Rivojlantirish instituti a. R. Jabborov, S. S. Sotiboldiyev veterinariya akusherligi, ginekologiyasi va sun


Tekshirish  obyektlari  va  kerakli  jihozlarYüklə 24 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə39/40
tarix28.04.2017
ölçüsü24 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

Tekshirish  obyektlari  va  kerakli  jihozlar: 
xo'jalikda  oxirgi  ikki  yil  mo- 
baynida chorvachilikning yuritilishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar va hayvonlarning 
ko'payishi  to‘g‘risidagi  hujjatlar,  cho'tlar,  (EHM)  Elektronika  hisoblash 
mashinasi.
Qisqacha uslubiy korsatm a. 
Dars kafedra laboratoriyasida olib boriladi. 
0 ‘qituvchi talabalarga  Elektronika  hisoblash  mashinasida  ishlash  usullarini 
tushuntirib beradi va xo'jalikda chorvachilikning yuritilishi hamda hayvonlar­
ning  ko‘payishi  to'g'risidagi  ma’lumotlarni  analiz  qilish  usullarini  o‘rgatadi. 
So‘ngra talabalar olingan  ma’lumotlar va hisoblarni  mustaqil  ravishda tahlil 
qiladilar. Bunda xo'jalikdagi har qaysi sigirni naslsizlik kunida kamaygan mah- 
sulotining miqdori aniqlanadi,  u 0,003 buzoq va 5 kg sut mahsulotining (agar 
xo'jalikda sigirlar o'rtacha 3.500— 4.000 kg sut bersa) kamayishiga olib keladi. 
Har  qaysi  region  xo‘jaliklari  uchun  alohida  sut  va  go'sht  mahsulotini 
kamayishidan  kelib chiqadigan iqtisodiy ziyon hisoblab chiqiladi.  Bunda har 
bir  buzoqning  qiymati  3,6  s  sutga,  yangi  tug'ilgan  cho'chqa  bolasi  —  5,7 
so'mga va qo‘zi — 4,9 so'mga teng  deb olinadi.
L.  G. Subbotina  naslsizlikning  xo‘jalikka  keltirayotgan  iqtisodiy  ziyonini 
ikki usul bilan hisoblashni tavsiya etadi: 1) sigir va g'unajinlarni alohida klinik 
tekshirish natijalari asosida; 2) chorvachilikfermasi yoki butun xo‘jalik bo'yicha 
yil davomida sigir va g'unajinlardan olingan buzoqlami soniga ko'ra hisoblab 
chiqish.
Birinchi  usul  bilan  tekshirish  o'tkazilganda  xo'jalikda  shu  yil  yoki  o'tgan 
yil  mobaynida olinmay qolingan  buzoqlarni  hisoblab chiqishda sigir hamda 
yetilgan  tanalardagi  naslsizlik  kunlari  aniqlanadi  va  u  son  315  ga  bo'linadi 
(285- sigirlarning o'rtacha bo'g'ozlik davri va 30 kun tuqqandan so'nggi davr). 
Olinmay  qolingan  buzoqlaming  qiymatini  aniqlash  uchun  uni  sutga  teng 
qiymatiga (3,6 s)  ko'paytirilib aniqlanadi.
Masalan, 300 sigir va yetilgan g'unajinlar alohida klinik tekshirilib,  ularda 
15000 naslsizlik kuni aniqlangan deylik. Demak, bunday hayvonlardan 47,6 
ta  buzoq  (15000:315 =  47,6  buzoq)  va  75000  kg  sut  kam  olingan 
(15000x5=75000).  Olinmay  qolingan  buzoqlarning  qiymatini  aniqlaganda 
u 2484 so'm 72 tiyinga teng  bo'ladi  (47,6x36 s x  14 so'm 5 0 1  = 22,84 so'm 
72 tiyin) va olinmay qolingan sut qiymati 10875 so'mga teng bo'ladi (750 sx14 
so'm  5 0 1  =   10875  so'm).  Umumiy  iqtisodiy  ziyon  miqdori  13359  so'm  72 
tiyinga teng.  Bunda 1  sentner sutning shartli qiymati  14 so'm 50 tiyinga teng 
deb olingan.
Ikkinchi  usulda naslsizlikning xo'jaliklarga yetkazayotgan  iqtisodiy zarari 
chorvachilik fermalari yoki butun xo'jalik bo'yicha yil davomida sigir va voyaga 
yetgan tanalardan olinmay qolgan buzoq hamda sut qiymatini hisoblash yo'li 
bilan  aniqlanadi.
Masalan,  xo'jalikda  yil  boshida  420  bosh  sigir  va  voyaga  yetgan  tana 
bo'lgan  deylik.  Yil davomida ulardan  345 ta buzoq  olingan.
1.  Xo'jalikda yil davomidagi sigir-kuni aniqlanadi:
420  x   365  kun  =  153300 sigir kuni.
2.  Xo'jalikda olinishi  mumkin  bo'lgan  buzoqlar soni:

53300:315  =  486,6 buzoq.
3.  Olinmay qolingan  buzoqlar soni:
4 8 6 ,6 -3 4 5   =  141,6 buzoq.
4.  Xo‘jalikdagi  naslsizlik kunini  aniqlash:
315  x  141,6  =  44604  kun.
5.  Xo'jalikda olinmay qolingan  sut miqdori:
44604  kun  x 5   I.  =  223020 kg.  =  2230,2 s.
6.  Olinmay qolingan  buzoqlarning so‘m  miqdoridagi  qiymati:
141,6 x3,6 s.x31  so‘m  =   15802 so‘m  56 tiyin.
7.  Olinmay qolingan sut miqdorining qiymati:
2230,2 s x31  so‘m =69136 so‘m 20 tiyin.
Bunda  1  s sutning shartli qiymati 31  so‘mga teng  deb olingan.
Shunday qilib, umumiy iqtisodiy ziyon 84958 so‘m 76 tiyinga teng (15802 
so‘m  56 tiyin  +  69136 so‘m 20 tiyin  =   84938 so‘m  76 tiyin)  bo'ladi.
Sigirlarning  qisir  qolishidan  xo'jalik  buzoq,  sut  va  go'sht  olish  rejalarini 
bajara olmaydi,  shuning  uchun  G.  V. Zvereva,  V.  I.  Popovich  va A.  I.  Sergi- 
yenko naslsizlikdan xo'jaliklarga yetkazilayotgan iqtisodiy ziyonni aniqlashda 
quyidagl formulalardan  foydalanishni tavsiya etadilar.
Yep  =   St  +  Sm  +  Chp  +   Zl  +  Chm
bu yerda:  Yep — sigirlarning qisir qolishi tufayli xo'jaliklarga yetkaziladigan 
iqtisodiy  ziyonning  umumiy  qiymati;  St  —  olinmay  qolgan  buzoqlarning 
qiymati,  Sm-olinmay  qolingan  sutning  qiymati;  Chp  —  qisir  qolish  sababli 
sot daromadning kamayishi; Zl — qisir qolgan sigirlarni davolashga sarf qilin- 
gan  mablag'lar;  Chm  —  qisir  qolish  tufayli  sut  tannarxining  oshishi  va  sof 
daromadning  kamayishi.
Olinmay  qolgan  buzoqlar  sonini  2  xil  hisoblash  mumkin:  olinishi  kerak 
bo'lgan buzoqlar sonini olingan buzoqlar soniga taqqoslash yoki sigirlarning 
naslsizlik  kunlarini  aniqlash  bilan  olib  boriladi.  Ikkinchi  usul  aniqroq 
hisoblanadi, chunki  u sigirlardagi  naslsizlik kunlarini aniq  hisobiga asoslan- 
gan  bo'ladi. Olinmay qolgan  buzoqlarning qiymati quyidagicha hisoblanadi. 
Oldin  naslsizlik  kunlari  aniqlanadi.  So'ngra  olinmagan  buzoqlami  aniqlash 
uchun uni 315 ga bo'linadi. Keyin esa olinmagan sutning miqdori aniqlanadi. 
Yil  davomida  sigirlarning  naslsizlik  kuni  45  kunga  teng  bo'lganda,  har  bir 
sigirdan  o'rtacha 260 kg sut, agar u 75 kun  bo'lsa — 420 kg.  100 kun  bo'lsa
— 474  kg  sut  olinmay qoladi.  Olinmay  qolgan  sutning  umumiy  miqdori  1  s 
tayyorlangan sutning qiymatiga ko'paytirilib olinmagan sutdan xo'jalik ko'rgan 
iqtisodiy ziyon  aniqlanadi.
Olinmagan  buzoqlar  tufayli  xo‘jalik  sof  daromadining  kamayib  ketishi 
quyidagi formulalar bilan  aniqlanadi:
Chp = ii^xKt
bu yerda:  Chdj — 1  s mol go'shtini sotishdan xo‘jalikka kelgan sof daromad 
miqdori; j, —  buzoqni yil oxirigacha bo'lishi mumkin bo'lgan tirik vaznigi (kg);

j0 — buzoqning  yil  boshidagi tirik vazni,  (kg);  Kt — olinmagan  buzoqlarning 
bosh soni,  har qaysi  olinmagan  buzoq  uchun  xo'jalik 2  s o'sishni yo‘qotadi.
Qisir  qolgan  sigirlarni  davolashga  ketgan  xarajatlar  quyidagi  formulalar 
bilan  hisoblanadi:
ZI=Zk  x  Kk
bu yerda:  ZI — qisir qolgan sigirlarni davolashdagi umumiy xarajatlar; Zk — 
o'rtacha harajatlarning;  Kk — qisir sigirlarning soni.
Qisir  qolish  natijasida  sut  tannarxining  oshishi  tufayli  sof  daromadning 
kamayishi quyidagi formula bilan  hisoblanadi:
Chm  =   Zs  xU xK k
bu  yerda:  Zs — qisir qolishning  uzoq  davom  etishi  sababli  har qaysi  guruh 
sigirda  alohida  1  s  sutga  qilingan  xarajatlarning  oshishi  (so‘m);  K  —  har 
qaysi  guruhda sutning  o'rtacha yillik sog'ish  miqdori  (s);  Kk —  qisir qolgan 
sigirlarning soni.
QISIR  QOLISHNING  TURLI  SHAKLLARIDA JINSIY  A ’ZOLARDA
SODIR  BO'LADIGAN  PATOLOGO-ANATOMIK  O'ZGARISHLAR
D a rs n in g   m aq sad i: 
Urg'ochi  hayvon  bachadoni,  tuxum   yo'li  va 
tuxumdonlaridagi  kasalliklar tufayli  paydo bo'ladigan  makro va mikroskopik 
o'zgarish,  klinik  belgilarining  namoyon  bo'lishini  taqqoslab,  bir-biridan 
ajratishni o'rganish,  kasallik oqibatini  (prognozini) to'g'ri  aytib  berish va da- 
volash,  jinsiy  a’zo  funksiyalarini  oshirishga  qaratilgan  samarali  usullarni 
tanlashdan  iborat.
Tekshirish obyektlari va kerakli jihozlar: 
so'yilgan sigir. Qo'y va urg'ochi 
cho'chqalar  jinsiy  a’zolari,  qisirlikning  turli  shakilarini  —  tug'ma,  qarilik 
natijasida  paydo  bo'lgan  va  simptomatik  shakilarini  ko'rsatuvchi  muzey 
preparatlari,  urg'ochi  hayvon  jinsiy  a’zolarini  turli  qismlaridan  hamda  gine- 
kologik  kasalliklar  tufayli  o'Igan  hayvonlar  jinsiy  a’zolaridan  tayyorlangan 
gistologik preparatlar, anatomik tekshirishlar uchun kerakli asbob-uskunalar 
va jinsiy a’zolarning fiziologik holatini aniqlashda qo'llanadigan asboblar (qis- 
qichlar, jarrohlik pichoqlari, qaychilar, anatomik pichoqlar, o'Ichagich jadvali, 
pertubatsiya uchun ishlatiladigan asbob va boshqalar), mikroskopik, jarrohlik 
qo'lqoplari.
Qisqacha  uslubiy  ko'rsatma. 
Dars  kafedraning  muzeyi,  laboratoriyasi 
yoki manejida o'tkaziladi. Talabalar erkak va urg'ochi hayvonlarning noto'g'ri 
tanlanishi  tufayli  sodir  bo'ladigan  tug'ma  qisir  qolishning  muzeydagi 
preparatlari bilan tanishadilar. Sog'lom va kasal urg'ochi hayvonlarning jinsiy 
a’zolarida  yoshi  tufayli  paydo  bo'ladigan  o'zgarishlarga  e’tibor  beradilar, 
bunda ular jinsiy a'zolarining  kattaligiga va hajmiga,  bachadon shoxlarining 
simmetrikligiga,  to'qimalarning  konsistensiyasiga,  tuxum  yo'lining  holatiga, 
unda  kengaygan  joylarning  borligiga,  ularning  kattaligiga,  seroz  pardaning

ko'rinishi  va  soniga  hamda  boshqa  o'zgarishlarga  ahamiyat  beriladi. 
Paypaslab  ko'rish  bilan  to'qimalarning  konsistensiyasi,  pertubatsiya  usuli 
bilan  esa  tuxum  yo'llarining  o'tkazuvchanligi  aniqlanadi.  So'ngra  qin, 
bachadon  bo'yinchasi,  bachadon  shoxlari  kesilib  ko'riladi.  Bunda  ularning 
shilliq paradalarining rangiga, shishlarning bor-yo‘qligiga, qon quyilganligiga, 
jarohatlarning  borligiga  hamda  bu  a’zolardagi  suyuqliklarning  xarakteriga 
e’tibor  beriladi.  Tuxumdonlarni  tekshirgan  paytda  ularning  shakllariga, 
kattaligiga,  konsistensiyasiga,  follikulalar,  sariq  tana va kistalarning  borligi­
ga  ahamiyat  beriladi.  Jinsiy  a’zolari  bo'lsa,  unda  tekshirishlar  natijasida 
olingan ma'lumotlar bir-birigataqqoslanib, patologikjarayonlarning xarakterini 
aniqlashga imkon  beradi.  Mikroskopik tekshirishlar uchun sog'lom va  kasal 
hayvonlarning  jinsiy  a’zolaridan  —  bachadondan,  tuxum  yo'llaridan  va 
tuxumdondan tayyorlangan gistopreparatlardan foydalaniladi.
URG‘OCHI  HAYVONLAR  GINEKOLOGIK  KASALLIKLARINI
DAVOLASH
Darsning  maqsadi. 
Urg'ochi hayvon ginekologik kasalliklarini davolash 
hamda  bu  borada  foydalanadigan  texnik  asboblarni  ishlatish  va  qin, 
bachadon, muskul orasi, shuningdek, qon-tomirlarga turli xil dori moddalarini 
yuborish  usullarini o'rganish.
Tekshirish obyekti va  kerakli jihozlar: 
qin oynasi va qin kengaytirgich, 
Esmarx krujkasi, turli xil qisqichlar, eritmalarni yuborish uchun mo'ljallangan 
kateterlar, Akatov va Vinogradovlarning irrigatorlari (jarohatlarni yuvish uchun 
ishlatiladigan  asbob),  yog'li  asosda  tayyorlangan  dorilarni  yuborish  uchun 
ishlatiladigan shprislar, kukun purkagich, qaychi, termometr, perkussiya (urib 
eshitish  uchun  qo'llaniladigan)  bolgacha,  plessimetr,  fonendoskop va doka 
va paxtali steril tamponlari, antibiotiklar, dizenfeksiyalovchi preparatlar, tay- 
yordori moddalari  (septimetrin, furazolidon tayyoqchalar, ekzuter, tribretsin 
va  boshqalar),  novokainning  0,5  li  eritmasi,  dorilarni  parenteral  yo‘l  bilan 
yuborishda  ishlatiladigan  shprislar va  ularning  ignalari,  xalat,  etak,  sovun, 
issiq suv,  sochiqlar,  qo'lni yuvishda ishlatiladigan  cho'tkalar.
Qisqacha uslubiy ko'rsatma. 
Dars o‘quv xo'jaligida, go'sht kombinatida, 
kafedra klinikasi va laboratoriyada o'tkaziladi.
O'qituvchi  qisir  urg'ochi  hayvonlarni  davolashning  umumiy  sxemasini 
tushuntirib, unda qo'llaniladigan turli preparatlar va dori moddalarni ko'rsatadi, 
ayrim  davolash  tadbirlari  bilan  o‘quvchilarni  tanishtiradi.  So'ngra  talaba  va 
o'quvchilar darsga oid  retseptlarni yozadilar hamda  kerakli eritma va emul- 
siyalar tayyorlaydilar.
Ginekologik kasalliklarni davolash usullari va kerakli dorilar: 
biologik- 
antibiotiklar,  estrogenlar,  SJK  va  KJK  va  boshqalar,  farm akologik  —  
sulfanilamidlar, neyrotropli preparat va boshqa, fizikaviy-uqalash, shifobaxsh 
loy  hamda  elektr  bilan  davolash.  Jarrohlik  —  sariq  tanani  olish,  kistalarni 
ezish,  bichish  va  boshqalar,  patogenetik-turli  to'qimalardan  tayyorlangan

dorilar,  novokainli  blokada  bilan,  aortaga,  vena,  arteriya  qon  tomirlariga 
novokain yuborish  bilan  davolash.
Davolashning  barcha  usullari  veterinariya-sanitariya  hamda zootexnika 
qoidalariga, ya’ni sifatli oziqlar bilan oziqlantirish, quruq, toza molxonalarda 
asrash,  kasallikning  kechishiga  ko'ra  ratsion  berish  va  boshqa  gigiyena 
talablariga to'la amal  qilgan  holda olib borilishi  kerak.
Biologik va farmakologik dorilar bachadonga, teri ostiga muskul orasiga, 
qon  tomir  ichiga  yuboriladi,  ko'pincha  ular  etiotrop  davolash  usullarida 
ishlatiladi.  Bu  dorilar  mahalliy,  ya’ni  qinga  va  bachadon  bo'yinchasiga 
yuborilishi,  bachadonga  quyilishi  ham  mumkin  yoki  doka tamponlar shular 
bilan  namlanib,  yallig'langan joyga ishlatiladi.
Mualliflarning  fikricha,  qisir  qolgan  sigirlarni  davolashda  kayodani 
te tra vit  bilan  birga  q o 'lla b   (Samarqand  vilo ya tida )  yaxshi  natijaga 
e ris h ilg a n .  B o‘g ‘oz  s ig irla rn i  tu g 'is h ig a   2  oy  qolgan  d avrida n   to 
tug'ishigacha  (kuz,  qish  va  bahor oylarida)  kayoddan  haftada  7  tabletka 
(asosiy  moddadan  42  mg)  omixta  yemiga  qo'shib  oziqalantiradi  va  shu 
bilan bir vaqtda muskul orasiga 5 ml iliq tetravit yuboriladi.  Natijada modda 
almashunuvi  yaxshilanadi,  qonda  umumiy  oqsil  miqdori  o'rtacha  7,4%, 
kalsiy  10,6  mg  %  anorganik fosfor 6,0  mg%  ga yetadi.  Bundan  tashqari, 
jinsiy a'zolar involyutsiyasi tezlashadi, buzoqlarning hayotchanligi oshadi, 
ularning  tirik  vazni  1— 3  kg  ko'payadi,  yo'ldoshi  o‘z  vaqtida  ajraladi, 
tuqqandan  keyingi  endimetritlar kamayadi.
Qin va bachadonni chayishda 
kuchsiz antiseptik eritmalardan u yerdagi 
yallig'lanish  mahsuloti  bo'lgan  ekssudatlarni  tashqariga  chiqarish  uchun 
foydalaniladi.  Eritma  iliq  holda  ko'pincha  suyuqlik  ikkiyoqlama  oqadigan 
kateter yordamida yuboriladi.
Sigirni  stanokka  kiritib,  eritma  solingan  idish  maxsus  tergakka  quyiladi 
va  undagi  eritmadan  asta-sekinlik bilan  qinga 20— 30  I quyiladi.
Sigirlarni  piometrit,  gidrometrit  kasalliklarida  bachadon  bo‘shlig‘ida 
to'plangan  ekssudatlarni  chayib  chiqarish  uchun  o'rta tuzlarning  2— 10%  li 
eritmasidan foydaliniladi. Bachadonga yuborilgan suyuqlik massaj orqali to‘la 
chiqarib  olinadi.  Bundan  so‘ng  qinning  bachadon  bo'yinchasiga  yaqin 
tomoniga davolovchi eritmalarshimdirilgan, emulsiyalarsurtilgan, poroshok 
sepilgan  paxta  yoki  doka-paxtali  tamponlar  qo'yiladi.  Bunday  tamponlar 
bachadon  bo'yinchasi yallig'langanda ham  ishlatiladi.
B a c h a d o n g a   d o rila rn i  q o 'y is h d a  
aseptik  eritm alardan  kamroq 
foydalaniladi; ulardan 500 ml gacha yuborish mumkin. Odatda, bachadonga 
turli  suspenziyalar,  moyli  asosda  (baliq;  pistvacha,  vazelin  moylari) 
tayyorlangan  em ulsiyalar  yuboriladi,  5%  li  tritsillin  suspenziyasi,  5% 
yodvismutsulfamid suspenziyasi, ginekologik (furazolidonli, furaginli xinozolli 
va boshqalar) suppozitorlar, 2,5% li furagin va 5% li furazilidon, o'zimizda va 
chet elda tayyorlangan  patentli dorilar, tarkibida nitratfuran saqlovchi dorilar 
va antibiotiklar (ekzuter,  septrometrin, tribressin,  uterosan va boshqa)  dori- 
lardan foydalaniladi.

Bu  dorilar  bachadonga  yuborilganda  ko'pik  hosil  qiladi,  bu,  dorini 
bachadonning  barcha qat-qatiga oson  o'tishiga yordam  beradi.  Dorilarning 
yuborish  miqdori  50— 100  ml  yoki  2— 5  kapsula  yoki  tayoqcha  hisobida 
bo'ladi.  Bu  usul  bilan  birgalikda  bachadon  muskullarning  qisqarishini 
oshiradigan  (ayniqsa,  uni  atoniyasi  va  gipotaniyasida)  dorilarni  parentirial 
yuborib  davolash  ham  maqsadga  muvofiqdir — bu  borada  muskul  orasiga 
oksitotsin  va pituitrindan  (30—40 TB)  1%  li  brevikolin  eritmasidan  (10  ml  ), 
teri ostiga prozerinning 0,5% li (2—3 ml) sinestrolning  1% li eritmasini (2—4 
ml)  qo'llash  mumkin.  Bachadonning  qisqarishini  kuchaytirish  uchun  7  yoki 
10%  li  ixtiolning 40%  li  glukozadagi yoki  fiziologik eritmadagi  eritmasi  15— 
20 ml miqdorida, steril og'iz suti 20— 30 ml miqdorida har 48 soat oralab 2— 
3  marotaba  yuboriladi.  Shuningdek,  trivitamen,  tetravit  ham  5— 10  ml 
miqdorida har 48 soat oralab 2— 3  marotaba teri ostiga yuboriladi.
Lekin davolash natijasining ijobiy bo'lishini ta’minlash maqsadida, avval, 
bachadondagi eksudan tarkibidagi mikroorganizmlarturi va ularning dorilarga 
bo'lgan  chidamliligini  aniqlash  lozim.  S.  A.  Aminov,  E.  F.  Muxtorov  va 
A. A.  Kamanovlar ma’lumotiga ko‘ra 2—3 turdagi tekshirilgan dorilardan  13 
tasi (gentamitsin, levomitsetin, neomitsin, kamamitsin, neovetin, benzilpenitsi- 
llin,  streptomitsin,  sul’fat,  trisillin,  nevoyetin,  suixfaxloramfen,  tetaxlorid, 
ekzuter, tetraolan)  mikroblar o'sishini to'xtatishga kuchli ta’sir yetgan, 2 tasi 
(mastisid,  bitsillin  —  3)  —  kuchsiz  va  10  tasi  (metranidozol,  fedradonin, 
furatsilin, trimirazin, tribritssen, sentrimetrin, furazalidon tayoqchasi, mastisan 
E) — tamoman ta’sir etmagan. Shu boisdan gentamitsin, tritsillin va neovetin 
qo'llaganda yaxshi  natijaga erishilgan.
Fizikaviy davolash usullari. 
Bunga uqalash, shifobaxsh moylar va elektr 
bilan  davolash  usullari  kiradi.  Uqalash  to‘g‘ri  ichakka yuborilgan  barmoqlar 
orqali  silash,  bachadon  shoxlarini  va  tuxumdonlarini  ezish  yo'li  bilan  olib 
boriladi.
S h ifo b a x s h   lo y la r  bilan  d a v o la s h d a  
turli  tarkib da g i  loylardan 
foydalaniladi. Shifobaxsh loylar dastlab qaynatilib sterillangan bo'lib, u qinga 
maxsus shpris yoki sun’iy qinda ishlatiladigan rezina kamera orqali yuboriladi. 
Elakdan  o'tkazilgan  shifobaxsh  loy  rezina  kameraga joylashtiriladi  va doka 
bilan  bog'lanib,  sterilizatorda  60°  gacha  qizdiriladi.  So'ngra  kamera  biroz 
sovugach,  birtomoni yechilib,  loyning harorati o'Ichanadi.  (u 48— 50 gradus 
bo'lishi kerak),  keyin  u bilan to'ldirilgan  shprisning  konnussimon qismi sigir- 
ning qiniga 8— 12 sm kiritilib 1000— 1200 ml miqdoridagi loy siqib chiqariladi.
30  daqiqadan  so'ng  qinga  yuborilgan  shifobaxsh  loy  osh  tuzining  iliq  5 
yoki 1 % li eritmasi bilan yuvilib tozalanadi. Agar shpris bo'lmasa unda rezina 
kameraning yechilgan tomoni qinga bachadon bo'yinchasiga yuborilib, undagi 
shifobaxsh  loy siqib chiqariladi va  u  ham  qindan  30 daqiqadan  keyin  yuvib 
tashlanadi.
Elektr bilan davolash 
endometritlarning turli shakllarida qo'llaniladigan 
bachadon  bo'ymchasini  stimullaydigan  elektrostimulyatorlar  yordamida 
o'tkaziladi.  Bu asbob tana, qo‘l  birktirgich vtulka turli diametr va  uzunlikdagi
6  ta  olib  qo'yuvchi  uchli  qismdan  iborat  bo'ladi.  Urg'ochi  hayvon  rezina

to'shama  solingan  stanokka  kiritilib  bog'lanadi.  Elektr  ostimulyatorni  tokka 
ulab,  tok  kuchlanishi  7  voltga  to'g'rilanadi.  Qin,  qin  oynasi  bilan  ochilib, 
elektrostimullyatorni mos keladigan uchi (qinni tekshirgan vaqtda aniqlangan) 
bachadon  bo'yinchasi kanaliga yuboriladi. So'ngra tok ulanib,  qorin pressa- 
sining  muskullarini  birinchi  qisqarishi  kuzatiladi  va bu  bachadon  muskullari 
qisqarishining boshlanishi deb hisoblanadi. Asta-sekinlik bilan tok kuchlanishi 
oshirilib,  yosh  sigirlarga 6—8 voltgacha,  5 yoshdan  katta bo'lgan  sigirlarga 
esa 12 V gacha yetkaziladi.  Elektrostimullyatorni qo'llash muddati 3 daqiqa- 
dan oshmasligi kerak, har bir seans oralig‘i 48 soat, davollash kursi bachadon 
yallig‘lanishining og‘ir — yengilligiga qarab 5 martagacha 
0
‘tkaziladi.
To'qim alardan  tayyorlangan  dorilar  bilan  davolashda 
Krauz  yoki 
Filatov  usuli  bilan jigar,  taioq  va  boshqalardan  tayyorlangan  dorilardan  teri 
ostiga  10—20  ml yuboriladi.  Shuningdek, jigar platsentar aralashmasi  ham 
qo'llaniladi.  Dorilar 2—5 marta har 5—7 kun oralig'ida ishlatiladi.
Autogemoterapiyada —  autokson  60— 100  ml  miqdorida  har 3—4  kun 
oralatib yuboriladi.
Novokainli blokadalar o ‘tkazish. 
M o r o z o v   u s u l i   b o ‘ y i c h a   bu
—   y u r a k   t e v a r a g i d a g i   b I o k ad a.  Bu  usulda  0,2%  li  novokain 
eritmasini  (sigirlar  uchun  300— 350  ml,  g'unajinlar  uchun  esa  200  ml 
miqdorida) bel umurtqasining o‘ng tomonidagi ikkinchi va uchinchi ko'ndalang 
qovurg'asimon  o'simtasidan  8—9  sm  pastdan  uzunasiga  o‘tadigan  chiziq 
bo‘lib yuboriladi.
Inyeksiya  joyi  aniqlangach,  3—4  ta  10  sm  li  steril  igna  kiritiladi.  Keyin 
rezinali naycha orqali shpris Janega birlashtiriladi va 7— 10 daqiqa davomida 
tayyorlangan  eritma yuboriladi.
Buning uchun 0,5% li novokain eritmasidan hayvonning har bir kilogramm 
tirik vazni  hisobiga 0,5  ml  dan  olinadi.  Eritma teng  miqdorda o‘ng  va chap 
tomondan  oxirgi  qovurg'ani  oldingi  chetiga  yuboriladi.  Terini  tozalagandan 
so'nggina yotiq chiziqqa 30—35° burchak hosil qilgan holda umurtqa tanasiga 
tekkunga  qadar  kiritiladi.  Igna  qon  tomirlariga tushmaganiga  ishonch  hosil 
qilgach,  u  novokain  eritmasi  solingan  shprisga  ulanadi.  So‘ng  bir xil  bosim 
bilan  eritma yuboriladi.
Sovliq  va  cho'chqalarga  oxirgi  qovurg‘a  orqasidan  har  bir  kg  tirik  vazni 
hisobiga 2  ml dan  novokain  eritmasi yuboriladi.
Logvinov vaGontarenko usullari bo'yicha 1% li novokain eritmasini a o rt a 
t o m i r i   ichiga  yuborish  4-yonbosh  qovurg‘asimon  o‘simtalar  qismining 
o‘rtasidan  18 sm  li  igna 25— 30  gradusli  burchak  asosida  umurtqa tanasiga 
yetguncha kiritiladi. Keyin igna uchi o‘ng tomonga qarab 0,5 sm siljitilib, sekinlik 
bilan yana 4—5 sm ichkariga kiritilib aortaga sanchiladi. U sanchilgandan so'ng 
(puls bilan otilib chiqadigan arteriya qoni paydo bo'ladi) shpris Janega ulanib, 
novokain  eritmasidan  hayvonning  har  bir  kg  tana  og'irligi  hisobiga  0,002— 
0,0025  g  dan,  ammo  100  ml  dan  ortiq  bo‘lmagan  miqdorda  yuboriladi. 
Inyeksiyani 48 soatdan so'ng qaytarish mumkin. Vena qon tomiri ichiga 0,25— 
0,5% li novokain eritmasidan hayvon tirik vaznining har bir kg og'irligi hisobiga 
0,5— 1  ml dan 24—48 soat oralab 2— 3 marotaba yuborish  mumkin.

Jarrohlik usulida davolash 
tuxumdonlar patologiyasida persistent sariq 
tana va  kristalarda qo'llaniladi.
Persistent  sariq  tana jinsiy  sikidagi  yoki  bo‘g‘ozlik  davridagi  sariq  tana 
hisobiga sigir organizmiga salbiy omillarning ta’siri, ya’ni sifatsiz oziqlar bilan 
oziqlantirish, matsionning bo'lmasligi, bachadonda surunkali yallig'lanish ja- 
rayonlarining rivojlanishi tufayli bachadonda o‘lik homilaning bo'lish sabablari 
bo'ladi.  Bu  kasallik  belgilarining  klinik  ko'rinishi jinsiy  bezlar funksiyasining 
dispersiyasi yoki to'liqsiz jinsiy sikl bilan  namoyon  bo'ladi.
Bu  kasallikni davolash usullaridan biri enukleatsiya bo'lib, unda qo‘l bilan 
to‘g‘ri  ichak orqali sariq tana topilib tuxumdondan  ajratiladi.
T u x u m d o n   k i s t a s i  — bu yumaloq bo'shliq bo'lib, follikulalar, ayrim 
hollarda  sariq  tana  hisobida  rivojlangan  bo'ladi.  Ular  follikulyar  epiteliylar 
hisobidan  paydo  bo'lgan  qobiq  ichida suyuq  yoki  kolloid  moddadan  iborat. 
Tuxumdon  kistasi  ikki  xil  bo'lib,  biri  yirik  kistali  tuxumdon,  unda  bitta  katta 
kista  rivojlangan,  ikkinchisi  kichik  kistali,  unda  bir  necha  mayda-mayda 
kistachalar mavjud.
Kistalarning  rivojlanish  sabablari  to'la  o'rganilmagan.  Ehtimol,  ularning 
rivojlanishi asosida organizmning neyrogumaral boshqarilishining o'zgarishi, 
tuxumdon,  gipofiz  va  asab  sistemasi  orasidagi  o'zaro  aloqalarni  buzilishi 
tufayli sodir bo'lsa kerak.
Kistalarning  hosil  bo'lish  sabablaridan  biri  hayvonlarni  oziqlantirishdagi 
(konsentrat oziqlar bilan  oziqlantirish,  minerai  moddalarning yetishmasligi) 
kamchiliklar,  jinsiy  a’zolarning  yallig'lanishi,  gormonal  dorilardan  yuqori 
dozada  foydalanish,  yuqumsiz  va  invazion  kasalliklar tufayli  organizmning 
uzoq  vaqt zaharlanishi,  ehtimol,  irsiy sabablar ham  va  boshqa omillar ham 
ta’sir  etadi.  Tuxumdon  kistasining  klinik  belgilari  ularning  gistogeneziga, 
ichidagi suyuqlikning sifati va miqdoriga ko'ra turlicha bo'ladi. Ko'pincha qisqa 
muddat  ichida  bir  urg'ochi  hayvonda  klinik  belgilar va  kistalar  holatlarining 
o'zgarishini  kuzatish  mumkin.

Yüklə 24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə