Rəsmi nəşr Official publication


Statistical yearbook of Azerbaijan  450 18.1Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə63/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   115

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

450


18.1  

Sənayenin ümumi iqtisadi göstəriciləri* 

General economic indicators o findistry* 

 

Göctəricilər 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Indicators 

Məhsulun həcmi (cari 

qiymətlərlə), mlyn. 

manat 


9309

27978


35027 

34565


33898

32110


Volume of products 

(at factual prices), 

million manats 

Fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin sayı 

2621


2650

2508 


2514

2527


2534

Number of acting 

enterprices 

İşçilərin orta illik sayı, 

min nəfər 

193,2


181,8

176,7 


181,0

197,2


197,2

Average annual 

number of 

employees, thsd. 

persons 

Orta aylıq nominal əmək 

haqqı, manat 

196,9


451,8

518,6 


590,1

630,8


694,8

Average monthly 

nominal wages, 

manat 

Ölkə üzrə orta aylıq 

əmək haqqı ilə 

müqayisədə, faizlə 

159,3

136,3


142,4 

148,1


148,4

156,3


In comparision 

with average 

monthly wages by 

country, in percent 

Əsas istehsal  fondları 

(ilin sonuna), mlyn. 

manat 


18225

37165


41952 

46769


53529

61801


Fixed assets (at the 

end of year), mln. 

manats 

Əlavə dəyər, cari 

qiymətlərlə, mlyn. manat

6190


21942

28011 


27073

26442


24471

Value added, at 

factual prices, mln. 

manats 

Əlavə dəyərin ÜDM-də 

payı, faizlə 

49,4


51,7

53,8 


49,5

45,4


41,5

Share of value 

added in GDP, in 

percent 

Əsas kapitala vəsaitlər, 

mlyn. manat 

4176


4276

5370 


6040

7500


7640

Investments  

directed to fixed 

capital, 

mln.manats 

İnvestisiyaların ölkə 

iqtisadiyyatında 

payı, faizlə 

72,4

43,2


41,9 

39,2


42,0

43,4


Share of 

investments in 

economy of 

country, at  

percentage 

 

*)

 Sənaye bölməsində olan göstəricilər İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatının yeni versiyasına    (III versiya) uyğun olaraq verilmiş və əvvəlki illərin məlumatlarına dəyişikliklər edilmişdir.  

*)

 lndicators are given according to new version (third version) ofthe Classificatiorı on Kinds of  

  Economical Activity and chages are made to previous years ’ data. 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

451


18.2  

Sənaye istehsalının indeksləri 

Index of industrial production 

 

İllər 


 

 

o cümlədən  of which 

 

  

 

 

Years 

Bütün 


sənaye 

 

 

 

Industry 

 

mədənçıxarma sənayesi 

 

 

 

mining 

emal 


sənayesi 

 

 

 

manufacturing 

elektrik enerjisi, qaz 

və buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

 

electricity, gas, and 

steam production, 

distribution and 

supply 

su təchizatı, 

tullantıların 

təmizlənməsi və 

emalı 

 

water supply; waste 

treatment and 

disposal 

       2005=100 

2006 

137


145

107


110

99 


2007 

169


187

115


103

82 


2008 

180


197

122


111

83 


2009 

195


221

113


98

82 


2010 

200


224

124


105

81 


2011 

190


205

132


114

90 


2012 

186


197

139


128

92 


2013 

189


198

148


132

102 


2014 

188


194

151


140

109 


 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

452


18.3  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye istehsalının indeksləri 

Indices of industriai production by types of economic activity 

 

 

əvvəlki ilə nisbətən, faizlə  as per cent to previous year

 

 

2005 2010 

2011

2012

2013

2014

 

Sənaye üzrə, cəmi 

133,5 

102,6 

95,0

97,7

101,8

99,3

Industry, total 

    o cümlədən: 

 

 

    including: Mədənçıxarma sənayesi 

141,5 

101,2 

91,6

95,8

100,7

97,9

Mining 

Emal sənayesi 

116,0 

109,4 

107,1

105,4

105,8

102,2

Manufacturing 

    o cümlədən: 

 

 

    including: qida məhsullarının istehsalı

102,7 


102,3 

103,8


103,1

104,8


102,0

manufacture of food 

products 

içki istehsalı 

129,6 

110,8 


100,0

110,0


112,5

110,1


manufacture of 

beverage 

tütün məmulatlarının 

istehsalı 

137,9 


95,4 

92,8


85,8

70,9


165,3

manufacture of tobacco 

products 

toxuculuq sənayesi 

140,2 

94,2 


114,8

160,2


76,2

105,2


textiles industry 

geyim istehsalı 

210,2 

110,1 


152,5

118,5


90,9

134,5


manufacture of wearing 

apparel 

dəri və dəri məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

102,2 


118,6 

63,4


150,0

93,3


59,0

manufacture of leather, 

leather products and 

footwear 

ağac emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

83,1 


118,9 

108,8


65,0

91,6


305,9

manufacture of wood 

and woodwork 

kağız və karton istehsalı 

54,6 

111,2 


395,9

41,5


92,8

85,0


manufacture of paper 

and carton products 

poliqrafiya fəaliyyəti 

119,0 

100,9 


119,4

177,6


132,8

79,4


printing production 

neft məhsullarının istehsalı 

114,2 

108,8 


100,9

95,5


106,1

92,0


manufacture of refined 

petroleum products 

kimya sənayesi 

101,9 

134,6 


122,4

81,3


119,5

128,9


chemical industry 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

78,7 


86,2 

83,7


96,7

112,7


127,1

manufacture of basic 

pharmaceutical  

products 

rezin və plastmas 

məmulatların istehsalı 

103,4 


88,4 

118,8


134,1

105,7


69,7

manufacture of plastics 

and rubber products 

tikinti materiallarının 

istehsalı 

126,2 


90,9 

103,9


116,8

121,0


124,6

manufacture of           

construction materials 

metallurgiya sənayesi 

149,8 

144,3 


189,9

115,9


101,5

107,1


metallurgy industry 

hazır metal məmulatlarının 

istehsalı 

100,1 


93,5 

96,1


142,2

57,1


104,0

manufacture of 

fabricated metallic 

products 

 

  

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

453


18.3  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye istehsalının indeksləri 

Indices of industriai production by types of economic activity

  

...ardı       

 

 

 

 

 

            ...continued 

 

əvvəlki ilə nisbətən, faizlə as per cent to previous year 

 

 2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

kompyuter və digər elektron avadanlıqların istehsalı 

75,7


119,6

128,2


130,2

77,8


67,8

manufacture of computer  and 

other electronic equipment 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 

101,8


182,8

72,9


171,0

97,3


112,4

manufacture of electrical 

equipment 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

91,7


188,4

125,3


71,7

127,3


89,0

manufacture of machinery       

and equipment 

avtomobil və qoşquların 

istehsalı 

211,6 84,4 d(t)

93,9

27,8


128,8

158,2


manufacture of motor          

vehicles and trailers 

sair nəqliyyat vasitələrinin 

istehsalı 

208,2


72,3

104,8


123,8

232,5


339,9

manufacture of other          

transport equipment 

mebel istehsalı 

165,3

24,1


134,2

215,8


105,9

107,0


manufacture of fumiture 

zərgərlik, musiqi, idman         

və  tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 

119,2

76,1


101,9

82,9


139,2

107,9


manufacture of jeweleris,     

musical instruments, sports     

goods and medical 

equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 

218,6


51,6

142,3


139,2

131,8


140,6

repair and installation of 

machinery and  equipment 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı 105,3

108,1

108,4

111,7

103,2

106,2

Electricity, gas, and  steam 

production, distribution and 

supply

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı

88,4

98,5

112,0

101,3

111,6

106,6

Water supply; waste 

treatment  and disposal 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

454


18.4 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye istehsalının strukturu, 

(ümumi yekuna görə, müvafiq illərin faktiki qiymətləri əsasında, faizlə)  Structure of industrial production by types of economic activity, 

(as percent to total, according to actual prices of the corresponding  

year) 

 

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Sənaye üzrə, cəmi 

100

100

100

100

100

100

Industry, total 

    o cümlədən:      including: 

Mədənçıxarma sənayesi 

67,4

78,9

80,5

78,8

77,2

73,0

Mining 

Emal sənayesi 

25,9

15,9

14,3

15,3

16,5

20,2

Manufacturing 

o cümlədən: including: 

qida məhsullarının istehsalı 

2,4

1,5


1,5

1,5


1,7

2,0


manufacture of food 

products 

içki istehsalı 

0,86

0,6


0,5

0,5


0,7

0,8


manufacture of beverage 

tütün məmulatlarının istehsalı 

0,36

0,08


0,1

0,06


0,04

0,1


manufacture of tobacco 

products 

toxuculuq sənayesi 

0,4

0,1


0,2

0,2


0,2

0,2


textiles industry 

geyim istehsalı və rənglənməsi 

0,2

0,1


0,1

0,11


0,13

0,2


manufacture of wearing 

apparel 

dəri və dəri   məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

0,05


0,08

0,06


0,1

0,1


0,1

manufacture of leather, 

leather products and  

footwear 

ağac emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

0,1


0,05

0,04


0,04

0,05


0,1

manufacture of wood and 

woodwork 

kağız və karton istehsalı 

0,04

0,04


0,1

0,05


0,06

0,1


manufacture of paper and 

carton products 

poliqrafiya fəaliyyəti 

0,27

0,1


0,1

0,13


0,15

0,11


printing production 

neft məhsullarının istehsalı 

9,9

8,2


7,4

7,3


7,6

9,5


manufacture of refined 

petroleum products 

kimya sənayesi 

2,4

0,45


0,6

0,6


0,6

0,82


chemical industry 

əczaçılıq 

məhsullarının istehsalı 

0,01


0,0

0,01


0,01

0,01


0,01

manufacture of basic 

pharmaceutical products 

rezin və plastmas məmulatların 

istehsalı 

0,3


0,2

0,2


0,2

0,23


0,2

manufacture of plastics and 

rubber products 

tikinti materiallarının istehsalı 

1,6

1,7


0,8

1,0


1,2

1,7


manufacture of construction 

materials 

metallurgiya sənayesi 

2,0

0,5


0,6

1,1


0,9

0,9


metallurgy industry 

hazır metal məmulatlarının 

istehsalı 

1.9


0,5

0,3


0,5

0,3


0,4

manufacture of fabricated 

metallic products 

kompyuter və digər elektron 

avadanlıqların istehsalı 

0,09


0,2

0,2


0,2

0,3


0,2

manufacture of computer 

and other electronic 

equipment 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

455


18.4  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye istehsalının strukturu, 

(ümumi yekuna görə,müvafiq illərin faktiki qiymətləri əsasında, faizlə)  Structure of industrial production by types of economic activity, 

(as per cent to total, according to actual prices of the corresponding year) 

 

...ardı       

 

 

 

 

     

           ...continued 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

elektrik avadanlıqlarının istehsalı 

0,2


0,3

0,5 


0,6

0,6


0,5

manufacture of electrical 

equipment 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

0,4


0,6

0,5 


0,5

0,8


0,9

manufacture of machinery and 

equipment 

avtomobil və qoşquların 

istehsalı 

0,06


0,01

0,01 


0,01

0,02


0,3

manufacture of motor vehicles 

and trailers 

sair nəqliyyat vasitələrinin 

istehsalı 

0,16


0,04

0,03 


0,03

0,04


0,04

manufacture of other transport 

equipment 

mebel istehsalı 

0,2

0,2


0,14 

0,13


0,14

0,1


manufacture of fumiture 

zərgərlik, musiqi, idman 

və tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 

0,2

0,05


0,01 

0,03


0,03

0,02


manufacture of jeweleris, 

musical instruments, sports 

goods and medical equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 

1,8


0,3

0,3 


0,4

0,6


0,9

repair and installation of 

machinery and    equipment 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

5,7

4,6

4,7 

5,3

5,6

6,0

Electricity, gas, and  steam 

production, distribution and 

supply

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı

1,0

0,6

0,5 

0,6

0,7

0,8

Water supply; waste treatment 

and disposal 

Qeyd: Sənaye istehsalının sahə strukturu ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti nəzərə alınmadan verilmişdir.

 

Note:  Sectoral structure of industrial production is included without activities ofthe households. 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

456


18.5 Sənaye istehsalının mülkiyyət növlərinə görə strukturu (faizlə)  

 

Structure of industrial production by types of property (per cent) 

 

 

2005 2010 

2011 

2012 

2013

2014 

 

Sənaye üzrə, cəmi100 

100 

100 

100 

100 

100 

Industry, total 

o cümlədən: including: 

dövlət mülklyyəti 

29,4 

19,9 


19,5 

19,9 


18,9 

21,0 


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

70,6 

80,1 


80,5 

80,1 


81,1 

79,0 


non-state property 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə