Rivojlantirish instituti a. R. Jabborov, S. S. Sotiboldiyev veterinariya akusherligi, ginekologiyasi va sun


YELINNING  TRAVMATIK  SHIKASTLANISHIYüklə 24 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/40
tarix28.04.2017
ölçüsü24 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   40

YELINNING  TRAVMATIK  SHIKASTLANISHI
Yelin  jaro h ati. 
Yelin  jarohatlarini  yuza  jarohatlar  va  teshib  o'tgan 
jarohatlarga  ajratish  rasm  bo'lgan.  Faqat  teri  va  teri  osti  kletchatkasi

shikastlangan  bo'lsa,  bunga 
y u z a  jarohat,
 teri  va teri  osti  kletchatkasi  bilan 
birga yelin  parenximasining  butunligiga shikast yetgan  bo‘lsa,  bunga 
teshib 
o'tgan ja ro h a t
 deyiladi.
K asallik paydo   bo'lish  sabablari.
  Zarb tegishi,  it tishlab olish,  panshaha 
sanchilishi  va  hokazolar yelinning  jarohatlanishiga  sabab  bo'lishi  mumkin. 
Mollar  yaylovga  chiqarilganida  yelinning  tikanli  sim,  buta  shoxlari  va 
to'nkalardan jarohatlanishini  ko‘p uchratish  mumkin.
Kasallik belgilari  va  o'tishi.
  Teshib  o'tgan  jarohatlarning  xarakterli  belgisi 
bo‘lib,  jarohat  chetlari  orasidan  tinmay  sut  sizib  chiqishi  hisoblanadi.  Shu 
munosabat  bilan  bunday jarohatlar juda sekin  bitadi  va  bezning  chuqurdagi 
to'qimalariga  mikroblar o'tishi tufayli  ko'pincha  murakkablashadi.  Bu  yerdan 
mikroorganizmlar limfa tomirlari va sut yo'llari bo'ylab yelinning butun choragiga 
yoki yarmiga tarqaladi va yiringli mastitga sabab bo'ladi, yiringli mastit ko'pincha 
kasallangan yelin qismining butunlay sut bermay qo'yishiga olib keladi.
K asallikni davolash.
 Avval  pinset yoki  bir bo‘lak steril  doka bilan jarohat 
yuzi  ifloslardan  va  qon  laxtalaridan  tozalanadi.  Shundan  keyin  jarohat 
bo‘shlig‘i dezinfeksiyalovchi eritmalar: rivanol (1:500), vodorod peroksid (3— 
5%  li)  eritmasi  bilan  yoki  rektifikat spirt  bilan  suyultirilgan  (1:100)  yod  bilan 
yuviladi. Yuza jarohatlar odatdagicha tozalanib, to'qimalarning halok bo'lgan 
qismlari  olib tashlanganidan  keyin  tugun choklar bilan  tikib qo'yiladi.
Yemchak jarohatlansa emchak kanali torayib qolmasligi uchun  unga sut 
kateteri  qo'yiladi,  bu  kateter oldindan  qaynatib  olingan  bo'lishi  kerak.  Uzun 
sut  kateteri  sisterna  shilimshiq  pardasini  shikastlantirmasligi  uchun  uchi 
egovlab tashlanadi va dumaloqlanadi. Sut kateteri qo'yilgan joy ip bilan bog‘- 
lanadi,  bunda  ipning  bir  uchi  kateter  kallagiga  bog'lanadi,  ikkinchisi  esa 
kollodiyli  boylam  bilan  emchak  terisiga  yopishtiriladi.  Emchak  jarohatini 
bog'lab qo'yishi yoki  unga leykoplastir yopishtirib qo'yishi  mumkin.
Yelinda  teshib  o'tgan  jarohatlar  bo'lsa,  sigir  sog'ilmaydigan  davrdagini 
davolansa  foyda  berishi  mumkin,  chunki  sog'iladigan  davrda  jarohatdan 
yaxshilab  tozalash,  antiseptik  eritma  bilan  yuvish  va  tikib  qo'yish  (tamom 
bekitmasdan)  kerak.  Jarohatning  pastki  burchagi  ochiq  qoldirilib,  eksudat 
chiqib  turishi  uchun  shu  joyga  doka  drenaj  qo'yiladi.  Mol  sutdan  chiqqan 
bo'lsa,  kanalining  chetlari  lyanis,  karbol  kislota  yoki  termokauter  bilan 
jonlantirib turiladi.
Sog'ish  davrida sut oqmasligi  uchun qilinadigan  davo-plastik operatsiya 
o'tkazishdan iborat. Buning uchun oqma yara va atrofidagi chandiq to'qimalar 
kvadrat  shaklida  kesib  tashlanadi.  So'ngra  shilimshiq  pardali  jarohatning 
chetlariga  2—3  ta  chok  (ketgutdan)  solinadi.  Teri  jarohatining  ko'ndalang 
chetlari  uzaytiriladi.  Kesiklar orasida  hosil  bo'lgan  teri  laxtagi  qirqiladi  va  u 
shilimshiq  pardaga  solingan  choklarni  bekitadigan  qilib,  jarohatga  tortiladi 
va choklab qo'yiladi.
Yelinning  zarb  yeylshi 
(Contusio  uberis).  Yelinning  zarb  yeyishi  yoki 
kontuziyalari  qon  tomirlarining  yorilishiga  sabab  bo'lishi  mumkin,  buning 
natijasida yelin biriktiruvchi to'qimasiga qon  quyilib,  unda qontalashlar hosil 
bo'ladi yoki  katta gematomalar yuzaga  keladi.

Kasallik  p a y d o   b o ‘lish  sabablari.
  To'siqlarga  urilib  shikastlanish,  mol 
o'rmonlarda o'tlaganda to'nkalarga urilishl, zarb teglshi, boshqa hayvonlaming 
shoxlashi,  qamchi  bilan  urish va boshqalar bunga sabab bo‘ladi.
Kasallik belgilari.
  Zarb  tekkanidan  keyin  bir  necha  soat  o'tgach  yelinda 
qontalash  yoki  shish  paydo  boMadi.  Shish  paypaslab  ko'rilsa,  fluktuatsiya 
seziladi va bir oz og'riydi. Keyinchalik shish yumshaydi. Yelinning zarb tekkan 
bo'lagidan  ko'pincha  qon  aralash  sut  keladi.  Shikastlangan  joy  o'rni 
biriktiruvchi to'qima bitishi  hisobiga aksari qattiq  bo'lib qoladi.
Kasallikni  davolash.
  Mol  tinch  qo'yiladi.  Qon  oqishini  to'xtatish  uchun 
yelinga birinchi 2— 3 kunda sovuq narsa (goryoki muzli xaltacha, sovuq loy, 
burov  suyuqligi)  bosiladi.  Sutga  qon  aralashgan  bo'lsa,  sutni  kateter  bilan 
sog'ib  olish  tavsiya  etiladi  (kateter oldin  qaynatib  sterillanadi,  emchak  uchi 
esa spirt bilan  artiladi).  Sovuq yallig'lanish jarayonini to'xtatmasa,  3— 4 kun 
issiq narsalar bosiladi.  Bundan tashqari, yelin yengil  massaj qilinadi,  molga 
asta-sekin yurishga imkon beriladi, yelinga kamfora, ixtiol mazi va boshqalar 
suriladi.
Foydalanilgan  vositalar  natija  bermasa  intoforezni  (yod  ionlarini) 
muvaftaqiyat bilan  qo'llanish  mumkin.
Gematomalar paydo  bo'lganidan  keyin,  kam  deganda 5—6  kun  o‘tgach 
kesiladi,  aks  holda qon  oqishi takrorlanishi  mumkin.
Gematoma murakkablashib, abssess yoki flegmonaga aylansa, abssess 
yuzaga  kelgan  joylarda  fluktuatsiya  paydo  bo'lishi  bilan  gematoma  darrov 
kesiladi.
YELINNING  SEROZ  EKSSUDATDAN  SHISHISHI  VA  GIPEREMIYASI
Yelinning seroz ekssudatdan shishishi. 
Yelinning seroz ekssudatdan yoki 
qon  to'xtab  qolishidan  shishishi  (Oedema  uberis  serosa)  deb  bo‘g‘ozlik  yoki 
tug'uruq munosabati bilan umuman qon aylanishining buzilishi tufayll yelinning 
shishib ketishiga aytiladi.  Bu  kasallik sigir, biya, echki va qo'ylarda uchraydi.
K asallik belgilari.
  Molning  umumiy  ahvoli  va  tana  temperaturasi  norma 
atrofida bo'ladi.  Yelin  ayniqsa,  orqa bo'laklari  kattalashib ketadi.  Yelin terisi 
taranglanib, yaltirab turadi,  undagi burmalar yo'qolib ketadi. Teri  konsisten- 
siyasi  xamirsimon  bo'ladi;  barmoq  bilan  bosib  ko'rilsa,  ancha  vaqtgacha 
tekislanmaydigan  chuqurcha  qoladi.  Shish  ko'pincha  qorin  devori  bo'ylab 
oldinga  tarqaladi.  Suti  o'zgarmaydi.  Seroz  ekssudatdan  shishishning  eng 
xarakterli  xususiyati  og'riqning  va  yallig'lanishga  xos  boshqa  belgilarning 
bo'lmasligidir.
Kasallik  oqibati.
  Yaxshi  davolansa  asoratlar  bo'lmaydi  va  tug'uruqdan 
keyin ko'p o'tmay shish yo'qolib ketadi.  Kasallik vaqtidan o'tkazib yuborilgan 
bo'lsa,  biriktiruvchi  to'qima o'sib  ketishi  (induratsiya) tufayli  yelin  kattalash- 
ganicha qoladi,  bu sut miqdorining  kamayib  ketishiga olib keladi.
K asallikn i  da v ola s h .
  Yelin  sal  shishgan  bo'lsa,  davolanmaydi.  Katta 
shishgan  bo'lsa,  molni  kamroq  sug'orish,  unga  quruq  yem-xashakni  ozroq

berish, moini tez-tez sog‘ib turish, yelinni asosiga qarab massaj qilish tavsiya 
etiladi. Yelin terisiga oldin borli maz yoki toza vazelin suriladi. Tug‘ish oldidan 
moini sogish va yelinni massaj qilish tadbirlari oxirgi chora sifatida ko'rilishini 
aytib  o'tish  kerak,  chunki  bu  tadbirlar tug'uruqdan  keyin  og'iz  suti  bo'lmay 
qolishiga  olib  keladi.  Pichan  xas-cho‘plardan  priparkalar  qilish  shishning 
so'rilib  ketishini tezlashtiradi.
Bundan tashqari, mol har kuni 1  soatdan ikki, uch marta yurgizilishi zarur. 
Yelin juda osilib  ketgan  bo‘lsa,  uni  bog‘lab qo'yish tavsiya etiladi.
Yelin  giperemiyasi. 
Yelin  giperemiyasi  (Hyperemia  uberis)  deyilganda 
yelinga arterial qonning ko‘p oqib kelishi tushuniladi. Bunday hodisa ko'pincha 
sersut  sigirlarda  (odatda,  tuqqanidan  keyin)  va  ba’zan  echkilarda  uchraydi. 
Yelin giperemiyasi qon suyuq qismining alveolalar va sut yo'llarida sizib chiqishi 
bilan birga davom etadi,  bu sutning qizil tusli bo'lib qolishiga olib  keladi.
K as a llik   belgilari.
  Molning  umumiy  ahvoli  o'zgarmaydi.  Mol  ko'zdan 
kechirilganida yelinining qizarib turgani ko'zga tashlanadi. Sut och qizil tusga 
kiradi yoki unda qon laxtalari topiladi. Mana shunday sut bir necha soat tindirib 
qo'yilsa, stakan tubida qizg'ish cho‘kma hosil  bo'ladi.
Kasallik oqibati.
  Eson-omon o'tib ketadi.  Bir necha kunda sut asliga kelib 
qoladi.
Kasallikni  davolash.
  Mol  tinch  qo'yilishi  zarur.  Kuchli  va  shirali  oziqlar 
kamroq  beriladi.  Molga  glauber tuzi  ichiriladi  (sigirga 300,0,  echkiga  80,0). 
Sut  avaylab  sog'ib  olinadi.  Yelinni  massaj  qilish  va  unga  mazlar  surish 
mutlaqo yaramaydi.
Mastit  (Yelinning  yalig'lanishi).  Mastit  paydo  bo'lish  sabablari  va 
klassifikatsiyasi. 
Mastit hamma chorva mollarida bo'laveradi. Ular sigirlarda 
va asosan  sog'in  davrining  birinchi yarmida  (sut bezi  zo‘r berib  ishlaydigan 
davrda)  ayniqsa  ko‘p  uchraydi.  Sigirlarda  yelinning  ko'pincha  qanday 
bo'lmasin  bitta  choragi  ahyon-ahyonda  ikki  va  bundan  ko'proq  choragi 
mastitdan shikastlanadi.
Mastitning  sabablari  har  xil.  Kasallik  ko'pincha  mol  iflos  sharoitlarda 
boqilganda  pol  va to'shama  iflos  va  zax  bo'lganida,  yelin  yaxshi  parvarish 
qilinmagan  hollarda  paydo  bo'ladi.  Sigirlar  tor  va  kichkina  molxonalarda 
boqilganida va butali, xarsang toshlar hamda to'nkalar ko‘p bo'lgan notekis, 
o'nqir-cho'nqir joylarda  o'tlatilganda  yelinning  lat  yeyishi  va jarohatlanishi, 
noto'g'ri sog'ish, sutni chala sog'ib olish, mol sovuq polda yotganida yelinning 
sovqotishi  va  moini  sifatsiz  oziq  bilan  boqish  natijasida  ham  mastit  paydo 
bo'lishi mumkin. Mastit asosan har xil patogen mikroblarning (streptokokklar, 
stafilokokklar,  ichak  tayoqchasi,  protey,  ko'k  yiring  tayoqchasi  va  boshqa- 
larning)  yelin  to'qimasiga  kirishi  tufayli  vujudga  keladi.  Mikroblar  yelinga 
emchak  kanali  orqali  tashqaridan  kirishi  ham,  qon  va  limfa  yo'llari  orqali 
ichkaridan  o'tishi  ham  mumkin.  Mikroblar  qon  va  limfa  orqali  ko'pincha 
bachadondan  o'tadi,  bachadon  yiringli  yallig'langanida  va  unda  chirib 
kelayotgan lohiyalar va yo'ldosh qismlari bo'lgan taqdirda ko'pincha shunday 
bo'ladi. Ovqat hazm qilish a’zolari kasal bo'lganda mikroblar oshqozon ichak 
yo'lidan yelinga o'tishi  mumkin.  Qinidan,  yelini va boshqa a’zolaridan yiring

oqib turadigan kasal mollar sog'lom mollar bilan birga boqilsa mastit a’zoning 
tarqalishiga yo‘l ochadi.
Bundan tashqari, sut bezi sil, aktinomikoz va oqsil singari kasalliklar bilan 
shikastlangan  bo'lishi  mumkin.
Yelinning yallig'lanishi sabablaridan biri — zaharlanishdir (intoksikatsiya). 
Toksinlar,  ya’ni  har  xil  yo‘l  bilan  kelib  chiqadigan  zaharli  moddalar  bo'lib, 
ular qon va  limfa bilan  birga yelinga tushishi  mumkin.
Mollarni boqish, asrash va ishlatish hamda ularni parvarish qilish qoidalari 
buzilsa mastit paydo  bo'lishiga sabab bo'ladi.
Mastitning  mavjud  klassifikatsiyalaridan  A.  P.  Studensov  taklif  etgani 
hammadan  ma’qul  hisoblanadi:  1)  seroz  mastit;  2)  sistema  va  sut  yo'llari 
katari hamda alveolalar katarini o'z ichiga oladigan  kataral mastit;  3)  fibrinli 
mastit;  4)  yiringli-kataral  mastit,  yelin  abssessi  va  yelin  flegmonatsini  o‘z 
ichiga oladigan yiringli mastit; 5)  qonli mastit va 6)  yelin oqsili, aktinomikozi 
va silini  o‘z  ichiga  oladigan  spesifik  mastitlar.  Mastitning  asoratlari — yelin 
induratsiyasi va yelin gangrenasi alohida o'rindan turadi.
Mastitning  kiinik  belgilari. 
Sigirda  uchraydigan  mastit  bir  xil  kasallik 
emas.  U  o'zining  kelib  chiqishi  jihatidangina  har  xil  bo'lib  qolmay,  balki 
yallig'lanish xarakteri jihatidan  ham  har xil  bo'ladi.  Bu — mol organizmining 
ahvoliga, yelin to'qimalarining aktivligiga va mikroblarning kasallik tug'diruvchi 
xossalariga bog'liq.
Har qanday boshqa a’zoning yallig'lanishida bo'lganidek, mastitning ham 
asosiy  belgilari  quyidagilar:  shish,  issiq  ko'tarilishi,  qizarish,  og'riq  va 
funksiyaning buzilishi. Funksiyaning buzilishi sutning sifat va miqdor jihatidan 
0
‘zgarishiga  qarab  aniqlanadi.  Kiinik  belgilari  bir xil  bo'lsa  ham,  mastitning 
har biri  ba’zi xususiyatlari  bilan farq qiladi.
S e r o z   mastit.
  Mastitning  bu  xili  asosan  tug'uruqdan  keyingi  birinchi 
kunlarda vujudga keladi va yelinning bo‘laklararo to'qimasiga bir talay seroz 
ekssudat  sizib  chiqishi  bilan  ta’riflanadi.  Ayni  vaqtda  yelin  shishib,  kerkib 
turadi, qizaradi; yelinning kasallangan qismi kattalashib, zichlashadi, og'riydi 
va  harorati  ko'tariladi.  Yelin  usti  limfa  tuguni  kattalashadi,  paypaslab 
ko'rilganda og'riydi.
Molning  suti  kamayadi,  sut  suvga  o'xshab  qoladi  va  ichida  kazein 
parchalari  bo'ladi.
Seroz mastitda mol umuman bo'shashib, ishtahasi pasayadi, tana harorati 
ko'tariladi.
Mastitning  bu xili,  odatda,  eson-omon  o'tib  ketadi va yalligManishga alo- 
qador shish  paydo  bo'lishi  bilan  cheklanadi.
K a ta ra l  mastit.
  Kataral  mastit  sog‘in  davrining  hamma  paytlarida,  lekin 
ko'pincha  shu  davrning  birinchi  haftalarida  uchrashi  mumkin,  u  bez 
alveolasining  yoki  sut  yo'llari  va  sut  sisternasi  shilimshiq  pardasining 
yallig'lanishi  bilan  namoyon  bo'ladi.
Sut  yo'llari  va  sut  sisternasining  kataral  yallig'lanishida  ko'pincha  yelin 
kattalashm aydi,  bunda  uning  bitta,  ba’zan  ikkita  yoki  uchta  choragi 
kasallanadi.  Emchak  va  yelin  paypaslab  ko'rilganda  kasallikning  boshida

normadan  ortiq-kam  hech  qanday  o'zgarish  topilmaydi.  Kasallikning  3—4- 
kunda  emchakning  asosida  no‘xatdek  yoki  fluktuatsiya  qilib  turadigan 
xamirsimon  bo'sh  tugunlar  bo'ladi,  bular  sut  yo'llarining  sut  laxtalari  bilan 
tiqilib  qolishi  va  teshigining  kattalashib  ketishi  natijasida  paydo  bo'ladi. 
Emchak  devori  konsistensiyasi  jihatidan  xamirga  o'xshab  qoladi.  Molning 
umumiy  ahvoliga  kelganda  shuni  aytish  kerakki,  bu  kasallikda  normadan 
boshqa hech  qanday o'zgarish  ko'rilmaydi.
Sut yelinning sog'lom choragidan sog‘iladigan sutga qaraganda, odatda, 
kamayib  qoladi,  shu  bilan  birga  sut  tarkibi  sog‘ishning  boshidagina 
makroskopik jihatdan o‘zgargan  bo'ladi.  Sut suyuq va ichida cho'kib qolgan 
kazein laxtalar bo'ladi. Bu laxtalar ko'pincha to'planib, shu qadar kattalashib 
ketadiki, sigir sog'ilganda emchak kanalidan arang siqilib chiqadi. Sut sog'ib 
olingan  sari  makroskopik  jihatidan  o'zgarmagan  sut  chiqadi,  chunki  sut 
to'g'ridan to'g'ri altveolalardan  keladi.
Alveolalar kataral yallig'lansa yelinning shikastlangan choragi yoki ayrim 
qismlari (yelin bo'lakchalari) kattalashadi va sut sog'ib olinganidan keyin ham 
kichraymaydi.  Paypaslaganda emchak asosida qattiq,  elastik tugun  (kista) 
bilinadi.  Uning  kattaligi kaptartuxumidek keladi va ichida sut laxtalari to'pla­
nib qolishi sababli kengaygan yirik sut yo'llaridan iborat bo'ladi. Yallig'langan 
shilimshiq  parda shishib, to'qima shunday to'lishadiki,  shilimshiq  parda sut 
yo'llari teshiklarining hiyla kichrayishiga olib keladi. Molning umumiy ahvoliga 
kelganda  shuni  aytish  kerakki,  yelin  choragi  endi  shikastlangan  hollarda 
molning umumiy ahvoli o'zgarmasdan qoladi. Vaqtidan o'tib ketgan hollarda 
esa,  mol  ishtahasi yo'qolib, tana harorati  biroz  ko'tariladi.
Alveolalar  kataral  yallig'langan  bo'lsa,  sog'ib  olinadigan  sut  ancha 
kamayadi;  sog'ishning  boshidan  oxirigacha  sut  o'zgarib  turadi.  U  odatda, 
suvsimon  bo'ladi  va  sog'ishning  oxirigacha  laxtalar  aralashib  tushadi.  Bu 
xildagi sut tinganidan keyin zardob, suzmasimon parcha va ipir-ipirlarga ajralib 
qoladi,  idish tubida esa cho'kma hosil  bo'ladi.
Alveolalar katari odatda sog'ayib ketadi, hayvonning sut mahsuldorligi to'la 
tiklanmaydi, chunki alveolalarning bir qismi biriktiruvchi to'qima bilan almashinadi 
(induratsiya), sut yo'llarining ba’zilari bitib ketadi. Chiqarish yo'llarining bitib ketishi 
va  keyinchalik  parenximatoz  to'qimaning  atrofiyaga  uchrashi  tufayli  ba’zan 
kasallangan yelin choragida sut sekretsiyasi butunlay to'xtaydi.
Fibrinlimastit.
 Mastitning bu xili ko'pincha kataral mastitning asorati sifatida 
vujudga keladi va turli mikroorganizmlarning patogen ta’sir qilishiga yordam 
beradi.
Shikastlangan yelin choragining  hammasi  kattalashib  ketadi;  paypaslab 
ko'rilganda  uning  bezillab turgani  va  zichligi  ma’lum  bo'ladi.  Shikastlangan 
yelin  choragi  chuqur paypaslab  ko'rilganda fibrioz cho'kindilarning  bosilishi 
tufayli sut sisternasi sohasida krepitatsiya (g'ijirlash) aniqlanadi. Limfa tugu- 
ni  kattalashib ketgan bo'ladi. Tana harorati 41—42,5°C gacha ko'tariladi va 
ishtaha deyarli yo'qoladi.
Sog'ib  olinadigan  sut  miqdori  kasallikning  boshidanoq  keskin  kamayib 
ketadi; sutda uvoq va bo'laklar ko'rinishida sariq rangli fibrin topiladi.  Fibrinli

mastit  yelinning  kataral  yallig'lanishi  tufayli  avj  oigan  bo'lsa,  sut  yiring 
ko'rinishida bo'ladi va unda fibrindan tashqari, cho‘k¡b tushgan  kazein laxta- 
lari va  ¡pir-lpirlari topiladi.
Kasallik  boshlanib,  2— 3  kun  o'tgach,  sut  ajralishi  to'xtaydi,  mol 
sog'ilganida fibrin aralashgan  bir oz zardob yoki yiring sog'ib olish  mumkin.
Mol tuzalib ketganida sut ajralishi bekam-ko'st tiklanmaydi, chunki bezda 
kapsulalarga o'ralgan yallig‘lanish o‘chog‘i bo'lmish bir talay tugunlar qoladi.
Yiringli mastit.
 Bu kasallik uch xil bo'lib o'tadi: yiringli kataral  mastit, yelin 
abssessi  (maddasi) va yelin flegmonasi.
Yiringli-kataral mastit.
  Kasallikning  bu xili yiring paydo qiluvchi mikroblar 
ishtirokida seroz, fibrinoz mastit ko'pincha, kataral mastitdan vujudga keladi. 
Yelinning  shikastlangan  choragi  kasallikning  o‘tkir xilida  katta  bo'lib  ketadi, 
paypaslab  ko'rilganda  bezillaydi  va o'sha joyning  harorati  ko'tariladi.  Terisi 
qizargan,  tegishli  tomonidagi  limfa  tuguni  esa  kattalashgan  bo'ladi.  Bir 
sutkada  sog‘ib  olinidigan  sut  keskin  kamayadi.  Yelinning  shikastlangan 
choragidan  juda  arzimas  miqdorda  sut  sog'ib  olish  mumkin,  shunda  ham 
sut suvga o'xshagan, sho'rtang bo'lib, ichida ipir-ipirlar ko'rinadi, ba’zan yiring 
aralashgani  uchun  sarg'ish  tusga  kiradi.  Yelinning  bu  kasalligi  molning 
umumiy ahvoliga ham ta’sir qiladi: tana harorati 41 °C gacha ko'tariladi,  puls 
tezlashadi,  ishtaha yo'qoladi.
3— 4 kundan  keyin kasallik qayta boshlanadi yoki surunkali tusga kiradi.
O'tkir jarayon surunkali tusga o'tishi bilan yuqorida aytilgan hodisalar hiyla 
susayadi:  umumiy  va  mahalliy  harorat  normaga  qadar  pasayadi,  og'riq 
yo'qoladi,  lekin  sut tarkibi makroskopik jihatdan o'zgarmay qoladi,  hamisha 
sarg'ish tusda bo'ladi. Sog'ib olinadigan sut miqdori kundan-kunga kamayib 
boradi va nihoyat,  bir necha o'n millilitrgacha tushadi yoki butunlay chiqmay 
qo'yadi.  Yelin  bez to'qimasi  atrofiyaga uchrashi tufayli  kasallangan choragi 
kichkina  bo'lib qoladi.
Yelin abssessi.
 Bu kasallik bir choragida asta-sekin kattalashib, bir-biri bilan 
qo'shiladigan va bez parenximasini irg'itib yuboradigan bir talay moddalar hosil 
bo'lishi yoki ba’zan juda kattalashib, yelin choragining kattagina qismini egal- 
lab oladigan yakka-yakka abssesslar yuzaga kelishi bilan ta’riflanadi.
Ko'plab toshadigan  maddalar sut yo'llari  bo'ylab  mikroflib tarqalishi yoki 
yelinga qon yo bo'lmasa, limfa yo'llari  bilan yuqib o'tishi natijasida yelinning 
yiringli-kataral yallig'lanishi  kasallik asorati tarzida vujudga keladi.
Yakka-yakka  bo'ladigan  abssesslar yelinning  lat  yeyishi,  jarohatlanishi 
va boshqa tarzda shikastlanishi tufayli yuzaga keladi.
Maddalar shikastlangan  yelin  choragiga tarqalgan  bo'lsa,  klinik tekshir- 
ganda  ularni,  odatda,  topib  bo'lmaydi.  Bunday  hollarda  sutning  o'zgarishi 
maddalar  borligiga  gumon  qilinadigan  birdan-bir  belgi  bo'ladi.  Sut  zardob, 
ivib qolgan kazein ipir-ipirlari va bir talay yiring tanachalaridan iborat bo'ladi.
Maddalar yelin choragining cheklangan qismida to'p-to'p bo'lib turadigan 
hollarda  shikastlangan  zona  sohasida  og'rib  turadigan  va  issiq  dumboqlar 
bo'ladi. Sut esa bir qadar o'zgargan bo'ladi, bordi-yu, bir kun ilgari maddalar 
sut yo'llari yorilgan  bo'lsa, sutga qon  bilan yiring  aralashib  ketadi.

Katta-katta  abssesslar  teri  yuzasida  fluktuatsiya  qiladigan  qavariqlar 
ko'rinishida do'ppayib turdagi yoki  paypaslab  ko'rilganda bez  ba’zida og'rib 
turadigan va issiq  o'choqlar ko'rinishida topiladi.
Yuza  joylashgan  yakkam-dukkam  madda  (iring)lar  o‘z  vaqtida  kesilsa, 
molning  sut mahsuloti deyarli o'zgarmaydi.  Madda  kapsulaga 
0
‘ralib qolsa, 
bezning ma’lum qismi ishlamay qo'yadi.  Maddalar juda ko‘p bo'lib, ular yelin 
bo'lagining  hamma  joyiga  tarqalgan  hollarda  sut  yo‘llari  bitib  ketadi  va 
parenxima atrofiyaga uchraydi.
Yelinda juda ko'p maddalar — shiring paydo bo'lishining oqibati sifatida, 
ko'pincha  septikopiyemiya  jigarda,  buyrak,  yurak  va  boshqa  a’zolarda 
metastazlar vujudga kelishi  bilan  namoyon  bo'ladi.
Yelin abssesslari bo'lganda mol umuman bo'shashadi, harorati ko'tariladi, 
ishtahasi  pasayadi va limfa bezlari  kattalashadi.
Yelin  flegmonasi.
  Bu  kasallik  yelin  teri  osti  kletchatkasi  va  bo'laklararo 
to'qimasining yiringli yallig'nlanishi bilan ta’riflanadi. Flegmona odatda qanday 
bo'lmasin biror mastit xilining asorati yoki yelinning jarohatlanishi va lat yeyishi 
oqibatida avj oladi.
Yelinning biror qismida flegmonoz yallig'lanish yuzaga kelganida jarayon 
tez orada yelinning butun choragiga yoki  hatto yarmiga tarqaladi.  Yelinning 
shu  sohasi  shishib  ketadi.  Shikastlangan  chorak  paypaslab  ko'rilganda 
zichlashib qolgani va juda og‘rib turgani seziladi. Limfa tugunlari kattalashgan, 
ba’zida esa og'riydigan bo‘ladi. Pigmentlanmagan terida qizarib qolgan limfa 
tomirlari  aniq  ko'rinib  turadi.  Pigmentlanmagan  terida  qizarib  qolgan  limfa 
tomirlari aniq ko'rinib turadi.  Mol yurganida yelinning shikastlangan qismiga 
yaqin oyog'ini ehtiyot qiladi, ba'zan esa shu oyog'i oqsaydi. Kasallik avj olishi 
bilan  yelinning  shikastlangan  choragida  yoki  yarmida  madallar  yiring 
o'choqlari  paydo bo'ladi.
Yelinning shikastlangan choragida sut sog'lom choragidagiga qaraganda 
ancha  kamayadi.  Shikastlangan  yelin  choragidan  keyinchalik  sut juda  kam 
keladi.  Kasallikning  boshida  sut  mikroskopik  jihatidan  o'zgarmagan  bo'lsa,
2—3 kundan keyin u kul rang tusga kirib, suyuq bo'lib qoladi va ichida cho'kib 
qolgan  kazein  ipir-ipirlari  va  laxtalari  uchraydi.  Shuni  aytib  o'tish  kerakki, 
yelinning  shikastlanmagan  choraklaridan  sog'ib  olinadigan  sut  yelin 
kasallanmasidan awal sog'ib olingan sutga qaraganda keskin kamayib ketadi.
Yelin  flegmonasida  fibros  to'qima  rivojlanishi  tufayli  yelin  ko'pincha 
induratsiyalanadi yoki yelin gangrenasi va hatto septikopiyemiya boshlanadi.
Molning umumiy ahvoli yiringli mastitning boshqa xillarida qanday bo'lsa, 
bu  kasallikda ham  xuddi  shunday bo'ladi.
Q o n li mastit.
  Mastitning  bu xilida sut yo'llariga,  shuningdek,  biriktiruvchi 
va bez to'qimasi bag'riga qon quyiladi. Kasallikning bu xili odatda tug'uruqdan 
keyingi  davrning birinchi  kunlarida paydo bo'ladi.
Qonli mastit yelinning kataral yoki seroz yallig'lanishi natijasida avj oladi. 
Modomiki  shunday  ekan,  mastitning  hozir  aytib  o'tilgan  xillarining  paydo 
bo'lish ig a   olib  keladigan  uchala  sabab  qonli  m astitni  ham  keltirib  
chiqaraveradi.

Kasallik,  odatda,  yelinning  yarmiga  hatto  hamma joyiga tarqaladi.  Ayni 
vaqtda  yelinning  shikastlangan  qismi  juda  og'riydi,  sut  sisternasida  fibrioz 
to'plamining  g'irchillashi  seziladi.  Alveolalar  bo‘shlig‘iga  eritrotsitlar  chiqib, 
sutga qon va uning gemolizlanish mahsulotlari aralashadigan bo'lgani uchun 
sut  qizil  tusga  kiradi;  tindirib  qo'yilganida  cho‘kma  va  ipir-ipirlar  yoki 
liqildoqsimon  qizil  massa  hosil  qilib,  gomogen  tarzda  ivib  qoladi.  Mahalliy 
temperatura  ko‘tariladi.  Pigmentlanmagan  terida  qizil  yoki  to‘q  qizil  dog'lar 
hosil  bo'ladi.  Yelin  usti  limfa tugunlari  kattalashadi  va bir oz  bezillab turadi. 
Kasallik hamisha tana haroratining ancha ko'tarilishi, ishtahaning kamayishi 
yoki yo'qolishi  bilan  birga davom etadi.
Spesifik mastitlar.  Yelin oqsili.
  Bu  kasallik yelin terisida aftalar va yaralar 
paydo  bo'lishi  bilan  ta ’riflanadi,  shunga  ko'ra  yelin  parenximasining 
yallig'lanishi  uchun juda qulay sharoit vujudga  keladi.
Yelin aktinomikozin.
 Bunda shikastlangan yelin choragining to'qimalarida 
ham  yuza,  ham  chuqur  abssesslar  paydo  bo'ladi.  Shularning  bir  qismi 
tashqariga  yoriladi  va  o'rnida  tezda  bitavermaydigan  oqma  va  yaralar 
qoldiradi.  To'qimalarning  ichkarisidan  joy  olgan  abssesslar  sut  yo'llariga 
yoriladi yoki  kapsulalarga o‘raladi.
Yelin  sili.
  Silda yelinning  shikastlangan  choragi  yoki yarmi  kattalashadi. 
Paypaslab  ko'rilganda  yelin  to'qimalarida  katta-kichik,  og'rimaydigan  zich 
o'choqlar qo'lga  bilinadi.
Mastitlarning asoratlari.  Yelinning induratsiyalanishi.
 Yelinning induratsiya- 
lanishi  deb  yelinda  biriktiruvchi  to'qima  o‘sib  ketishi  bilan  bir  vaqtda  yelin 
parenximasi  atrofiyaga  uchraydigan  patologik jarayonga aytiladi.  Surunkali 
seroz va yiringli  kataral  mastitlarda va  ba’zi  boshqa  patologik jarayonlarda 
induratsiya hodisasi yuzaga  keladi.
Induratsiyada  yelinning  shikastlangan  qismi  kattalashadi  va  qattiq  bo‘lib 
qoladi: sutsog'ib olingandan keyin bo'shashmaydi va mol sutdan chiqqan davrda 
ham katta bo'lib turaveradi.  Induratsiyada yallig'lanish belgilari bo'lmaydi.
Yelin  gangrenasi.
  Bu  kasallik  emchak  kanali  orqali  yoki  yelin  jarohat- 
langanda yelin to'qimasiga anaerob mikroblar kirishi natijasida paydo bo'ladi. 
Yelin  gangrenasi bo'lganda tana harorati  ko'tariladi,  mol juda zaiflashadi va 
yurakqon tomirlar sisternasida tobora kuchayib boradigan o'zgarishlar yuzaga 
keladi. Yelin paypaslab ko'rilganda yelin to'qimasida to'planib qoladigan gaz 
pufakchalarining  bosilishidan  krepitatsiya seziladi.

Yüklə 24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə