Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə81/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   115

Cəmi

 

Total

o cümlədən:   including: 

Cəmi 

 

Total 

o cümlədən:  including: 

iri  


 

large 

kiçik 


 

small 

iri  


 

large 

kiçik 


 

small 

Cəmi 

1498

501

997  8591861,7

8200703,9

391157,8

Total 

    o cümlədən: 

 

including: 

  Binaların tikintisi 

855

250

605  4429458,9

4203312,2

226146,7

Construction of 

buildings 

    Təcrübə-tikinti 

 işləri 

203


48

155 


826338,8

767910,7


58428,1

   Experimental-   

   construction works 

    Yaşayış və qeyri-   

    yaşayış binalarının     

    tikintisi 

652

202


450  3603120,1

3435401,5

167718,6

   Constuction of   

   residential and  

   non-residential    

  buildings 

  Mülki təyinatlı   

  inşaat işləri 

227

139

88  1666535,2

1625809,7

40725,5

Costruction works 

of civil destination 

    Yollar və küçələrin   

    salınması,dəmir   

    yollarının tikintisi 

153

112


41  1368973,5

1345624,4

23349,1

Roads, streets     

and railways 

   Avtomobil   

   yolları, yollar və  

   küçələrin salınması

109

84

25 838614,2

818655,9


19958,3

   Motor roads,  

   streets and  

   roads 

   Dəmir yolları və   

   yeraltı dəmir   

   yollarının tikintisi

8

643452,0

43293,0


159,0

   Railways and 

   underground   

  railways 

   Körpü və   

   tunellərin tikintisi 

36

2214 

486907,3


483675,5

3231,8


   Bridges and  

   tunnels 

    Digər mülki tikinti 

    obyektlərinin 

    tikintisi 

39

17

22 90938,2

81873,3


9064,9

Construction  

of the other civil 

construction  

objects 

   Su qurğularının 

   tikintisi 

20

614 

16628,2


10631,5

5996,7


   Construction  

   of the water   

  installations 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

561


20.18 2014-cü 

ildə fəaliyyət göstərən iri və kiçik tikinti müəssisələrinin  

fəaliyyət növlərinə görə sayı və öz gücləri ilə yerinə yetirilmiş işin  

(xidmətin) həcmi 

Number of large and small enterprises by types of activity  

and volume of provided work (service) by own forces in 2014 

 

...ardı...   

 

 

  

 

             ...continued... 

 

Müəssisələrin sayı, vahid   

Number of enterprises, unit 

Yerinə yetirilmiş işin (xidmətin)  

həcmi, min manat 

Volume of carried out work 

(service), thsd. manats 

 

Cəmi  

Total 

o cümlədən:   including: 

Cəmi 

 

Total 

o cümlədən:       including: 

iri  


 

large 

kiçik 


 

small 

iri  


 

large 

kiçik 


 

small 

  İxtisaslaşdırılmış   

  tikinti işləri 

416

112

304  2495867,6 

2371582,0

124285,6

Specialized 

constuction works 

    Binaların  

    sökülməsi və   

    tikinti sahəsinin   

    hazırlanması 

28

1414 

603068,7


597294,6

5774,1


Wrecking of the 

buildings and 

construction site 

development 

       Binaların 

       sökülməsi 

14

410 

13296,0


8497,3

4798,7


Wrecking of the 

buildings 

       Kəşfiyyat 

       qazıntısı 

3

2157119,5


156566,1

553,4


Prospecting    

works 

    Elektrik və su        

    kəməri sistemlərinin  

    və sair mühəndis   

    avadanlıqlarının   

    quraşdırılması 

173

59

114  1103640,81070428,3

33212,5


Installation of the 

electric and water 

pipe systems and 

other engineering 

structure 

       Elektrik 

       quraşdırma 

       işləri 

65

24

41 379508,2

366726,8


12781,4

Electrical 

mounting 

works 

       Sanitar-texniki    

       işlər, istilik və  

       havanın kondisi- 

       yalandırılması   

       sistemlərinin   

       quraşdırılması 

29

722 

89716,9


84123,2

5593,7


Plumbing, 

installation  

of the air and 

heating system 

conditioning 

       Sair mühəndis 

       avadanlıqlarının 

       quraşdırılması 

79

28

51 634415,7

619578,3


14837,4

Installation of the  

other engineering 

structure 

    Bəzək və   

    tamamlayıcı işlər 

50

545

162546,4


109732,1

52814,3


Adorning and 

complection works 

       Xarratlıq və    

       dülgərlik işləri 

3

12

74142,5


34001,8

40140,7


Timbering and 

carpentry 

       Rəngləmə və    

       şüşə salma işləri 

4

131452,2


28391,7

3060,5


Window 

mounting 

       Sair bəzək və   

       tamamlayıcı  

       tikinti işləri 

37

3

3455200,0

47338,6


7861,4

Other adorning  

and compiection 

works 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

562


20.18 2014-cü 

ildə fəaliyyət göstərən iri və kiçik tikinti müəssisələrinin  

fəaliyyət növlərinə görə sayı və öz gücləri ilə yerinə yetirilmiş işin  

(xidmətin) həcmi 

Number of large and small enterprises by types of activity  

and volume of provided work (service) by own forces in 2014 

 

...sonu   

 

 

  

 

                          ...end 

 

Müəssisələrin sayı, vahid   

Number of enterprises, unit 

Yerinə yetirilmiş işin (xidmətin)  

həcmi, min manat 

Volume of carried out work 

(service), thsd. Manats 

 

Cəmi  

Total 

o cümlədən:   including: 

Cəmi 

 

Total 

o cümlədən: including: 

iri  


 

large 

kiçik 


 

small 

iri  


 

large 

kiçik 


 

small 

    İxtisaslaşdırılmış   

    tikinti işləri 

165


34

131 


626611,6

594127,0


32484,6

Specialized 

constuction works 

       Bina və tikililərin 

       örtüklərinin 

       quraşdırılması 

5

251387,9

50892,0


495,9

Roofing  

works 

       Digər qruplara   

       daxil edilməyən  

       ixtisaslaşdırılmış 

       tikinti isləri 

160


32

128 


575223,7

543235,0


31988,7

Specialized 

construction works 

not included in 

other groups 

 

20.19 Tikinti 

işlərinin yerinə yetirilməsinə çəkilən xərclərin maddələr üzrə  

strukturu (ümumi yekuna görə faizlə) 

Structure of expenditures for construction activities by items 

(as per cent to total) 

 

İllər Cəmi           

xərclər 


Material 

xərcləri 

Əməyin 

ödənilməsi xərcləri 

Əsas vəsaitlərin 

amortizasiyasına 

çəkilən xərclər 

Sosial 

təyinatlı ayırmalar 

Sair           

xərclər 

Years 

Total           

expenditures 

Material      

expenditures 

Expenditures  

for payment     

of wages 

Expenditures for 

amortizations on 

fixed assets 

Social     

types of 

allocations 

Other   

expenditures 

2005 

100,0 


67,4 

11,2 


2,0 

2,1 


17,3 

2010 

100,0 


58,7 

7,2 


5,0 

2,0 


27,1 

2011 

100,0 


52,6 

7,2 


2,9 

1,5 


35,8 

2012 

100,0 


62,3 

7,3 


3,3 

1,5 


25,6 

2013 

100,0 


58,7 

8,0 


2,9 

1,6 


28,8 

2014

*)

 

100,0 


60,4 

8,4 


2,3 

1,8 


27,1 

 

*)  İlkin məlumatlara əsasən  *)  Based on primary data

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

563


20.20 2014-cü 

ildə fəaliyyət göstərən tikinti müəssisələrinin 

şəhər və rayonlar üzrə əsas göstəriciləri 

(bütün maliyyə mənbələri hesabına) Main indicators of construction organizations by towns and regions  

in 2014 (at the expense of all financial resources) 

 

Şəhər və rayonlar 

Tikinti  

müəssisələrinin 

sayı, vahid 

 

Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti  

işlərinin həcmi,        

min manat 

 

Məşğul olan  işçilərin orta  

siyahı sayı,            

nəfər 

Towns 

and regions 

Number of 

construction 

enterprises, unit 

Volume of contruction 

works realized 

by own force,          

thsd. manats 

Number of      

employees,            

person 

Naxçıvan MR 

42 

653311,9 12226 

Nakhchivan AR 

Bakı 


889 

6929476,9 

70032 

Baku 

Şirvan 


25 

44851,7 


557 

Shirvan 

Gəncə 


27 

13323,2 


407 

Ganja 

Mingəçevir 

21 

25204,2 


222 

Mingechevir 

Sumqayıt 

53 

51250,4 


1052 

Sumgait 

Naftalan 

1332,9 


98 

Naftalan 

Abşeron 


40 

351553,6 

2315 

Absheron 

Ağcabədi 

10 

13440,6 


511 

Agjabedi 

Ağdam 


10 

22480,8 


133 

Agdam 

Ağdaş 


1226,3 


99 

Agdash 

Ağstafa 


10269,7 


185 

Agstafa 

Ağsu 


2722,4 


123 

Agsu 

Astara 


861,1 


68 

Astara 

Balakən 


2222,9 


143 

Balaken 

Beyləqan 

6307,7 


98 

Beylagan 

Bərdə 


33257,8 


597 

Barda 

Biləsuvar 

2333,8 


130 

Bilasuvar 

Cəbrayıl 

12731,3 


83 

Jabrail 

Cəlilabad 

1287,3 


81 

Jalilabad 

Daşkəsən 

1136,3 


56 

Dashkesen 

Füzuli 


3512,4 


133 

Fizuli 

Gədəbəy 


519,7 


74 

Gedabey 

Goranboy 

55985,4 


1766 

Goranboy 

Göyçay 


23 

18018,5 


287 

Goychay 

Göygöl 


14453,2 


129 

Goygol 

Hacıqabul 

2895,3 


96 

Hajigabul 

Xaçmaz 


3703,0 


154 

Khachmaz 

Xocalı 


8687,9 


86 

Khojaly 

Xocavənd 

385,8 


49 

Khojavend 

Xızı 


662,0 


78 

Khyzy 

İmişli 


19273,0 


138 

Imishly 

İsmayıllı 

16 

27240,9 


360 

Ismayilly 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

564


20.20 2014-cü 

ildə fəaliyyət göstərən tikinti müəssisələrinin 

şəhər və rayonlar üzrə əsas göstəriciləri 

(bütün maliyyə mənbələri hesabına) Main indicators of construction organizations by towns and regions  

in 2014 (at the expense of all financial resources)

 

...ardı   

 

 

  

 

                ...continued 

Şəhər və 

rayonlar 

Tikinti  

müəssisələrinin 

sayı, vahid 

 

Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti  

işlərinin həcmi,        

min manat 

 

Məşğul olan  işçilərin orta  

siyahı sayı,           

nəfər 

Towns 

and regions 

Number of 

construction 

enterprises, unit 

Volume of contruction 

works realized 

by own force,          

thsd. manats 

Number of      

employees,           

person 

Kəlbəcər 

4844,3 


151 

Kelbajar 

Kürdəmlr 

11169,4 


157 

Kurdamir 

Qax 


14 

6207,2 


129 

Gakh 

Qazax 


2412,4 


120 

Gazakh 

Qəbələ 


15546,0 


175 

Gabala 

Qobustan 

2785,3 


112 

Gobustan 

Quba 


10574,5 


220 

Guba 

Qubadlı 


9955,6 


109 

Gubadly 

Qusar 


10 

1671,7 


104 

Gusar 

Laçın 


729,9 


64 

Lachin 

Lerik 


732,8 


58 

Lerik 

Lənkəran 

22 

24831,3 


347 

Lankaran 

Masallı 


1703,2 


100 

Masally 

Neftçala 

3090,4 


109 

Neftchala 

Oğuz 


1993,6 


13 

Oguz 

Saatlı 


7129,1 


136 

Saatly 

Sabirabad 

21 

37277,9 


697 

Sabirabad 

Salyan 


2356,6 


132 

Salyan 

Samux 


890,6 


83 

Samukh 

Siyəzən 


4006,3 


284 

Siyazan 

Şabran 


2087,3 


112 

Shabran 

Şamaxı 


1620,2 


90 

Shamakhy 

Şəki 


14 

39444,6 


611 

Sheki 

Şəmkir 


17 

7882,2 


152 

Shamkir 

Şuşa 


1424,2 


102 

Shusha 

Tərtər 


10570,0 


309 

Terter 

Tovuz 


11180,4 


295 

Tovuz 

Ucar 


12 

5277,8 


273 

Ujar 

Yardımlı 

3003,9 


98 

Yardymly 

Yevlax 


10 

11613,8 


175 

Yevlakh 

Zaqatala 

6465,4 


259 

Zagatala 

Zəngilan 

2697,4 


69 

Zangilan 

Zərdab 


16 

2766,5 


130 

Zardab 

 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

567


21 Mənzil və sosial-mədəni obyektlərin tikintisi  

Construction of dwellings and social and cultural buildings 

 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

21.1


 

Mənzil tikintisinə yönəldilmiş investisiyaların mülkiyyət növləri üzrə bölgüsü

 

Investments directed to construction of dwellings by types of property

568


 

21.2


 

 

Mülkiyyət növləri üzrə istifadəyə verilmiş yaşayış evləri Dwelling houses submitted into use by property types   568

 

21.3 

Kənd yerlərində yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi  Dwelling houses submitted into use in rural localities

569


 

21.4


 

Tikilmiş mənzillərin sayı və yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi  Number of dwellings and residental buildings submitted into use

569


 

21.5


 

Mülkiyyət növləri üzrə mənzillərin sayı  Number of dwellings by types of property

570


 

21.6


 

Tikilmiş mənzillərin orta ölçüsü  Average floorarea of constructed dwellings

 

570 

21.7


 

Şəhər və rayonlar üzrə yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi  Residental houses submitted into use by towns and regions

571


 

21.8


 

 

Sosial-mədəni obyektlərin istifadəyə verilməsi  Construction of social-cultural objects    

 

 

573 

 
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə