Rəsmi nəşr Official publication


  2703,3  1301,6  8630,5  6,7  25,2  2015Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə72/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   115

2014 

2703,3 


1301,6 

8630,5 


6,7 

25,2 


2015 

2697,5 


1299,2 

8645,4 


6,1 

28,9 


Kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar 

Agricultural enterprises and other organizations 

2006 

22,5 


8,6 

275,8 


7,2 

4,8 


2011 

26,9 


10,6 

244,6 


0,7 

6,6 


2012 

26,1 


10,7 

232,6 


0,6 

7,1 


2013 

30,4 


12,5 

224,1 


0,6 

8,2 


2014 

36,2 


14,9 

211,6 


0,7 

8,3 


2015 

39,0 


15,7 

213,6 


0,3 

11,7 


Fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları 

Private owners, family peasant farms and households 

2006 

2347,3 


1136,1 

7392,7 


15,7 

14,2 


2011 

2586,8 


1250,8 

8160,4 


5,6 

15,8 


2012 

2621,8 


1261,3 

8241,7 


5,5 

16,1 


2013 

2647,8 


1276,7 

8345,3 


5,9 

16,4 


2014 

2667,1 


1286,7 

8418,9 


6,0 

16,9 


2015 

2658,5 


1283,5 

8431,8 


5,8 

17,2 


 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

505


19.20   Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı

 

(təsərrüfatların bütün kateqoriyalarında)  Production of main livestock products 

(all categories of agricultural holdings) 

 

Məhsullar 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Products 

Ət (kəsilmiş 

çəkidə), min 

ton 


198,0

244,9


254,9 

276,0


286,9

291,2


Meat (in 

slaugh-tered 

weight), 

thsd.tons  

Süd, min ton 

1251,8

1535,8


1597,5 

1695,6


1796,7

1855,8 Milk, thsd. tons 

Yumurta, 

mlyn. ədəd 

874,6

1178,6


1011,0 

1226,7


1401,5

1562,7 Eggs, mln. units 

Yun (fiziki 

çəkidə), min  ton

13,1

15,6


16,0 

16,2


16,5

16,8


Wool (greasy 

weight), thsd. 

tons 

 

 19.21   Ət istehsalı (təsərrüfatların bütün kateqoriyalarında, kəsilmiş çəkidə, min ton)  

Meat production (all categories of agricultural holdlngs, in slaughtered welght, 

thsd. tons) 

 

İllər  

Years 

Ət 


 

Meat 

o cümlədən  of which 

inək və  

dana əti  

 

beefand  

veal 

qoyun və  

keçi əti  

 

mutton and  

goat meat 

donuz əti  

 

 

pork meat quş əti  

 

 poultry meat 

2005 

198,0 


95,9 

53,7 


2,1 

46,3 


2010 

244,9 


112,4 

70,0 


0,8 

61,7 


2011 

254,9 


115,5 

70,1 


0,7 

68,6 


2012 

276,0 


118,4 

70,4 


0,7 

86,5 


2013 

286,9 


120,8 

70,9 


0,7 

94,5 


2014 

291,2 


122,4 

68,7 


0,7 

99,4 


 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

506


19.22   Təsərrüfatların bütün kateqoriyalarında mal-qara və quşların  

məhsuldarlığı (kq)  

Productivity of livestock and poultry in all categories of agricultural holdings (kg) 

 

Mal-qara və quşlar2005

2010

2011

 

2012

2013

2014

Livestock and poultry

 

İlin əvvəlinə olan hər 

baş inək və camışdan 

süd sağımı

 

1098


1206

1241


 

1305


1363

1401


Annual milk yield 

per cow and water 

buffalo (begining of 

the year)

 

Hər qoyundan orta illik yun qırxımı

 

1,92,0

2,0


 

2,0


2,1

2,1


Average wool 

sheared per sheep

 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində 

toyuqların orta illik 

yumurta verimi, ədəd

203


173

172


 

188


247

280


Average number of 

eggs per laying hen 

in agriculturai 

enterprices, unit

 

  

 

19.23   Balıq ovu, ton   Fishing, 

ton 

 

İllər

 

Years

 

2005

 

2010

 

2011

 

2012 2013 

2014

 

Cəmi 

Total

 

2640045315*

47025*


57667

50960


50067 

 

* Ev təsərrüfatının tədqiqatı nəticəsində əldə edilmiş yeni məlumatlar əsasında dəqiqləşdirilmişdir  * Data was precise based on results of HS 

 

 19.24   Arı ailələrinin sayı və bal istehsalı 

 

(təsərrüfatların bütün kateqoriyalarında)  

Number of bee families and honey production  

 

(all categories of agricultural holdings) 

 

 2005

2010

2011

 

2012 

2013 

2014 

 

Arı ailələrinin sayı, 

min

 

105,0193,2

212,7


225,4

238,4


243,0

Number of bee 

families, thsd

 

Bal istensalı, ton 

590


1874

2275


2388

2457


2358 Honey production, ton

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

507


19.25   Kənd təsərrüfatı müəssisələri fəaliyyətinin maliyyə nəticələri  

 

Firıancial results of agricultural enterprises activity 

 

 

20052010

2011 

2012 

2013

2014

 

Təsərrüfatların sayı, vahid 

1782 


2043 

1917 


1774 

1669 


1701 

Number of 

agricultural 

enterprises, unit 

     ondan: 

 

 

  

 

     of which:  

ziyanla 


203 

174 


156 

109 


79 

124 


unprofitable 

faiziə 


11,4 

8,5 


8,1 

6,1 


4,7 

7,3 


In per cent 

Ümumi gəlir 

(faktiki qiymətlə), 

min manat 

14757 

71604 


71623 

86045 


91903 

102723 


Gross income, 

(by factor cost), 

thsd. manat 

Balans gəliri,  

min manat 

5891 


27658 

36920 


48200 

52283 


59028 

Balance income, 

thsd. manat 

Bütün maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyəti 

üzrə rentabellik, 

faizlə 

9,1 


16,7 

21,3 


19,2 

18,3 


17,0 

Level of all 

financial-hol-

dings activity, in 

percent 

Təsərrüfatlarda 

çalışan işçilərin 

sayı, min nəfər 

17 

17 


16 

16 


15 

15 


Average annual 

number of 

holding 

workers, thsd. 

person 

onlara 


hesablanmış 

əmək haqqı 

fondu, min manat  7219 

28075 


28445 

30769 


31129 

35816 


wage-fund 

calculated for 

thev, thsd. 

manat 

Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının  

satışından əldə 

edilən gəlir, min 

manat 


5886 

22286 


34209 

44252 


47259 

55381 


Income of sales 

of agricultural 

products, thsd. 

manat 

    ondan:  

 

 

  

 

    of which:  

bitkiçilikdə 

2769 

8855 


8980 

14609 


17534 

16234 


crops 

production 

heyvandarlıqda 

3117 

13021 


25041 

29036 


27532 

25842 


livestock 

Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının  

satışının ren- 

tabelliyi, faizlə 

9,0 


13,4 

19,7 


17,7 

16,5 


16,0 

Level of agricul-

tural production 

sale profitability,

per cent 

   ondan:  

 

 

  

 

    of which: 

bitkiçilikdə 

41,5 

30,0 


24,1 

35,5 


35,1 

29,3 


crops 

production 

heyvandarlıqda 

5,4 

10,5 


20,5 

15,1 


12,0 

9,4 


livestock 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

508


19.26   Kənd təsərrüfatında fərdi sahibkarların fəaliyyətinin maliyyə nəticələri 

Financial results of activity of private owners in the agricuiture 

 

 

20052010

2011

2012 

2013

2014 

 

Təsərrüfatla-rın sayı, vahid 

2681 

2618 

2593 

2451 

2334 

1624 

Number of 

agricultural 

enterprises, 

unit 

     ondan: 

 

 

  

 

      of which:  

ziyanla 


11 

74 


28 

13 26 

unprofitable 

faizlə 


0,4 

2,8 


1,1 

0,1 


0,6 

1.6 


In per cent 

 

Balans gəliri,  min manat 

2848 


7521 

9743 


8643 

8676 


6843 

Balance 

income, thsd. 

manat 

Bütün maliyyə 

təsərrüfat 

fəaliyyəti üzrə 

rentabellik, 

faizlə 


71,9 

54,5 


53,8 

54,8 


49,7 

50.4 


Level of all 

financial-hold- 

ings activity, in 

per cent 

Kənd təsərrü- 

fatı məhsulları- 

nın satışından 

əldə edilən 

gəlir,  min 

manat 

2848 


5087 

7327 


6683 

6557 


5469 

Income of sales  

of agricultural 

products, 

thsd.manat 

     ondan: 

 

 

  

 

      of which:  

bitkiçilikdə 

1861 

3051 


5180 

4576 


4413 

3620 


crops 

production 

heyvandar-

lıqda 

987 


2021 

2125 


2085 

2108 


1768 

livestock 

Kənd 


təsərrüfatı 

məhsullarının 

satışının 

rentabelliyi, 

faizlə 

71,9 


36,9 

40,5 


42,3 

37,6 


40.2 

Level of agri- 

cultural pro- 

duction sale 

profitability,  

in per cent 

      ondan: 

 

 

  

 

      of which:  

bitkiçilikdə 

86,6 

31,7 


38,7 

42,8 


34,7 

38.8 


crops 

production 

heyvandar-

lıqda 

54,4 


48,8 

45,4 


41,6 

45,3 


43.7 

live-stock 

Məhsul isteh- 

salında iştirak 

edən ailə 

üzvlərinin 

sayı, min nəfər 

11,5 

10,5 


10,7 

10,3 


9,5 

6.6 


Number of par- 

ticipated family 

members, 

thsd.person 

Kənardan cəlb 

edilmiş 

işçilərin sayı, 

min nəfər 

2,1 


2,3 

2,1 


1,7 

1,8 


1.8 

Number of em- 

ployees 

involved from 

outside, thsd. 

person 

Əsas fondların 

mövcudluğu, 

min manat 

13474 

31933 


32011 

30356 


26708 

24911 


Availability of 

fixed assets, 

thsd.manat 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

509


19.26   Kənd təsərrüfatında fərdi sahibkarların fəaliyyətinin maliyyə nəticələri 

Financial results ofactivity of private owners in the agricuiture 

 

...ardı   

 

 

  

 

            ...continued 

 

20052010

2011

2012 

2013

2014  

    ondan: 

 

 

  

 

of which: 

kənd təsərrüfatı 

təyinatlı əsas 

istehsal fondları, 

min manat 

13199 

22060 


23578 

22773 


20818 

19594 


main production 

fund of 

agricultural 

purposes, 

thsd.manat 

Kənd təsərrüfatı 

təyinatlı əsas 

fondların ortaillik 

dəyəri, min manat 

12979 


21088 

22799 


22079 

20193 


19047 

Value of average 

annual fixed assets

of agricultural pur-

poses, thsd.manat 

Ümumi torpaq 

sahəsi, ha 

23493 


47317 

43691 


48466 

44267 


34101 

Total land area, 

ha 

     ondan: 

 

 

  

 

      of which:  

kənd təsərrüfatına

yararlı torpaq 

sahəsi, ha 

22577 

45735 


41575 

47271 


43072 

33224 


   arable land, ha 

 

      o cümlədən:   

 

  

 

      of which:  

   əkin yeri, ha 

16112 

33767 


28919 

35584 


33280 

24033 


   sown area, ha 

Orta hesabla bir 

təsərrüfata düşən  

kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaq sahəsi

ha 


8,4 

17,5 


16,0 

19,3 


18,5 

21.0 


Arable land per 

farm at average. 

ha 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

510


19.27 

Şəhər və rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı bitkilərinin ümumi əkin sahəsi (ha)  

 

Total areas of agricultural plants by towns and regions (ha) 

 

Şəhər və 

rayonlar 

2010 

2012 

2013 

2014 

Towns and 

regions 

Respublika üzrə, 

cəmi 

1583874 

1647121 

1684248 

1613811 

Total on Republic 

     o cümlədən: 

 

 

  

     of which: 

Naxçıvan MR 

59199 

60118 


60127 

60829 


Nakhchivan AR 

Şəhərlər: 

 

 

  

Towns: 

Bakı 


491 

675 


636 

477 


Baku 

Gəncə 


126 

109 


108 

116 


Ganja 

Mingəçevir 

180 

206 


210 

230 


Mingechevir 

Naftalan 

485 


474 

482 


Naftalan 

Sumqayıt 

44 

38 


40 

40 


Sumgait 

Şirvan 


85 

85 


63 

66 


Shirvan 

Rayonlar: 

 

 

  

Regions: 

Abşeron 


1183 

1194 


1412 

1396 


Absheron 

Ağdam 


29547 

29767 


29881 

29939 


Agdam 

Ağdaş 


38859 

38199 


38184 

28298 


Agdash 

Ağcabədi 

58139 

58290 


61859 

62324 


Agjabedi 

Ağstafa 


22564 

23725 


23784 

18907 


Agstafa 

Ağsu 


34173 

39245 


36356 

39724 


Agsu 

Astara 


7078 

6885 


6887 

6889 


Astara 

Balakən 


12403 

12695 


13041 

13532 


Balaken 

Beyləqan 

52648 

51301 


53560 

49329 


Beylagan 

Bərdə 


60013 

52508 


53762 

53596 


Barda 

Biləsuvar 

45517 

42639 


44994 

44265 


Bilasuvar 

Cəbrayıl 

3203 

3350 


3519 

3584 


Jebrayil 

Cəlilabad 

73549 

74941 


76713 

75595 


Jalilabad 

Daşkəsən 

2190 

2689 


2763 

2628 


Dashkesen 

Füzuli 


44859 

45707 


49016 

43065 


Fizuli 

Gədəbəy 


14599 

14681 


14771 

13793 


Gedabey 

Goranboy 

37180 

40547 


42690 

40489 


Goranboy 

Göyçay 


20390 

21450 


22148 

22438 


Goychay 

Göygol 


11810 

13411 


13929 

13657 


Goygol 

Hacıqabul 

12262 

16953 


17945 

18610 


Hajigabul 

Xaçmaz 


42621 

45224 


45066 

41702 


Khachmaz 

Xızı 


2321 

2784 


2358 

1669 


Khyzy 

Xocavənd 

15906 

10652 


7550 

7323 


Khojavend 

Xocalı 


3979 

3968 


3935 

3870 


Khojaly 

 

1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə