Rivojlantirish instituti a. R. Jabborov, S. S. Sotiboldiyev veterinariya akusherligi, ginekologiyasi va sunYüklə 24 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/40
tarix28.04.2017
ölçüsü24 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   40

Bo'g'ozlikning davom etishi. 
Bo'g'ozlik bu urg'ochi hayvonli qochirishdan 
tug'ishgacha  bo'lgan  davri  hisoblanadi.  Hayvonlarning  urug'langanlik vaqtini 
aniq bilishning iloji bo'lmaganligi sababli, urg'ochi hayvonlarning oxirgi qochirish 
kuni bo'g'ozlik davrining  boshlanishi  hisoblanadi. Turli hayvonlarda bo'g'ozlik 
davrining  davom  etishi turlicha  bo'ladi.
Kichik  urg'ochi  hayvonlarda  bo'g'ozlik davri,  yiriklariga  nisbatan  qisqaroq 
bo'ladi.  Bo'g'ozlik davrining davom etishiga hayvonlarni oziqlantirish, saqlashi, 
zoti,  yoshi  va  boshqa  omillar  ta’sir  etadi.  Birlamchi  bo'g'ozlik  keyingilariga 
qaraganda  biroz  uzoqroq  davom  etadi.  Erkak  homilalar,  urg'ochilariga  qara- 
ganda 1— 4 kun ortiq ko'tariladi. Tez yetiladigan zotli hayvonlarda homila katta, 
juft  yoki  3  ta  bo'lganda  bo'g'ozlik  davri  biroz  qisqaradi.  Tug'ish  muddatini 
taxm inan  aniqlash  uchun  hayvonlarni  oxirgi  qochirgan  kuniga,  bo'g'ozlik 
davrining  o'rtacha davom etish  kunini qo'shib chiqarish  kerak.

H o m ila n in g   y o s h in i  a n iq lo v c h i  a s o s iy   b e lg ila r
H
o
m
il
a
 
y
o
s
h
i,
 
(o
y
 
h
is
o
b
id
a
)
Uz
un
li
gi

(s
m
) 
h
is
o
b
id
a
M
a
s
s
a
s
i
Boshqa  belgilari
Q O R A   M O L L À R D A
1
0 , 9 - 1 , 3
0 , 1 - 0 , 3   g
Oyoqlari 
uncha  k a tta   bo'lm agan  do 'n g c h a la r  s ifatida, 
og 'iz  va  k o 'z   o'rinlari  paydo  bo 'la  boshlaydi.
2
6 - 7
1 7 - 2 0   g
Oyoqlari 
uncha  k a tta   bo'lm agan  do 'n gc ha la r  s ifa tid a , 
o g 'iz  va  k o 'z  o'rinlari  paydo  bo'la  boshlaydi.
3
1 2 - 1 6
1 3 5 - 1 5 0   g
Oorin 
ju d a  
kattalashgan, 
e rk a k la rid a  
m oyak 
xalta 
shakllangan  bo'ladi.
4
2 2 - 2 6
2  kg  gacha
Yuq origi  lab  va  qoshlarida  siyrak  tuk la r  pa y do  bo'ladi. 
Naysim on  va  kalia  suyaklarining  d ia fiz i  shakllanadi.
5
3 5 - 4 0
2 ,5 —4  kg
Quloqlarning 
cheti 
va 
uchlarida 
tuk la r 
pa y do 
bo'la 
boshlaydi.  U ru g'don  moyak  x a lta s ig a   tushgan  bo'ladi.
6
4 5 - 6 0
3 ,5 —6  kg
Lablarida, 
iyagid a  junlar  pa y do  bo 'lad i. 
K iprik la r  va 
oy oq larida  junlar  paydo  bo'ladi.
7
5 0 - 7 5
1 0 - 1 4   kg
Lab,  iyak,  dum  va  oyoqlarning  p e r ife rik   tom on lari  jun 
bilan  to 'liq   qoplangan  bo'ladi.
8
6 0 - 8 5
1 6 - 2 0   kg
Butun  teri  q a tlam i  to'liq  jun  bilan  qo plang an  bo 'lad i.
9
8 0 - 1 0 0
2 0 - 7 4   kg
Tana  tashqi  tom ondan  to 'liq   jun  bilan  q o pla ng an ,  homila 
rivojlanib  y etilgan  bo'ladi.  O g 'z id a   sut  tishlari  mavju d
Q O 'Y   V A   E C H K IL A R D A
1
1
7,7g
K o 'k ra k   v a   qorin  bo'shliqlari  y opilga n,  a ’z o la ri  paydo 
bo'la  boshlagan.
2
8
80  g
Oyoq  suyaklarida  tuklar  pa y do  b o 'la   boshlaydi.
3
16
9 0 0   g
Burun  p a rraklari  yopiq  bo'ladi.
4
2 0 - 2 5
2 ,9   kg 
gacha
Lab  v a   iyak  qism larid a  junlar  pa y do  b o 'la   boshlaydi.
5
3 0 - 5 0
4 - 4 , 3   kg
Teri  jun  bilan  qoplangan,  tishlari  c hiq a   boshlagan  bo'ladi.
Q O R A K O 'L   0 0 ‘Y L A R D A
1
1 - 2
0 , 0 1 - 0 , 0 3
kg
Em brionnin g 
ta n a sid a  
hamma 
a’zo la ri 
p a y d o  
bo'la 
boshlaydi.
2.
608
0 , 2 - 0 , 3   kg
Hom ilaning  jinsi  bilinadi  va  to g 'a y   s keleti  suyak  ske letig a  
aylanadi.
3
1 2 - 1 5
0 , 7 - 1 , 0   kg
Hom ilaning  tu r  va  z o t  belgilari  aniq  ko'rina   boshlaydi.
4
2 5 - 3 0
102  kg
Junlari 
q isq a, 
am m o  teri 
q a tlam ining 
b arch a  qismini 
qoplagan  bo 'lad i.
5
4 0 - 5 0
2—3 ,5   kg
H om ila  y etilg a n ,  terilari  jun  bilan  qo p la n g an   b o 'lad i.

H
o
m
il
a
 
y
o
s
h
i,
 
(oy
 
hi
s
o
b
id
a
)
Uz
unligi, 
(s
m)
 
h
is
o
b
id
a
M
a
s
s
a
s
i
Boshqa  belgilari
C H O 'C H Q A L A R D A
1
1 , 6 - 1 , 8
1 5 - 2 0   g
H am m a 
a ’zolari 
paydo 
bo'la 
boshlaydi. 
H om ila 
t o ‘r 
ko'rinishi  shakliga  kira  boshlaydi.
2
8
9 0 - 1 9 0   g
Naysim on 
suyaklarning 
suyaklanishi 
v a  
jinslarning 
a jratilishi  boshlanadi.
3
1 4 - 1 8
7 0 0 - 9 0 0   g
Lab, 
iyak,  dum  va  qulo qlarida  junlar  pa y do  bo'ladi. 
Tishlari  ko'rina  boshlaydi.
4
2 0 - 2 5
1 - 2   ?  kg  ?
Butun  teri  qavati  q a ttiq   qil  bilan  qoplangan  bo'ladi. 
Tishlari  pa y do  bo'la  boshlaydi.
Y IL Q IL A R D A
1
0 , 5 - 0 , 7
50  g
T o 'r  
ta fo v u tla ri 
sezilarli 
emas, 
am m o 

shakllana 
boshlagan.
2
5 ,5 -7
6 2 - 7 0   g
Boshi  va  oyoqlari  paydo  bo'la  boshlaydi.  T a n a   bo'shliqlari 
yopiq.
3
1 2 - 1 5
1 0 0 - 1 5 0   g
Tuyoqlari  yaxshi  bilingan,  qisqa  quloq  va  yelin  so'rgichlari 
pa y do  bo 'la   boshlaydi.
4
2 0 - 3 0
1 ,3 — 1,6  kg
Lab  te ris id a   siyrak  junlar  paydo  bo'lgan,  tashqi  jinsiy 
a 'zo la ri  shakllana  boshlagan  bo'ladi.
5
3 0 - 3 7
3 —4,5   kg
L a blarid a ,  qosh  o'rnid a  va  dumning  ichida  ju nlar  o'sib 
c hiq adi.  Tashqi  jinsiy  a'z o lari  yaqqol  sezila di.  Moyak 
x altasi  v a   preputsiy a  shakllana  boshlagan  bo'ladi.
6
4 0 - 7 5
4 - 6   kg
Lablari  va  iyagi  jun  bilan  qoplangan.  Dumining  yuqori  va 
past  qism la rid a   hamda  qulog'ining  ichida  qisman  junlar 
m avju d.
7
4 5 - 8 5
4 , 5 - 7 , 5   kg
Yol  junlari  yaxshi  s ezila d ig a r  bo'ladi.  Qu loq  suprasining 
terisi  jun  bilan  qoplanadi.
8
5 0 - 9 0
9 — 15  kg
Bosh  qism i  terisi  to'liq  jun  bilan  qo pla na di.  Dum,  yelka, 
yol  v a   qu loqlarni  do rza l  va  ventral  to m on lari  jun  bilan 
qo plangan  bo'ladi.
9
6 0 - 1 1 5
1 2 - 2 0   kg
Tananing  hamma  joyi  siyrak  jun  bilan  qo pla na di.  Dum  jun 
bilan  usgan  bo'ladi.
10
8 0 - 1 2 5
1 8 - 3 0   kg
Tananing  te ri  qismi  qisqa  junlar  bilan  qo plangan  bo'ladi. 
Tuyo qlarnin g  shox  qismi  o'sgan  bo'ladi.
11
1 0 0 - 1 5 0
2 6 —60  kg
T e ri  to 'liq   jun  bilan  qoplangan  bo'ladi.  Tishlari  chiqa 
boshlaydi, 
o d atd a   urug'don 
m oyak  x a lta s ig a   tushgan 
bo'ladi.

Embrión  va  homila  yoshini  aniqlash. 
Klinik  va  veterinariya  sudlov 
amaliyotida  ayrim  paytlarda  embrión  va  homila  yoshini  aniqlashga  to‘g‘ri 
keladi.  Embrión va homilaning yoshi, uning uzunligi, og‘irligi va teri qismining 
ayrim  joylarida  tuklarning  bor-yo‘qligi  bilan  belgilanadi.  Bu  ma’lumotlar 
hayvonning  bo'g'ozlik davrida  uning  zotiga,  asrash  va  ishlatilish  sharoitiga 
qarab o'zgarib boradi  (15- jadval).
15- jadval
T u rli  h a y v o n la rd a   b o ‘g ‘o z lik   d a v r in in ln g   d a v o m   e tis h i  (k u n   h is o b id a )
Hayvon
turi
0 ‘rtacha
Davom
etishi
Hayvon
turi
O 'rtac h a
Davom
etishi
Sigir
285
2 7 0 - 3 1 0
Fil
660

Biya
336
3 2 0 - 3 5 5
Tuya
357
3 3 5 -3 7 1
Cho'chqa
114
1 1 0 - 1 2 0
Q o 'to s
307
3 0 0 -3 1 5
Q o 'y ,  echki
150
1 4 5 - 1 6 0
Los
225

Quyon
30
2 8 - 3 3
Shimol  bug'usi
225
1 9 5 -2 4 3
It
63
5 8 - 6 6
Ayiq
200

Mushuk
58
5 6 - 6 0
Qunduz
27 5
2 5 0 - 2 9 5
Y o v v o iy   quyon
51
5 0 - 5 2
Tulki
52
4 9 - 5 7
Olmaxon
35

Suvsar
46
3 6 - 7 8
D en g iz  cho'chqasi
60
5 9 -6 2
Nutriya
132
1 2 8 - 1 3 7
O q  sichqon
22
2 0 - 2 5
Qunduz
25
2 3 - 2 7
Bo‘g‘oz  hayvonlar  to'liq,  sifatli  yem-xashak  bilan  oziqlantirilmaganda, 
tug'ilgan  buzoqlarning tirik vazni 20  kg dan  oshmaydi  (gipotrofiklarda).  Ular 
hayotining  birinchi  kunlarida  halok  bo‘ladi.  Bo'g'oz  hayvonlar  sifatli  yem- 
xashaklar bilan oziqlantirilganda, faol mosion bo'lmaganida, tug'ilgan buzoqlar 
yirik  bo'ladi,  tirik  vazni  60  kg  dan  hatto  70  kg  gacha  yetadi.  Afsuski,  biz 
embrión  va  homilaning  o'zgarishlari  ularning  «ota»  va  «ona»  si  organizmi 
fiziologik  holatiga,  ko‘p  bolaliligiga,  zotiga  asrash  sharoitiga  bog'liqligi 
to‘g‘risidag¡ ma’lumotlarga ega emasmiz.
6 - AMALIY  MASHG'ULOT 
HAYVONLARNING  QISIR  VA  BO‘G ‘OZLIGINI  ANIQLASH
Darsning  maqsadi. 
Bo‘g‘ozlikni  aniqlash  usullarini  o‘zlashtirish  uchun 
tuxumhujayra  urug'langandan  keyin  hayvon  organizmida  yuz  beradigan 
anatomo-fiziologik  o'zgarishlami  o'rganish.  Bo‘g‘ozlikni  tashqi  tomondan 
aniqlash  usullarini o'zlashtirish.
Tekshirish  obyektlari  va  kerakli  jihozlari: 
hayvon  jinsiy  a’zolarining 
tuzilishi va ularning qorin hamda tos bo‘shlig‘i topografiyasi ifodalangan jadval, 
mulyajlar, stetoskop, fonendoskop, sochiq, sovun hamda dizenfeksiyalovchi 
eritma va boshqalar.
Qisqacha uslubiy ko'rsatma. 
Mazkur mavzu juda muhim ishlab chiqarish 
ahamiyatiga  ega  va  bir  necha  darsga  mo'ljallangan.  To‘g‘ri  ichak  orqali

tekshirish usuliga bag'ishlangan dars qisir hayvonlarda (sigir va g'unajinlarda) 
qushxonalarda  yoki  o‘quv  tajriba  xo‘jaligida  o'tkaziladi.  Ikkinchi  va  undan 
keyingi  darslar  o'quv  xo'jaligida,  jamoa  va  shirkat  chorvachilik  fermalarida 
0
‘tkaziladi.  T alabalar  2— 3  ta  mayda  guruhlarga  bo'linib,  o'qituvchi 
boshchiligida akusherni va tekshirayotgan hayvonni tayyorlashni,  rektal yo‘l 
bilan  tekshirish  uslubini  hamda bo‘g‘oz va qisirlikni  boshqa  klinik tekshirish 
usullari bilan  aniqlaydilar.  Homila  rivojlanmayotgan  bachadon  holatini  esda 
saqlash uchun har qaysi darsdan oldin 2—3 ta qisir hayvonni rektal tekshirish 
maqsadga  m uvofiqdir.  So'ngra  xo'jalikdagi  bo‘g‘ozlik  davrining  turli 
bosqichlarida  bo'lgan  barcha hayvonlarni tekshirishga o'tiladi.  Dars oxirida 
0
‘qituvchi 
0
‘tilgan  mavzuga  yakun  yasab,  jinsiy  va  ichki  a’zolar  holatini 
differensial  diagnostikasi  borasida  talaba yo‘l  qo‘ygan  xatolarga  to‘xtaladi. 
Dars qushxonada o'tkazilganda, talabalarga so'yilgan sigirlarni turli bo'g'oz- 
lik bosqichida  bo'lgan jinsiy a’zolari  holatini  ko'rish  imkoni  bo‘ladi.
Bo‘g‘ozliktashqi tomondan tekshirish va kuzatish, refleksologik tekshirish, 
ichki  tomondan  rektal  va  vaginal  tekshirish  hamda  laboratoriya  tekshirish 
kabi  klinik usullar bilan  aniqlanadi.
Bo‘g‘ozlikni  tashqi  tomondan  tekshirish. 
Hayvonning  bo‘g‘ozligini 
aniqlash qorin shaklining o'zgarishi va homilaning harakat qilishini payqash, 
shuningdek,  uni tashqaridan  paypaslab tekshirib  ko'rish, yurak urishini ona 
qorni devori  orqali  eshitish yo‘li  bilan  o'tkaziladi.
Hayvonning  bo'g'ozligini  tashqi  tomondan  qarab  to‘g‘ri  aniqlash  qiyin. 
Shunga qaramay,  bunday klinik tekshirish usulidan voz kechish yaramaydi, 
chunki  bo'g'ozlikning  ikkinchi  yarmida,  ayniqsa  uning  oxirgi  uchdan  bir 
muddati qolganida, tashqi tomondan aniqlash muhim. Bunda ichki a’zolarga 
ta’sir etilmaydi.
Sigir va  biyalarning  bo'g'ozligini tekshirganda quyidagi  qoidalarga  rioya 
qilish  kerak.1)  hayvonlarning  so'nggi tuqqan  va qochgan  vaqti  ko'rsatilgan 
aniq yozuvlar (qochirish reestri, sun’iy qochirish jurnali va boshqalar) bo'lishi 
va unga qarab hayvonning  bo'g'ozlik muddati  aniqlanadi;  2) anamnez ma’- 
lumotlariga  qarab,  dastavval  urg'ochi  hayvon  tashqi  tomondan  ko'zdan 
kechiriladi,  agar  hayvon  bo'g'ozligi  aniqlansa,  u  yozib  qo'yiladi;  3)  hayvon 
bo'g'ozligi va  uning  necha haftaligi  ichki tekshirish  usullari  bilan  aniqlanadi. 
Oxirgi qochirilgandan yoki sun’iy urug'lantirilgandan  keyin  navbatdagi jinsiy 
mayl va quyuqish alomatlari bo'lmasa,  u taxminiy bo'g'ozlik belgisidir.  Biroq 
bu ham  hamma vaqt to'g'ridan to'g'ri  bo'g'ozlik belgisi  bo'la olmaydi.
Bo'g'ozlik davrining ikkinchi yarmida bachadondagi homila tez rivojlanadi, 
natijada  hayvon  qomining  pastki  o'ng  tomoni  do'ppayib  shishib  chiqadi  va 
qorin shakli  o'zgaradi.
Bo'g'oz sigir o'ng biqinining do'ppayib shishib chiqishi qorin bo'shlig'ining 
chap tomoniga joylashgan  katta  qorin  bachadonning  o'ng  tomoniga  qarab 
siqishi  natijasida  ro'y beradi.
Sigirning  orqa  tomonidan  qorin  devorlari  hosil  qilgan  yoyga  qaraganda 
chap tomonga  turtib chiqib turgan  nuqtasi  taxminan  o'rtasiga to'g'ri  keladi, 
o'ng tomonida esa u joyning o'rta qismidan pastroq joylashadi. Sigir sutining

kamayishi va ta’mining o‘zgarishi  ham  sigirning  bo'g'ozligini  bildiruvchi  bel- 
gidir.  Bunga ko‘ra faqat sigirning  bo‘g‘oz bo'lganligini taxmin  qilish  mumkin, 
lekin  aniq  diagnoz qo'yib  bo'lmaydi.
Sigir  bo'g'ozlik  davrining  ikkinchi  yarmi  boshlangandan  so'ng  aniqrog'i, 
uchinchi  yarmida  qorin  devorining  tashqi  tomondan  paypaslab  homiianing 
boriigini  aniqlash  mumkin.  Bunda  sigir  odatda  ertalab  oziqlantirilmaydi  va 
sug'orilmaydi. Agar bo'g'oz sigirga sovuq suv berilsa bachadondagi  homila 
serharakat  bo'lib,  qorinning  o'ng tomonidagi  devorini  qimirlatadi.  Qorin  de­
vorining qisqa vaqt bo'lsa ham kuchli qimirlashi ko‘zga yaqqol tashlanib turadi. 
Ammo  bunday tekshirish  bola  uchun  xavfli.  Shu  bilan  bir vaqtda  qorinning 
o'ng tomonidagi devoriga kaftni qo'yib, bolaning urilib harakat qilayotganligini 
sezish  mumkin.  Qorindagi  bola  o'ng  tomondan  paypaslaganda  bilinadi. 
Buning uchun qo'l qorin devorining tizza bo'g'inidan qovurg'alar ostiga qarab 
yo'nalgan chiziq  ustiga qo'yiladi.
BIYALARDA  HOMILANI  TEKSHIRISH 
3
Tarangiashgan  qorin  devori sigir boshini va bo'ynini  biroz o'ng tomonga 
burganda  anchagina  bo'shashadi.  Shundan  so'ng  qo'l  qorin  devori  ichiga 
qarab itariladi. Qorin devorini itarib turgan qo'l tezlik bilan bo'shashtirilganda 
harakatda bo'lgan qattiq bir tanani sezishi mumkin.  Ba’zan qo'lga qattiq uril- 
gani ham bilinadi. Sigirning bo'g'oz bo'lganligiga ishonch hosil qilmoq uchun 
qo'lni yuqoridan pastga va o'ngdan chapga surib bir necha marta paypaslab 
tekshirib ko'riladi.
Sigirning qorin devori orqali homiianing yurak urishini eshitish. 
Sigir 
qornidagi homiianing yurak urishi quloq, stetoskop va fonendoskoplar orqali 
eshitiladi.
Qorin devori orqali  homila yurak urishini  eshitayotganda  (ayniqsa quloq 
bilan yoki stetoskop bilan) ehtiyotkorlik va shaxsiy xavfsizlik choralari ko'rilishi 
kerak. Chunki hayvon oyog'i bilan tepib yoki dumi bilan urib yuborishi mumkin. 
Shu  sababdan  homiianing  yurak  urishini  fonendoskop  bilan  eshitish  maq- 
sadga muvofiqdir.
Yuvosh sigirlarning faqat dumigina bog'lab qo'yiladi. Sigirning orqa oyog'i 
bilan  oldga va yonga qarab tepishi hammaga ma’lum.  Shuning  uchun  asov 
sigirlar tekshirilayotganda ularning orqa oyoqlari sakrash bo'g'inining yuqori 
qismidan  oson  yechiladigan  qilib  bog'lanadi.  Lekin  oyog'i  bog'langan  sigir 
yiqilib o'zini shikastlab  qo'yishi  mumkin.  Shu sababdan  bunday sigirlarning 
biroyog'iga (tekshirilayotgan tomondagi) boldirning pastki qismidagi sakrash 
bo'g'ini joylashgan yerga ikki qavat arqon sirtmoq solinib, unga tayoq o'tkazib 
burash tavsiya etiladi. Sigirning keyingi oyoqlarini dumi bilan bog'lab qo'yish 
mumkin.  Buning  uchun  dumi  oyoq  boldirining  ichki  tomonidan  tashqariga 
qarab o'ralishi, so'ngra dum orqaga tortilib bog'lanishi  kerak.
Homila orqa yoki yon tomoni bilan sigir qornining devoriga tomonga qarab 
yotganda va u bilan bachadon devori orasida qog'onoq suvi oz bo'lgandagina

yurak  urishini  eshitish  rmumkin.  Yaxshi  sharoitlarda  rivojlanayotgan 
homilaning  yuragi  bir daqiqada  120— 130  marta  uradi  (sigirlarda  esa  40— 
80 marta).
Keyingi  paytlarda  homila  yurak  urishini  aniqlashda  ultra  tovushli 
asboblardan foydalanilmoqda.
Qo'toslarning  qisir  va  bo‘g‘ozligini  tashqi  tekshirish  usullari  bilan 
aniqlash. 
Tashqi  tekshirish  usuli  bilan  qo'toslarning  bo‘g‘ozligiga  diagnoz 
qo‘yish mumkin emas.  Uzunlashgan  ko'krak qafasi, qalin, qorin devorlari va 
homila  hajmining  kichikligi  ularning  tashqi  tomondan  paypaslab  ko'rishga 
va  yurak  urishini  eshishga  imkon  bermaydi.  Bo'g'oz  q o'to sla r  qorin 
shakllarining  o'zgarishi  ham  kam  o'rganilgan.  Faqat  tug'ishiga  2— 3  hafta 
qolganidagina yelini  biroz osiladi.
Q o‘y  va  echkilarning  bo‘g ‘ozlik  belgilari. 
Qo‘y va echkilarning  takror 
kuyukmasligi  (qochirilgandan  keyin  3  hafta  ichida), yuvosh  bo‘lib  qolishi va 
qomining asta-sekin  kattalashib borishi,  bo‘g‘ozlik belgilari  hisoblanadi.
Bo‘g‘ozlik davrining  ikkinchi yarmida,  ularning qorinlari har ikki tomonidan 
birday kattalashmaganligini, o'ng tomon devori do'ppayib qolganligini aniqlashi 
mumkin.  Bunda bachadondagi homila harakatini kuzatish va qorin devori or- 
qali  uni  paypaslab  bilinadi.  Qo‘y  va  echkining  chap  yoniga  turib,  chap  qo‘l 
bilan bo'ynidan quchoqlab ushlab, o‘ng qo‘li bilan qorni paypaslanadi. Hayvonni 
ana  shunday  holatda  tutib  tekshiruvchi  kishining  chap  tizzasi  yerda  bo‘lishi 
kerak.  Bo‘q‘ilgan  o‘ng  oyoq  bilan  qorin  chap  tomonining  pastki  qismi  asta- 
sekin, bir me’yorda itariladi. Bunda qorin ichidagi organlar o‘ng tomonga o‘tadi. 
Shu bilan bir vaqtda kuch ishlatmay qorinning o‘ng tomonidagi homilani qo'lda 
osonlikcha paypaslab bilish  mumkin  (23- rasmga qaralsin).
Qo‘y va echki tekshirilayotganda, ularning buyragi seroz pardalarda osilib 
turishini, ya’ni  buyrakning harakatchanligini va echki buyragini qorin devori 
orqali  paypaslab  bilish  mumkin  ekanligini  esdan  chiqarmaslik  kerak.  Qo‘y 
va echkilarning o‘ng tomonidagi buyragi jigarning o‘ng bo‘lagiga tegib turadi. 
Lining  ko'ndalang  uzunligi  o'rtacha  8— 12  sm  bo'ladi.  Shuning  uchun  qo‘y 
va  echki  bo‘g‘ozligini  tekshirayotganda  buyraklarning  turish  joyi  va  katta- 
kichikligini bilib, dastlab tepa tomondagi umurtqalar ortidan qattiq va nisbatan 
harakatchan  buyraklar  (ayniqsa  echkilarda)  topiladi.  Keyin  undan  pastroq 
joyi  paypaslanib  ko'riladi  va  har  xil  kattalik  hamda  shakldagi  qattiq  tana 
bachadondagi  hom ila  topiladi.  Oriq  va  juni  kalta  q o'ylarda   ba’zan 
karunkulalarni  paypaslab bilish  mumkin.
Buning  uchun  tekshiruvchining  yordamchisi  hayvonni  boshidan  yoki 
bo'ynidan  mahkam  ushlab  turadi.  Tekshiruvchi  o‘zi  uchun  qulay tomonda 
turib, masalan, hayvonning orqa tomonidan turib bir qo‘li bilan hayvon qornini 
o‘ng tomonga siqib, boshqa qo'li bilan o‘ng biqinini paypaslab homilani topadi.
Cho'chqa  b o ‘g ‘ozligining  tashqi  belgilari. 
Cho'chqalarning  bo‘g‘ozlik 
davrida kuzatiladigan tashqi  belgilari  boshqa hayvonlarga 
0
‘xshash  bo'ladi. 
Takror kuyukmasligi (qochirgandan keyin biroy ichida), yuvosh bo‘lib qolishi, 
qomining asta-sekin  kattalashib  borishi  hamda pastga qarab osilib tushishi 
cho'chqalarning  bo‘g‘ozlik belgilaridir.

b
2 3 -  rasm.  a)  qo'y va  echkilarda;  b)  cho'chqalarda;  v)  biyalard a  homilani  tashqi to m o nd an

Yüklə 24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə