Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə99/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   115

26 Yeni 

iş yerləri 

New jobs

 

 

Cədvəl 

Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

26.1 Yeni 

açılmış iş yerləri  

New jobs opening 680 

 

26.2  

İqtisadi fəaliyyət növlərinə görə yeni açılmış daimi iş yerlərinin bölğüsü 

 Distribution of new permanent jobs by types of economic activity 681 

26.3 


İqtisadi və inzibati rayonlar üzrə yeni açılmış iş yerlərinin sayı  

Number of new jobs by economic and administrative regions 683 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

680


26.1 Yeni 

açılmış iş yerləri  

New jobs opening 

 

 o cümlədən: 

including:

 

  

 

Cəmi     2003 (IV rüb)  

2008 

  2009-2013 

2014 

 

Total Açılmış iş yerlərinin 

sayı, cəmi 

1364551 

766277 

470959 

127315 

Number of new 

jobs-total 

ondan daimi iş yerləri: 1010936 

547573 

358243 

105120 

       of which 

permanent yob 

places: 

o cümlədən: 

 

 

  

including: 

yeni yaradılmış 

müəssisə və 

təşkilatlarda 

159472 

106626 


39632 

13214 


at the new enterpri

and orqanizations 

mövcud müəssisə və 

təşkilatlarda 

263233 


193091 

59209 


10933 

at the existing 

enterprises and 

organizations 

fəaliyyəti bərpa edilmiş 

müəssisə və 

təşkilatlarda 

22151 

18899 


2557 

695 


enterprises and 

organizations 

restoring 

activitles 

fiziki şəxslərdə 

566080 

228957 


256845 

80278 


natural persons 

digər tədbirlər üzrə 

(müxtəlif beynəlxalq və 

yerli layihələr, abadlıq 

işləri və s.) 

353615 


218704 

112716 


22195 

other activities 

(different 

international and 

local projects, 

construction) 

works and etc.) 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

681


26.2 

İqtisadi fəaliyyət növlərinə görə yeni açılmış daimi iş yerlərinin  

bölğüsü 

Distribution of new permanent jobs by types of economic activity 

 

İqtisadi fəaliyyət növlərl 

Cəmi 

 

Total 

o cümlədən: including: 

Types of economic 

activity 

2003 (IVrüb)   

2008 

2009-2013 2014 

Respublika üzrə- cəmi

1010936 547573 

358243 

105120 

Republic-total 

            o cümlədən: 

 

 

  

    including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıgçılıq 

66600 


61305 

4302 


993 

Agricuiture, 

forestry and fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 

2161 

793 


1219 

149 


Mining 

Emal sənayesi 

18466 

3680 


11757 

3029 


Manufasturing 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı 

50536 

47484 


2340 

712 


Eiectricity, gas and 

steam production, 

distribution and 

suppiy 

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

7804 


5531 

2093 


180 

Water suppiy; 

waste treatment 

and disposal 

Tikinti 


75505 

49538 


20411 

5556 


Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 

64181 


46195 

14712 


3274 

Trade, repair of 

trade and transport 

means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 

6851 


2516 

3292 


1043 

Transportation and 

storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və  ictimai iaşə 

10243 


8477 

1464 


302 

Accommodation 

and public catering 

İnformasiya və rabitə 

6024 

4406 


1187 

431 


İnformation and 

communication 

Maliyyə və sığorta 

faliyyəti 

20479 


15560 

4232 


687 

Financial and 

insurance activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 

12655 


11963 

485 


207 

Reai estate 

activities 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 

7543 


3116 

3490 


937 

Professionai, 

scientific and 

technical activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 

7405 


4192 

2541 


672 

Administrative and 

sup port service 

activities 

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

682


26.2 

İqtisadi fəaliyyət növlərinə görə yeni açılmış daimi iş yerlərinin  

bölğüsü 

Distribution of new permanent jobs by types of economic activity 

 

...ardı   

 

 

  

           …continued 

İqtisadi fəaliyyət 

növlərl 


Cəmi 

 

Total 

o cümlədən: including: 

Types of economic 

activity 

2003(IV rüb) 

2008 

2009-2013 

2014 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə; sosial təminat 

19190 


8004 

9890 


1296 

State management 

and defence; social 

security 

Təhsil 


2597 

89 


1699 

809 


Education 

 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi 

5122 


3390 


1727 

Human heaith and  

social work activities 

İstirahət, əyləncə və 

incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 

2543 1844 699 

Art, entertainment 

and recreation 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin göstərilməsi 

9350 


7211 


2139 

Other service 

activities 

Ev təsərrüfatlarının 

fəaliyyəti; fərdi istehlak 

üçün ev təsərrüfatlarının 

istehsal etdiyi mal və 

xidmətlərə dair fəaliyyət Activities of 

households; activity 

on goods and 

services produced by 

households for  

private consumption 

Toxunulmazlılıq hüququ 

olan təşkilatların fəaliyyəti 

Activites of extraterritorial 

organizations and 

bodies 

Nazirlik, komitə, şirkət, 

səhmdar cəmiyyət və digər 

mərkəzi təşkilatlarda 

(iqtisadi rayonlar və 

regionlar üzrə göstəricilərə 

daxil edilməmişdir) 

49593 


45762 

3831 
Ministry, committee, 

company and other 

central organizations 

(data on economic  

zones and regions 

are excluded ) 

Fiziki şəxslərdə 

566080 

228957 


256845 

80278 


Natural persons 

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

683


26.3 

İqtisadi və inzibati rayonlar üzrə yeni açılmış iş yerlərinin sayı

 

Number of new jobs by economic and administrative regions  

 

 Cəmi 

 

2003 (IV rüb)      

2008 

2009-2013 

2014 

 

 

Cəmi  

Total 

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi


Total

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi


Total

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi


Total

ondan 


daimi  

 

of which 

permanet 

 

   

Respublika 

üzrə -cəmi 

1364551 1010936 766277

547573

470959

358243 127315

105120 

Republic-

total 

o cümlədən: 

 

 

  

includlng: 

Bakı şəhəri    

üzrə - cəmi 

326838

325195 154823

 

 153180

133583

133583

38432

38432 

Baku city-

total 

o cümlədən: 

 

 

  

including: 

Binəqədi 

46813

46749


21071

21007


19516

19516


6226

6226  Binaqadi 

Qaradağ 

11554


11554

4221


4221

5836


5836

1497


1497  Garadagh 

Xəzər 


17226

17186


7312

7272


7999

7999


1915

1915  Khazar 

Səbail 

42308


41440

29574


28706

10750


10750

1984


1984  Sabail 

Sabunçu 


13349

13349


2188

2188


8347

8347


2814

2814  Sabunchu 

Suraxanı 

20577


20577

7521


7521

9510


9510

3546


3546  Surakhany 

Nərimanov 

43011

42803


23719

23511


15086

15086


4206

4206  Narimanov 

Nəsimi 

30197


30167

15457


15427

11607


11607

3133


3133  Nasimi 

Nizami 


26262

26165


13766

13669


9694

9694


2802

2802  Nizami 

Xətai 

38107


37901

13492


13286

19754


19754

4861


4861  Khatai 

Yasamal 


37302

37172


16502

16372


15414

15414


5386

5386  Yasamal 

Pirallahı 

132


132

-

-70

70

6262  Pirallahi 

Abşeron 

iqtisadi rayonu 

üzrə-cəmi 

88628

64667

49386

29152

28154

25063

11088

10452 

Absheron 

economic 

region-total 

o cümlədən:  

 

 

  

 

  

including: 

Xızı 


8339

1174


4327

829


3350

259


662

86  Khyzy 

Abşeron 

21176


21120

8624


8568

9469


9469

3083


3083  Absheron 

Sumqayıt 

59113

42373


36435

19755


15335

15335


7343

7283  Sumgait  

Statistical yearbook of Azerbaijan 

684


26.3 

İqtisadi və inzibati rayonlar üzrə yeni açılmış iş yerlərinin sayı

 

Number of new jobs by economic and administrative regions

 

 

...ardı...    

 

  

 

                          …continued…  

 

Cəmi 

2003 (IV rüb)  

2008 

2009-2013 

2014 

 

Cəmi  

Total 

ondan 


daimi  

of which 

permanet 

Cəmi


Total

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi


Total

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi


Total

ondan 


daimi  

 

of which 

permanet 

 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 

üzrə-cəmi 

183273

111867

96977

61141

69239

39290 17057

11436 

Ganja-

Gazakh 

economic 

region -total 

o cümlədən:  

 

 

  

 

  

including: 

Gəncə şəhəri 

37971

33324


15240

13050


16805

14988


5926

5286  Ganja city 

Qazax 

10000


7509

5112


3207

3981


3435

907


867  Gazakh 

Ağstafa 


10489

7058


6472

4279


3232

2138


785

641  Aghstafa 

Tovuz 

20079


13652

13134


9124

6235


3818

710


710  Tovuz 

Şəmkir 


39064

15364


18711

10167


16817

4334


3536

863  Shamkir 

Gədəbəy 

10608


5124

6854


3027

2960


1625

794


472  Gedabey 

Daşkəsən 

4271

2635


2702

1481


1241

941


328

213  Dashkesen 

Samux 

16912


9834

10720


6175

5153


2924

1039


735  Samukh 

Göygol 


9489

6248


4667

3803


4061

1847


761

598  Goygol 

Goranboy 

20316


10105

11538


6358

7292


2842

1486


905  Goranboy 

Naftalan 

4074

1014


1827

470


1462

398


785

146  Naftalan Şəki-Zaqatala 

iqtisadi rayonu 

üzrə-cəmi 

71638

53280

40509

27592

24235

19567

6894

6121 

Sheki-Zaqa-

tala economic 

region -total 

o cümlədən:  

 

 

  

 

  

including: 

Balakən 


14253

7496


7333

4056


5700

2820


1220

620  Balaken 

Zaqatala 

16557


12049

10269


6562

4812


4086

1476


1401  Zaqatala 

Qax 


6647

5444


4082

3235


2086

1730


479

479  Gakh 

Şəki 

13761


13198

5903


5340

5768


5768

2090


2090  Sheki 

Oğuz 


6674

4320


4525

2617


1658

1212


491

491  Oghuz 

Qəbələ 

13746


10773

8397


5782

4211


3951

1138


1040  Gabala 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

685


26.3 

İqtisadi və inzibati rayonlar üzrə yeni açılmış iş yerlərinin sayı

 

Number of new jobs by economic and administrative regions

 

 

...ardı...    

 

  

 

                          …continued…  

Cəmi 

2003 (IV rüb)  

2008 

2009-2013 

2014 

 

Cəmi 


 

Total 

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi 


 

 

Total 

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi 


 

 

Total 

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi 


 

 

Total 

ondan 


daimi  

 

of which 

permanet 

 

Lənkəran 

iqtisadi rayonu 

üzrə-cəmi 

112975

68384  71644

42443

32721

19454

8610

6487

Lankaran 

economic 

region -total 

o cümlədən:  

 

 

  

 

  

including: 

Astara 


6498

6082 


3798

3493


2075

1971


625

618 Astara 

Lənkəran 

35668


21849  24035

13230


8638

6290


2995

2329 Lankaran 

Lerik 

9084


4191 

4248


2029

3751


1383

1085


779 Lerik 

Yardımlı 

4492

3302 


3300

2147


873

836


319

319 Yardymly 

Masallı 

30404


18844  14071

8540


13361

8002


2972

2302 Masally 

Cəlilabad 

26829


14116  22192

13004


4023

972


614

140 Jalilabad Quba-Xaçmaz 

iqtisadi rayou 

üzrə-cəmi 

75992

43223  43736

23996

25908

14065

6348

5162

Guba-

Khachmaz 

economic 

region -total 

o cümlədən:  

 

 

  

 

  

including: 

Qusar 


21796

8579  12795

5428

7934


2393

1067


758 Gusar 

Xaçmaz 


20449

13654  11059

7403

7616


4617

1774


1634 Khachmaz 

Quba 


22611

13203  13581

7447

7017


4365

2013


1391 Guba 

Şabran 


8299

5269 


4650

2386


2528

1877


1121

1006 Shabran 

Siyəzən 

2837


2518 

1651


1332

813


813

373


373 Siyazan 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə