Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə96/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   115

Etilen polimerləri, 

ilkin formada, ton 

C Ə M İ

87267,0

104637,3 TOTAL

Polymers of 

ethylene, in primary 

forms, tons 

 

Türkiyə 39410,0

47997,9


Turkey 

 

 Çin 

38379,0


44541,9

China 

 

 Ukrayna 

6762,0


8659,1

Ukraine 

 

 Gürcüstan 

1276,0


1608,6

Georgia 

 

 Özbəkistan 

1215,0


1541,9

Uzbekistan 

 

 Qazaxıstan 

45,0


56,0

Kazakstan 

 

 Türkmənistan 

180,0


231,9

Turkmenistan   

Statistical yearbook of Azerbaijan 

654


24.11 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların ixracı (ölkələr üzrə)

 

Exports of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...sonu    

 

  

 

                    ...end 

Malların 

adı 

Dövlətlərin adı 

Miqdarı 


 

Quantity 

Məbləği, 

min dollar  

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Pambıq lifi, ton 

Cəmi 

328,8

343,6

TOTAL  

Cottons fibre, tons 

 

Türkiyə 


328,8

343,6


Turkey 

 

Qara metallardan 

yarımfabrikatlar, ton 

Cəmi 

17931,7

8159,5

TOTAL 

Semi-finished 

products of iron, 

tons 

 

İran İslam Respublikası 

17495,7


7873,1

Islamic Republic 

of Iran 

 

 Niderland 

407,6


212,5

Netherlands 

 

 Gürcüstan 

28,4


73,9

Georgia 

 

Emal olunmamış alüminium, ton 

C Ə M İ

54810,4

80303,9 TOTAL

Rough aluminium, 

tons 

 

Türkiyə 53546,4

79299,3


Turkey 

 

 Rumıniya 

924,0


739,2

Romania 

 

 Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

196,0

150,2


United Arab 

Emirates 

 

 Yaponiya 

144,0


115,2

Japan 

 

Ağacdan ofis, mətbəx, yataq və digər 

mebellər, ədəd 

CƏ M İ

8133,0

1047,8 TOTAL

Office, bedroom, 

kitchen and ofter 

wood furnitures, 

units 

 

Qazaxıstan 5455,0

699,7


Kazakstan 

 

 Rusiya 

Federasiyası 

540,0

44,0


Russian 

Federation  

 

 Almaniya 

238,0


116,7

Germany 

 

 Gürcüstan 

550,0


94,4

Georgia 

 

 Tacikistan 

904,0


52,4

Tajikistan 

 

 Digər ölkələr 

446,0


40,6

Other countries   

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

657


25 

İnstitusional fəaliyyət  

Institutional activity

 

 

Cədvəl 

Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

25.1 Statistik 

vahidlərin Dövlət Reqistrində qeydə alınmış müəssisələrin sayı 

Number of registered enterprises atthe state register of statistical units 658 

25.2 Kiçik 

müəssisələrin sayı  

Number of small enterprises 659 

25.3 Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayı  Number of enterprises by types ofownership 660 

25.4 Hüquqi 

şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarların sayı  

Number ofnatural persons engaged in entrepreneurial activities 669 

 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

658


25.1  

Statistik vahidlərin Dövlət registrində qeydə alınmış müəssisələrinin  

sayı (yanvarın 1-nə)  

Number of registered enterprises at state register of statistical units  

(1 January) 

 

 2014 

2015 

 

Cəmi 86010 

94563 

Total 

o cümlədən: 

 

 

including: Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı 

və balıqçılıq 

9034 

9252 


Agriculture, forestry and fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 

738 

768 


Mining 

Emal sənayesi 

5382 

5583 


Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

293 

306 


Electricity, gas and steam 

production, distribution and supply 

Su təchizatı: tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

448 


465 

Water supply; waste treatment and 

dosposal 

Tikinti 


9326 

10206 


Construction 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin 

təmiri 

23356 


24890 

Trade, repair of transport means 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 

1711 

1842 


Transportation and storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 

1109 


1194 

Accommodation of tourists and 

catering 

İnformasiya və rabitə 

1916 

2142 


Information and communication 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 

1423 

1509 


Financial and insurance activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 

867 


1011 

Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 

5290 

5998 


Professional, scientific and technical 

activities 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi 

3116 


3429 

Administrative and support service 

activities 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; 

sosial təminat 

4936 


4809 

Public administration and defence; 

social security 

Təhsil 


1428 

3061 


Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 

1437 


1577 

Human health and social work 

activities 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 

1388 


1465 

Arts, entertainment and recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 

12727 


14967 

Other service activities 

Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; 

fərdi istehlak üçün ev 

təsərrüfatlarının istehsal etdiyi 

mal və xidmətlərə dair fəaliyyət Activities of households as 

employers; undifferentiated goods 

and services producing activities of 

house holds for own use 

Toxunulmazlıq hüququ olan 

təşkilatların fəaliyyəti 

85 


89 

Activities of extraterritorial 

organizations and bodies 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

659


25.2  

Kiçik müəssisələrin sayı (yanvarın 1-nə)

 

Number of small enterprises (1 January)  

 

2011 

2012* 

2013 

2014 

2015   

Cəmi 

77225 

60223 

62899  69219 

75119  Total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 

9940 

9177 


8725

8764 


8869 

Agriculture, forestry and 

fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 

690 

639 


644

669 


695 

Mining 

Emal sənayesi 

6206 

4765 


4758

5008 


5184 

Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

127 


119 

116


121 

124 


Electricity, gas and steam 

production, distribution and 

supply 

Su təchizatı: tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

384 


308 

325


330 

329 


Water supply; waste treatment 

and dosposal 

Tikinti 


9264 

7853 


8369

8699 


9525 

Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 

29746 


19588 

20721 22430 

23858 

Trade, Repair of transport 

means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 

1329 


1170 

1246


1321 

1415 


Transportation and storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və ictimai iaşə 

1125 


834 

897


951 

1036 


Accommodation of tourists 

and catering 

İnformasiya və rabitə 

1443 

1305 


1457

1680 


1859 

Information and 

communication 

Maliyyə və sığorta 

fəaliyyəti 

873 


934 

867


872 

904 


Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 

712 


628 

687


747 

881 


Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 

3875 


3635 

4079


4677 

5162 


Professional, scientific and 

technical activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 

4162 


2768 

2714


2865 

3092 


Administrative and support 

service activities 

Təhsil 


541 

583 


687

886 


993 

Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 

896 


794 

851


911 

990 


Human health and social 

work activities 

İstirahət, əyləncə və 

incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 

1237 

962 


1013

1097 


1064 

Arts, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin göstəriiməsi 

4674 


4161 

4743


7191 

9139 


Other service activities 

Ev təsərrüfatlarının 

fəaliyyəti; fərdi istehlak 

üçün ev təsərrüfatlarının 

istehsal etdiyi mal və 

xidmətlərə dair fəaliyyət 0

Activities of households as employers; undifferentiated 

goods and services producing 

activities of households for 

own use 

 

* 10 rəqəmli VÖEN almayan müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti qanunvericiliklə qadağan olduğundan onlar Statistik vahidlərin Dövlət registrindən çıxarılmışdır 

*While the activity of enterprises and organizations not received 10 digits ID number is prohibited by legislation 

they were excluded from the State Register of the statistical units 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

660


25.3  

Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayı (yanvarın 1-nə)

 

Number of enterprises by types of ownership (1 January)

 

 

  

 

  

 

        

2011 

 

Dövlət  Bələdiyyə  XüsusiXarici 

Qarışıq 


State  Municipality  Private Foreign

Mixed 

Cəmi 

10942 

1759  74310 

4693 

1712  Total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 

642 9505 49 

47 


Agriculture, forestry and 

fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 

38 563 129 

29 


Mining 

Emal sənayesi 

509 5422 320 

368 


Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

179 41 10 Eiectricity, gas and steam production, distribution and 

supply 

Su təchizatı: tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

229 


232 


16 

13 


Water supply; waste 

treatment and disposal 

Tikinti 


1479 

12 


7588 

585 


189 

Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 

1286 


2  27471 

1450 


576 

Trade; Repair of transport 

means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 

291 


1193 


209 

52 


Transportation and storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və ictimai iaşə 

91 


1076 


81 

33 


Accommodation of tourists 

and catering 

İnformasiya və rabitə 

201 1290 82 

52 


   Information and   

   communication 

Maliyyə və sığorta 

fəaliyyəti 

211 


786 


52 

49 


Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 

100 


676 


38 Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 

650 2831 893 

77 


Professionai, scientific and 

technicai  activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 

307 


3889 


146 

81 


Administrative and support 

service activities 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə, sosial  təminat 

3140 


1719 

50 
Pubiic administration and defence; social security 

Təhsil 


492 

507 54 Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi

440

 

0854

80

20Human health and social 

work activities

 

İstirahət, əyləncə və incəsənət səhəsində fəaliyyət

 

444 

5

106018

9

Arts, entertainment and recreation

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi

 

212 

6

9275397

100


Other service  activities

 

Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak 

üçün ev təsərrüfatlarının 

istehsal etdiyi mal və 

xidmətlərə dair fəaliyyət

0

 

00

1

0Activities of households as 

employers; undifferentiated 

goods and services- 

producing activities of 

households for own use

 

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti

1

 0

1

790

Activities of extraterri- 

torial organizations and 

bodies

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

661


25.3  

Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayı (yanvarın 1-nə)

 

Number of enterprises by types of ownership (1 January)

 

...ardı...    

 

  

 

            ...continued... 

 

2012 

 

Dövlət 


Bələdiyyə 

Xüsusi 


Xarici 

Qarışıq 


State 

Municipality  Private 

Foreign 

Mixed 

Cəmi 

9230

1756

 

59407

3937

1302

Total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 

583

3

876345

42

Agriculture, forestry and fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 

36

0

519131

28

Mining 

Emal sənayesi 

362


3

4238


247

266


Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı 

215

0

3911

2

Eiectricity, gas and steam production, dis- 

tribution and supply 

Su təchizatı: tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

172


1

196


13

16

Water supply; waste treatment and disposal 

Tikinti 


693

15

6933593

173


Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 

924


1

18077


1025

343


Trade; Repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 

263


1

1062


172

43

Transportation and storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və ictimai iaşə 

53

0803

78

29Accommodation of 

tourists and catering 

İnformasiya və rabitə 

169

1

119875

43

   Information and      communication 

Maliyyə və sığorta 

fəaliyyəti 

216


0

936


61

46

Financial and insur- ance activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 

98

0597

35

12Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 

651


1

2742


731

69

Professionai, scientific and technicai  activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 

268


1

2513


147

56

Administrative and support service activities 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə, sosial  təminat 

3078


1720

 

543

2

Pubiic administration and defence; social 

security 

Təhsil 


475

0

56458

8

Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi

410

0

79161

19

Human health and so- cial work activities

 

İstirahət, əyləncə və incəsənət səhəsində 

fəaliyyət

 

401


4

812


15

11

Arts, entertainment and recreation

 

  

 

1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə