Rivojlantirish instituti a. R. Jabborov, S. S. Sotiboldiyev veterinariya akusherligi, ginekologiyasi va sunYüklə 24 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/40
tarix28.04.2017
ölçüsü24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

O vogenez.  U rg'ochi  hayvon  tuxum donida  tuxum hujayralari  yetiladi. 
Tuxumhujayralarining  taraqqiyoti  ovogenez  (oogenez)  deyiladi.
O vogenez  ko'payish,  o'sish  va  yetilish  davrlariga  bo'linadi.  T u xu m ­
hujayralarining taraqqiyotida embrión tanasida paydo bo'layotgan tuxumdon 
ustini o ‘rab oigan  hujayralar ko'payib, yosh tuxum donning to'qimalari  ichiga 
o'sib  kiradi.  Keyinchalik tuxumdon  ustini  o‘rab oigan  hujayralar gruppalarga 
ajraladi.  Har  qaysi  gruppa  —   hujayra  orolchasi  deyiladi.  Hujayra  orolchasi 
tabaqalanib, orolcha markazidagi yirik va tuxum hujayralari atrofidagi m ayda 
hujayralarga bo'linadi.  Yirik va mayda hujayralar  keyinchalik pufakchalarga 
aylanadi.  Bitta  pufakchada  juda  ko‘p  hujayralar  va  bitta  yoki  bir  nechta 
tuxumhujayra joylashadi.
Urg'ochi  jinsiy  hujayralar  taraqqiyoti-ovogoniya  deyiladi.  Tuxum hujayra 
ko'pincha  yumaloq  shaklda  bo'lib,  ularda  m oddalar  almashinish  jarayoni 
boshqa hujayralardagiga qaraganda tez  boradi.
Tuxumhujayraning o'zagi murakkab ko'payuvchi boshqa hujayralar o'zagi 
kabi  o'zgaradi,  ya’ni  zich  va  yumshoq  to'pcha  davrini  boshidan  kechiradi. 
T u xu m h u ja yra la r  bora-bora  ko'payishdan  to 'x ta b   rivojlana  bo sh la yd i. 
Ko'payishdan  to'xtagan  yosh  tuxum hujayralar  yirik  b o ‘lib  birinchi  tartib 
ovotsitlar úeb ataladi.
R iv o jla n is h n in g   d a s tla b k i  b o s q ic h la rid a   s ito p la z m a   hajm i  o rta d i. 
Sitoplazmadagi  bu jarayon  o'zakdagi  o'zaro  munosabatning  o'zgarishiga va 
moddalar  almashinuvining  normal  bormasligiga  sabab  bo'ladi.  0 ‘zak  ichida 
x ro m o s o m a la r  k o 'rin a   b o s h la b ,  u la rn in g   m iq d o ri  ta n a   h u ja y ra la ri 
xromosomasining miqdoridan ikki barobar ortadi. 0 ‘zak ichidagi xromosomalar 
ko'pincha to'rttadan  bo'lib joylashadi.  Bunday joylashish tetrada  deb ataladi.
Ovotsitni o'rab turuvchi hujayralar tezlik bilan  ko'payadi, po'sti tiniq bo'lib, 
sitoplazmasida sariq modda hosil bo'ladi.  Bu davrda moddalar almashinish, 
ayniqsa,  assimilyatsiya  jarayoni  tez  boradi.  Natijada  yosh  tuxum hujayra 
sitoplazmasida oziq  (sariq  modda)  to'planadi.
Yetilish  davri. Yosh  tuxumhujayraning  rivojlanishi tuxumdondan chiqishi 
bilan  boshlanadi.  Yetilish  urug'lanish  vaqtida  tugaydi.  Yosh  tuxum hujayra 
yetilish  davrida  ketma-ket  ikki  marta  bo'linadi.  Bu  ikki  bo'linish  orasida  6— 7 
soat  vaqt  o'tadi.  Yetilish  davrida  ovotsitlar  ancha  kattalashadi.  Ovotsitlarda 
xromosomalarning soni ancha ko'payadi. Hujayra birinchi marta ikkiga bo'linadi. 
Bu hujayralarning birxili katta bo'lib, ikkinchi tartib ovotsitlar deyiladi.  Ikkinchi 
xili juda  kichik bo'lib,  bunga deyiladi va bu tanacha  bora-bora yo'qoladi.
Ikkinchi  tartib  ovotsit  o'z  navbatida  yana  bo'linadi,  bo'linishdan  vujudga 
kelgan  hujayralarning  biri  katta,  biri  kichik  bo'ladi.  Bu  hujayralarga  ikkinchi 
yo'nalish  tanachasi  deyiladi.  Yosh  tuxum hujayra  birinchi  marta  m urakkab 
va  ikkinchi  marta  reduksion  bo'linadi.  Reduksion  bo'linishda  xrom osom a 
bo'linmaydi.  Bu bo'linishdan hosil bo'lgan  katta hujayra ikkinchi tartib ovotsit 
bo'lib,  kichigi  ikkinchi tartib tanachadlr va  u  keyinchalik yo'qolib  ketadi. 
Yetilgan  tuxumhujayfanmg TvffliS M .  KpJULliilMt  aut m jizuvchilarning
Yetiigan  tuxumhujayfanmg 
ypJW'L'jJlty  aut «wlizuvchilarning
yetilgan  tuxumhujayrasi  olz  t j i ^ í i ^ í ^ i h ^ ^ a n ^ c M ^ j D u j a y r   ilardan  uncha 
farq qilmaydi, ya'ni tu x u m t^ L ija ^ ^ ¡{ o ^ á ^ tn W a Z a J c v ^ t^ td a i  iborat bo'ladi.

S ito p la z m a d a   m a rka ziy  ta n a ch a   (o rg a n o id )  lar  va  k iritm a la r  bor. 
Tuxumhujayradagi  sariq  modda  embrionning  taraqqiyoti  uchun  zarur  oziq 
moddadir.
Hayvon tuxumhujayra o‘z tuzulishiga va sitoplazmasida sariq moddaning 
ko‘p-ozligiga,  tarqalishiga qarab  izoletsital va teloietsitalga  bo'linadi.
1.  Izoletsital tuxumhujayralarda sariq modda juda oz bo‘lib, sitoplazmada 
birtekis tarqalgan boladi. 2. Teloletsital tuxumhujayralarda sariq modda juda 
ko‘p bo'lib,  u  hujayraning  qutbiga joylashadi.  Hujayraning sariq  modda ko‘p 
tanlangan tomoni vegetativ qism, oz to'plangan tomoni esa animal qism deb 
ataladi.
Tuxum hujayra yupqa, tiniq  po‘st bilan o'ralgan.  Bu po'st atrofini tiniq yoki 
yaltiroq  qobiq  o 'ra b   oigan.  Bu  qobiqda  m ayda  teshikchala r  bo'lib,  bu 
teshikchalar orqali hujayra ichiga oziq moddalar kiradi. T uxumhujayra atrofini 
radial  joylashgan  pufakchalar  o'ragan  bo‘ladi.  Pufakcha  hujayralar  qavati 
nurli tojqavat deb ataladi. Bu qavatning usti bir nechaqatoryum aloq pufakcha 
hujayralari  bilan  o'ralgan.
Tuxumhujayraning urug'lanishi. Erkak va urg'ochi jinsiy hujayralarning 
o'zaro  qo'shilishiga  urug'lanish  deb  ataladi.  Urug'lanish  natijasida  zigota, 
zigotada esa  embrión vujudga  keladi.
Urug'lanish  yo'li  bilan  ko'payish  sekin-asta  kelib  chiqqan  bo'lsa  kerak, 
chunki  ba’zan  sodda  hayvonlarning  jinsiy  a’zosi  bo'lsa  ham lekin  yangi 
organizm  uning  ishtirokisiz tug'iladi.  Hatto erkaklik jinsiy hujayralardan  ham 
yangi  organizm  kelib  chiqishi  mumkin.  Bu  hodisaga  androgenez  deyiladi. 
L e kin   y a n g i  o rg a n iz m   ta b ia td a   k o 'p ro q   u rg 'o c h i  h a y v o n n in g   jin s iy  
hujayralaridan  kelib chiqadi.  Bu  hodisa partenogenez deyiladi.  Androgenez 
va  partenogenez  hodisalari  tabiatda  ko'payishning  ham jinssiz,  ham  jinsiy 
bo'lganligini  ko'rsatadi.  Lekin  jinsiy  ko'payish  jinssiz  ko'payuvchi  hayvon­
larning  evolyutsiyasi  natajasida  kelib  chiqqan.  Bu  hoi  jinsiy  ko'payishning 
jinssiz  ko‘payishga  qaraganda  afzal  ekanligini  ko'rsatadi.  Hayvon  jinsiy 
ko'paygandatashqi m u h itta ’siriga moslanuvchan bo‘ladi. Ch.  Darvin  «Urug1- 
lanishning biologik tomondan o'zaro bir-biridan farq qiladigan har ikkala jinsiy 
hujayraning —  tuxum va spermatozoidning qo'shilishidan iborat» degan edi.
Erkak  va  urg'ochi  jinsiy  hujayralar  biologik  tomondan  farq  qilsa,  bir-biriga 
ta’sir  qiladi.  Natijada  zigota  ichki  qarama-qarshilikka  uchraydi.  Bu,  zigotaning 
keyingi taraqqiyotini ta’minlaydi. Agar har ikkala jinsiy hujayra biologik jihatdan 
bir-biridan  kam  farq  qilsa,  urug'lanish  vaqtida  qarama-qarshilik  bo'lmaydi. 
S h u n in g   uchun  zig o ta la rn in g   to 'liq   b io lo g ik  belgilari  yo'q.  Bu  hodisa 
chorvadorlaming ko'p yillik ish tajribalaridan ham isbot qilingan. Birturdagi hayvon 
chatishtirilsa, uning nasli zaif yoki o'liktug'iladi. Zaif tug'ilganlari uzoq yashamaydi. 
Aksincha,  jinsiy  hujayralar  bir-biridan  qancha  uzoq  bo'lsa,  biri-biriga  qon- 
qarindosh  bo'lmasa, zigotada ichki qarama-qarshilik yuz beradi, ya’ni tug'ilgan 
bola  yaxshi  rivojlanadi.  Shunday  qilib,  otalanish  jarayonida  zigotada  qarama- 
qarshilik kelib chiqadi.  Bu, yangi naslning yashovchanligini ta’minlaydi.
Q o'shilish  vaqtida  urug'dondagi  urug'  naychalarga  tushgan  sperm a- 
tazoidlar  qo'shim cha  jinsiy  bezlar  ishlab  chiqargan  suyuqliklar  bilan  arala- 
shadi.  Bu  aralashm a spermiya  (urug‘)  deyiladi.

Urg'ochi hayvonning jinsiy a’zosiga to'kilgan spermatozoidlarning bir qismi 
yo'lda nobud bo'ladi, ayrimlari urg'ochi hayvon jinsiy yo'lining shilliq pardasiga 
yopishib  qoladi.  Q oigan  qismi  tu x u m h u ja yra g a   yetib  boradi.  Sperm a- 
tozoidning  tuxumhujayraga  yetib  borish  muddati  turli  hayvonlarda  har  xil. 
Masalan,  soviiqiarda  30  daqiqadan  5— 8  soatgacha,  uy  quyonlarida  2— 3 
soat,  qoramollarda  esa  5— 9  soat  davom  etadi.  Spermatozoidlar  urg'ochi 
hayvon  jin s iy   y o 'lid a   dum chalari  y o rd a m id a   h a rakat  q iladi.  S p e rm a ­
tozoidlarning  bu  harakatiga  tuxum  yo‘li  devorlaridagi  muskul  qavatining 
qisqarishi  ham  yordam   beradi.  S pe m a to zo id la r  urg'ochi  hayvon  jinsiy 
a ’zolarida  uzoq  vaqt  yashashi  m um kin.  T a d q iq o tch i  G.  A.  S hm idtning 
ta’kidlashicha, spermatozoid sigirning jinsiy a’zosida 25— 30 soat, quyonning 
jinsiy a’zosida 8— 12 soatgacha yashay oladi.  Sut emizuvchilarda har ikkala 
jinsiy  hujayralar  tuxum  yo'lining  yuqori  qism ida  tuxumdonga  yaqin  joyda 
uch ra sh a d i.  T u xu m h u ja yra g a   y a q in la s h g a n   s p e rm a to z o id la r  o 'z id a n  
gialuronidaza fermentini chiqara boshlaydi.  Bu ferment ta’sirida tuxumhujayra 
yalang'ochlanadi.  Tuxumhujayra  atrofidagi  spermatozoidlar  uning  tiniq  va 
sariq  po'stini  teshib,  sitoplazmaga  kiradi  (4-  rasm).  Urug'lanish  jarayonida 
spermatozoidning butun tanasi aktiv harakat qiladi.  Spermatozoid dumchasi 
va tanasi tuxum hujayra sitoplzmasida  erib  ketadi.  Spermatozoidning  boshi 
kattalashib, tuxumhujayra o'zagining hajmiga baravarlashadi. Keyin har ikkala 
jinsiy hujayralarning  o'zaklari qo'shiladi.
Har  ikkala  jinsiy  hujayra  (gameta)lar  urug'lanish  jarayonida  o'ziga  xos 
xususiyatlarni  yo 'q o ta d i.  Hosil  bo'lgan  zigota  erkak  va  u rg 'o ch i  jin s iy  
hujayralarning xususiyatini o'zida mujassamlashtiradi. Zigota hosil bo'lgach, 
2— 3 soatdan  so'ng  bo'linadi,  ya'ni  blastomerlar  (embirion  qismlar)  yuzaga 
keladi.
4- rasm.  Otalanish  (urug‘lanish)ning  sxematik  ko‘rinishi:
—  tuxumhujayraning  protoplazmasi;  —  tuxumhujayra  o'zagi;  —  tiniq  po'st;

— foilikuiyar epiteiiy;  5 — spermatozoidning  boshchasi;  — spermatozoidning 
b o ' y m c h a s i ;  
7
— spermatozoidning  dumchasi;  —  qabul  qiluvchi  bo‘rtiqcha;  —  otalanish 
po'sti;  10— urg'ochilik o'zagi;  11 — erkafelik o'zagi;  12— markaziy tanacha;  13— erkak va 
urg'ochi jinsiy hujayralar o'zagining  qo'shilishi.

Sut  em izuvchilar  va  qushlar  embrionining  dastlabki  taraqqiyoti  tuban 
hayvonlar embrionining  ilk  rivojlanishiga  qisman  o'xshaydi.  Shuning  uchun 
ham  sut  emizuvchilar  embrioni  taraqqiyoti  ustida  to'xtashdan  oldin  oddiy 
hayvonlarning  embrioni  haqida  so'zlashga  to'g'ri  keladi.  Yuqorida  eslatib 
o'tganimizdek,  hamma  hayvonlarda  va  hatto  o‘simliklarda  ham  har  ikkala 
jinsiy hujayraning  urug'lanishi  natijasida zigota yuzaga keladi.  Har qaysi tur 
hayvon  zigotasi  shu  hayvonning  turiga  xos  xususiyatlarga  ega  bo'ladi. 
Masalan:  baqa,  baliq va umuman suvdayashovchi  hayvonlarning zigotalari 
suvdan  qo'rqmaydi,  chunki  urug'langan  tuxum hujayralar  bevosita  suvda 
tarqaladi.  Suvda yashovchi  hayvonlarning zigotalari juda yupqa qobiq  bilan 
o 'ra lg a n .  Z ig o ta la r  q o b iq   orqali  tashqi  m uh itd a n   oziq  olib  kislo ro d n i 
o'zlashtiradi.
Sudralib yuruvchilar,  qushlar va eng tuban sut emizuvchilar tuxum qo'yib 
ko‘payadi, ularning zigotalari mustahkam parda bilan o'raladi. Bu teri pardasi 
tuxumni  ko'rib  qolishdan  va  boshqa zararli ta’sirlardan  saqlaydi.
Yuksak darajali sut emizuvchilarda embrionning rivoshlanishi bachadonda 
boradi.  Embrión  oziq  modda  va  kislorodni  ona  qon  tomirlari  orqali  oladi. 
Shuning uchun yuqori darajali sut emizuvchilarning zigotalarida mustahkam 
qobiq yo‘q.
Sut em izuvchilarda sariq  (oziq)  modda juda kam bo'lgani  uchun  ularning 
tuxumhujayralari m ikroskopik kattalikda.  Hayvonlarda zigota hosil bo'lgach, 
ko‘p o'tmay bo'linadi, natijada embrión qavatlari shakllanadi va tabaqalanadi. 
Embrión  qavatining tabaqalanishidan  to'qima va a’zolar vujudga  keladi.  Bu 
jarayon  turli  hayvonlarda  har xil  vaqtgacha davom  etadi.
H ayvon  qaysi  m u h itd a   ta ko m illa sh g a n   b o 'lsa ,  em brión  qavatinin g 
tabaqalanishi  ham  shunga  muvofiqlashadi.
Bo'linish. Zigota hosil  bô'lgach,  ko‘p o‘tmay m urakkab yo‘l bilan bo‘linib, 
ko'paya  boshlaydi.  Hujayralarning  miqdori  ko'paysa  ham  hajmi  ortmaydi. 
Shuning  uchun,  embrión  m a’lum  davrgacha  rivojlanmaydi.
Zigota bo'linishi natijasida yangi xususiyatlarga ega bo'lgan ko‘p hujayrali 
organizmga aylanadi.
Z ig o ta n in g   b o 'lin is h i,  uning  sito p la zm a sid a g i  sariq  m oddaning  oz- 
ko'pligiga vajoylashuviga bog'liq. Bu bo'linish turli hayvonlarda turlicha boradi: 
xordalilarda  to'liq  tekis  holda;  amfibiyalarda  to ‘liq  notekis  holda;  baliqlar, 
sudralib yuruvchilar va qushlarda disksimondir.
Zigotada sariq  modda juda  kam  va sitoplazmada  keng tarqalgan  bo'lsa, 
bo'linish  to'liq  tekis  boradi.  Bo'linish  natijasida  hosil  bo'lgan  hujayralar  —  
blastom erlar o'zaro teng  bo'ladi.  Bu  hodisa  lansetniklarda  uchraydi.
A m fib iy a la rd a   tu x u m h u ja y ra   sariq  (oziq)  m odda  m iqdori  jih a tid a n  
telolitsetal  tibga  kiradi.  Am fibiyalar  tuxumhujayrasining  bo'linishi  natijasida 
o'zaro teng  bo'lmagan  blastom erlar yuzaga  keladi.
Baliqlar,  sudralib  yuruvchilar  va  qushlarning  tuxum hujayrasida  sariq 
m odda juda  ko'p.  Sariq  modda  tuxumhujayraning  bir  qutbida  ko'p,  ikkinchi 
q u tb id a   esa  kam  jo y la s h g a n   b o 'la d i.  B o 'lin ish   ja ra y o n id a   zig o ta n in g  
blastom erlar  joylashgan  animal  qismi  ishtirok  etadi.  Tuxumning  vegetativ

qismi sariq moddaga to‘la va bo'linishda ¡shtirok etmaydi. T uxumhujayraning 
ketma-ket  bo'linishi  natijasida blastom erlar to'plami vujudga  keladi.
B lastom erlar  to'plam ining  tashqi  ko'rin ishi  o ‘t  m eva sig a   o'xshaydi. 
Blastomerlar to'plami mórula deb ataladi.  Mórula markazida ichi zardob bilan 
to'lgan bo'shliq bor. Yuqoridagi jarayon o'tgach, embrión yum aloq  pufakcha 
shaklini oladi.  Pufakcha (blastula) devorchasi hujayralari  ko'payishda davom 
etib,  pufakcha  va  uning  ichi  kattalashadi.  Blastula  davrida  embrión  devori 
bir qavatli  bo'ladi.
T o ‘ liq  bo'lishi  yo'li  bilan  ko'payuvchi  tuxum hujayradan  tiniq  blastula 
shakllana di,  agar  tuxum hujayra  te lo le ts ita l  b o ‘lsa,  tip ik   b la stu la   hosil 
bo'lmaydi.  Embrión  devori  ikki  qavatli  bo'lsa,  unga  g a s tru la  davri  deyiladi.
Jinsiy  sikl.  Jinsiy  qo'zg'alish  murakkab  jarayon  bo'lib,  bunda  markaziy 
va periferik nerv sistemasi  hamda  bir necha  ichki  sekretsiya bezlari  ishtirok 
etadi.  Urg'ochi  hayvon jinsiy  a’zolarida  o'zgarishlar  ma’lum  vaqtlar orasida 
q a yta rilib   turadi.  Jinsiy  a ’zo  va  butun  o rganizm da  ko 'z g 'a lis h n in g   bir 
bosqichidan  ikkinchi bosqichiga o'tishda  ro‘y beradigan fiziologik jarayonga 
jin siy sikl deyiladi.
Jinsiy sikl  uch davrga bo'linadi:  1 ) qo'zg'alish davri —  jinsiy reflekslarning 
aniq  ifodalangan  davri;  2)  Reflekslarning  tormozlanish  davri  —   ko'zg'alish 
davri qarama-qarshi turadigan faol jarayonlar majmuasi; 3)  Tenglashish davri 
tormozlanishdan keyin paydo bo'luvchi va qo'zg'alish davrining boshlanishiga 
qadar davom  etuvchi,  ya’ni jinsiy jarayonning  sustlashish  davri.
Qo'zg'alish davrining boshlanishida jinsiy a’zodagi o'zgarishlar  borgan 
sari kuchayadi —  follikulalar yetiladi, bachadon va qindagi shilimshiq pardalar 
o'sib,  qalinlashadi,  bachadon  bezlari  ko'plab  shilim shiq  suyuqlik  ishlab 
chiqaradi.  Qo'zg'alish  davrining  rivojlanishi  uchun  asosiy fenom enda,  ya’ni 
jinsiy  mayllik,  kuyukish  va ovulyatsiya  hodisalarida  ifodalanadi.
Jinsiy mayllik deganda jinsiy yo'llaridan shilimshiq  suyuq m oddaajralib 
chiqish  jarayoni  tushuniladi,  bu  jin siy  a ’zolarda  uchraydigan  murakkab 
funksiyali  o'zgarishlarning  belgisidir.
Kuyukish  deb,  urg'ochi  hayvonlardagi  erkak  hayvonlarga  yaqinlashish 
uchun  bo'lgan  qo'zg'alishga aytiladi.
O v u ly a ts iy a   y e tilg a n   fo lik u la la rn in g   y o rilis h i  n a tija s id a   u la rd a n  
tuxumhujayralarning  ajralib chiqish jarayoni.
Fiziologik  jarayonning  bu  murakkab  majmuasi  qochirilgan  hayvonlarda 
spermatazoidlarning harakat qilishini, tuxum hujayralarning urug'lanishini va 
embrionning  rivojlanishini  ta’minlaydi.  Umumiy  qo'zg'alish  —   ishtahaning 
yomonlashishi,  sut  sifatining  va  m iqdorining  o'zgarishi  m azkur  davrning 
ikkinchi yarmidagi  xarakterli  belgilari  hisoblanadi.
Reflekslarning tormozlanish  davri.  Bu  davryorilgan  folikulalar o'rnida 
sariq  tanalarning  rivojlanishi,  barcha jinsiy  a’zolar  qo'zg'alishining  so'nishi, 
bachadon  bezlarining  o'sib  ketishi,  jinsiy  qo'zg'alishning  to'xta shi,  ya’ni 
u rg 'o c h i  h a y v o n la rn in g   e rk a k   h a y v o n n i  o 'z ig a   y o 'la tm a s lig i  b ila n  
xarakterlanadi.  Tormozlanish  davri  boshlanishi  bilan  asta-sekin  umumiy 
qo'zg'alish  belgilari  yo'qola boradi.

Tenglashish davri yangi folikulalar yetilishining boshlanishi sariq tanalar 
o‘sib  yetilishi  hamda  shimilib  ketishi,  jinsiy  mayl  va  kuyukishning  to'xtashi 
bilan  xarakterlanadi.
Progesteron ning  eng  m uhim   biologik  xossasi  bachadon  shilim shiq 
pardasini  yangidan  hosil  qilishdir.  Bu,  bachadon  bezlarining  kuchli  ishlashi 
bilan  xarakterlana di.  Bezlarda  ishlab  chiqarilgan  suyuqlik  urug'langan 
tuxumhujayraning  normal  birikishi  uchun  ham  zarur.
Progesteron  bachadon  muskullarini  bo'shashtiradi,  muskul  tolalarining 
gipertrofiyasini vagiperplaziyajarayoniniyaxshilash bilan birgabo‘g‘ozlikning 
normal  rivojlanishini  ta ’minlaydi.  Shuningdek,  u  sut  bezlari  alveolalarining 
rivojlanishini  kuchaytiradi.
G ipofiz  gorm onlari.  G ipofiz  bezi  oldingi  bo'laklarining  gorm onlari 
gonadotrop  (jinsiy  hujayrani  qo‘zg‘atuvchi)  gorm onlar deyiladi,  chunki  ular 
jinsiy bezlam ing  rivojlanishi  va ishlashiga ta’sir ko'rsatadi.  Bu  gormonlarga: 
1 )  follikula ishini kuchaytiruvchi gonadotrop, 2)  lyutein hosil qiluvchi gonadot­
rop va 3) lyuteotrop (progesteron sekretsiyasini kuchaytiruvchi) yoki laktogen 
g o rm o n la r—  prolaktinlar kiradi.
Follikula ishini kuchaytiruvchi gonadotrop gormonlar ta’sirida follikulalar o'sib 
yetiladi. Bu, lyutein hosil qiluvchi gonadotrop gormonlar bilan birga, ovulyatsiya 
jarayonini yuzaga keltiradi va sariq tanalar hosil bo‘lishiga yordam  beradi.
G ip o fizn in g   oldingi  b o 'la g id a   ishlab  chiqariladigan  gorm onlar  bilan 
tuxum don  gormonlari  o'rtasidagi  eng  yaqin  o'zaro  boshqarish  munosabati 
mavjud.  Estrogenlar  follikulalar  ishini  kuchaytiruvchi  gormonlarning  ajralib 
chiqishini  biroz  to'xtatib,  lyutein  hosil  qiluvchi  gormon  sekretsiyasi  ishini 
anchagina  tezlashtiradi,  bu  ovulyatsiya  jarayoni  va  sariq  tana  ishi  uchun 
juda  zarur.  Sariq  tananing  rivojlanish  darajasiga  qarab,  ajralib  chiqqan 
progesteron  lyutein  hosil  qiluvchi  gormonlarning  o'zidan  ajralib  chiqadigan 
gipofiz  bezining  ish  faoliyatiga  kuchli  ta’sir  ko'rsatadi,  natijada  u  follikulalar 
ishini  kuchaytiruvchi  gormonlardan  yana  ustun  keladi.
Shunday qilib, gonadotrop gormonlar bilan lyutein hosil qiluvchi gormonlar 
sekretsiyasi o'rtasida o'rin almashish yuzaga keladi va shunga ko'ra, gipofiz 
hamda tuxum donda sodir bo'iuvchi jarayon sikli yaxshi aniqlanadi, bu barcha 
organizm  holati  va  urg'ochi  hayvon  xulqining  o'zgarishiga ta’sir qiiadi.
Urg'ochi  hayvon  normal  jinsiy  funksiyalaridagi  gormonlarning  roli  jinsiy 
dom inantlikni  hosil  qilishdan  iborat.  Nerv-gormonal  qo‘zg‘atuvchiiari  ta’siri 
jin s iy   d o m in a n tlik n in g   hosil  b o 'lish i  d o m inantla r  o ‘rnini  to 'ld irish   nerv 
regulyatsiyasining  asosiy  xususiyatlarini  tashkil  qiiadi.  Dom inant —   bu, 
m arkaziy  nerv  sistem asida  vaqtincha  hukmronlik  etuvchi  kuchli  va  uzoq 
muddat  davom  etuvchi  qo‘z g ‘alish jarayonining  manbai.
Jinsiy  jarayon  davom ida  bir  necha  dominantlik  yuzaga  keladi:  1)  jinsiy 
dom inantlik —  aloqa qilish  aktini  amalga  oshirishda organizm  kuchini jinsiy 
a’zo la rg a   sarf  etadi;  2)  b o ‘g ‘ozlik  dom inanti-bachadondagi  hom ilaning 
rivojlanishi uchun xizmat qiiadi; 3) tug'ruq dominanti-bachadondagi homilani 
va  uning  ustini  qoplab  olgan  pardalarni  bachadon  ichidan  hamda  tug'uruq 
yo'llaridan  haydab chiqarishga xizmat qiiadi;  4) sut hosil  qilish dominanti — 
sut hosil qilishda moddalarning o'zaro almashish jarayonini yuzaga keltiradi.

Jinsiy  mayllik,  kuyukish  va  ovulyatsiyaning  tashqi  belgilari.
Kuyukish. Yuqorida bayon qilinganidek,  hayvonlar tuxumdon gormonlari 
ta ’sirida  kuyukadi  va  bunda  jinsiy  a’zo  qizaradi.  Bachadonning  shilimshiq 
pardasida  epitelial  hujayralar  o ‘sib  yetiladi,  bachadon  bezlari  shoxlanib 
ko'payadi.  Bez sekretsiyalari  kuchayadi,  bachadon  bo'yni  kanaii  birmuncha 
ochiladi,  unga  kelib  tushadigan  shilimshiq  suyuq  modda  tufayli  u  yerdagi 
quyuq  m oddalar  suyuladi  va  qinga  tushadi.  Q inoldi  dahlizining  bezlari 
shilim shiq  sekretni  ko'plab  ishlab  chiqaradi.  Jinsiy  lablar  shishadi,  jinsiy 
teshikdan  tiniq,  ba’zan  qon  aralash  shilimshiq  ajralib  chiqadi.  Shilimshiq 
cho'ziluvchan bo'ladi.  Dastlab u tiniq va nisbatan suyuq,  kuyukishning oxiriga 
kelib  esa  quyuqlashadi  va xiralashadi.
Biyalarning  kuyukishi  boshqa  hayvonlarga  nisbatan  ancha sust  bo'ladi.
Jinsiy  mayllik.  Bu  jarayon  jinsiy  markazning  qo'zg'alishi  bilan  bog'liq, 
bunda hayvonning kiinik jihatdan juftlashishga tayyor ekanligi ma’lum bo'ladi. 
Urg‘ochi hayvonning tashqi ko‘rinish belgilari uning xulq-atvorining o'zgarishi 
bilan  xarakterlanadi.  U  bezovtalanadi  va  erkak  hayvonga  yaqinlashishga 
intiladi.  Erkak  hayvon  yo'liqqanda,  unda  qo‘zg‘alish  paydo  bo'lib,  orqasini 
o'giradi,  so'ngra  dumini  yuqoriga  ko'tarib,  juftlashish  uchun  harakat  qiladi. 
Bunday  belgilar uy  hayvonlarining  barcha turiga xosdir.
Bundan  tashqari,  kuyukish  davrida  urg'ochi  hayvonning  xulq-atvori  tur 
xususiyatlariga  ham  bog'lik.
S i g i r   v a   g ' u n a j i n   bezovtalanib, hadeb ma’rayveradi, bunda u belini 
egib,  dumini  ko'taradi  va  qaddini  siyish  uchun  rostlaydi,  oz-ozdan  tez-tez 
siyadi.  Boshqa  sigirlarga  irg'iydi  va  o'ziga  irg'isa  ham  indamaydi.  Boshini 
boshqa  sigirlarning  dumg'azasiga  yoki  beliga  qo'yadi.  Ishtahasi  yo'qoladi 
(oziqni  yemay qo'yadi).  Bunday  hayvon juda ham jahldor bo'lib  qoladi.  Suti 
kamayadi yoki  ko'pincha og'iz sutiga o'xshash  bo'lib qoladi  (bunday vaqtda 
emizilgan  buzoqlarning  ichi  ketadi).
S o v l i q n i n g   kuyukishidagi  tashqi  belgilar  sigirnikiga  biroz  o'xshash. 
Ularning jinsiy qo'zg'alishi  ko'p  ma’rashidan  ma’lum  bo'ladi.  Sovliq  bunday 
vaqtda  bezovtalanadi,  dumini  qimirlataveradi va  boshqa qo'ylarga  irg'iydi.
Urg'ochi echkilarning jinsiy qo'zg'alishi sovliqlarning kuyukishiga nisbatan 
birm uncha  kuchli  ifodalanadi.
U r g ' o c h i   c h o ' c h q a   haddan  tashqari  bezo vta la n a d i  va  qattiq 
chiyillab  chinqirayveradi.  U  betoqatlik  bilan  har  tom onga  yuradi  va  to'g'ri 
kelgan  cho'chqaga  irg'iyveradi.  Jinsiy  lablari  shishib  ketadi,  xususan  yosh 
urg'ochi  cho'chqalarning  jinsiy  teshigi  ochiladi.  Qin  dahlizining  shilim shiq 
pardasi  va jinsiy  lablari  atrofidagi  terilari  qizaradi.  Ishtahasi  yo'qolib,  vazni 
keskin  kam ayib  ketadi.  J in siy  q o 'z g 'a lis h   kuchayib  ketgan  h a yvo n d a  
harakatsizlanish  refleksi  hosil  bo'ladi.

Yüklə 24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə