Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə77/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   115

5,0 

644,6 

3,7  Manufacturing industry 

       Qida məhsullarının   

       istehsalı 

160,8 


0,9 

92,4 


0,5 

Manufacture of food 

products 

       İçki istehsalı 

16,8 

0,1 


14,6 

0,1 


Manufacture of 

beverages 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

539


20.4 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən  

 istifadə edilməsi (faktiki qiymətlərlə) 

Using of investment directed to fixed capital by types of economic  

activity (by actual prices) 

...ardı...   

 

 

  

 

            ...continued...

 

 2013 

2014 

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə 

 

mln. manats 

share, in      

per cent 

mln. 

manats 

share, in      

per cent 

 

       Tütün məmulatlarının          istehsalı 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0 

Manufacture of tobacco 

products 

       Toxuculuq sənayesi

10,4

0,1


38,8

0,3 Manufacture of textiles 

       Geyim istehsalı 

0,0


0,0

9,0


0,1

Manufacture of wearing 

apparel 

       Dəri və dəri  

       məmulatlarının,  

       ayaqqabıların istehsalı 

-

-

--

Manufacture of leather  

and related products and 

shoes 

       Ağac emalı və ağacdan    

       məmulatların istehsalı 

23,4


0,1

15,0


0,1

Manufacture of wood and 

production of wood 

products 

       Kağız və karton istehsalı

3,5

0,0


21,1

0,1


Manufacture of paper  

and paper products 

       Poliqrafiya fəaliyyəti

-

-

-Printing 

       Neft məhsullarının istehsalı 

25,6

0,1


33,1

0,2


Manufacture of oil 

products 

       Kimya sənayesi 

3,5

0,0


2,1

0,0 Chemical industry 

       Əczaçılıq məhsullarının    

       istehsalı Manufacture of 

pharmaceutical products 

       Rezin və plastmas   

       məmulatların istehsalı 

50,3


0,3

16,4


0,1

Manufacture of rubber  

and plastic products 

       Tikinti məmulatlarının   

       istehsalı 

43,3


0,2

56,5


0,3

Manufacture of 

construction materials 

       Metallurgiya sənayesi

51,0

0,3


2,3

0,0 Metallurgy industry 

       Maşın və avadanlıqlardan   

       başqa hazır metal    

       məmulatlarının istehsalı 

366,2


2,1

170,8


1,0

Manufacture of fabricated 

metal products, except 

machinery and equipment 

       Kompyuter və digər 

       elektron avadanlıqların   

       istehsalı 

2,7

0,0


0,0

0,0


Manufacture of computer 

and other electronic 

equipment 

       Elektrik avadanlıqlarının    

       istehsalı 

9,7


0,1

18,5


0,1

Manufacture of electrical 

equipment 

       Maşın və avadanlıqların   

       istehsalı 

1,7


0,0

0,1


0,0

Manufacture of machinery 

and equipment n.e.c. 

       Avtomobil və qoşquların   

       istehsalı 

-

--

-

Manufacture of motor vehicles and trailers 

       Sair nəqliyyat vasitələrinin   

       istehsalı 

68,2


0,4

113,4


0,6

Manufacture of the other 

transport equipment 

       Mebel istehsalı 

27,5

0,2


20,8

0,1 Manufacture of furniture 

       Maşın və avadanlıqların    

       quraşdırılması və təmiri 

24,3

0,1


19,7

0,1


Repair and installation of 

machinery and equipment 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

540


20.4 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən  

 istifadə edilməsi (faktiki qiymətlərlə) 

Using of investment directed to fixed capital by types of economic  

activity (by actual prices) 

...ardı...   

 

 

  

 

            ...continued...

 

 2013 

2014

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə 

 

mln. manats 

share, in      

per cent 

mln. 

manats 

share, in      

per cent 

 

    Elektrik enerjisi, qaz və        buxar istehsalı,   

    bölüşdürülməsi və təchizatı

489,4

2,7

423,7

2,4

Electricity, gas and steam 

production, distribution 

and supply

 

       Elektrik enerjisinin        istehsalı, ötürülməsi və    

       bölüşdürülməsi

 

430,0


2,4

399,4


2,3

Electric power generation, 

transmission and 

distribution 

 

       Qazın istehsalı,         qazabənzər yanacağın   

       bölüşdürülməsi

 

23,2


0,1

3,5


0,0

Production of gas, 

distribution of gaseous 

fuels

       Buxar ilə təchizat

36,2

0,2


20,8

0,1


Steam supply 

 

    Su təchizatı; tullantıların       təmizlənməsi və emalı

1026,1

5,8

623,3

3,5

Water supply; waste 

treatment and disposal

 

       Suyun təmizlənməsi və          bölüşdürülməsi

 

937,15,3

532,1


3,0

Water treatment and 

distribution

 

       Çirkli suların yığılması         və emalı

 

81,10,5

85,4


0,5

Sewerage treatment

 

       Tullantıların yığılması,          emalı və məhv edilməsi;   

       istehsalat tullantılarından   

       təkrar istifadə edilməsi

7,9


0,0

5,8


0,0

Waste collection, 

   treatment and disposal   

  activities; materials   

  recovery

 

  Tikinti

 

707,8

4,0

2221,7

12,6

Construction

 

  Ticarət; nəqliyyat      vasitələrinin təmiri 

517,3

2,9

586,6

3,3

Trade; repair of transport 

means 

  Nəqliyyat və anbar 

  təsərrüfatı 

3570,0

20,0

2440,6

13,9

Transportation and 

storage 

    Nəqliyyat

 

3559,7


19,9

2432,4


13,8

Transport

 

       Yerüstü və boru kəməri          nəqliyyatının fəaliyyəti

677,3


3,7

416,2


2,3

Land transport and 

pipelines

 

          Dəmir yolu nəqliyyatının          fəaliyyəti

 

5,90,0

4,3


0,0

Railway

 

          Avtobus, metro və taksi             nəqliyyatının fəaliyyəti 

429,5


2,4

357,2


2,0

Bus, undergraund 

  and taxi

 

          Yük avtomobil            nəqliyyatının fəaliyyəti 

23,6


0,1

1,0


0,0

Freight transport  

by road 

 

          Boru kəməri              nəqliyyatının fəaliyyəti

218,3


1,2

53,7


0,3

Pipeline transportation

 

       Su nəqliyyatının fəaliyyəti9,7

0,1


142,6

0,8


Water transport

 

       Hava nəqliyyatının          fəaliyyəti

 

281,91,6

82,2


0,5

Air transport

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

541


20.4 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən  

 istifadə edilməsi (faktiki qiymətlərlə) 

Using of investment directed to fixed capital by types of economic  

activity (by actual  prices) 

...sonu   

 

 

  

 

                          ...end

 

 2013 

2014

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə 

 

mln. manats 

share, in      

per cent 

mln. 

manats 

share, in      

per cent 

 

       Anbar təsərrüfatı və          yardımçı nəqliyyat   

       fəaliyyəti 

2590,8 

14,5 


1791,4 

10,2 


Warehousing and  

support activities for 

transportation 

    Poçt və kuryer fəaliyyəti 

10,3 

0,1 


8,2 

0,1 


Postal and courier 

activities 

  Turistlərin yeriəşdirilməsi    

  və ictimai iaşə 

68,5 

0,4 

120,5 

0,7 

Accommodation and food 

service activities 

    Turistlərin yerləşdirilməsi   

    obyektlərində xidmətlərin  

    göstərilməsi 

32,1 

0,2 


26,5 

0,2 


Tourists accomodation 

service activities 

    İçki və yeməklərin satışı   

    üzrə xidmətlərin göstərilməsi 

36,4 


0,2 

94,0 


0,5 

Beverage and food 

   service activities 

  İnformasiya və rabitə

200,7 

1,1 

157,5 

0,9 

Information and 

communication 

    Rabitə 

181,9 

1,0 


145,7 

0,8 


Communication 

    İnformasiya xidmətləri  

    fəaliyyəti 

9,4 


0,1 

0,4 


0,0 

Information service 

activities 

  Maliyyə və sığorta    

  fəaliyyəti 

15,5 

0,1 

19,6 

0,1 

Financial and insurance 

operations 

  Daşınmaz əmlakla  

  əlaqədar əməliyyatlar 

1206,0 

6,8 

11,8 

0,0 

Real estate activities 

  Peşə, elmi və texniki   

  fəaliyyət 

57,0 

0,3 

34,0 

0,2 

Professional, scientific  

and technical activities 

  İnzibati və yardımçı  

  xidmətlərin göstərilməsi 

254,1 

1,4 

293,4 

1,7 

Administrative and 

support service activities 

  Dövlət idarəetməsi və   

  müdafiə; sosial təminat 

1370,6 

7,7 

1198,4 

6,8 

Public administration and 

defence; social security 

  Təhsil 

770,9 

4,3 

507,4 

2,9 

Education 

  Əhaliyə səhiyyə və sosial  

  xidmətlərin göstərilməsi 

365,9 

2,0 

323,7 

1,8 

Human health and social 

work activities 

  İstirahət, əyləncə və   

  incəsənət sahəsində fəaliyyət 

619,0 

3,5 

1645,1 

9,3 

Arts, entertainment and 

recreation 

  Digər sahələrdə  

  xidmətlərin göstərilməsi 

53,6 

0,3 

54,9 

0,3 

Other service activities 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

542


20.5 Neft 

və qeyri-neft sektorları üzrə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər  

Investment directed to fixed capital by oil and non-oil sector 

 

İllər 

 

 

Cəmi,milyon

 

manat 

 

o cümlədən: including:

 

neft sektoru, milyon manat

 

ümumi vəsaitdəxüsusi çəkisi, faizlə

qeyri-neft sektoru, 

milyon manat 

ümumi vəsaitdə 

xüsusi çəkisi, faizlə

 

 Years

 

Total, mln. manats

 

oil sector, mln.manats 

share in total 

investment, per cent

non-oil sector, 

mln.manats 

share in total 

investment, per cent 

2005

 

               5769,9                3756,2                          65,2                  2013,7                        34,8

 

2006

 

               6234,5                3408,5                          54,7                  2826,0                        45,3

 

2007

 

               7471,2                3529,9                          47,2                  3941,3                        52,8

 

2008

 

               9944,2                2922,4                          29,4                  7021,8                        70,6

 

2009 

 

               7724,9                2058,3                          26,6                  5666,6                        73,4

 

2010

 

               9905,7                2958,5                          29,9                  6947,2                        70,1

 

2011

 

             12799,1                3070,3                          24,0                  9728,8                        76,0

 

2012 

             15407,3                 3854,5                           25,0                 11552,8                         75,0 2013 

             17850,8                 5094,6                           28,5                 12756,2                         71,5 2014 

             17618,6                 5959,4                           33,8                 11659,2                         66,2  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

543


20.6 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik müəssisələr tərəfindən əsas  

kapitala yönəldilmiş vəsaitlər (faktiki qiymətlərlə) 

Investment directed to fixed capitai by small enterprises by types  

of economic activities (by actual prices) 

 

 2013 

2014 

 

min manat 

 

xüsusi  çəkisi,  

faizlə  


min 

manat 


 

xüsusi  


çəkisi,  

faizlə  


 

thsd. 

manats 

share, in      

per cent 

thsd. 

manats 

share, in      

per cent 

 

Cəmi 

536346,9 

100,0  1061253,9 

100,0 

Total 

         o cümlədən:  

   Kənd təsərrüfatı, meşə    

   təsərrüfatı və balıqçılıq 

52412,0 

9,8 


88998,4 

8,4 


           including:  

Agriculture, forestry  

and fishing 

   Sənaye 

251895,3 

47,0 


255100,0 

24,0 


Industry 

   Tikinti 

12796,5 

2,4 


174630,0 

16,5 


Construction 

   Ticarət; nəqliyyat    

   vasitələrinin təmiri 

56981,9 


10,6 

256061,1 

24,1 

Trade; repair of transport 

means 

   Nəqliyyat və anbar   

   təsərrüfatı 

2947,8 


0,5 

21847,7 


2,1 

Transportation and 

storage 

   Turistlərin yerləşdirilməsi   

   və ictimai iaşə 

55346,5 


10,3 

114516,0 

10,8 

Accommodation and food 

service activities 

   İnformasiya və rabitə 

2,0 

0,0 
Information and communication 

   Maliyyə və sığorta   

   fəaliyyəti 

35,7 


0,0 Finance and insurance 

operations 

   Daşınmaz əmlakla    

   əlaqədar əməliyyatlar 

47076,2 


8,8 

751,8 


0,0 

Real estate activities 

   Peşə, elmi və texniki  

   fəaliyyət 

51,9 


0,0 Professional, scientific  

and technical activities 

   İnzibati və yardımçı  

   xidmətlərin göstərilməsi 

285,9 


0,1 

11316,1 


1,1 

Administrative and  

support service activities 

   Dövlət idarəetməsi və   

   müdafiə; sosial təminat 

50003,4 


9,3 Public administration and 

defence; social security 

   Təhsil 

2080,0 

0,4 


886,5 

0,0 


Education 

   Əhaliyə səhiyyə və sosial  

   xidmətlərin göstərilməsi 

1820,0 


0,3 

69524,6 


6,6 

Human health and social 

work activities 

   İstirahət, əyləncə və  

   incəsənət sahəsində fəaliyyət 

2592,4 


0,5 

57300,0 


5,4 

Arts, entertainment and 

recreation 

   Digər sahələrdə  

   xidmətlərin göstərilməsi 

19,4 


0,0 

10321,7 


1,0 

Other service acticvities 

 
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə