Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə70/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   115

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

493


19.1 Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 

(faktiki qiymətlərlə, mlyn. manat) Gross agricultural products by categories of holdings 

(by current prices, mln. manats) 

 

 

20052010

2011

2012

2013

2014

 

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları, 

cəmi 

1844,8

3877,7

4525,2

4844,6

5244,6

5225,8

All categories of 

holdings, total 

     o cümlədən:       of which: 

  bitkiçilik 

988,2

1999,2


2339,8

2458,2


2629,6

2449,4


   plant growing 

  heyvandarlıq 

856,6

1878,5


2185,4

2386,4


2615,0

2776,4


   live-stock farming 

Kənd təsərrüfatı 

müəssisələrində və  

sair təşkilatlarda,  

cəmi 

68,8


192,6

236,0


319,4

363,9


404,5

Agricultural 

enterprises and other 

organizations, total 

      o cümlədən:       of which: 

  bitkiçilik 

13,9

60,0


82,2

97,3


120,5

111,8


   plant growing 

  heyvandarlıq 

54,9

132,6


153,8

222,1


243,4

292,7


   live-stock farming 

Fərdi sahibkarlar,  

ailə kəndli və ev 

təsərrüfatları, cəmi 

1776,0

3685,1


4289,2

4525,2


4880,7

4821,3


Private owners, family 

peasant farms and 

households, total 

     o cümlədən:      of which: 

  bitkiçilik 

974,3

1939,2


2257,6

2360,9


2509,1

2337,6


   plant growing 

  heyvandarlıq 

801,7

1745,9


2031,6

2164,3


2371,6

2483,7


   live-stock farming 

 

 19.2 Meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq üzrə ümumi məhsulun dəyəri 

(faktiki qiymətlərlə, min. manat) Value of gross output by forestry, fishing and hunting 

(actual prices, thsd. manats) 

 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

 

Meşəçilik  

3679,6

8770,3


9339,2 

10097,1


10569,6

11716,8


Forestry 

Balıqçılıq 

19155,1

81567,0 150480,0  182332,8 190767,9 194583,3Fishing 

Ovçuluq 


69,4

124,7


121,6 

118,0


125,0

127,0


Hunting 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

494


19.3 Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun  

 artım sürəti (müqayisəli qiymətlərlə) 

Gross agricultural products by categories of hoidings (constant prices) 

 

 

  

 

 İllər 

 

  

Bütün təsərrüfat 

kateqoriyaları 

 

o cümlədən including 

 

 

 

 

 

Year 

kənd təsərrüfatı

müəssisələri

 

və sair təşkilatlar 

 

fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev 

təsərrüfatları 

 

All categories of 

holdings 

agricultural

enterprises

 

and other

 

organizations

private owners, 

family peasant 

farms and house- 

holds 

2005=100 

2006 

100,9 


97,5 

101,0 


2006 

2007 

104,9 


137,1 

103,6 


2007 

2008 

111,3 


167,0 

109,0 


2008 

2009 

115,2 


187,5 

112,2 


2009 

2010 

112,7 


153,0 

110,8 


2010 

2011 

119,2 


168,2 

117,0 


2011 

2012 

127,1 


238,6 

122,5 


2012 

2013 

133,3 


285,9 

127,2 


2013 

2014 

129,9 


320,2 

122,5 


2014 

Əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 

as per cent to previous year 

2005 

107,5 


104,4 

107,6 


2005 

2006 

100,9 


97,5 

101,0 


2006 

2007 

104,0 


140,6 

102,6 


2007 

2008 

106,1 


121,8 

105,2 


2008 

2009 

103,5 


112,3 

102,9 


2009 

2010 

97,8 


81,6 

98,8 


2010 

2011 

105,8 


109,9 

105,6 


2011 

2012 

106,6 


141,9 

104,7 


2012 

2013 

104,9 


119,8 

103,8 


2013 

2014 

97,4 


112,0 

96,3 


2014 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

495


19.4 Kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlarda əsas istehsal  

 fondlarının strukturu (faizlə) 

Structure of main industrial funds in agricultural holdings  

and other organizations (in per cent) 

 

 

20052010

2011 

2012 

2013

2014 

 

Kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas  istehsal 

fondiarı, cəmi 

100

100

100 

100 

100 

100 

Total of main in- 

dustrial funds of 

agriculture 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

binalar, tikililər, 

ötürücü qurğular 

77,4 


70,9 

77,5 


77,7 

77,0 


76,9 

buildings,constru-

tions, transmitters 

maşın və  

avadanlıqlar 

13,8 


19,5 

16,0 


15,1 

15,4 


14,5 

machines and 

equipment 

nəqliyyat vasitələri 

3,4 

3,4 


4,1 

4,7 


4,9 

4,9 


transport vehicles 

işçi və məhsuldar  

mal-qara 

2,3 


1,7 

1,4 


1,3 

1,2 


1,2 

draft animals and 

productive cattle 

çoxillik əkmələr 

0,9 

0,9 


0,7 

0,8 


1,0 

1,0 


permanent crops 

sair 


2,2 

3,6 


0,3 

0,4 


0,5 

1,5 


others 

 

 19.5 Növlər üzrə mineral gübrələrin idxalı, fiziki çəkidə 

Import of mineral fertilizers by kinds, in physical weight 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi mineral gübrələr, min ton 

77,3

49,2

82,7 

99,6 

97,7 

153,6 

Total fertilizer, thsd. 

tons 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 of which: 

azotlu (N) 

54,2 

33,0 


61,8 

74,6 


68,3 

98,7 


nitrogenous (N) 

fosfatlı (P

2

0

514,2 


0,1 

1,5 


6,1 

10,0 


17,5 

phosphate (P

2

0

5

) 

kaliumlu (K

2

0) 


5,9 

4,6 


4,2 

2,6 


3,0 

5,7 


potash (K

2

0) 

sair 


3,0 

11,5 


15,2 

16,3 


16,4 

31,7 


others 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

496


19.6 Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının ümumi yığımı və məhsuldarlığı 

(təsərrüfatların bütün kateqoriyalarında) Agricultural yield and productivity (all categories of agricultural holdings) 

 

Məhsullar 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Products 

Ümumi yığım,  

min ton  

Gross production, 

thsd. tons  

Taxıl: 

Cereals and dried  

pulses: 

  ilkin çəkidə 

2126,7

2000,5


2458,4

2802,2


2955,3

2383,3


   primary income  

   ratio 

  təmizlənmədən  

  sonrakı çəkidə 

2077,3


1950,5

2394,8


2732,0

2881,3


2322,4

   after peeling ratio 

Pambıq 


196,6

38,2


66,4

57,0


45,2

41,0


Cotton 

Tütün 


7,1

3,2


3,6

4,3


3,5

2,9


Tobacco 

Şəkər çuğunduru 

(emal üçün) 

36,6


251,9

252,9


173,8

187,9


173,3

Sugar beets 

Dən üçün  

günəbaxan 

16,1


15,5

19,6


19,7

17,7


19,8

Sunflower for seed 

Kartof 


1083,1

953,7


938,5

968,5


992,8

819,3


Potatoes 

Tərəvəz 


1127,3

1189,5


1214,8

1216,2


1236,3

1187,7


Vegetable 

Bostan məhsulları 

363,8

433,6


478,0

428,0


429,8

440,9


Market garden crops 

Meyvə və giləmeyvə 

625,7

729,5


765,8

810,0


853,8

850,8


Fruit and berries 

Üzüm 


79,7

129,5


137,0

151,0


148,5

147,7


Grapes  

Çay yarpağı 

0,74

0,54


0,53

0,57


0,57

0,47


Tea leaves 

Məhsuldarlıq,   

hektardan sentner 

Productivity,  

100 kg/ha 

Dənli və dənli 

paxlalılar 

26,5


20,7

25,4


27,2

27,5


24,0

Cereals and dried  

pulses 

Pambıq 


17,5

12,7


15,5

19,5


19,3

17,9


Cotton 

Tütün 


25,7

24,0


24,9

27,9


28,4

25,8


Tobacco 

Şəkər çuğunduru  

(emal üçün) 

132


304

346


332

331


309

Sugar beets 

Dən üçün günəbaxan 

14,8

17,1


17,5

17,9


18,9

17,0


Sunflower for seed 

Kartof 


149

145


144

147


152

133


Potatoes 

Tərəvəz 


140

142


146

150


154

152


Vegetable  

Bostan məhsulları 

121

137


144

143


151

157


Market garden crops 

Meyvə və giləmeyvə 

73,9

70,6


71,7

73,8


74,3

72,0


Fruit and berries 

Üzüm 


61,8

74,7


81,5

88,6


88,9

82,5


Grapes  

Çay yarpağı 

2,5

9,4


9,8

10,5


12,0

10,1


Tea leaves 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

497


19.7 Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri 

(təsərrüfatların bütün kateqoriyalarında, min hektar)  Area sown for agricultural products  

(all categories of agricultural holdings, thsd. ha) 

 

Əkin sahəsi 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Area sown 

Cəmi 

1327,9

1583,9

1608,2

1647,1

1684,2

1613,8 Total 

      o cümlədən:        including: 

Dənli və dənli  

paxlalı  bitkilər 

802,3


968,0

967,3


1031,4

1074,1


1001,4

   Cereals and   

   dried pulses 

Texniki bitkilər 

132,0

52,6


66,9

48,5


42,2

43,8


   Industrial 

   crops 

      ondan:     of which: 

  pambıq 

112,4

30,2


42,8

29,2


23,5

22,9    cotton 

  tütün 

2,8


1,4

1,4


1,5

1,2


1,1    tobacco 

  şəkər çuğunduru  

  (emal üçün) 

3,0


8,5

7,3


3,6

5,5


5,7 Sugar beets 

  dən üçün  

  günəbaxan 

11,1


9,0

11,3


11,0

9,4


11,7

sunflower for 

seed 

Kartof, bostan və  

tərəvəz bitkiləri 

179,7


178,8

179,7


174,5

171,5


165,7

Potatoes, 

market garden 

crops and 

vegetables 

       ondan:     of which: 

  kartof 

70,7

65,8


65,2

66,0


65,3

61,7    potatoes 

  tərəvəz 

78,8


81,1

81,1


78,3

77,6


76,0    vegetable 

  bostan bitkiləri 

30,1

31,9


33,2

30,0


28,5

28,0


   market garden

   crops 

Yem bitkiləri 

213,9

384,5


394,3

392,7


396,4

402,9 Fodder crops 

Meyvə və giləmeyvə 

bağları 


93,0

127,7


130,5

133,5


134,2

138,5


Fruit and 

berries 

  ondan bar verən    

  yaşda 

84,3


102,5

106,0


108,8

113,9


117,2

   of which at 

   bearing age 

Üzümlüklər 

9,6

15,4


15,9

16,3


16,1

15,9 Grapes 

  ondan bar verən  

  yaşda 


7,2

11,2


12,0

12,4


13,1

13,5


   of which at 

   bearing age 

Çay əkmələri 

2,9

0,6


0,8

0,9


0,9

1,0 Tea 

  ondan bar verən  

  yaşda 


2,9

0,6


0,5

0,5


0,5

0,5


   of which at 

   bearing age 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

498


19.8  

Buğda ehtiyatları və istifadələri (ton)

 

Wheat resources and utilizations (ton) 

 

 

2010 

2013 

2014 

 

Ehtiyatlar 

 

 

 

Resources 

İlin əvvəlinə qalıq 

901740

1067576


1229652

Stocks at the beginning of year 

İstehsal 

1272340

1841307


1407405

Production 

İdxal 


1330017

1451257


1195656

Import 

Ehtiyatların cəmi 

3504097

4360140

3832713

Total of resources 

İstifadələr 

 

 

Utilization 

Toxum üçün 

144682

142274


118201

Used for seed 

Mal-qara və quş yemi üçün 

422371

590969


474651

Fodder for cattle and poultries 

Ərzaq məhsullarının istehsalı 

üçün 

1848313


1995226

2036488


Production of foodstuffs  

   un və yarma istehsalına 

1762031

1919987


1969926

   production of flour and groats 

   spirt istehsalına 

4657

7496


6771

   production of spirit 

   pivə istehsalına 

112

40

36   production of beer 

   sair ərzaq məhsullarının    

   istehsalına 

81513


67703

59755


   production of other kinds of    

   food products 

Ərzaq məhsulu kimi istifadə 

edilmişdir (emal edilmədən)

81801


84378

77038


Consumed as  food products 

(without processing) 

Qeyri-ərzaq məhsullarının 

istehsalına 

48052


46296

41118


Production of non-food prod- 

ucts 

    qarışıq yem istehsalına 

45436

42705


37902

   production of mixed fodders 

    kraxmal istehsalına 

421

461


405

   production of starch 

    sair qeyri-ərzaq məhsul- 

    larının istehsalına 

2195


3130

2811


   production of other kinds of    

  non-food products 

İxrac 


-

-

-    Export İtkilər 

209315


271345

228413    Losses 

İlin sonuna qalıq 

749563


1229652

856804    Stocks at the end of year İstifadələrin cəmi 

3504097

4360140

3832713   Total of utilization 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

499


19.9 

Bütün növ mal-qara və quş ətinin ehtiyatları və istifadələri, ət  

 

məhsulları daxil edilməklə (ton) 

Resources and utilization of all types of cattle and poultry meat, including meat 

products (ton) 

 

20102013

2014

 

Ehtiyatlar 

 

 

 Resources

İlin əvvəlinə qalıq 

8858

9998


9896

Stocks at the beginning of year 

İstehsal 

244897

*)

286879*)

291189


Production 

İdxal 


36019

**)


25 44

25419


Import 

Ehtiyatların cəmi 

289774

322021

326504

Total of resources 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə