Rivojlantirish instituti a. R. Jabborov, S. S. Sotiboldiyev veterinariya akusherligi, ginekologiyasi va sunYüklə 24 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə31/40
tarix28.04.2017
ölçüsü24 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   40

aralash  bo'ladi.
A bssesslar  b itta -ik k ita   bo'lganid a  sut  sirtdan  o 'z g a r m a y d i,  bir 
talay  abssesslar  bo 'lganda  —   shilimshiq  va  yiring  aralashib, 
suvsimon  bo'lib   qola di  (abssesslar  sut  yo'lid a  y oriladi).
A vvaliga  suvsimon,  keyin  loyqa,  kul  rang  ip ir-ip irla r  aralash 
bo'ladi.
Suvsimon,  qizil  yoki  ip ir-ip irlar  aralash  q izil  bo'ladi.
Sut  reaksiyasini  aniqlash. 
Sutning  ishqoriy  reaksiyali  boMishi  yelin 
kasalliklari,  jumladan  yashirin  o'tayotgan  mastitlarning  belgisi  hisoblanadi, 
sutning  shu  reaksiyasini  aniqlash  uchun  sut  rangli  reaksiya  yordami  bilan 
tekshiriladi.
Shu  maqsadda  xo'jalikdagi  ham ma  sigirlardan  sut  (sog'iladigan 
sigirlardan) yoki yelin suyuqligi (qochiriladigan va sutdan chiqqan sigirlardan) 
yelinning  har  bir  choragidan  alohida-alohida  olinadi.  Sut  namunalari  faqat 
sigir sog'ilganda olinadi. Sigirning hamma suti sog‘ib olingan bo‘lsa, namuna 
olishdan  oldin yelin  massaj qilinadi.
Yelinning har bir choragidan olingan sut namunalari alohida-alohida toza 
probirkalarga  solinib,  og‘zi  paxta  tiqin  bilan  yopiladi.  Probirkaga  shishaga 
yoziladigan qalam yoki rezinka halqa bilan mahkamlab qo'yüadigan yorliqqa 
sigirning  laqabi  yoki  nomeri  hamda  yelin  choragining  nomeri  (oldingi  o‘ng

chorak,  oldingi  chap chorak,  orqa  chap  chorak  deb)  yozib  qo'yiladi  va suti 
tekshirishga olingan sigirlarning  ro'yxati tuziladi. Qochiriladigan yoki sutdan 
chiqqan  sigirlar  uchun  alohida  ro'yxat  tuziladi,  bu  ro'yxatda  sigirning 
qochirilgan yoki sutdan chiqqan vaqti va taxminan tug'adigan payti ko'rsatiladi. 
Sut namunaga olingan  kuni yoki  (sovuqda saqlansa),  ertasiga tekshiriladi.
Sutni rangli reaksiya bilan tekshirish uchun quyidagi reaktivlar ishlatiladi: 
0,5% li bromtimolblau eritmasi (0,5 g bromtimolblau 50 ml etil spirtda eritiladi 
va unga va 50  ml  distillangan suv qo'shiladi, 0,1%  li fenolrot eritmasi  (0,1  g 
fenolrot 30 ml etil spirtda eritiladi) 70 ml distillangan suv qo'shiladi. Reaktivlarni 
rezinka  yoki  ishqalab  berkitiladigan  probirkali  shishalarda  saqlash  kerak. 
Shunda  ulardan yil  mobaynida foydalansa bo'ladi.
Bromtimol reaksiyasining ikki varianti bor: oynada va indikator kartochkasi 
bilan tekshirish.
O y n a d a   tekshirish.
  Toza  pipetka  bilan  oynaga  probirkadan  bir  tomchi 
tekshiriladigan sut olib tomiziladi va unga bir tomchi reaktiv qo'shib, aralashma 
rangi aniqlanadi.
Rangli  reaksiya 20- jadvalga qarab baholanadi.
2 0
- jadval
Rea k tiv
Indikator
A p a la sh m a d ag i  sut  rangi
Normal  sut
K islo tali  sut
Ishqoriy  sut
0 , 5 %   li  brom tim olblau  eritmasi
Och  yashil
sariq
yashil
0 , 1 %   li  fe n o lro t  eritmasi
to 'q   sariq

To 'q   qizil  (lola 
rang)
Yangi sut reaksiyasi deyarli neytral pH-6,57—6,97 bo'ladi, shuning uchun 
pH  ni jadvalga muvofiq  bomtimol  aralashmasi bilan  aniqlash  mumkin.
pH
Sut  rangi
pH
S ut  rangi
1,0
to 'q   qizil
6,0
ko'kish  sarg'ish
2 ,0
pushti  qo vo q  rang
7,0
sariq  yashil
3 ,0
q o v o q   rang
8,0
yashil
4 ,0
s ariq -q o v o q   rang
9,0
k o'kim tir  yashil
5 ,0
sariq
10,0
kul  ran g-ko'k
In d ik a t o r   k a rto c h k a s id a   te k s h iris h .
  Bu  kartochkada  yelinning  to‘rt 
choragida mos keladigan bromtimol indikatori to'rtta doira (dog‘) tushirilgan. 
Kartochkaning o'rtasi bo'yicha qarab ketgan kontrol chiziq bor,  ularning rangi 
pH —  6,7 ga, ya’ni normal sut reaksiyasiga to‘g‘ri keladi.  Har bir doirachaga 
yelinning  tegishli  choragidan  olingan  sut  tomchisi  tushirildi  (kartochkadagi 
yozuvga  muvofiq qilib).
Sinov natijalariga quyidagi  usullar bilan baho beriladi:  1)  indikatorli dog‘ 
rangi  pH  miqdori jihatidan  kartochkadagi kontrol chiziq rangidan och bo'lsa,

sinov natijasi 
m anfiy
 deb  hisoblanadi.  Natija manfiy bo‘lsa,  sut  boshqa tek- 
shirilmaydi;  2)  dog‘  rangi  pH  miqdori  jihatidan  kontrol  chiziq  rangidan  ortiq 
kelsa,  sinov  natijasi  musbat  hisoblanadi  va  sut  takror  tekshirib  ko'riladi. 
Olingan  tekshirish  natijasi  hal qiluvchi  bo'lib hisoblanadi.
Indikator  kartochkalarini  havosida  ammiak  ko'p  bo'lgan  binolarda 
(molxonalar, veterinär shifoxonalarining statsionarlarida) saqlash  yaramaydi
chunki sut ammiakni tez yutib oladi va birmuncha ko'proq ishqoriy reaksiyaga 
kiradi,  bu tekshirish  natijalarini  buzib  ko'rsatadi.
Sutdan  chiqqan  va  qochirilgan  sigirlarda  normal  yelin  suyuqligining 
ishqoriy reaksiyada bo'lishi nazarda tutiladi va shuni hisobga olib reaksiyaga 
baho beriladi.
Musbat reaksiya natijasiga qarab yelini yallig'langan deb gumon qilingan 
sog'in  sigirlar veterinariya jihatidan  sinchiklab  tekshiriladi  va  «Veterinariya 
qonunlari»  ga muvotiq tegishli chora-tadbirlar ko‘riladi.
Dimastin  namunasi. 
Dimastin  va  mastidin  namunalarini  o'tkazish  uchun 
MKP-1  va  MKP-2  deb  ataluvchi  sut  kontrol  plastinkalari  qo'llaniladi.  MKP- 
Iplastin ka si  4  ta  (yelin  choraklari  soniga  mos  holda)  yarim  oysimon 
chuqurchalarga ega bo'lib,  ular  1  va 2,5 ml  sut sig'adigan  hajmga ega. Yarim 
oysimon chuqurchalar ostining rangli bo'lishi sutdagi turli xil ipir-ipirlarni va kon 
aralashganligini  aniqlashni  yengillashtiradi.  MKP-2  ning  MKP-1 dan  farqi 
shundaki, ularning chuqurchalari silindrsimon shaklda bo'lib, ularning hajmi 1ml 
dan ortig'i plastinkani bir tomonga 60—65° ga ko'targanda to'kib tashlanadi.
Namuna o'tkazish uchun dimastinni 5% ii eritmasi distillangan yoki qaynatilgan 
suvda tayyorlanadi.  Plastinkani  har  qaysi  chuqurchasiga,  yelinning  har qaysi 
choragidan  1  ml  dan  sut sog'iladi  va  uning  ustiga  1  ml  tayyorlangan  dimastin 
eritma  pipetka  avtomat yordamida  qo'yiladi.  Har qaysi  chuqurchadagi  sut  va 
eritma aralashmasini shisha tayoqcha bilan  10— 15 sekund aralashtiriladi.
MKP-2  plastinkasidan  foydalanganda  sut  bilan  eritma  plastinkani  yotiq 
aylantirib, hamma chuqurchalarda bir vaqtning o'zida aralashtiriladi. Reaksiya 
aralashmani quyulishi va rangining o'zgarishiga qarab aniqlanadi.
Dim astin  va  m astidin  nam unalari  q o 'lla n ilg a n d a   aralashm aning 
quyuqlashishi  asosiy diagnostik  belgi  hisoblanadi,  rangining  o'zgarishi  esa 
taxminiy belgi  hisoblanadi.
Aralashm aning  quyuqlashishi  bo'yicha  reaksiyani  o'qish:  manfiy 
reaksiyada (—) — aralashma birxilda, shubhali reaksiyada (± ) —  aralashma 
biroz  quyuqlasha  boshlagach,  musbat  reaksiyada  (+)  quyuqlanish  yaqqol 
namoyon  bo'lgan  (yengil quyulishdan juda qattiqlashgan  holgacha)  bo'ladi.
2  foizli mastidin  eritm asi bilan  mastitni aniqlash.
  Mastidinning  10 va 2 %
li  eritmasi  tayyorlanadi.  2%  li  mastidin  eritmasini  tayyorlash  uchun  100 ml, 
10%  li eritmaga 400 ml distillangan yoki oldindan  qaynatilib, sovutilgan suv 
iliq  holda  qo'shiladi.  Namunani  qo'yish  va  reaksiyani  o'qish  xuddi  5  %  li 
dimastin  eritmasi singari  bo'ladi.
Dimastin va mastidin bilan o'tkazilgan namuna natijalari mastit kasalligiga 
diagnoz  qo'yishda  mustaqil  usul  hisoblanmaydi,  bunda  diagnozni  albatta 
tindirish  namunasi  bilan tasdiqlash  kerak.

M a s titd ia g n o s t  n a m u n a s i  b ila n   a n iq la s h .
  Mastitdiagnost  tarkibiga 
quyidagilar kiradi: distillangan suv — 100 ml, sulfanol — 30 g, tripolifosfat —
5,  bromtimolli  ko‘q — 0,02 g,  rozol  kislotasining  1%  li  eritmasidan — 0,5 ml 
tekshiriladigan sut sog'ishning oxirida yoki yig'ma sutdan olinadi. Sut kontrol 
p la s tin ka sin in g   yarim   oysim on  c h u q u rch a la rig a   1  ml  e ritm a   solib 
aralashtiriladi. Agar gomogen massa hosil bo'lsa, bu sog‘lom sigir suti, agar 
aralashma  qotlb  qolsa  yoki  quyuqlashsa,  bu  yashirin  mastitning  belgisi 
hisoblanadi.
Tindirish namunasi.
 Bu tajriba dimastin va mastidinlar bilan tekshirilganda 
musbat javob bergan yelin choragi sutini tekshirishda qo'llaniladi. Sog'ishning 
oxirida sigirdan probirkaga 10 ml sut sog'ib olinadi va u  16— 18 soatga xolo- 
dilnikka yoki biror sovuq joyga achish  uchun qo'yiladi.  Ikkinchi kuni namuna 
ko'zdan  kechiriladi  va  natijasi  ma’lum  qilinadi.  Buni,  yaxshisi,  kunduz  kuni 
bajargan ma’qul.  Baholashda cho‘kmaning bor-yo‘qligiga, sut qaymog'ining 
miqdori va xarakteriga hamda sutning  rangiga e'tibor berish  kerak.
Sog'lom sigir sutining rangi oq yoki biroz ko'kimtirroq bo'lib, cho'kma hosil 
qilmagan  bo'ladi.  Mastit  kasalligi  bilan  kasallangan  sigir suti  suvli,  qaymoq 
konsistensiyasi  o'zgargan,  rangi  tiniq  emas,  tarkibida  turli  xil  moddalar 
uchragan  bo'ladi.
Leykotsitar n am u na.
 Bu tajriba maxsus ostki qismi toraygan probirkalarda 
0
‘tkaziladi.  Probirkani  10 belgisigacha sut bilan to'ldiriladi va sentrifugaga 5 
daqiqa qo'yüadi.  Har daqiqada sentrafuga 2  ming  marta aylantiriladi.  Sog‘- 
lom  yelin  choragidan  olingan  sutda cho'kma  1  belgisidan  oz  bo'ladi,  mastit 
kasalligi  bilan  kasallangan  yelin  choragidan  olingan  sutda cho'kma  belgisi 
va undan yuqori bo'ladi. Bu cho'kmadan esa surtma yasalib, gramm bo'yicha 
bo'yaladi va mikroskop ostida ko'riladi.  Mastitda cho'kma tarkibida juda ko'p 
mikroblar,  leykotsitlar, yiring tanachalari va boshqalar bo'ladi.
Leykotsitlar m iqdorini aniqlash.
 Toza buyum oynasiga mum qalam  bilan 
4 sm  li  kvadrat chiziladi.  Kvadratga mikropipetka yordamida 0,01  ml yaxshi 
aralashtirilgan  sut  bezi  sekreti  quyiladi  va  kvadrat  bo'ylab  bir xil  qalinlikda 
yoyib  chiqiladi.  Mazok  spirt-efir yoki  myetil-spirt  bilan  mustahkamlab,  2—3 
daqiqa  davomida  1  %  li  myetil  kukunning  suvdagi  eritmasi  bilan  bo'yaladi. 
So'ngra mikroskopning 15 ko'rinish maydonida leykotsitlarning umumiy soni 
sanaladi va o'rtacha arifmetik qiymati hisoblab chiqiladi. Mikrometr obyektivi 
yordamida  mikroskopni  doimiy  ko'rinish  maydoni  aniqlanadi.  1  ml  sut  bezi 
sekretidagi leykotsitlar soni aniqlangandan so'ng, uni mikroskopning 1-ko'rish 
maydonidagi o'rtacha leykotsitlar soniga, ya’ni 100 ga (1  ml:0,01 ) ko'paytiriladi 
hamda mikroskop ko'rish maydoni ko'rsatkichini (masalan, 0,02 mm2) surtma 
maydoniga  (400  mm2)  ko'paytiriladi,  bu  misolimizda u  (400:0.02) 20000 ga 
teng bo'ladi.  Sog'lom sigir yelin choragidan sog'ib olingan  1  ml sut tarkibida 
500 000 leykotsit bo'ladi,  mastit  kasalligida esa  ularning soni  ancha ortadi.
Benzidin nam unasi.
 Bu tajriba sutda qon pigmentlarining borligini aniqlash 
uchun qo'llaniladi. Probirkaga 5 
m l
3% li vodorod perekisi va 2 ml benzidinning 
muzlatilgan  sirka  kislotasidagi  to'yingan  eritmasi  quyiladi.  Aralashma  yax- 
shilab  aralashtirilgandan  so'ng  uning  ustiga  2— 10  tomchi  tekshirilayotgan

sut  tomiziladi.  Musbat  reaksiyada  aralashma  oldiniga  yashil  rangga,  1 
daqiqadan  keyin  qora-ko‘kimtir  rangga  bo'yaladi,  manfiy  reaksiyada 
aralashma oq cho'kmalar hosil  qilgan  bo'ladi.
Bakteriologik tekshirish o ‘tkazishda
 sut va leykotsitar proba uchun olingan 
sut cho'kmalari ishlatiladi. Yelinning har qaysi choragidan steril idishga 50— 
100 
m l
 miqdorida  sut  sog'ib  olinadi.  Sutni  sog'ib  olishdan  oldin  yelin  terisi 
yuvilib,  keyin  70%  li  spirt  bilan  dezinfeksiyalanadi  va  birinchi  porsiya  sut 
sog'ib tashlanadi.
Shundan so‘ng sog'ib olingan sut namunalari veterinariya laboratoriyala- 
riga tekshirish  uchun  jo'natiladi.  Bakteriologik tekshirishlar  natijasi  nafaqat 
m astit  kasallig in i  aniqlash  uchun  q o 'lla n ila d i,  balki  hayvonlarning 
antibiotiklarga sezuvchanligini aniqlashda ham qo‘l  keladi.
K a t a la z a la rn i  q o g 'o z li  d isklar  y o rd a m id a   aniqlash.
  Filtri  F-1  markali 
xromatografik qog'ozlardan  diametri  12 
m m
 bo'lgan  disklar tayyorlanadi va 
3% li vodorod perekisining M/15 fosfatli buferi (pH 7,2) (tajriba o‘tkazish kuni) 
tayyorlanadi.
Disk anatomik qisqich bilan ushlanib, aralashtirilgan tekshirilayotgan sutga 
solinadi,  sutning  ortiq  qismini  ajratish  maqsadida  disk  vertikal  holatda 
aylantiriladi. Shundan so'ng disk vodorod perekisi eritmasiga solinadi,  u 5 ml 
miqdorida 60x16 mm li hajmdagi probirkagaquyilgan bo'ladi. Diskni eritmaga 
solgandan  uni  eritma  yuziga  qalqib  chiqish  vaqti  sekundomer  bilan  aniqlab 
boriladi.  Leykotsitlar  sut  tarkibida  oz  miqdorda  bo'lsa,  1  ml  sutda  (100 
minggacha) diskni qalqib chiqish vaqti 1 —5 daqiqaga teng bo'ladi, ayrim vaqtda 
ko'proq ham bo'lishi mumkin. Leykotsitlar 1  ml sutda 200 mingga ko'payganda 
disk  30— 35  sekundda  qalqib  chiqadi.  Agar  sigirlar  mastit  kasalligi  bilan 
kasallangan  bo'lsa,  u  vaqtda disk 3—5 sekundda yoki shu  zahotiyoq  eritma 
yuzasiga qalqib chiqadi. Bu katalazani aniqlash usulini chorvachilik fermalari- 
da sigirlarni mastit kasalligiga yalpi tekshirish  uchun  ishlatish mumkin.
L i s o z i m n i   ( m u r a m i d a z a n i )   a n i q I ash.  Bu  usulda  oldin  yelin 
tozalab  yuvilib,  sochiq  bilan  quritiladi,  terisi  70%  li  spirt  bilan  dezinfeksiya­
lanadi va har qaysi yelin choragidan sog'ish oxirida 5 ml dan sut olinadi. 4 ta 
Petri idishiga (har qaysi yelin choragi  uchun alohida)  bir sutkalik stafilokokk 
bakteriyalarining  o'smasi  tayyorlanadi.  Buning  uchun  statifilokokk  bakteri- 
yalar o'smasini fiziologik eritma bilan  1:10000 miqdorida suyultiriladi va 0,1 
ml  miqdorda  olinib,  Petri  idishiga  bir xil  qalinlikda  quyilib  1  soat  qoldiriladi. 
So'ngra idishdagi 4—6 ta diametri 10 mm bo'lgan oysimon chuqurcha qilinadi. 
Har qaysi chuqurchaga steril mikropipetka yordamida tekshirilayotgan sutdan
0,1  ml solinadi.  Petri idishi uy haroratida (18— 22°C)  18 soat saqlanganidan 
so'ng  termostatga  5— 6  soatgacha  qo'yiladi.  Agar  sutda  lozosit  M  bo'lsa, 
chuqurchalar  atrofida  stafilokokkchalarning  o'sishi  to'xtaydi  va  xuddi 
halqasimon  aylana hosil  bo'lgan  bo'ladi.
Mikroorganizmlar o'sishdan to'xtashi tufayli hosil bo'lgan halqa diametrini 
o'lchab sutdagi  lizosim titri  aniqlanadi,  o'sish  14  mm  dan  kam  bo'lsa —  bu 
mastit  kasalligiga  uchragan  sigir  suti  hisoblanadi,  14— 16  mm  bo'lsa,  bu 
reaksiya shubhali,  16  mm dan yuqori  bo'lsa,  hayvon  sog'lom  hisoblanadi.

Sigir tekshirilganda  uning  fiziologik holatlari,  ayniqsa sutdan  chiqqan  va 
tug'ishga yaqin qolgan davrlari hisobga olinishi kerak.  Bu davrda mastitning 
klinik belgilari  kuchsiz namoyon  bo'ladi.
Bu  davrda  akusherlik  dispanserizatsiyasi  o'tkazilganda  sigirlarning 
umumiy holatiga e’tibor berish bilan birga sut bezlariga ham ahamiyat beriladi. 
Bundan  yelinning  har  choragi  paypaslab  ko‘riladi.  Sog'ib  olingan  sutni 
tekshirishdan uning rangiga va konsistensiyasiga e’tibor beriladi. Agar rangi 
va  konsistensiyasi  kuchli  o'zgargan  bo'lsa,  dimastin  va  mastidin  probalari 
qo'yiladi,  klinik tekshirishni  barcha natijalari o‘zaro taqqoslanadi.
G'unajinlarning yelinini tekshirish va sutini  analiz qilish tug'ishiga ikki  oy 
qolganda bajariladi. Mastit kasalligiga qarshi kurash tavsiyanomasiga asosan 
klinik namoyon bo'lgan mastit kasalligida tekshirish har kun sog'ish vaqtida, 
yashirin  mastitlarda esa oyida bir marta o'tkazilishi  kerak.
Qo‘y, ona cho'chqa va biyalarning kasallangan yelin choragidan  olingan 
sut bakteriologik usul bilan tekshiriladi va bunda davolash uchun antibiotiklami 
saylab qo'llashga  imkon  yaratiladi.
SIGIRLARNING  MASTITLAR  SHAKLIDA  SODIR  BO'LADIGAN 
PATOL'OGOANATOMIK  VA  GISTOLOGIK  0 ‘ZGARISHLARI
Darsning  maqsadi: 
Sigirlarning turli  mastit shakllarida sodir bo‘ladigan 
patologoanatomik va gistologik o‘zgarishlarini o'rganib, yelin yallig'lanishining 
patogenezini, kasallikning klinik belgilari va to'qimalardagi patologoanatomik 
o'zgarishlaming o'zaro bog'liqligini aniqlash. Bu ma’lumotlar mastitga diagnoz 
qo'yish  uchun  qo'llanilishi  va  kasallikning  oldini  olish  uchun  muhimligini 
0
‘rgatish.
Tekshirish obyektilari va kerakli jihozlar: 
ikki-uch sigirning sut bezi, sut 
kateteri, skalpel, qisqichlar, turli mastitlarda yelin to'qimalaridan tayyorlangan 
gistologik preparatlar,  buyum oynalari, bakteriologik bo'yoqlar,  mikroskoplar.
Dars go‘sht kombinati va qushxonalardan  olib  kelingan  materiallar bilan 
kafedra,  klinika va laboratoriyalarda olib boriladi. Yelin tekshirilganda uning 
choraklarining  kattaligi,  yelinlarning  holati,  yelin  terisining  rangi,  tolqimalar 
konsistensiyasi  e’tiborga  olinadi.  Emchaklar  paypaslaganda  ularning 
o'tuvchanligi aniqlanadi.  Har qaysi choragi  kesib  ko'rilganda kesilgan joylar 
rangiga,  namlik  darajasiga,  suyuqlikning  borligi  va  ularning  holatiga,  qon 
tomirlari va yelin usti limfa tuguniga e’tibor berish kerak. Kesim yuzasi tashqi 
ko'rinishi  bilan  har  qaysi  yelin  choragidan  oqayotgan  sekret  taqqoslab 
0
‘rganiladi.  Har qaysi yelin choragidagi kesim yuzasidan 3—4 tadan buyum 
oynasiga surtma surtiladi.
Mikroskop ostida yelin kesmalaridan mastit kasalligining turli shakllarida: 
seroz,  kataral,  fibrioz  yallig'lanishlarda  tayyorlangan  gistologik  preparatlar 
tekshiriladi.  Bunda  talabalarning  e’tibori  biriktiruvchi  to'qimalar va  sut  bezi 
parenximalari holatiga,  shishlarning  borligiga, to'qimalarning  uzulganligiga, 
qon tomir va alveolalar holatiga qaratiladi. So‘ngra talabalar mikroskop ostida

mazoklarni  tekshirib,  unda  yog1 sharlari,  mikroblar,  leykotsitlar,  eritrotsitlar 
va boshqa qo'shilmalarning  borligini aniqlaydilar.
MASTIT  BILAN  KASALLANGAN  SIGIRLARNI  DAVOLASH
Darsning maqsadi: 
Klinika yoki xo'jalik sharoitida kasal sigirlarni davolash 
metodikasini o'zlashtirish va o'rganish.
Tekshirish  obyektilari  va  kerakli  jihozlar: 
sut  kateterlari  inyeksion 
ignalar,  rezinali naychalar, shprislar (5 va  10ml  li),  novokainning 0,5— 1%  li 
eritmasi,  penitsillin,  streptomitsin,  gidrokortizon,  oksitotsin,  pituitrin,  paxta, 
spirt, yod  nastoykasi.
Qisqacha  metodik  ko‘rsatma. 
Mastit  kasalligiga  uchragan  sigirlarni 
davolash  yallig'lanish  turlariga,  kasallikning  kechishiga  va  organizmning 
holatiga  qarab  olib  boriladi.  Bu  davolash  usullari  kasal  yelinga  to‘g‘ridan- 
to‘g‘ri ta’sir etish  (nurlash,  massaj qilish,  turli  malham,  linimentlarni  surtish, 
yelin ichiga turli antiseptik dorilarni yuborish, issiqlikni qo'llash va hokazolar), 
organizmga ta’sir etadigan dorilardan foydalanish (dorilarni qon tomir ichiga
og‘iz orqali,  muskul orasiga yuborish) patogenetik davolash  (novokainli blo- 
kadalar)  hamda umumiy veterinariya-zootexnika tadbiriy choralariga (kasal 
hayvonlarni o‘z vaqtida ajratish, to‘g‘ri oziqlantirish, gigiyenik talablar asosida 
sog‘ish,  asrash sharoitlarini o'zgartirish va boshqalar)  amal qilish.
Mastit bilan kasallangan hayvonlarni 1—3-kunida davolash yuqori samara 
beradi,  keyinchalik qilingan dori-darmonlarning esa samarasi kam bo'lib bu 
sigirlarning  sut  mahsulotlarini  kamayishiga  olib  keladi.  Davolash  usulini 
tanlash  mastit  turlariga  bog'liq.  Kasal  hayvon  alohida  xonalarga  yoki 
statsionarlarga 
0
‘tkaziladi. Har qanday davolash tadbirlari o'tkazilganda yelin 
issiq suv bilan  yuvilib, toza sochiq  bilan  quritilishi  kerak.
Kasal  sigirlar  qo'lda  sog'iladi,  jarohatlangan  yelin  choragi  eng  oxirida 
kunduzi  har  3—4  soatda  ehtiyotkorlik  bilan  sog'ilib,  suti  qaynatiladi  yoki 
yo'qotiladi. Kasal hayvonlarga alohida ozuqa — sifatli pichan beriladi. Ratsion 
tarkibida  shirali  oziqlar  esa  kamaytiriladi,  ammo  suv  istaganicha  ichiriladi. 
Yelin  abssessi  va  flegm onasida  davolashning  ja rro h lik   usullaridan 
foydalaniladi.  Bo‘g‘oz  hayvonlarni  davolashda,  ayniqsa  tug'ishiga  yaqin 
qolgan paytlarda dorilarning dozalarini aniqlashda ehtiyotlik bilan e’tibor berish 
kerak.
D a v o l a s h n i n g   p a t o g e n e t i k   u s u l i .   Bu  hayvon  organizmiga 
neyro-gumoral va endokrin sistemalar orqali o'ziga xos bo'lmagan moddalar 
va usullar bilan ta’sir etib, uning kasallikka qarshi turish qobiliyatini oshirishdir.
Sut  bezlari  yallig'langanda  asab  elementlarini  qo‘zg ‘aluvchanlik  va 
0
‘tkazuvchanligi  turli  darajada  buzilganligi  aniqlanadi  hamda  limfa  va 
gemodinamik  o'zgarishlar sodir  bo'ladi,  natijada  gipertoniya,  giperosmiya, 
gistamin,  asyetilxolin,  adenozin  uch  fosfat  va  adenil  kislotasi,  pepton, 
albumozlar,  aminokislotalar,  keton  tanachalarining  to'planishi,  gialuronida- 
za  katalaza  va  boshqalarning  ko'payishi  kuzatiladi.  Yelinda  sodir  bo'lgan

o'zgarishlarni  birgina  antibakterial  dori  moddalarini  qo‘llash  bilan  yo'qotib 
bo'lmaydi.  Buni  tiklash  faqatgina  murakkab  asab  sistemasi  bilan  tomirlar 
o'rtasidagi  o‘zaro bog'liqlikni  va  ularning  oziqlanishini  ñormallashtirish  nati- 
jasidagina erishiladi.
Novokain bilan patogenetik usulda davolashni o'tkazish mastit kasalligida 
qaytarilm aydigan  jarayonlar  -   to'qim alarning  yiringli  erishi,  nikrozi, 
gangrenasi,  atrofiyasi va yelin  induratsiyasi sodir bo'lmagandagina samara 
beradi,  xolos.
B l o k a d a   u s u l i   b i l a n   d a v o  I ash  samarasi  sut  bezlari  asab 
tolalariga novokainning kuchsiz eritmasini neyrotropik va antiparabiotik ta’siri 
natijasida sodir bo'ladi.
Yelin  nervlarini qisqa  novokainli  blokada  qilish. 
(Logvinov bo'yicha). 
Yelin usti bo‘shlig‘ida operatsiya maydoni tozalangandan so‘ng jarohatlangan 
yelin choragiga  150—200 ml 0,5% li novokain eritmasi yuboriladi. Yelinning 
orqa choraklari yallig'langan yelin choragi o‘rtasidan o‘tadigan chiziqdan 1 — 
2 sm  qoldirilib kesishgan joyiga yuboriladi  (47-  rasm).
Yelinning  oldingi  choragi  jarohatlanganda  igna  yelin  asoslari  orasidagi 
ariqcha  va  qorin  devori  chegarasiga  qarama-qarshi  tizza  bo‘g‘ini  tomon 
yo'nalgan  holda yuboriladi.  Novokainni yuborish  paytida to'qimalarga ta’sir 
kuchini orttirish uchun  igna o‘ng va chapga, orqa va oldinga tomon siljitiladi. 
Seroz va kataral mastitlarda har 100 ml novokain eritmasiga 300— 500 ming 
TB  antibiotiklar  ham  qo'shiladi.  Zarur  hollarda  novokain  blokadasini  yana 
24— 48 soatdan so'ng qaytarish mumkin. Blokadalar orasidagi vaqtda kasal 
hayvonlarning  muskul orasiga penitsillin va streptomitsin  yuboriladi.

Yüklə 24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə