Rəsmi nəşr Official publication


Statistical yearbook of Azerbaijan  602 23.6Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə87/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   115

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

602


23.6 

Əsas infrastruktur göstəriciləri  

Main infrastructure indicators 

 

Göstəricilərin adı 

2009

2010

2011 

2012

2013

2014

Name of 

indicators 

Əhalinin hər 100 

nəfərinə düşən əsas 

telefon aparatlarının 

sayı, ədəd 

16

1616 

16

1616

Fixed telephone sets 

per 100 inhabitans, 

unit 

Əhalinin hər 100 

nəfərinə düşən mobil 

telefon abunəçilərinin 

sayı, abunəçi 

87

99104 

105


105

107


Mobile cellular 

subscribers per 100 

inhabitants, 

subscribers 

Əhalinin hər 100 

nəfərinə düşən 

kompyuterlərin sayı, 

ədəd 

5,7


9,4

12,3 


16,0

19,5


23,0

Computers per 100 

inhabitant, units 

Əhalinin hər 100 

nəfərinə düşən 

internet 

istifadəçilərinin sayı, 

nəfər 


27

46

65 70

73

75İnternet users per 100 

inhabitants, person 

Əhalinin hər 100 

nəfərinə düşən 

genişzolaqlı internet 

istifadəçilərinin sayı, 

nəfər 


11

15

30 50

55

65Broadband internet 

subscribers per 100 

inhabitants, person 

Hər nəfərə 

beynəlxalq internet 

kanallarının həcmi, 

kbit/s 

1,7


4,6

10,1 


22,4

26,9


35,1

International internet 

band per inhabtant, 

kbit/s 

Mobil rabitə ilə əhatə 

olunmuş ərazidə 

yaşayan əhalinin ölkə 

əhalisində xüsusi 

çəkisi, faizlə 

99,6

99,8


99,8 

99,8


99,8

99,8


Share of population 

living in areas 

covered by mobile 

cellular telephony, 

per cent 

Ay ərzində 

internetdən 20 saatlıq 

istifadə üçün orta 

tarif, manat 

2,0


1,9

1,5 


1,4

1,3


1,3

Intemet access tariff 

(20 hours per month), 

manat 

İnternetdən istifadə 

tarifinin hər nəfərə 

düşən orta aylıq 

ümumi milli gəlirə 

nisbəti, faizlə 

0,7

0,6


0,3 

0,3


0,3

0,2


Internet access tariff 

per capita income 

(monthly), in 

percentage 

Ay ərzində 100 

dəqiqə mobil rabitə 

ilə danışıq üçün orta 

tarif, manat 

8,0


7,7

7,4 


7,1

7,0


6,9

Average mobile 

cellular tariff (100 

minutes of use 

permonth), manat 

Mobil danışıq 

tarifinin hər nəfərə 

düşən orta aylıq 

ümumi milli gəlirə 

nisbəti, faizlə 

2,3

2,0


1,7 

1,5


1,4

1,4


Ratio of mobile 

cellular tariff to per 

capita income 

(monthly), in 

percentage 

İKT-nin inkişaf 

indeksi 

3,63


4,89

5,95 


6,78

7,31


7,62

ICT development 

index 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

603


23.7 Ev 

təsərrüfatlarında İKT sistemlərinin mövcudluğu və onlardan  

istifadə olunması 

Availability and access to ICT systems in householdsand 

 

Göstəricilərin 

adı

 

2009

 

2010

 

2011

2012

2013

2014

Name of  

indicators

 

Kompyuteri olan ev 

təsərrüfatlarının ölkə üzrə 

bütün ev təsərrüfatlarında 

payı, faizlə

 

18,2 

30,3


 

38,0


47,7

53,2


58,3

Share of households 

having computers, per 

cent

Kompyuterdən istifadə 

etmiş əhalinin ölkə üzrə 

bütün əhalinin sayında 

xüsusi çəkisi, faizlə

 

30,8 

38,0


 

48,0


56,0

62,0


67,8

Proportion of 

individuals using 

computers, per cent

 

Evdə internetə çıxışı olmuş ev təsərrüfatlarının ölkə 

üzrə bütün ev 

təsərrüfatlarında payı, 

faizlə


 

33,3


 

45,1


 

53,7


64,4

71,6


75,2

Proportion of 

households having 

Internet acess at home, 

per cent

 

İnternet istifadəçilərinin internetdən istifadə 

məqsədlərinə görə bölgüsü 

(son 3 ay ərzində), faizlə

100,0


 

100,0


 

100,0


100,0

100,0


100,0

Distribution of Internet 

users by purposes of use 

(during last 3 months), 

per cent

 

informasiya axtarmaq49,9

 

33,6 

29,9


29,6

29,1


29,0

searching information

 

əlaqə yaratmaq 

26,0


 

31,6


 

29,6


29,7

29,8


29,7

communication

 

təlim və təhsil 

4,1


 

5,8


 

7,8


7,0

7,3


6,9

education and learning 

activities

 

oyun, şəkil yükləmək və ya musiqiyə qulaq 

asmaq


 

9,7


 

19,4


 

22,6


20,3

19,6


18,7

downloading games, 

images or listening to 

music

 

əmtəə və xidmətlərin sifarişi və ya satışı

1,9


 

1,2


 

1,4


1,4

1,4


1,4

ordering or selling 

goods or services

 

hakimiyyət orqanları ilə əlaqə (informasiyanın 

əldə edilməsi, sənədlərin 

yüklənməsi və 

göndərilməsi)

 

8,3


 

8,4


 

8,7


12,0

12,8


14,3

dealing with public au- 

thorities (obtaining and 

sending inormation,

 

downloading documents)

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

604


23.8 Müəssisələrdə İKT sistemlərinin mövcudluğu və onlardan  

istifadə olunması*

 

Availability and access to ICT systems at enterprises* Göstəricilərin adı 

2009 

2010 

2011 

2012

2013

2014

Name of indicators 

Kompyuterdən istifadə etmiş 

müəssisələrin ölkədə fəaliyyət 

göstərən bütün müəssisələrdə 

xüsusi çəkisi, faizlə 

24,2 


47,3 

56,3 


57,1

57,8


58,6

Proportion of enterprises 

 using computers, per 

cent 

Kompyuterdən istifadə etmiş 

işçilərin fəaliyyət göstərən 

bütün müəssisələrdə işləyən 

işçilərin siyahı sayına nisbəti, 

faizlə 


14,5 

15,8 


17,7 

18,5


21,6

23,2


Proportion of empioyees 

using computers, per cent 

İnternetdən istifadə etmiş 

müəssisələrin fəaliyyət 

göstərən müəssisələrdə xüsusi 

çəkisi, faizlə 

13,8 


27,9 

35,6 


40,9

42,2


45,7

Proportion of enterprises 

using Internet, per cent 

İnternetdən istifadə etmiş 

işçilərin fəaliyyət göstərən 

bütün müəssisələrdə işləyən 

işçilərin siyahı sayına nisbəti, 

faizlə 


5,0 

7,1 


10,3 

10,9


14,4

16,5


Proportion of employees 

using Internet, per cent 

Veb səhifəsi (Web Page, Web 

Site) olan müəssisələrin 

fəaliyyət göstərən 

müəssisələrdə xüsusi çəkisi, 

faizlə 


2,2 

4,9 


9,0 

9,2


9,3

10,4


Proportion of enterprises 

having Web Page (Web 

site), per cent 

İstifadə etdiyi İKT 

şəbəkələrinə görə 

müəssisələrin bölgüsü, 

yekuna nisbətən, faizlə 

100,0 


100,0 

100,0 


100,0

100,0


100,0

Distritubiton of 

enterprises by ICT 

networks used, as per 

cent to total 

kabelsiz LAN 

23,8 

24,1 


23,8 

22,7


22,3

26,1


cableless LAN 

kabel əsaslı LAN 

39,0 

41,5 


44,9 

47,7


48,6

46,0


cable based LAN 

daxili şəbəkə (intranet) 

34,6 

32,4 


29,6 

27,9


27,4

22,4


intranet 

xarici şəbəkə (ekstranet) 

2,6 

2,0 


1,8 

1,7


1,7

5,5


extranet 

İnternetə qoşulma 

növünə görə 

müəssisələrin bölgüsü, 

yekuna nisbətən, faizlə

100,0 


100,0 

100,0 


100,0

100,0


100,0

Distribution of 

enterprises by types of 

lntemet access, as per 

cent to total 

modem (dlal-up) 

59,5 

50,7 


44,9 

27,8


24,4

20,1


modem (dial-up) 

DSL>2Mb/saniyə 

9,8 

12,3 


20,3 

28,1


29,6

35,3


DSL>2Mb/second 

DSL<2Mb/saniyə 

14,2 

23,0 


15,2 

25,3


26,0

24,9


DSL<2Mb/second 

İSDN 


4,3 

3,4 


3,7 

3,2


3,0

2,8


ISDN 

digər sabit əlaqə 

(ayrılmış xətlə və s.) 

8,6 


6,0 

9,8 


9,3

10,3


9,3

other constant connection 

(with dedicated line etc.) 

simsiz 


3,6 

4,5 


6,1 

6,3


6,8

7,6


wireless 

İnternet vasitəsilə sifariş 

vermiş müəssisələrin 

xüsusi çəkisi, faizlə 

3,1 

3,5 


5,4 

5,9


6,1

6,0


Proportion of businesses 

re- ceiving orders over 

the internet, per cent 

 

* İşçilərin sayı 5 nəfərdən az olan ticarət müəssisələri və kənd təsərrüfatı müəssisələri istisna olmaqla  * Excluding trade and agricultural enterprises less than 5 employees 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

605


23.9 

İKT sektoru və İKT məhsullarının ticarəti üzrə əsas göstəricilər  

Main indicators on ICT sector and ICT market 

 

Göstəricilərin adı 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Name of indicators 

İKT sektorunda məhsul 

(xidmətlər) buraxılışı, 

milyon manat 

1033,1 1146,2 1236,4 1420,2 1528,0 1577,5

Output in İCT sector, 

million manats 

rabitə sektoru 

970,9 1065,4 1114,9 1289,2 1341,6 1381,3

communication sector 

İKT sektorunda 

yaradılmış əlavə dəyərin 

həcmi, milyon manat 

686,8

715,8


786,7

861,8


949,0

963,3


Value added in ICT sector, 

million manats 

rabitə sektoru 

654,7

669,7


714,6

783,5


839,4

855,5


communication sector 

İKT sektorunda 

yaradılmış əlavə dəyərin 

ÜDM-də xüsusi çəkisi, 

faizlə 

2,0


1,7

1,5


1,6

1,6


1,6

Share of value added gen- 

erating in ICT sector in 

GDP, per cent 

rabitə sektoru 

1,9

1,6


1,3

1,5


1,4

1,5


communication sector 

İKT müəssisələri 

tərəfindən əsas kapitala 

yönəldilmiş 

investisiyalar, milyon 

manat 


129,8

204,0


301,4

322,0


192,4

147,2


Investments directed to 

fixed capital by ICT 

enerprises, million manats 

İKT məhsullarının 

idxalı, milyon manat 

270,0


180,2

262,6


249,2

203,8


214,4

Import of lCT commodities, 

million manats 

telekommunikasiya 

avadanlıqları 

152,9


92,7

136,3


116,3

112,1


92,5

Telecommunicaton 

equipments 

kompyuter və periferiya 

avadanlıqları 

55,4


52,3

73,6


66,5

50,8


74,6

computer and comuter 

equipments 

elektron avadanlıqlar 

16,2

15,0


23,9

19,7


18,5

19,6


electronic equipments 

digər İKT məhsulları 

45,5

20,2


28,8

46,7


22,4

27,7


other İCT goods 

İdxal olunmuş İKT 

məhsullarının ölkəyə 

idxal olunmuş bütün növ 

məhsulların dəyərində 

xüsusi çəkisi, faizlə 

5,5

3,5


2,7

3,3


2,4

3,0


Share of imported ICT  

goods in total imorts, per 

cent 

İKT sektorunda çalışan 

işçilərin siyahı sayı, min 

nəfər 


18,0

18,3


18,5

19,0


19,3

19,9


The list number of emioyees 

involved in ICT sector, 

thousand persons 

İKT sektorunda çalışan 

işçilərin iqtisadiyyatın 

bütün sahələri üzrə 

muzdlu işçilərin siyahı 

sayına nisbəti, faizlə 

1,3

1,3


1,3

1,4


1,3

1,3


share of employes involved 

in ICT sectorin total 

number of empioyees 

engaged in ali branches of 

economy, percent 

 

  

Statistical yearbook of Azerbaijan 

606


 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

609


24 Xarici 

ticarət 

Foreign trade

 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

24.1 Xarici 

ticarət dövriyyəsi (mlyn. ABŞ dolları) 

Foreign trade turnover (mln. US dollars) 610 

24.2


 

Xarici ticarət dövriyyəsi (faizlə)  Foreign trade turnover (per cent)

611 


24.3

 

2014-cü ildə ölkələr üzrə xarici ticarət əlaqələri  Foreign trade relations by countries in 2014

612 


24.4

 

2014-cü ildə Azərbaycanın idxalında əsas tərəfdaşların xüsusi çəkisi  Share of main trade partners in import of Azerbaijan in 2014

617 


24.5

 

2014-cü ildə Azərbaycanın ixracında əsas tərəfdaşların xüsusi çəkisi  Share of main trade partners in export of Azerbaijan in 2014

618 


24.6

 

2014-cü ildə ölkə qrupları və qitələr üzrə idxal və ixrac  Import and export by the countries and continents in 2014

619 


24.7

 

2014-cü ildə idxal və ixracın əmtəə qrupları üzrə strukturu  Structure of import and export in 2014

620 


24.8

 

2014-cü ildə mühüm növ məhsulların idxalı  Import of main types of commodities in 2014

622 


24.9

 

2014-cü ildə mühüm növ məhsulların ixracı  Export of main types of commodities in 2014

625 


24.10

 

2014-cü  ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  Import of main types of commodities in 2014 (by countries)

626 


24.11

 

2014-cü ildə mühüm növ məhsulların ixracı (ölkələr üzrə)  Export of main types of commodities in 2014 (by countries)

648 


 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

610


24.1 Xarici 

ticarət dövriyyəsi (mlyn. ABŞ dolları) 

Foreign trade turnover (mln. US dollars) 

 

İllər 


Years 

 

 Dövriyyə 

Turnover 

İdxal


Imports

İxrac 


Exports 

Saldo 


Balance 

mlyn. ABŞ dolları 

mln.US dollars 

2006 


 

 

11638,9 5266,7

6372,2 


1105,5 

2007 


 

 

11771,7 5713,5

6058,2 


344,7 

2008 


 

 

54926,0 7170,0

47756,0 


40586,0 

2009 


 

 

 20824,5 

6123,1


 

14701,4 


 

8578,3 


2010 

Statistika 

məlumatı

1)

 Data of 

Statistics

1)

 

 33160,7 

6600,6


 

26560,1 


 

19959,5 


 

Gömrük 


məlumatı

2)

 Data of 

Customs

2)

 

 27960,8 

6600,6


 

21360,2 


 

14759,6 


2011 

Statistika 

məlumatı

1)

 Data of 

Statistics

1)

 

 44161,7 

9756,0


 

34405,7 


 

24649,7 


 

Gömrük 


məlumatı

2)

 Data of 

Customs

2)

 

 36326,9 

9756,0


 

26570,9 


 

16814,9 


2012 

Statistika 

məlumatı

1)

 Data of 

Statistics

1)

 

43813,5 9652,9

34160,6 


24507,7 

 

Gömrük məlumatı

2)

 Data of 

Customs

2)

 

33560,9 9652,9

23908,0 


14255,1 

2013 


Statistika 

məlumatı


1)

 

Data of Statistics

1)

 

43554,1 10712,5

32841,6 


22129,1 

 

Gömrük məlumatı

2)

 Data of 

Customs

2)

 

34687,9 10712,5

23975,4 


13262,9 

2014 


Statistika 

məlumatı


1)

 

Data of Statistics

1)

 

39462,1 9187,7

30274,4 


21086,7 

 

Gömrük məlumatı

2)

 Data of 

Customs

2)

 

31016,3 9187,7

21828,6 


12640,9 

 

1) Ölkə  sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən 

xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla. 

2)

 Xam neft və  təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii 

qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir. 1)

 Taking into account volume and estimated statistical value of factual exported crude oil and natural gas crossed country border but not made official in the customs committee in the reporting period. 

2)

 Because of the fact that date of customs making of fıcial on crude oil and natural gas export does not coincide 

with date (date of country border cross) of these products actual export, data on volume of exported crude oil and 

natural gas made of ficial in the customs authorities during the reporting period were included in the reporting 

period were included in the volume of country total export. 
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə