Rəsmi nəşr Official publication


Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin quruluşuYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə78/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   115

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin quruluşu (faizlə)  

Structure of investment directed to fixed capital (per cent) 

 

İllər  

 

 

Cəmi               kapital             

qoyuluşu  

o cümlədən:  includinq:

tikinti-quraşdırma 

 işləri  

avadanlıq, alət və 

inventarlar  

sair işlər  

  

Years 

Total 

investments 

construction- 

assembling works 

machinery,  

equipment, tools 

 and inventories 

other works  

 

 

  

 

2005 

                       100,0                             53,9                            23,4                         22,7 

2006 

                       100,0

                           50,7                            30,0                         19,3 

2007 

                       100,0

                           51,6                            27,1                         21,3 

2008 

                       100,0

                           59,5                            27,5                         13,0 

2009 

                       100,0

                           67,1                            19,1                         13,8 

2010 

                       100,0

                           66,3                            26,1                           7,6 

2011 

                       100,0

                           61,2                            18,6                         20,2 

2012 

                       100,0

                           61,1                            15,2                         23,7 

2013 

                       100,0

                           66,3                            12,5                         21,2 

2014 

                       100,0

                           75,4                            11,7                         12,9 

 

 

20.8 

Əsas fondların istifadəyə verilməsi (faktiki qiymətlərlə, milyon manat)  

Fixed assets introdused into use (by actual prices) 

 

İllər  

 

 

Cəmi  

o cümlədən mülkiyyət növləri üzrə:  including by types of property:

dövlət 


 

 

qeyri-dövlət  

 

ondan:       of which: xüsusi 

 

xarici və  

müştərək  

bələdiyyə  

 

Years 

Total 

state 

non-state 

private 

foreign and joint  municipality 

 

 

  

 

  

2005 

                4780,7 

       582,6            4198,1             651,0                    3540,9                6,2 

2006 

                5402,5 

     1158,0            4244,5             687,7                    3542,6              14,2 

2007 

                6035,2 

     1723,4            4311,8             468,7                    3834,0                9,1 

2008 

                8342,4 

     2549,6            5792,8           1104,3                    4683,3                5,2 

2009 

                6032,3 

     3241,5            2790,8           1394,2                    1394,2                2,4 

2010 

                5961,3 

     3160,6            2800,7             881,9                    1917,8                1,0 

2011 

               10624,1       3697,1            6927,0           1358,5                    5567,4                1,1 2012 

               10194,1       4885,4            5308,7           2425,7                    2817,1               65,9 2013 

               11143,1       5539,8            5603,3           2505,7                    3046,9               50,7 2014 

                 9336,3       5060,1            4276,2           3136,5                    1058,0               81,7  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

545


20.9  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsi 

(faktiki qiymətlərlə) Introduction into use of fixed assets by types of economic activity 

(by actual prices) 

 

 2013 

2014 

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə

 

mln. 

manats 

share, in      

per cent 

mln. 

manats 

share, in      

per cent 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi 

11143,1 

100,0 

9336,3 

100,0 

Total 

o cümlədən: 

 

 

  

including

  Kənd təsərrüfatı, meşə   

  təsərrüfatı və balıqçılıq

172,3 

1,6 

209,7 

2,3 

Agriculture, forestry 

   and fishing 

    Balıqçılıq və balıqyetişdirmə Fishing and fish-breeding 

  Sənaye 

5003,1 

44,9 

2959,4 

31,7 

Industry 

    Mədənçıxarma sənayesi

3459,9 

31,0 

1664,4 

17,8 

Mining industry 

       Xam neft və təbii qaz  

       hasilatı, bu sahədə  

       xidmətlərin göstərilməsi 

3423,6 

30,7 


1645,7 

17,6 


Extraction of crude oil 

and natural gas, provision 

with services in this field 

    Emal sənayesi 

870,0 

7,8 

920,2 

9,9 

Manufacturing industry 

       Qida məhsullarının   

       istehsalı 

167,4 


1,5 

55,0 


0,6 

Manufacture of food 

products 

       İçki istehsalı 

17,0 

0,2 


14,6 

0,2 


Manufacture of beverages 

       Tütün məmulatlarının   

       istehsalı 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0 

Manufacture of tobacco 

products 

       Toxuculuq sənayesi 

7,1 

0,1 


1,1 

0,0 


Manufacture of textiles 

       Geyim istehsalı 

0,0 

0,0 


9,0 

0,1 


Manufacture of wearing 

apparel 

       Dəri və dəri   

       məmulatlarının,    

       ayaqqabıların istehsalı Manufacture of leather 

and related products and 

shoes 

 

       Ağac emalı və ağacdan          məmulatların istehsalı 

12,4 


0,1 

24,5 


0,3 

Manufacture of wood  

and production of wood 

products 

       Kağız və karton  

       istehsalı 

Manufacture of paper and paper products 

       Neft məhsullarının  

       istehsalı 

16,6 


0,1 

23,8 


0,3 

Manufacture of oil 

products 

       Kimya sənayesi 

2,9 

0,0 


1,5 

0,0 


Chemical industry 

       Rezin və plastmas    

       məmulatların istehsalı 

72,1 


0,6 

32,8 


0,3 

Manufacture of rubber 

and plastic products 

       Tikinti məmulatlarının   

       istehsalı 

38,8 


0,3 

187,4 


2,0 

Manufacture of 

construction materials 

       Metallurgiya sənayesi 

51,0 

0,5 


2,3 

0,0 


Metallurgy industry 

       Maşın və avadanlıqlardan   

       başqa hazır metal   

       məmulatlarının istehsalı 

370,0 

3,3 


185,4 

2,0 


Manufacture of fabricated 

metal products, except 

machinery and equipment 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

546


20.9  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsi 

(faktiki qiymətlərlə) Introduction into use of fixed assets by type of economic activity 

(by actual prices) 

...ardı...   

 

 

  

 

            ...continued... 

 

2013 2014 

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə 

 

mln. manats 

share, in      

per cent 

mln. 

manats 

share, in      

per cent 

 

       Kompyuter və digər          elektron avadanlıqların   

       istehsalı 

2,7

0,0 


0,0

0,0


Manufacture of computer 

and other electronic 

equipment 

       Elektrik avadanlıqlarının  

       istehsalı 

17,6


0,2 

20,8


0,2

Manufacture of electrical 

equipment 

       Maşın və avadanlıqların   

       istehsalı 

0,0


0,0 

0,6


0,0

Manufacture of machinery 

and equipment n.e.c. 

       Avtomobil və qoşquların 

       istehsalı 

Manufacture of motor vehicles and trailers 

       Sair nəqliyyat   

       vasitələrinin istehsalı 324,1 

3,5 


Manufacture of the other 

transport equipment 

       Mebel istehsalı 

50,7

0,5 


18,4

0,2


Manufacture of furniture 

       Maşın və avadanlıqların   

       quraşdırılması və təmiri 

43,7


0,4 

18,9


0,2

Repair and installation of 

machinery and equipment 

    Elektrik enerjisi, qaz və  

    buxar istehsalı,   

    bölüşdürülməsi və   

    təchizatı 

573,5

5,2 

320,0

3,4

Electricity, gas and steam 

production, distribution 

and supply 

       Elektrik enerjisinin   

       istehsalı, ötürülməsi və   

       bölüşdürülməsi 

529,3

4,8 


298,2

3,2


Electric power generation, 

transmission and 

distribution  

       Qazın istehsalı,   

       qazabənzər yanacağın     

       bölüşdürülməsi 

1,9

0,0 


2,8

0,0


Production of gas, 

distribution of gaseous 

fuels 

       Buxar ilə təchizat

42,4

0,4 


19,0

0,2


Steam supply 

    Su təchizatı; tullantıların    

    təmizlənməsi və emalı 

99,7

0,9 

54,8

0,6

Water supply; waste 

treatment and disposal 

       Suyun təmizlənməsi və   

       bölüşdürülməsi 

59,9


0,5 

35,1


0,4

Water treatment and 

distribution 

       Çirkli suların yığılması   

       və emalı 

39,7


0,4 

19,7


0,2

Sewerage treatment 

       Tullantıların yığılması,   

       emalı və məhv edilməsi;   

       istehsalat tullantılarından   

       təkrar istifadə edilməsi 

0,2 


0,0 

0,0 


0,0 

Waste collection,  

treatment and disposal 

activities; materials 

recovery 

  Tikinti 

454,7

4,1 

1828,8

19,6

Construction 

  Ticarət; nəqliyyat  

  vasitəiərinin təmiri 

516,8

4,6 

603,0

6,5

Trade; repair of transport 

means

  Nəqliyyat və anbar    

  təsərrüfatı 

900,4

8,1 

1402,6

15,0

Transportation and 

storage

    Nəqliyyat 

890,5

8,0 


1393,6

14,9


Transport 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

547


20.9  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsi 

(faktiki qiymətlərlə) Introduction into use of fixed assets by type of economic activity 

(by actual prices) 

...ardı...   

 

 

  

 

             ...continued... 

 

2013 2014 

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə 

 

mln. manats 

share, in      

per cent 

mln. 

manats 

share, in      

per cent 

 

       Yerüstü və boru kəməri         nəqliyyatının fəaliyyəti 

211,1 


1,9 

324,0 


3,5 

Land transport and 

pipelines 

          Dəmir yolu 

          nəqliyyatının fəaliyyəti 

5,5 


0,0 

0,5 


0,0 

Railway 

          Avtobus, metro və taksi   

          nəqliyyatının fəaliyyəti 

38,6 


0,4 

80,3 


0,9 

Bus, undergraund  

and taxi 

          Yük avtomobil 

          nəqliyyatının fəaliyyəti 

23,6 


0,2 

0,9 


0,0 

Freight transport  

by road  

          Boru kəməri  

          nəqliyyatının fəaliyyəti 

143,4 


1,3 

242,3 


2,6 

Pipeline  

transportation 

       Su nəqliyyatının  

       fəaliyyəti 

0,9 


0,0 

120,1 


1,3 

Water transport 

       Hava nəqliyyatının   

       fəaliyyəti 

10,1 


0,1 

619,3 


6,6 

Air transport 

       Anbar təsərrüfatı və    

       yardımçı nəqliyyat   

       fəaliyyəti 

668,4 

6,0 


330,2 

3,5 


Warehousing and  

support activities for 

transportation 

    Poçt və kuryer fəaliyyəti 

9,9 

0,1 


9,0 

0,1 


Postal and courier 

activities 

  Turistlərin yerləşdirilməsi   

  və ictimai iaşə 

181,6 

1,6 

140,6 

1,5 

Accommodation and    

food service activities 

    Turistlərin yerləşdirilməsi   

    obyektlərində xidmətlərin   

    göstərilməsi 

7,0 

0,0 


48,2 

0,5 


Tourists accommodation 

service activities 

    İçki və yeməklərin satışı   

    üzrə xidmətlərin göstərilməsi 

174,6 


1,6 

92,4 


1,0 

Beverage and food 

service activities 

  İnformasiya və rabitə

393,6 

3,5 

156,0 

1,7 

Information and 

communication 

    Rabitə 

374,8 

3,4 


144,3 

1,6 


Communication 

    İnformasiya xidmətləri  

    fəaliyyəti 

9,4 


0,1 

0,4 


0,0 

Information service  

activities 

  Maliyyə və sığorta  

  fəaliyyəti 

14,8 

0,1 

20,0 

0,2 

Financial and insurance 

operations 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

548


20.9  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsi 

(faktiki qiymətlərlə) Introduction into use of fixed assets by type of economic activity 

(by actual prices)

 

...sonu    

 

  

 

                          ...end 

 

2013 2014 

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə 

 

mln. 

manats 

share, in      

per cent 

mln. 

manats 

share, in      

per cent 

  Daşınmaz əmlakla  

  əlaqədar əməliyyatlar

1108,3

10,0 

13,4

0,1

Real estate activities

 

  Peşə, elmi və texniki   

  fəaliyyət

 

8,5

0,1 

26,1

0,3

Professional, scientific 

and technical activities

 

  İnzibati və yardımçı   

  xidmətlərin göstərilməsi

258,0

2,3 

274,7

2,9

Administrative and 

support service activities

 

  Dövlət idarəetməsi və   

  müdafiə; sosial təminat

732,0

6,6 

742,9

8,0

Public administration  

and defence; social 

security

  Təhsil

 

595,1

5,3 

273,0

2,9

Education

 

  Əhaliyə səhiyyə və sosial   

  xidmətlərin göstərilməsi

388,5

3,5 

171,5

1,8

Human health and  

  social work activities

 

  İstirahət, əyləncə və   

  incəsənət sahəsində fəaliyyət

393,0

3,5 

488,0

5,2

Arts, entertainment  

and recreation

 

  Digər sahələrdə  

  xidmətlərin göstərilməsi

22,4

0,2 

26,6

0,3

Other service activities

 

 
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə