Rəsmi nəşr Official publication


Yük  daşınmalarından əldə olunan gəlir,  min manatYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə86/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   115

 Yük 

daşınmalarından əldə olunan gəlir,  min manat 

Income from freight transportation, thsd. manat

Cəmi 

191701

322276

381729 

443165

476360

531003 

Total 

o cümlədən:   of which: 

dəmir yolu 

122379

131635


153645 

183221


189675

204807 


railway 

dəniz 50594

75778

80485 


87548

81534


86170 

sea 

avtomobil 18728

114863

147599 


172396

205151


240026 

road 

 

Sərnişin daşınmalarından əldə olunan gəlir, min manat 

Income from passengers transportation, thsd. manat

Cəmi 

22807

61542

82954 

91954

106452

120365 

Total 

o cümlədən:   of which: 

dəmir yolu 

1881

1651


2310 

2646


3008

2721 


railway 

dəniz 685

1158

4173 


1520

1259


1051 

sea 

avtomobil 20241

58733

76471 


87788

102185


116593 

road 

 

  

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

595


23 

İnformasiya və rabitə xidmətləri  

Information and communication services 

 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

23.1 


İnformasiya və rabitə xidmətiərinin həcmi 

Volume of information and communication services 596 

23.2 


Poçt xidmətləri  

Post services 

597 


23.3 

Telefon rabitəsi  Telephone communication 

598 


23.4 Radio-televiziya 

xidmətləri  Radio-television services 599 

23.5 


Şəhər və rayonlar üzrə hər yüz ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı  

Number of telephone sets per 100 families by towns and regions 600 

23.6 


Əsas infrastruktur göstəriciləri  

Main infrastructure indicators 602 

23.7 Ev 


təsərrüfatlarında İKT sistemlərinin mövcudluğu və onlardan istifadə olunması 

Availability and access to ICT systems in householdsand 603 

23.8 Müəssisələrdə İKT sistemlərinin mövcudluğu və onlardan istifadə olunması Availability and access to ICT systems at enterprises 604 

23.9 


İKT sektoru və İKT məhsullarının ticarəti üzrə əsas göstəricilər  

Main indicators on ICT sector and ICT market 605 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

596


23.1 

İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi,

 

faktiki qiymətlərlə, min manat

 

Volume of information and communication services,

 

current prices, thsd.manats 

 

 2005

2010

2011 

2012

2013

2014  

Cəmi 

480812 1179641 1272931  1439714 1528062 1623550

Total 

Rabitə xidmətiəri 

443168 1087780 1139401  1283358 1341800 1389262

Communication services 

sənədli elektrik rabitəsi 

267

636


897 

610


611

544


telegraph communication 

şəhərlərarası telefon 

rabitəsi 

108774 170407 201065  231194 195769 152478trunk telephone 

şəhər-kənd telefon 

rabitəsi 

22658


53044

53659 


54890

56823


62015

urban and rural telephone 

mobil telefon rabitəsi 

295518 785413 783975  872828 908262 915249

mobile telephone 

internet (genişzolaqlı 

daxil olmaqla) 

8636


42322

61796 


86326

98431 110884internet (including broad- 

band services) 

DATA xidməti 

1419

8482


10471 

11687


17018

18308


DATA services 

digər xidmətlər 

5896

27476


27538 

25823


64886 129784

other services 

İnformasiya xidmətləri

37644

91861 133530  156356 186262 234288

Services on information 

nəşriyyat fəaliyyəti 

14257

15958


16496 

18448


21696

29164


activites on publishing 

proqramların tərtib 

edilməsi, radio və 

televerilişlərin 

translyasiya edilməsi 

8074


27530

33839 


44621

56041


60497

programing broadcast of 

radio and TV programs 

proqram təminatının 

işlənməsi, bu sahədə 

məsləhətlər 

9856

19238


34529 

35275


47722

69497


working out of software 

and advices in this field 

digər xidmətlər 

5457

29135


48666 

58012


60803

75130


other services 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

597


23.2 Poçt 

xidmətləri  

Post services 

 

2005 2010 

2011 

2012

2013

2014

Poçt xidmətlərinin həcmi 

(faktiki qiymətlərlə), min 

manat 

9871  21543  25409  31225 31639 34100

Volume of postal services 

(at current prices), thsd. 

manats 

Poçt şöbələrinin sayı, vahid

1371 

1596 

1561 

1606

1610

1616

Number of post offices, 

unit 

şəhər yerlərində 

319 

363 


364 

379


382

380


in urban location 

kənd yerlərində 

1052 

1233 


1197 

1227


1228

1236


in rural location 

Poçtalyon və kuryerlərin sayı, 

nəfər 

1114 

1342 

1380

1398

1360

1171

Number of postmen and 

courier, persons 

şəhər yerlərində 

741 

955 


943

964


944

758


in urban location 

kənd yerlərində 

373 

387 


437

434


416

413


in rural location 

Göndərilmişdir: 

qəzet və jurnallar,  

milyon ədəd 

17,3 


5,3 

5,4 


4,9

4,1


2,7

Sending off: 

newspapers and magazines, 

million units 

məktublar, milyon ədəd 

6,4 

7,1 


6,9 

5,4


5,5

6,1


letters, million units 

bağlamalar, min ədəd 

65,0  162,0  157,5  135,0

135,4


117,1

parcels, thousand units 

pul baratları və pensiya 

ödənişləri, milyon ödəmə 

1,7 


1,2 

1,2 


1,4

1,6


1,8

money order and 

pencionary payments

million payment 

teleqramlar, milyon ədəd 

0,2 

0,2 


0,2 

0,2


0,2

0,2


telegrams, million unit 

Hava nəqliyyatı ilə poçt 

göndərilmisdir. min ton

0,2 

0.2 

0,3 

0,3

0,4

0,3

Delivery by air transport, 

thousand tonnes 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

598


23.3  

Telefon rabitəsi

 

Telephone communication

 

 

 

20052010

2011

2012

2013

2014  

ATS-lərin sayı, ədəd 1190

1394

1429

1555

1613

1634 Number of ATS, units 

koordinat sistemli 

670

4

--

-

-coordinate automatic 

exchange 

elektron sistemli 

520

1390


1429

1555


1613

1634


electronic exchange 

addım-axtarıcı sistemli 

-

-

--

-

-step by step exchange 

ATS-lərin ümumi tutumu, 

min nömrə 

1258,8 1667,3 1727,8 1779,5 1815,6 1894,3General capacity of ATS, 

thsd. numbers 

koordinat sistemli 

435,0

39,0


-

-

--

coordinate automatic 

exchange 

elektron sistemli 

823,8 1628,3 1727,8 1779,5 1815,6 1894,3

electronic exchange 

addım-axtarıcı sistemli 

-

-

--

-

-step by step exchange 

Telefon aparatlarının sayı 

(ümumi istifadədə olan 

telefon şəbəkəsinə birləş- 

dirilmiş bütün aparatlar  

daxil olmaqla), min nömrə  1200,8 1484.3 1523,1 1516,6 1536,8 1551,5Number of telephone lines 

(including all telephone sets 

connected to telephone net- 

workof common use), thsd. 

lines 

Əsas telefon aparatlarının 

sayı, min nömrə 

1094,2 1439,6 1466,1 1456,6 1470,4 1485,3

Main telephone sets, thsd. 

numbers 

şəhər yerlərində 

904,1 1150,1 1171,8 1165,0 1172,6 1186,1

in urban locations 

kənd yerlərində 

190,1

289,5


294,3

291,6


297,8

299,2


in rural locations 

Mənzillərdə olan telefon 

aparatları, min nömrə 

1002,5 1289,6 1317,4 1331,3 1346,1 1372,6Number of telephone sets in 

dwellings, thsd. numbers 

şəhər yerlərində 

818,2 1014,2 1033,1 1047,7 1058,8 1083,2

in urban locations 

kənd yerlərində 

184,3

275,4


284,3

283,6


287,3

289,4


in rural locations 

 

Mobil telefon 

nömrələrinin sayı, min 

nömrə 

2242,0 8938,7 9396,5 9634,6 9720,6 10101,9

Mobile telephone numbers, 

thsd. numbers 

Əhalinin hər 100 nəfərinə 

telefon aparatları, ədəd 

13

1617

17

1717

Telephone sets per 100 

population, units 

Hər 100 ailəyə düşən 

telefon aparatları, ədəd 

55

6767

67

6869

Telephone sets per 100 

families, unit 

şəhər yerlərində 

84

95

9696

97

97in urban locations 

kənd yerlərində 

23

32

3231

32

32in rural locations 

Əhalinin hər 1000 nəfərinə 

düşən mobil telefon 

nömrələri, nömrə 

264

987


1038

1050


1046

1059


Mobile telephones per 1000 

of populatiorı, number 

Şəhərlərarası telefon 

danışıqlarının sayı, milyon 

danışıq 


185,8

159,5


131,4

108,2


104,2

101,2


Number of trunk calls, 

million calls 

respublikadaxili 

149,6

131,1


106,2

89,5


90,4

90,1


local calls 

beynəlxalq 

36,2

28,4


25,2

18,7


13,8

11,1


international calls 

 

İnternet qoşulmaların sayı, qoşulma 

76551 290025 323553 440100 660110 710400Number of internet connec- 

tions, connection 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

599


23.4  

Radio-televiziya xidmətləri  

Radio-television services 

 

 2005

2010

2011 

2012

2013

2014

 

Radio-televiziya stansiyalarının sayı, 

vahid 

356

305

303 

304

322

300

Number of radio - tele- 

vision stations, units 

1 kVt və daha çox gücü 

olan 

59

7272 

68

9775

with capacity of 1 kVt 

and over 

1 kVt- dan az gücü olan 

297

233


231 

236


225

225


with capacity iess 

than 1kVt 

Televiziya vericiləri, ədəd 

484

445


346 

425


479

511


Television transmitter, 

unit 

Radio vericiləri, ədəd 

86

119


112 

124


122

125


Radio transmitter, unit 

Televiziya kanallarının 

sayı, vahid 

23

23

25 

25

25

25

Number of televizion 

channel, unit 

peyk qəbullu 

11

10

11 10

11

12sateilite system 

Radio kanallarının sayı, 

vahid 

17

14

15 

15

17

17

Number of radio chan- 

nel, units 

pevk qəbullu 

12

11

10 10

10

12satellite svstem 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

600


23.5 

Şəhər və rayonlar üzrə hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının  

sayı (ədəd) 

Number of telephone sets per 100 families by towns and regions

 

(unit) 

 

Şəhər və 

rayonlar 

2010

2011 

2012

2013

2014

Towns and 

regions 

Respublika üzrə, cəmi 

67

67 

67

68

69

Total on Republic 

o cümlədən: 

 

including: 

Naxçıvan MR 

55

55 


55

56

60Nakhchivan AR 

Bakı 


122

122 


122

122


124

Baku 

Şirvan 


58

57 


56

55

55Shirvan 

Gəncə 


86

92 


93

92

91Ganja 

Mingəçevir 

91

91 


89

88

88Mingechevir 

Sumqayıt 

77

81 


83

81

81Sumgait 

Abşeron 


108

116 


121

123


125

Absheron 

Ağcabədi 

55

55 


54

53

50Agjabedi 

Ağdaş 


27

26 


26

25

25Agdash 

Ağstafa 


36

37 


37

39

39Agstafa 

Ağsu 


36

40 


40

38

37Agsu 

Astara 


40

40 


40

41

42Astara 

Balakən 


31

31 


31

31

32Balaken 

Beyləqan 

59

58 


57

57

55Beylagan 

Bərdə 


50

49 


49

49

49Barda 

Biləsuvar 

35

34 


33

33

33Biiasuvar 

Cəlilabad 

32

32 


31

30

30Jalilabad 

Daşkəsən 

41

43 


41

41

40Dashkesen 

Gədəbəy 


31

31 


31

31

30Gedabey 

Goranboy 

65

66 


66

67

68Goranboy 

Göyçay 


42

40 


44

42

42Goychay 

Göygöl 


58

59 


57

57

57Goygol 

Hacıqabul 

38

39 


39

40

41Hajigabul 

Xaçmaz 


35

34 


34

34

34Khachmaz 

Xızı 


50

49 


50

48

47Khyzy 

İmişli 


46

44 


45

45

44Imishly 

İsmayıllı 

69

69 


68

66

64Ismayilly 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

601


23.5 

Şəhər və rayonlar üzrə hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının  

sayı (ədəd) 

Number of telephone sets per 100 families by towns and regions

 

(unit) 

...ardı   

 

  

 

  

           …continued Şəhər və 

rayonlar 

2010

2011 

2012

2013

2014

Towns and 

regions 

Kürdəmir 

30

30 


28

28

26Kurdamir 

Qax 


82

82 


84

84

85Gakh 

Qazax 


70

71 


71

71

70Gazakh 

Qəbələ 


54

53 


52

51

50Gabala 

Qobustan 

35

36 


36

35

33Gobustan 

Quba 


50

51 


49

49

48Guba 

Qusar 


39

43 


47

46

46Gusar 

Lerlk 


51

51 


50

49

48Lerik 

Lənkəran 

72

72 


71

70

69Lankaran 

Masallı 


71

67 


64

63

62Masally 

Neftçala 

45

45 


47

48

48Neftchala 

Oğuz 


63

70 


65

64

64Oghuz 

Saatlı 


29

26 


25

25

25Saatly 

Sabirabad 

28

27 


27

26

26Sabirabad 

Salyan 


29

23 


23

21

21Salyan 

Samux 


62

63 


64

64

65Samukh 

Siyəzən 


62

63 


62

62

61Siyazan 

Şabran 


35

34 


35

34

34Shabran 

Şamaxı 


64

64 


63

62

60Shamakhy 

Şəki 


62

62 


61

62

62Sheki 

Şəmkir 


41

40 


40

39

37Shamkir 

Tərtər 


24

25 


25

28

30Terter 

Tovuz 


47

47 


47

46

46Tovuz 

Ucar 


32

33 


32

28

28Ujar 

Yardımlı 

47

47 


47

47

47Yardymly 

Yevlax 


65

64 


66

65

65Yevlakh 

Zaqatala 

72

72 


70

71

71Zagatala 

Zərdab 


41

42 


41

41

41Zardab Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə