non-food 

stuff 

Xidmətlər 109,7

104,3

104,7


101,2

103,5


100,3 Services 

 

16.2 

Ərzaq, qeyri-ərzaq mallarının qiymət və pullu xidmətlərin tarif indeksləri 

 

(əvvəlki aya nisbətən, faizlə)  

Price indices and tariffs of food stuffs, non-food stuff and paid services 

 

(as per cent to previous month) 

 

 

Cəmi mallar və xidmətlər

 

Total goods and 

services 

o cümlədən including 

 

Ərzaq məhsulları

 

food-stuffs 

onlardan   of which Qeyri- 

ərzaq 

malları 


non-food 

stuffs 

XidmətlərServices 

qida 


məhsulları 

food 

spirtli içkiləralcoholic 

drinks 

 

2013

Yanvar 101,2 

100,6 


100,6 

100,1 


100,1 

103,0 


January 

Fevral 100,5 

101,0 

100,9 


100,0 

100,0 


100,0 

February 

Mart 100,6 

101,3 

101,3 


100,0 

100,0 


100,0 

March 

Aprel 100,4 

100,8 

100,8 


100,0 

100,0 


100,0 

April 

May 99,6 

99,1 

99,1 


100,1 

100,1 


100,1 

May 

İyun 98,9 

97,4 

97,3 


99,9 

100,0 


100,1 

June 

İyul 99,3 

98,3 

98,3 


100,0 

100,0 


100,1 

July 

Avqust 99,7 

99,2 

99,1 


100,0 

100,0 


100,1 

August 

Sentyabr 100,1 

100,1 

100,1 


100,2 

100,2 


100,0 

September 

Oktyabr 100,7 

101,2 

101,2 


100,1 

100,4 


100,2 

October 

Noyabr 100,7 

101,4 

101,4 


100,1 

100,1 


100,1 

November 

Dekabr 101,9 

102,6 

102,5 


100,1 

102,7 


100,4 

December 

 

2014

Yanvar 99,8 

100,2 


100,2 

100,0 


100,0 

99,1 


January 

Fevral 100,4 

100,8 

100,8 


100,0 

100,0 


100,0 

February 

Mart 100,3 

100,6 

100,6 


100,0 

100,0 


100,1 

March 

Aprel 100,2 

100,2 

100,2 


100,1 

100,2 


100,1 

April 

May 99,2 

98,1 

98,0 


100,1 

100,0 


100,0 

May 

İyun 98,8 

97,1 

97,0 


100,0 

99,9 


100,2 

June 

İyul 99,2 

98,0 

97,9 


100,1 

100,0 


100,2 

July 

Avqust 100,0 

99,9 

99,9 


100,0 

100,0 


100,0 

August 

Sentyabr 101,1 

102,6 

102,7 


100,0 

100,0 


100,1 

September 

Oktyabr 100,3 

100,6 

100,6 


100,0 

100,0 


100,0 

October 

Noyabr 100,1 

100,2 

100,2 


100,0 

100,0 


100,0 

November 

Dekabr 100,5 

101,1 

101,2 


100,2 

100,0 


100,1 

December 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

419


16.3 Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri indeksi 

 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)  

Producer price index of industrial products 

 

(as per cent to previous year)          

                 

  

2005

2010

2011

2012

2013

2014  

Sənaye, cəmi 

117,3

130,5


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə