Rəsmi nəşr Official publication


  Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturuYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə49/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   115

12.3  Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu (yekuna görə faizlə)     

Macrostructure of retail trade turnover 

(as per cent to total) 

 

           2005 

2010

2011

2012

2013

2014  

Pərakəndə ticarət 

dövriyyəsi-cəmi 

100 

100

100

100

100

100 Total retail turnover 

     o cümlədən:  

  hüquqi şəxslər 

18,3 

13,6

13,5


12,7

11,9


11,7

     including:  

  legal persons 

 

  

  fərdi sahibkarlar 

34,3 

45,2


46,6

48,8


51,1

52,5


  individual   

  enterpreneurs 

  

kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları, 

yarmarkalar 

47,4 

41,2


39,9

38,5


37,0

35,8


agriculture’s markets 

and fairs 

 

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin  ümumi 

həcmindən:   

In general volume of 

retail trade: 

Ərzaq malları, içkilər  və 

tütün məmulatlar 

67,5 

64,7

61,0


57,0

53,4


50,1

Food products

beverages and 

tobacco 

      ondan:  

 

   of which: 

  spirtli içkilər 

4,5 

2,6


2,3

2,3


2,3

2,4   alcoholic beverages 

Qeyri-ərzaq malları 

32,5 

35,3

39,0


43,0

46,6


49,9 Non-food goods 

 

12.4 Pərakəndə ticarətdə alkoqollu içkilər və tütün məmulatlarının satışı  

 

Sale of alcoholic beverages and tobacco products in retail trade 

 

 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

Cəmi, mütləq 

alkoqol hesabı ilə,  

min dekalitr 

1 371 

1 390 

1 416 

1 460 


1524 

1 587 


Total, calculated as 

pure alcohol, thsd. 

decalitres 

     ondan: 

 

 

  

 

      of which:    hər nəfərə, litr 

1,64 

1,56 

1,56 

1,59 

1,64 


1,69    per capita, litre 

Natura ifadəsində: 

 

 

  

 

  Natura in use: Araq və likor-araq 

məmulatı, min 

dekalitr 

2 271 

2 562 

2 693 

2 788 

2 902 


3 012 

Vodka and ligueurs, 

thsd. decalitres 

Üzüm şərabı, min 

dekalitr 

1 012 

860 

871 

887 

910 


938 

Grape wine, thsd. 

decalitres 

Konyak, min 

dekalitr 

609 

237 

164 

164 

168 


171 

Cognac, thsd. 

decalitres 

Şampan şərabı, 

min dekalitr 

332 

267 

278 

272 

287 


301 

Champagne, thsd. 

decalitres 

Pivə, min dekalitr 

1 087 

4 018 

4 047 

4 217 


4 630 

5 033  Beer, thsd. decalitres 

Tütün məmulatı, 

mlyn. qutu 

229,8 

377,0 

415,5 

452,3 


485,8 

531,0 


Tobacco products, 

mln.boxes 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

350


12.5 Qida 

məhsullarının istehlakı (il ərzində əhalinin hər nəfərinə, kiloqram)

1)

  

Consumption of food products (annual per capita, kg)

1)

 

 

 2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

Ət və ət məhsulları (ətə 

çevirməklə) 

30,2 

31,2 

31,5 

32,4 

33,5 


33,8 

33,8 


Meat and meat 

products 

(converted to meat) 

Süd və süd məhsulları 

(südə çevirməklə) 

282,6 

291,3 

292,5 

293,7 

294,4  285,0 

274,2 

Milk and milk 

products (converted to 

milk) 

Yumurta, ədəd 

124 

128 

131 

144 

155 

155 


158  Eggs, piece 

Qənd və qənnadı 

məmulatları 

31,3 

31,4 

31,5 

32,0 

31,7 


31,5 

30,6 


Sugar and 

confectioneries 

Bitki yağları 

8,4 

8,6 

8,8 

9,3 

9,9 

9,9 


10,3  Vegetable oil 

Balıq və balıq 

məhsulları 

6,7 

6,8 

6,9 

6,9 

7,1 


7,1 

7,2  Fish and fish products 

Kartof 

51,5 

52,2 

54,6 

59,3 

63,1 


64,2 

71,3  Potatoes 

Tərəvəz və bostan 

məhsulları 

78,7 

83,5 

87,1 

92,9 

98,5  103,8 

106,4 


Vegetables and 

market garden 

products 

Meyvə və giləmeyvə, 

üzüm 

57,6 

63,0 

65,0 

68,5 

74,8 


75,2 

77,2 


Fruit and berries, 

grape 

Çörək, un məmulatları, 

yarmalar, düyü və 

paxlalılar (un hesabı 

ilə) 

156,8 

155,7 

153,4 

147,7 

144,3  141,6 

139,8 

Bread, ftoury, groats,  

rice and leguminous 

(converted to flour) 

 

1)

 ev təsərrüfatlarının tədqiqatları əsasında  

1)

 based on households budget survey 

 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

351


12.6 Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin mülkiyyət formaları üzrə strukturu  

 (faktiki 

qiymətlərlə) 

Structure of retail trade turnover by forms of property 

(at current prices) 

 

2005 2010 

2011 

 

 mlyn.

manat


mln.

manat

yekuna 


görə  faizlə

per cent 

change   to 

total

mlyn.


manat

mln.

manat

yekuna 


görə  faizlə

percent 

change   to 

total

mlyn.


manat

mln.

manat

yekuna 


görə  faizlə

percent 

change   to 

total

 

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, cəmi 

4 548,2


100

13 261,7


100

15 880,3


100

Retail trade 

turnover, total 

    o cümlədən       

  mülkiyyət       

  formaları üzrə     including   

 by forms  

 of property: 

  dövlət 

44,6

1,0


92,6

0,7


92,7

0,6


  state property 

  qeyri-dövlət 

4 503,6

99,0


13 169,1

99,3


15 787,6

99,4


  non-state 

  property 

 

 ...ardı 

 

 

 

 

 

 

       ...continued 

 

2012 2013 

2014 

 

 mlyn.

manat


mln. 

manat

yekuna 


görə  faizlə 

per cent 

change to 

total

mlyn.


manat

mln.

manat

yekuna 


görə  faizlə 

percent 

change to 

total

mlyn.


manat

mln.

manat

yekuna 


görə  faizlə 

percent 

change to 

total

 

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, cəmi 

17 559,1


100

19 655,9


100

22 001,7


100

Retail trade 

turnover, total 

    o cümlədən    

   mülkiyyət    

   formaları üzrə       including   

   by forms  

   of property: 

   dövlət 

65,8

0,4


37,1

0,2


35,1

0,2


  state property 

   qeyri-dövlət 

17 493,3

99,6


19 618,8

99,8


21 966,6

99,8


   non-state 

   property 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

352


12.7 Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin fiziki həcm indeksləri 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) Volume indices of retaii trade turnover (to previous year, %) 

 

 

20052010

2011 

2012 

2013

2014   

Pərakəndə ticarət 

dövriyyəsi-cəmi 

113,0 

108,8 

110,2 

109,6 

109,9 

110,0  Total – retail turnover 

     o cümlədən: 

 

 

  

 

     including: 

   hüquqi şəxslər 

102,3 

103,4 

109,4 

103,3 

102,9 


108,0      legal persons 

   fərdi sahibkarlar 

109,6 

113,6 

113,4 

114,7 


115,2 

112,8 


 individual 

   enterpreneurs 

   


   kənd təsərrüfatı    

   məhsulları bazarları, 

   yarmarkalar 

118,5 

105,6 

106,8 

105,7 

105,4 


106,6 

agriculture’s markets  

  and fairs 

Pərakəndə ticarət 

dövriy- yəsinin ümumi 

həcmindən: 

 

 

  

 

In total volume of retail trade: 

Ərzaq malları, ickilər 

və tütün məmulatları 

110,1 

107,0 

102,3 

102,5 

102,7 

103,9 

Food products, 

beverages and tobacco 

   ondan: 

 

 

  

 

   of which 

spirtli içkilər 

101,3 

100,1 

101,0 

103,2 

105,8 


105,4  alcoholic beverages 

Qeyri-ərzaq malları 

120,6 

114,1 

128,7 

120,8 

120,2 

116,2  Non-food goods 

 

 

12.8  

Pərakəndə ticarət üzrə elektron ticarət dövriyyəsinin həcmi, (min manat) 

The commerce retail turnover , (thsd.manat) 

 

 

Cəmi dövriyyə  Total turnover 

o cümlədən: including: 

hüquqi  səxslər legal  persons 

fiziki şəxslər physical persons 

2013 

2 586,0 


2 137,0 

449,0 


2014 

6 445,2 


5 883,4 

561,8 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

353


12.9 Ticarət təşkilatlarında mal ehtiyatları (ilin axırına)  

Stocks in retail enterprises (at the end of the year) 

 

Mallar Bütün mal ehtiyatları 

Total goods stocks 

Goods 

 

mlyn. manat  mln.manat  

mal dövriyyəsi  

günləri  

good turnover  

days 

2005 

Bütün mallar 

436,9 

51 


All goods 

   ərzaq malları 

102,5 

22 


food commodities 

   qeyri-ərzaq malları 

334,4 

91 


non-food commodities 

2009

Bütün mallar 

619,3 

37 


All goods 

   ərzaq malları 

144,5 

16 


food commodities 

   qeyri-ərzaq malları 

474,8 

67 


non-food commodities 

2010 

Bütün mallar 

809,4 

36 


All goods 

   ərzaq malları 

171,7 

15 


food commodities 

   qeyri-ərzaq malları 

637,7 

62 


non-food commodities 

2011 

Bütün mallar 

837,0 

33 


All goods 

   ərzaq malları 

180,2 

14 


food commodities 

   qeyri-ərzaq malları 

656,8 

56 


non-food commodities 

2012

Bütün mallar 

1 035,6 

30 


All goods 

   ərzaq malları 

253,9 

14 


food commodities 

   qeyri-ərzaq malları 

781,7 

49 


non-food commodities 

2013

Bütün mallar 

1 307,0 

27 


All goods 

   ərzaq malları 

266,4 

12 


food commodities 

   qeyri-ərzaq malları 

1 040,6 

42 


non-food commodities 

 2014 

Bütün mallar 

1 398,9 

26 


All goods 

   ərzaq malları 

281,8 

12 


food commodities 

   qeyri-ərzaq malları 

1 117,1 

37 


non-food commodities 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

354


12.10

 

Şəhər və rayonlar üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin fiziki həcm  

indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

Indexes of retail trade turnover by towns and regions 

(compared to previous year, %) 

 

Şəhər və 

rayonlar 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Towns and  

regions 

Respublika üzrə, 

cəmi 

113,0 

108,8 

110,2 

109,6 

109,9 

110,0 

Total on 

Republic 

Naxçıvan MR 

114,0 

119,8 


121,6 

118,5 


111,3 

101,3 


Nakhchivan AR 

Bakı 


112,3 

108,8 


109,7 

111,7 


113,6 

112,3 


Baku 

Şirvan 


109,6 

104,0 


111,2 

112,6 


108,9 

111,0 


Shirvan 

Gəncə 


113,0 

106,7 


112,3 

100,2 


104,9 

108,9 


Ganja 

Mingəçevir 

129,8 

104,9 


109,1 

105,0 


107,0 

104,6 


Mingechevir 

Sumqayıt 

113,3 

106,3 


109,6 

101,9 


102,8 

112,7 


Sumgait 

Naftalan 

111,9 

100,3 


117,3 

101,4 


112,3 

100,5 


Naftalan 

Abşeron 


116,1 

105,1 


101,8 

123,4 


106,4 

116,6 


Absheron 

Ağcabədi 

108,9 

107,4 


109,6 

103,2 


100,6 

109,6 


Agjabedi 

Ağdam 


119,0 

100,0 


100,4 

100,4 


100,0 

110,0 


Agdam 

Ağdaş 


118,4 

110,2 


137,5 

108,7 


101,8 

104,4 


Agdash 

Ağstafa 


111,9 

103,0 


105,2 

103,5 


102,0 

105,9 


Agstafa 

Ağsu 


119,2 

109,1 


105,4 

111,2 


100,0 

112,0 


Agsu 

Astara 


115,2 

110,7 


107,8 

105,1 


106,5 

104,9 


Astara 

Balakən 


110,5 

108,0 


113,5 

110,6 


104,5 

104,7 


Balaken 

Beyləqan 

109,9 

110,6 


101,2 

100,7 


103,3 

106,0 


Beylagan 

Biləsuvar 

114,2 

110,7 


110,8 

111,5 


116,3 

109,7 


Bilasuvar 

Bərdə 


113,1 

109,3 


107,1 

112,2 


118,8 

117,8 


Barda 

Cəlilabad 

111,9 

110,6 


111,7 

110,5 


106,5 

106,0 


Jalilabad 

Daşkəsən 

105,3 

109,8 


116,8 

113,7 


104,2 

103,6 


Dashkesen 

Füzuli 


116,7 

108,5 


106,1 

102,6 


100,4 

103,7 


Fizuli 

Gədəbəy 


112,9 

107,0 


103,5 

109,9 


111,0 

116,0 


Gedabey 

Goranboy 

111,8 

103,6 


106,2 

107,7 


108,3 

106,3 


Goranboy 

Göyçay 


118,0 

105,4 


125,2 

107,8 


104,6 

106,6 


Goychay 

Göygöl 


105,6 

108,3 


106,1 

107,2 


107,7 

106,4 


Goygol 

Hacıqabul 

110,6 

118,8 


116,0 

117,0 


104,0 

105,7 


Hajigabul 

Xaçmaz 


124,6 

109,2 


113,6 

106,8 


104,0 

107,3 


Khachmaz 

Xızı 


120,5 

101,8 


102,8 

115,8 


101,3 

102,2 


Khyzy 

İmişli 


110,1 

106,7 


109,3 

105,7 


106,9 

115,2 


Imishly 

İsmayıllı 

116,6 

103,3 


104,3 

100,7 


108,3 

110,5 


Ismailly 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

355


12.10

 

Şəhər və rayonlar üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin fiziki həcm  

indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

Indexes of retail trade turnover by towns and regions 

(compared to previous year, %) 

...ardı      

 

 

  

 

              ...continued 

Şəhər və 

rayonlar 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə