Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə79/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   115

görə bölgüsü 

Distribution of domestic investment directed to fixed capital by  

types of property 

 

İllər  

 

Cəmi milyon 

manat 


 

 

o cümlədən:         of which: dövlət       state 

qeyri-dövlət   non-state 

milyon 

manat 


 

 

 

əvvəlki 


ilə 

nisbətən, 

faizlə 

 

ümumi 


həcmdə 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


 

 

 

əvvəlki 


ilə 

nisbətən, 

faizlə 

 

ümumi 


həcmdə 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


Years 

Total 

mln. 

manats 

mln. 

manats 

as per 

cent to 

previous 

year 

share in 

total 

volume, in 

per cent 

mln. 

manats 

as per 

cent to 

previous 

year 

share in 

total 

volume, in 

per cent 

 

 

  

 

  

 

2005 

2104,9 

795,3 


2,0 d.(t) 

37,8 


1309,6 

141,3 


62,2 

2006 

2901,4 


1644,6 

2,1 d.(t) 

56,7 

1256,8 


96,0 

43,3 


2007 

4626,7 


3561,7 

2,2 d.(t) 

77,0 

1065,0 


84,7 

23,0 


2008 

7702,2 


5720,4 

159,0 


74,3 

1981,8 


184,2 

25,7 


2009 

6079,9 


4220,0 

77,5 


69,4 

1859,9 


98,6 

30,6 


2010 

7499,2 


5575,1 

124,9 


74,3 

1924,1 


97,8 

25,7 


2011 

10199,0 


7315,6 

129,3 


71,7 

2883,4 


147,6 

28,3 


2012 

12148,4 


8842,3 

119,0 


72,8 

3306,1 


112,9 

27,2 


2013 

13178,9 


10037,5 

112,8 


76,2 

3141,4 


94,4 

23,8 


2014 

12715,0 


8666,5 

86,0 


68,2 

4048,5 


128,4 

31,8 


 

 

20.11  Əsas kapitala yönəldilmiş xarici vəsaitlər 

Foreign investment directed to fixed capital 

 

 Milyon manat 

Mln.manats 

Ümumi vəsaitdə xüsusi çəkisi, faizlə Share in total investments, per cent 

2005 

3665,0 


63,5 

2006 

3333,1 


53,5 

2007 

2844,5 


38,1 

2008 

2242,0 


22,5 

2009 

1645,0 


21,3 

2010 

2406,5 


24,3 

2011 

2600,1 


20,3 

2012 

3258,9 


21,2 

2013 

4671,9 


26,2 

2014 

4903,6 


27,8 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

550


20.12  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş daxili  

vəsaitlər (faktiki qiymətlərlə) 

Domestic investment directed to fixed capital by types of economic  

activity (by actual prices) 

 

 2013

2014

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə 

 

mln. manats 

share, in     

per cent 

mln. 

manats 

share, in     

per cent 

 

Cəmi 

13178,9

100,0 

12715,0

100,0

Total 

       o cümlədən:   Kənd təsərrüfatı, meşə   

  təsərrüfatı və balıqçılıq

561,9

4,3 

349,9

2,8

         including:  

Agriculture, forestry  

and fishing 

    Balıqçılıq və   

    balıqyetişdirmə 

--

-

Fishing and   fish-breeding 

  Sənaye 

3503,9

26,6 

3370,7

26,5

Industry 

    Mədənçıxarma sənayesi

1229,1

9,3 

1763,3

13,9

Mining industry 

       Xam neft və təbii qaz  

       hasilatı, bu sahədə  

       xidmətlərin göstərilməsi 

1202,9

9,1 


1741,7

13,7


Extraction of crude oil and 

natural gas, provision with 

services in this field 

    Emal sənayesi 

888,7

6,8 

643,7

5,1

Manufacturing industry 

       Qida məhsullarının  

       istehsalı 

160,8


1,2 

92,4


0,7

Manufacture of food 

products 

       İçki istehsalı 

16,8

0,1 


14,6

0,1


Manufacture of beverages 

       Tütün məmulatlarının   

       istehsalı 

0,0


0,0 

0,0


0,0

Manufacture of tobacco 

products 

       Toxuculuq sənayesi 

10,4

0,1 


38,8

0,3


Manufacture of textiles 

       Geyim istehsalı 

0,0

0,0 


9,0

0,1


Manufacture of wearing 

apparel 

       Dəri və dəri   

       məmulatlarının,  

       ayaqqabıların istehsalı 

---

Manufacture of leather  

and related products  

and shoes 

       Ağac emalı və ağacdan  

       məmulatların istehsalı 

23,4


0,2 

15,0


0,1

Manufacture of wood  

and production of wood 

products 

       Kağız və karton  

       istehsalı 

3,5


0,0 

21,1


0,2

Manufacture of paper  

and paper products 

       Poliqrafiya fəaliyyəti 

---

Printing 

       Neft məhsullarının   

       istehsalı 

25,6


0,2 

33,1


0,3

Manufacture of oil  

products 

       Kimya sənayesi 

3,5

0,1 


2,1

0,0


Chemical industry 

       Əczaçılıq   

       məhsullarının istehsalı 

--

-

Manufacture of pharmaceutical products 

       Rezin və plastmas  

       məmulatların istehsalı 

50,3


0,4 

16,4


0,1

Manufacture of rubber  

and plastic products 

       Tikinti məmulatlarının  

       istehsalı 

43,3


0,3 

56,5


0,5

Manufacture of 

construction materials 

       Metallurgiya sənayesi 

51,0

0,4 


2,3

0,0


Metallurgy industry 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

551


20.12  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş daxili  

vəsaitlər (faktiki qiymətlərlə) 

Domestic investment directed to fixed capital by types of economic  

activity (by actual prices) 

...ardı...   

 

 

  

 

            ...continued... 

 

20132014

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə 

 

mln. manats 

share, in     

per cent 

mln. 

manats 

share, in     

per cent 

 

       Maşın və avadanlıqlardan          başqa hazır metal  

       məmulatlarının istehsalı 

366,2

2,8 


170,8

1,3


Manufacture of fabricated 

metal products, except 

machinery and equipment 

       Kompyuter və digər   

       elektron avadanlıqların  

       istehsalı 

2,7

0,0 


0,0

0,0


Manufacture of computer 

and other electronic 

equipment 

       Elektrik avadanlıqlarının  

       istehsalı 

9,7


0,1 

18,5


0,1

Manufacture of electrical 

equipment 

       Maşın və    

       avadanlıqların istehsalı

1,7


0,0 

0,1


0,0

Manufacture of machinery 

and equipment n.e.c. 

       Sair nəqliyyat   

       vasitələrinin istehsalı

68,2


0,5 

113,4


0,9

Manufacture of the other 

transport equipment 

       Mebel istehsalı 

27,5

0,2 


20,8

0,2


Manufacture of furniture 

       Maşın və avadanlıqların    

       quraşdırılması və təmiri 

24,1


0,2 

18,8


0,2

Repair and installation of 

machinery and equipment 

    Elektrik enerjisi, qaz və  

    buxar istehsalı,    

    bölüşdürülməsi və   

    təchizatı 

400,4

3,0 

347,9

2,7

Eiectricity, gas and  

steam production, 

distribution and supply 

       Elektrik enerjisinin   

       istehsalı, ötürülməsi və  

       bölüşdürülməsi 

340,9

2,6 


323,6

2,5


Eiectric power generation, 

transmission and  

distribution 

       Qazın istehsalı,  

       qazabənzər yanacağın  

       bölüşdürülməsi 

23,3

0,1 


3,5

0,0


Production of gas, 

distribution of gaseous  

fuels 

       Buxar ilə təchizat

36,2

0,3 


20,8

0,2


Steam supply 

    Su təchizatı; tullantıların  

    təmizlənməsi və emalı

985,9

7,5 

615,8

4,8

Water supply; waste 

treatment and disposal 

       Suyun təmizlənməsi     

       və bölüşdürülməsi 

896,9


6,8 

524,6


4,1

Water treatment and 

distribution 

       Çirkli suların yığılması   

       və emalı 

81,1


0,6 

85,4


0,7

Sewerage treatment 

       Tullantıların yığılması,  

       emalı və məhv edilməsi;   

       istehsalat tullantılarından  

       təkrar istifadə edilməsi

7,9


0,1 

5,8


0,0

Waste collection,  

treatment and disposal 

activities

-

, materials 

recovery

  Tikinti 

519,7

3,9 

1922,3

15,1

Construction 

  Ticarət; nəqliyyat  

  vasitələrinin təmiri

517,3

3,9 

586,6

4,6

Trade; repair of transport 

means 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

552


20.12  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş daxili  

vəsaitlər (faktiki qiymətlərlə) 

Domestic investment directed to fixed capital by types of economic  

activity (by actual prices) 

...ardı...   

 

 

  

 

             ...continued... 

 

20132014

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə 

 

mln. manats 

share, in     

per cent 

mln. 

manats 

share, in     

per cent 

 

  Nəqliyyat və anbar   

  təsərrüfatı

 

3105,923,6 

2127,4

16,7

Transportation and  

storage

    Nəqliyyat 

3095,6

23,5 


2119,2

16,7


Transport 

    


Yerüstü və boru kəməri  

       nəqliyyatının fəaliyyəti

672,3

5,1 


413,2

3,2


Land transport and 

pipelines 

          Dəmir yolu 

          nəqliyyatının fəaliyyəti 

5,9


0,0 

4,3


0,0

Raiiway 

          Avtovus, metro və taksi   

          nəqliyyatının fəaliyyəti

428,9


3,3 

357,2


2,8

Bus, undergraund           

and taxi 

          Yük avtomobil 

          nəqliyyatının fəaliyyəti 

23,6


0,2 

1,0


0,0

Freight transport              

by road  

       


Boru kəməri  

          nəqliyyatının fəaliyyəti

213,9

1,6 


50,7

0,4


Pipeline 

transportation 

       Su nəqliyyatının   

       fəaliyyəti

 

9,70,1 

142,6


1,1

Water transport 

       Hava nəqliyyatının     

       fəaliyyəti

 

281,92,1 

82,2


0,7

Air transport 

       Anbar təsərrüfatı və 

       yardımçı nəqliyyat 

       fəaliyyəti 

2131,7

16,2 


1481,2

11,7


Warehousing and     

support activities for 

transportation 

    Poçt və kuryer fəaliyyəti 

10,3

0,1 


8,2

0,0


Postal and courier 

activities 

  Turistlərin yerləşdirilməsi   

  və ictimai iaşə 

68,5

0,5 

120,5

1,0

Accommodation and    

food service activities 

    Turistlərin yerləşdirilməsi  

    obyektlərində xidmətlərin    

    göstərilməsi 

32,1

0,2 


26,5

0,2


Tourists accommodation 

service activities 

   


İçki və yeməklərin satışı   

    üzrə xidmətlərin   

    göstərilməsi

 

36,40,3 

94,0


0,8

Beverages and food    

service activities 

  İnformasiya və rabitə

200,7

1,5 

157,5

1,2

Information and 

communication 

    Rabitə 

181,9

1,4 


145,7

1,1


Communication 

  

Maliyyə və sığorta       fəaliyyəti

 

15,50,1 

19,6

0,2

Financial and insurance 

operations 

  

Daşınmaz əmlakla      əlaqədar əməliyyatlar

1206,0

9,2 

11,8

0,1

Real estate activities 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

553


20.12  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş daxili  

vəsaitlər (faktiki qiymətlərlə) 

Domestic investment directed to fixed capital by types of economic  

activity (by actual prices) 

...sonu   

 

 

  

 

                         ...end 

 

20132014

 

milyon manat 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


milyon 

manat 


xüsusi 

çəkisi, 


faizlə 

 

mln. 

manats 

share, in     

per cent 

mln. 

manats 

share, in     

per cent 

 

  Peşə, elmi və texniki    

  fəaliyyət

 

48,3

0,4 

31,6

0,3

Professional, scientific  

and technical activities

 

  İnzibati və yardımçı   

  xidmətlərin göstərilməsi

254,1

1,9 

293,2

2,3

Administrative and  

support service activities

 

  Dövlət idarəetməsi və   

  müdafiə; sosial təminat

1368,2

10,4 

1193,5

9,4

Public administration and 

defence; sociai security

 

  Təhsii

 

770,3

5,8 

506,7

4,0

Education

 

  Əhaliyə səhiyyə və sosial  

  xidmətlərin göstərilməsi

365,9

2,8 

323,7

2,5

Human health and social 

work activities

 

  İstirahət, əyləncə və   

  incəsənət sahəsində fəaliyyət

619,1

4,7 

1645,1

12,9

Arts, entertainment   

and recreation

 

  Digər sahələrdə  

  xidmətlərin göstərilməsi

53,6

0,4 

54,9

0,4

Other service activities

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

554


20.13  Əsas kapitala yönəldilmiş xarici vəsaitlərin ölkələr üzrə bölgüsü 

Division of foreign investment directed to fixed capital by  

foreign countries 

 

 2012

2013

2014

 

min manat 

 

xüsusi çəkisi, 

faizlə 


min 

manat 


 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


min 

manat 


 

xüsusi 


çəkisi, 

faizlə 


 

thsd. 

manats 

share,in 

per cent

thsd. 

manats 

share,in 

per cent

thsd. 

manats 

share,in 

per cent

 

Cəmi 

3258917,9


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə