Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə59/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   115

133,5

104,5

96,1

94,9

Industry, total 

Mədənçıxarma sənayesi

126,3

136,9

139,1

104,9

94,6

92,0

Mining 

neft və qaz hasilatı 126,2

137,0

139,2


104,9

94,6


92,0

extraction of crude 

petroleum and natural gas 

metal filizlərinin hasilatı 102,3

100,0

-

-88,4

89,5


mining of metal ores 

daş, qum, çınqıl, duz və 

digər mədənçıxarma 

sənayesi məhsullarının 

hasilatı 162,0

97,0


108,9

104,0


100,2

97,0


quarring of stone, sand 

gravel, salt and other mining 

industry products 

Emal sənayes

105,9

105,1

109,7

101,3

102,0

115,7

Manufacturing  

qida məhsullarının 

istehsalı  

96,7


106,9

113,7


97,0

107,2


98,8

manufacture of food 

products 

içki istehsalı 108,2

105,2

102,0


101,9

104,5


102,0

manufacture of beverages 

tütün məmulatlarının 

istehsalı 98,6

102,7


102,2

92,0


101,8

105,2


manufacture of tobacco 

products 

toxuculuq sənayesi 106,0

92,0

126,6


94.4

105,2


105,0

manufacture of textiles 

geyim istehsalı 105,8

101,5

100,2


110,1

107,0


102,7

manufacture of wearing 

apparel 

dəri və dəri 

məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 98,6

103,5

108,5


101,1

100,2


98,2

manufacture of foot wear, 

leather and leather products 

ağac emalı və ağacdan  

məmulatların istehsalı 130,8

99,1


101,8

99,5


98,9

95,3


manufacture of wood and 

wood products 

kağız və karton istehsalı  

107,9

75,6


102,5

94,5


92,0

99,6


manufacture of paper and 

paper products 

poliqrafiya fəaliyyəti 90,8

107,3

101,4


100,6

102,6


108,4

printing activities 

neft məhsullarının 

istehsalı 

102,3


99,9

109,8


101,3

100,0


128,2

manufacture of oil products 

kimya sənayesi 117,4

119,0

120,7


101,1

110,1


100,2

manufacture of chemical 

products 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

100,9


100,5

98,5


99,5

103,8


99,8

manufacture of basic 

pharmaceutical products 

rezin və plastik kütlə 

məmulatlarının istehsalı 

153,2


108,4

101,4


89,7

94,1


106,9

manufacture of rubber and 

plastic products 

tikinti məmulatlarının 

istehsalı 113,0

98,6


100,9

105,4


102,6

98,8


manufacture of building 

materials 

metallurgiya sənayesi 101,5

132,9

113,6


107,1

104,2


97,9

manufacture of basic  

metals 

maşın və avadanlıqlardan 

başqa hazır metal 

məmulatlarının istehsalı 105,9

107,1

110,1


105,5

106,2


95,0

manufacture of fabricated 

metal products, except 

machinery and equipment 

kompyuter və digər 

elektron avadanlıqlarının 

istehsalı 115,9

110,8

111,2


101,9

104,2


99,4

manufacture of computer 

and other electronic 

equipments 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 102,8

99,5


97,9

100,8


99,8

98,7


manufacture of electrical 

equipment 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 108,0

105,2


98,4

100,0


98,4

100,7


manufacture of machinery 

and equipment n.e.c. 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

420


16.3

 

Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri indeksi 

 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

 

Producer price index of industrial products

 

 

(as per cent to previous year)

 

...ardı                                                                                                                     ...continued 

 

  2005

2010

2011

2012

2013

2014  

avtomobil və qoşquların 

istehsalı 100,0

100,0


100,0

100,0


100,2

107,8


manufacture of automobile 

and trailers 

mebel istehsalı 

102,0

111,6


104,2

100,8


104,0

100,5


manufacture of furniture 

zərgərlik, musiqi, idman 

və tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 106,4

101,7

103,9


97,2

95,4


98,3

manufacture of jeweler's art, 

music, sport and medical 

equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 134,3

99,3


98,6

97,7


90,5

98,7


repair and installation of 

machinery and equipment 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

99,9

99,9

100,0

100,0

100,2

100,0

Electricity, gas and steam 

production, distribution and 

supply

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı

-

100,0

148,7

103,0

100,0

100,0

Water supply; waste 

treatment and disposal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

421


16.4 Nəqliyyat, poçt və telekommunikasiya tariflərinin indeksi 

         

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)       

Index of transport, postal and telecommunication tariffs 

         

(as per cent to previous year)   

 

 

20052010

2011

2012 2013

2014  

 

  

Nəqliyyat və poçt  

tarifləri indeksi 98,9 

105,1 

100,1 

97,3 

98,7 

Transport and postal tariff  

index 

Poçt  və kuryer   

tarifləri indeksi       99,7 

143,5 

103,7 

100,9 

100,4 

Postal and courier tariff  

index       

             o cümlədən:  

     

 

              of which: 

Milli poçtların 

fəaliyyəti 

99,2 147,2 102,9 100,9 100,2 Activities of national post 

offices 

Kuryer fəaliyyəti 

-  101,0 100,1 111,1 102,2 101,2 Courier activities 

Nəqliyyatda 

yükdaşıma tarifləri 

indeksi 

100,7 97,5 105,0 100,9 95,6 97,7 

Freight tariff index in 

transport sector  

             o cümlədən:     

 

               of which: Dəniz  

102,6 

104,5 

98,6 

99,5 

96,5 

109,4  Sea   

           o cümlədən:                   of which: 

  digər xarici ölkələrə 98,2 109,3 97,7 97,7 95,6 96,7 foreign countries 

  MDB ölkələrinə 

  105,8 99,8 98,9 100,4 98,7 109,5 CIS countries Hava 

97,5 100,1 103,2 100,0 100,0 100,0 Air  

           o cümlədən:                  of which: 

  digər xarici ölkələrə  97,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  foreign countries Boru kəməri 

101,0 98,1 101,1 99,7 90,7 94,6 

Pipeline 

Avtomobil 96,1 

50,9 

93,3 

99,8 

107,7 

103,1 

Road  

          o cümlədən: 

      

          of which: 

   işəmuzd 

tarif 

88,0 50,3 93,3 99,6 97,2 98,7 piece-rate tariff          o cümlədən: 

      


         including: 

      yerli əlaqə 

106,6 44,4 90,3 99,5 99,3 101,6 local 

      beynəlxalq əlaqə  87,1 71,5 100,0 100,0 87,5 84,8 international 

bir saatlıq işə görə  

yükdaşıma 

tarifi 

120,1  94,2  87,9 116,2 119,1 106,0 freight  tariff  

per 1 hour  

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

422


16.4 Nəqliyyat, poçt və telekommunikasiya tariflərinin indeksi 

         

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)       

Index of transport, postal and telecommunication tariff 

         

(per cent change from previous year)   

...ardı    

 

                               

                           ...continued 

 

2010

2011

2012

2013

2014  

Nəqliyyatda 

sərnişindaşıma  

tarifləri indeksi 

105,3

103,9

96,3

100,1

102,6

Tariff index of 

passenger 

conveyance 

          o cümlədən:         of which: 

Dəmir yolu 

103,1

132,5


96,9

90,4


112,3

 Railway 

        yerli əlaqə 100,0

299,5

106,1


100,0

100,0


      local 

        beynəlxalq əlaqə 103,3

104,3

92,9


81,9

126,1


      international 

Dəniz 120,9

101,8

99,0


98,1

96,5


Sea 

Hava 101,5

104,3

85,2


101,7

107,1


Air 

        o cümlədən:       of which: 

       yerli əlaqə 163,6

74,3

80,5


100,0

105,3


     local 

       MDB ölkələrinə 90,7

100,8

97,6


106,3

98,3


     CIS countries 

       Uzaq xaricə 93,8

106,3

87,0


106,0

119,0


     Foreign countries 

Avtomobil 107,0

100,2

101,2


99,9

100,2


Road 

        o cümlədən:      of which: 

 şəhərdaxili nəqliyyat 100,0

100,0

100,0


100,0

100,0


     intraurban 

şəhərlərarası nəqliyyat 100,0

100,0

99,9


98,6

100,0


    interurban 

 şəhərətrafı nəqliyyat 100,0

100,0

100,0


100,0

100,0


    suburban 

 beynəlxalq nəqliyyat 110,3

104,0

102,8


113,6

120,0


    international 

Metro 200,0

102,8

129,7


100,0

100,0


Underground 

Taksi 100,0

100,0

100,0


100,0

100,0


Taxi 

Telekommunikasiya 

tarifləri indeksi    

89,8

95,2

98,3

98,6

91,6

Telecommunication 

tariff index 

     o cümlədən:       including: 

Simli rabitə xidmətləri 91,9

98,9

100,0


100,0

80,5


Wired 

telecommunications 

activities 

        o cümlədən:        of which: 

    telefon rabitəsi 92,0

98,9

100,0


100,0

80,4


      phone  

Mobil telefon rabitəsi 91,1

94,5

99,2


99,5

94,5


Mobile phone 

İnternet rabitəsi 49,3

87,9

78,2


80,8

93,2


İnternet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

423


16.5 

Satılmış kənd təsərrüfatı, balıqçılıq  və meşə təsərrüfatı  məhsullarının   

 istehsalçı qiymətləri indeksi (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

 

Producer price index of agricultural products, fishing and wooindustry   

(as per cent to previous year) 

 

 

20092010

2011 

2012

2013

2014

 

Kənd təsərrüfatı məhsulları98,5

104,2

110,3 

99,5

103,2

102,3 Agriculture products 

Birillik və ikiillik bitkilər

95,6

104,5

107,3 

98,2

103,6

102,8

Annual and biennial 

plants

Dənli (düyü istisna olmaqla) 

bitkilər, paxlalı bitkilər və  

yağlı toxumlar 

86,8

103,2


117,8 

102,6


104,2

102,5


Grain crops (excluding 

rice), legumes and oily 

seeds 

o cümlədən:  including: 

buğda 89,8

104,1

118,4 


103,0

106,6


101,4

wheat 

qarğıdalı 66,8

110,8

117,0 


106,4

96,3


96,6

maize 

arpa, çovdar və yulaf 

83,2

95,6


113,6 99,2

103,1


108,3

barley, rye and oats 

yaşıl paxlalı tərəvəzlər 123,1

121,4

111,1 


117,1

101,9


108,8

green legume 

vegetables 

qabıqdan çıxarılmış,  

qurudulmuş paxlalı  

tərəvəzlər 87,7

87,1

141,2 


111,5

90,5


92,1

shelled, dried  

legume vegetables 

Tərəvəz, bostan məhsulları, 

kökümeyvəli və 

köküyumrular 97,5

103,5

99,7 


92,9

103,1


101,4

Vegetables, 

marketgarden crops, 

root crops and tuber 

crops 

o cümlədən:  including: 

yarpaqlı və gövdəli  

tərəvəzlər 95,7

96,8


115,5 

106,8


101,5

102,2


leafy and stem  

vegetables 

qarpız və yemiş 101,5

92,7

91,3 


107,7

99,6


78,9

water-melon and 

melon 

bar verən sair tərəvəzlər 99,3

99,1

90,5 93,5109,4

99,0


other fruiting 

vegetables 

kökümeyvəli, soğanaqlı   

və ya köküyumrulu  

tərəvəzlər 100,2

95,6

105,7 


103,4

97,8


100,3

root, bulbous or  

tuber vegetables 

tərkibində yüksək  

miqdarda nişasta olan  

süfrə kökümeyvəli və  

köküyumrular 92,6

109,7


109,5 

85,8


95,5

106,8


root crops and tuber  

crops containing a  

high concentration of  

starch 

o cümlədən:  including: 

   kartof 

92,2

109,2


110,0 

84,7


95,0

106,8


potatoes 

şəkər çuğunduru 

101,1

103,3


100,0 100,0

100,0


101,7

sugar-beet 

Lifli bitkilər 105,4

112,1

106,8 


102,0

99,4


100,0

Fiber plants 

o cümlədən:  including: 

xam pambıq 105,4

112,1

106,8 


102,0

99,4


100,0

crude cotton 

yem bitkiləri 106,2

104,7

114,9 


123,4

99,5


117,5

fodder plants 

Çoxillik bitkilər 102,4

102,1

120,3 


95,0

98,2


96,3 Prennial plants 

Üzüm 102,0

97,6

88,9 


88,1

91,3


101,8 Vineyard 

Tropik və subtropik 

meyvələr 99,9

99,2


101,9 

101,2


105,3

103,4


Tropical and subtropical 

fruits 

Sitrus meyvələri 106,9

109,6

103,1 


74,6

95,4


86,6 Citrus fruits 

Tumlu və çəyirdəkli 

meyvələr 103,3

101,5


149,2 

91,3


95,4

83,2 Seedy and stone fruits 

Sair meyvə ağacları, kol 

meyvələri və qoz-fındıq 100,8

110,6

116,3 


104,3

94,7


106,5

Other fruit trees, bush 

fruits and walnut, hazelnut 

o cümlədən:  inculding: 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

424


16.5 

Satılmış kənd təsərrüfatı, balıqçılıq  və meşə təsərrüfatı məhsullarının     

istehsalçı qiymətləri indeksi (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

 

Producer price index of agricultural products, fishing and  

 wood 

industry(as per cent to previous year) 

...ardı                                                                                                                     …continued 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

giləmeyvələr və  turuncu meyvələr 102,8

96,3


98,7

98,6


96,0

99,9


berry plants and orange 

fruits 

qoz-fındıq 100,6 111,5

117,2

104,5


94,7

106,7


walnut, hazelnut 

İçki istehsalı üçün kənd 

təsərrüfatı bitkiləri 130,6 107,6

121,2


112,7

101,4


100,4

Agricultural crops for 

drink production 

Bitki xammalı: soğanaqlar, 

köküyumrular və köklər, 

şitil və qələmlər, göbələk 

telləri 97,8

81,7


101,4

98,3


75,5

99,8


Plant row materials: 

onions, tuber cropsand 

roots, seedlings and 

saplings, mushroom 

fibers 

Diri heyvan və 

heyvandarlıq məhsulları:

100,5 104,4

111,3

101,5

103,7

103,0

Alive cattle and cattle 

breeding products 

İribuynuzlu mal-qara və 

onların məhsulları (törəməsi

98,7 103,2

108,9

103,6


101,6

100,9


Cattle and their calves 

(production) 

o cümlədən: including: 

iri buynuzlu mal-qara,  

buzovlardan başqa 100,2 105,0

103,8


104,4

103,2


100,9

cattle, excluding  

calves 

mal əti (diri çəkidə) 94,3 100,3

112,8

122,6


106,3

98,7


beef (in live weight) 

süd verən mal- 

qaradan alınan süd 

100,8 103,5

109,8

103,4


99,2

101,6


milk from dairy   

cattle 

digər iri buynuzlu  

mal-qara və camışlar 

 

94,3 

95,1


 

106,7


106,7

101,1


106,2

other cattle and  

buffaloes 

Qoyun və keçilər, onların 

çiy südü və yunu 

113,4 102,9

106,0

105,3


103,5

102,2


Sheep and goats, their 

fresh milk and wool 

o cümlədən: including: 

diri qoyun və keçilər 99,2 101,8

105,7

104,0


103,8

102,8


alive sheep and   

goats 

qoyun əti (diri  

çəkidə) 115,8

99,0


110,6

117,6


103,5

102,3


mutton (in live  

weight) 

qoyun və keçilərin  

çiy südü 

105,5 101,1

104,1

99,9


101,1

100,1


fresh milk of sheep  

and goats 

qoyun və keçilərin  

qırxılmış,  

yuyulmamış yunu 

168,9 140,1

103,6


106,9

100,4


98,5

sheared, unwashed  

wool of sheep and  

goats 

Donuz əti (diri çəkidə) 100,1 107,7

64,1

106,4


104,6

92,3


Porks (in live weight) 

Diri ev quşları və onların 

yumurtaları 

86,3 108,9

122,3

89,6


111,2

109,0


Alive poultry and their 

eggs 

o cümlədən: includings: 

diri ev quşları 72,6

99,1

79,1


91,8

111,3


104,5

alive poultry 

quş əti (diri çəkidə) 94,0 102,1

96,8

91,6


104,1

103,1


fowl (in live weight) 

təzə qabıqlı  

yumurtalar 78,4 115,8

197,5


80,3

111,8


113,5

fresh sheel eggs 

Sair diri ferma heyvanları 

və heyvan məhsulları 108,7 100,2

103,6


98,5

100,7


102,3

Other live farm animals 

and animal products 

Təbii bal 

110,6 103,4

104,2


98,4

100,7


102,5

Naturel honey 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə