Робоча програма «медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині»


Навчальна практика під керівництвом викладачаYüklə 301,5 Kb.
səhifə2/4
tarix25.12.2016
ölçüsü301,5 Kb.
növüРобоча програма
1   2   3   4

Лекції


Навчальна практика під керівництвом викладача

Самостійна роботаОснови геронтології та геріатрії

1

Вступ. Основи геронтології. Основні завдання геріатричної допомоги в Україні. Роль медичної сестри в її організації. Охорона праці в галузі

4

2

-

2

2

Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної системи в похилому та старечому віці

8

2

3

3

3

Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання, кровотворної, сечової та статевої систем у похилому та старечому віці

8

2

3

3

4

Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення в похилому та старечому віці

8

2

3

3

5

Медсестринський процес при захворюваннях ендокринної системи в похилому та старечому віці

8

2

3

3

6

Медсестринський процес при захворюваннях опорно-рухового апарату в похилому та старечому віці

7

1

3

3

7

Медсестринський процес при психоневрологічних захворюваннях, хворобах органів слуху, зору та шкіри в похилому та старечому віці

7

-

4

3
Основи паліативної медицини

8

Паліативна та хоспісна допомога. Етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами

6

-

4

2

9

Паліативна допомога при синдромі хронічного болю

10

-

7

3

10

Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим

10

-

7

3

11

Особливості надання паліативної допомоги пацієнтам з вірусом імунодефіциту людини. Клінічні ознаки наявності ВІЛ-інфекції у хворого на туберкульоз

5

-

3

2
Усього

81

10

40

311.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

п/п

Тема

Лекції

1

Вступ. Основи геронтології. Основні завдання геріатричної допомоги в Україні. Роль медичної сестри в її організації. Охорона праці в галузі

2

2

Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної системи в похилому та старечому віці

2

3

Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання, кровотворної, сечової та статевої систем у похилому та старечому віці

2

4

Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення в похилому та старечому віці

2

5

Медсестринський процес при захворюваннях ендокринної системи в похилому та старечому віці

2
Усього

10

1.2.2. Тематичний план практичних занять


п/п

Тема

Кількість годин

1-2.

Медсестринський процес при захворюваннях серцево-судинної системи в похилому та старечому віці

практ

3.

Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання у похилому та старечому віці

практ

4.

Медсестринський процес при захворюваннях кровотворної системи у похилому та старечому віці

практ

5.

Медсестринський процес при захворюваннях сечової та статевої систем у похилому та старечому віці

практ

6.

Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення в похилому та старечому віці .

практ

7.

Медсестринський процес при захворюваннях ендокринної системи в похилому та старечому віці

практ

8.

Медсестринський процес при захворюваннях опорно-рухового апарату в похилому та старечому віці

практ

9.

Медсестринський процес при психоневрологічних захворюваннях, хворобах органів слуху, зору та шкіри в похилому та старечому віці

практ

10.

Медсестринський процес при психоневрологічних захворюваннях в похилому та старечому віці

практ

11.

Медсестринський процес при хворобах органів слуху в похилому та старечому віці

практ

12.

Медсестринський процес при хворобах органів зору в похилому та старечому віці

практ

13.

Медсестринський процес при хворобах шкіри в похилому та старечому віці

практ

Основи паліативної медицини

14.

Паліативна та хоспісна допомога.

практ

15.

Етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами

практ

16.

Паліативна допомога при синдромі хронічного болю

практ

17.

Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим

практ

18

Особливості надання паліативної допомоги пацієнтам з вірусом імунодефіциту людини.

практ

19.

Клінічні ознаки наявності ВІЛ-інфекції у хворого на туберкульоз.

практ

20.

законодавчі та нормативні документи МОЗ України щодо організації та надання геріатричної, паліативної та хоспісної допомоги населенню. Диференційований залік.

практ

1.2.3. Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи№/№з/п

Тема

Кількість годин

Вид контролю

1.

Основні завдання геріатричної допомоги в Україні. Роль медичної сестри в її організації. Охорона праці в галузі. Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання, кровотворної, сечової та статевої систем у похилому та старечому віці. Відпрацювання практичних навичок.

6


Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Медсестринський процес при захворюваннях органів травлення, ендокринної системи та при психоневрологічних захворюваннях в похилому та старечому віці. Відпрацювання практичних навичок

6

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Медсестринський процес при хворобах органів слуху, зору та шкіри в похилому та старечому віці. Відпрацювання практичних навичок

6

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Паліативна та хоспісна допомога. Загальні питання та принципи організації. Паліативна допомога при синдромі хронічного болю. та інкрабельним онкологічним хворим. Відпрацювання практичних навичок.

6

Поточний контроль на практичних заняттях

5.

Особливості надання паліативної допомоги пацієнтам з вірусом імунодефіциту людини. Клінічні ознаки наявності ВІЛ-інфекції у хворого на туберкульоз. Відпрацювання практичних навичок. Залік.

7

Поточний контроль на практичних заняттях
РАЗОМ


31
1.3. Засоби контролю знань студентів

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному з семінарських занять. Для контролю рекомендується застосову­вати наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові за­вдання (для контролю теоретичної підготовки студента) та ситуаційні зада­чі (для оцінки уміння застосовувати теоретичні знання у конкретних ситуа­ціях). Поточний контроль проводиться також шляхом опитування студен­тів та аналізу їх участі у загальній дискусії під час семінарських занять.

Поточне оцінювання студентів за відповідними темами проводиться за 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).Оцінка "відмінно" виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує, ситуаційні задачі різного ступеня складності; бере активну участь в дискусії та обговоренні тематичних питань під час практичних занять, демонструючи володіння матеріалом основних та додаткових джерел інфор­мації.

Оцінки "добре" виставляється за умови, коли студент знає зміст занят­тя та добре його розуміє, відповіді на питання викладає, правильно, послі­довно та систематично, але еони не є вичерпними, хоча на додаткові пи­тання студент відповідає без помилок: вирішує всі ситуаційні задачі, відчу­ваючи складнощі лише у найважчих випадках; бере участь в обговоренні тематичних питань на практичних заняттях, демонструючи володіння ма­теріалом основних рекомендованих джерел інформації.

Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань основ­ного змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі у прос­тих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно; намагається взя­ти участь в обговоренні окремих тематичних питань, але загальної підготов­ки не вистачає для адекватного ведення дискусії.

Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам "задовільної"" оцінки; студент пасивно стежить за ходом обговорення тематичних питань, не беручи в ньому участь, має явні труднощі при відповіді на прямі питання викладача.
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань та його форми:

Підсумкове заняття проходить у формі диференційованого заліку.

Для контролю вихідного рівня знань на занятті застосовуються:

а/ універсальні формалізовані тести підсумкового контролю знань для письмових відповідей у кінці розділу дисципліни;

б/ комплект ситуаційних завдань, контрольних питань для опитування у вигляді підсумкових занять з дисципліни;

в/ контроль практичних навичків по клінічному обстеженню хворих та інтерпретації інструментальних та лабораторних досліджень;г/ контроль теоретичної підготовки згідно передліку питань до диференціального заліку.

1.4. Перелік навчально методичної літератури

1.4.1. Основна

 1. Закон України № 3611—VI “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги” (2011 р.).

 2. Медсестринство в дерматології та венерології: навч. посіб. / М.Б. Шегедин, М.М. Зайченко, Я.О. Зайченко. — К.: Медицина, 2008. — 120 с.

 3. Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання: навч. посіб. / І.Я. Губенко, О.Т. Шевченко, Л.П. Бразалій, В.Г. Апшай. — К.: Медицина, 2008. — 304 с.

 4. Медсестринство у внутрішній медицині: навч. посіб. / М.Б. Шегедин, І.А. Шуляр, Л.М. Подносова, Л.П. Дацко, О.Т. Шавала. — К.: Медицина, 2009. — 176 с.

 5. Медсестринство в хірургії: навч. посіб. / М. Шегедин, С. Шустаневич, В. Журомський. — К.: Медицина, 2008. — 120 с.

 6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.06.2010 № 483 «Примірне Положення про лікарню “Хоспіс” (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз».

 7. Паліативна медицина: підручник / В.Й. Шатило, П.В. Яворський. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. — 200 с.

 8. Тарасюк В.С. Медсестринство в геронтології і геріатрії: підручник / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кубанська; за ред. проф. В.С. Тарасюка. — Вид. стереотипне. — К. : Медицина, 2010. — 624 с.

 9. Шегедин М.Б. Медсестринство в офтальмології: навч. посіб. / М.Б. Шегедин, Ю.О. Антоненко, О.В. Ольховська. — Вінниця : Нова книга, 2008. — 104 с.


1.4.2.Додаткова


 1. Баскаков В.Ю. Танатотерапия: теоретические основы и практическое применение. — М., Ин-т общегуманитарных исследований, 2007.

 2. Бобров О.Е. Проблема обезболивания в паллиативной онкологии // Лекарь. — 2008. — № 6 (12). — С. 12—18.

 3. Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. — СПб: Речь, 2002. — 162 с.

 4. Дрижак В.І. Медсестринство в онкології: підручник / В.І. Дрижак, М.І. Домбрович. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 222 с.

 5. Князевич В.М. Паліативна і хоспісна медицина: концепція, складові, розвиток в Україні (за даними наукової літератури) / В.М. Князевич, З.М. Митник, Ю.І. Губський // Україна — здоров’я нації. — 2009. — № 3 (11/09). — С. 55—63.

 6. Справочник по диагностике и лечению заболеваний у пожилых / Под ред. Л.И. Дворецкого, Л.Б. Лабезника. — М.: Новая волна; Дом ОНИКС, 2000. — 543 с.

 7. Медсестринство в сімейній медицині / Є.Х. Заремба, Г.Ф. Шевченко, В.М. Михальчук та ін.; за ред. Є.Х. Заремби. — К. : Здоров’я, 2001. — 312 с.

 8. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М. Мостового. — Вид. 7-е, доп. і перероб. — Вінниця: ДПДКФ, 2005. — 480 с.

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Загальні методичні матеріали
2.1.1. Мета і завдання дисципліни

Програму з дисципліни “Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині” для вищих медичних навчальних закладів України І—IІІ рівнів акредитації складено для студентів спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1201 “Медицина”. За навчальним планом 2011 р. дисципліна вивчається на третьому році навчання, на її вивчення виділено 81 год., з яких лекцій — 11 год., навчальної практики — 40 год., самостійної позааудиторної роботи студентів — 30 год.

Актуальність вивчення дисципліни пов’язана зі швидкими темпами постаріння населення в Україні та зростанням кількості геріатричних пацієнтів, збільшенням онкологічних захворювань серед населення та висока смертність від них, що потребує геріатричної та паліативної/хоспісної допомоги.

Медичні сестри мають бути обізнані з особливостями здійснення медсестринського процесу в геріатричній та паліативній медицині, особливостями надання медичної допомоги з урахуванням віку пацієнта, стадіями захворювання.Метою дисципліни є оволодіння медсестринським процесом при догляді за пацієнтами у похилому і старечому віці та при наданні паліативної та хоспісної допомоги.
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині як навчальна дисципліна:

а) грунтується на вивченні студентами таких дисциплін: “Анатомія людини”, “Фізіологія”, “Мікробіологія”, “Фармакологія та медична рецептура”, “Основи медсестринства”, “Основи психології та міжособове спілкування”, “Медсестринство в профілактичній медицині” тощо;

б) інтегрується з такими дисциплінами: “Медсестринство у внутрішній медицині”, “Медсестринство в хірургії”, “Медсестринство в онкології”, “Медсестринство в дерматології та венерології”, “Медсестринство в сімейній медицині”, “Медсестринство в оториноларингології”, “Медсестринство в офтальмології” тощо.


2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання

Позалікарняні форми ведення пацієнта з початковими стадіями захворювання, організація тривалого догляду вдома (“терапія виходжування, а не одужання”), запобігання ятрогенії тощо є основними тенденціями сучасної геріатрії. Прогресування захворювання, розвиток неминучої декомпенсації, значне погіршення стану геріатричного пацієнта потребує лікування, спрямованого на зменшення клінічних проявів захворювання та порушень функцій органів і систем — паліативної/хоспісної допомоги. Інтегрований підхід до фармакотерапії та опіки над пацієнтом при множинній патології, пізніх стадіях невиліковного захворювання варто розглядати як один з оптимальних варіантів вирішення проблем кожного пацієнта зокрема. Одним із важливих аспектів, що сприятиме успішній профілактичній і лікувальній роботі з цими категоріями пацієнтів, є формування вмінь у майбутньої медичної сестри щодо встановлення психологічного контакту як із самим пацієнтом, так із його родиною.При вивченні основ геронтології, геріатрії та паліативної медицини широко впрова­джуються елементи навчально-дослідницької робити студентів з про­веденням підсумкових науково-практичних конференцій клініки або залучення студентів до наукового пошуку в гуртках СНТ.

2.1.4.Основні знання та вміння

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 1. Здійснення етапів медсестринського процесу при захворюваннях органів і систем у похилому та старечому віці.

 2. Проведення медсестринського обстеження та визначення стану здоров’я геріатричного пацієнта за одержаними показниками.

 3. Вимірювання артеріального тиску, проведення тесту Ослера. Оцінювання одержаних показників.

 4. Підраховування частоти дихання та серцевих скорочень, оцінювання одержаних показників.

 5. Організація домашнього стаціонару, здійснення спостереження та моніторування стану геріатричного пацієнта вдома.

 6. Організація та забезпечення багаторазового прийому ліків геріатричним пацієнтом.

 7. Підготовка пацієнта до взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

 8. Підготовка пацієнта до функціональних та інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, комп’ютерної томографії, ендоскопічних, УЗД, ЕКГ з навантаженням тощо).

 9. Виконання всіх видів медсестринських маніпуляцій.

 10. Здійснення підготовки пацієнта до користування небулайзером, пікфлоуметром, дозованим інгалятором, глюкометром.

 11. Складання раціону дієтичного харчування.

 12. Догляд за тривало лежачими пацієнтами.

 13. Проведення профілактики пролежнів.

 14. Надання долікарської та невідкладної допомоги при кризах (гіпертензивному, гіпоангіотензивному), ортостатичному колапсі, нападі стенокардії, інфаркті міокарда, аритміях, раптовій зупинці серця, набряку легень, серцевій астмі, задишці, ядусі, кровотечах із легень, органів травлення тощо.

 15. Забезпечення лікувально-охоронного та санітарно-протиепідемічного режиму, дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в лікувально-профілактичних закладах і закладах колективної форми надання геріатричної допомоги людям похилого та старечого віку.

 16. Заповнення медичної документації.

 17. Проведення порівняльного аналізу паліативної та радикальної медицини.

 18. Вирішування дійсних та потенційних проблем пацієнта.

 19. Обстеження паліативних пацієнтів.

 20. Оцінювання та аналіз симптомів.

 21. Оцінювання етичних методів прийняття рішень.

 22. Вирішування етичних проблем, запобігання розвитку конфліктів.

 23. Спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами з урахуванням етико-деонтологічних аспектів паліативної медицини.

 24. Уміння заохотити пацієнта чи членів родини до спілкування.

 25. Контроль своєї поведінки і манери спілкування.

 26. Використання стандартних планів навчання та догляду за пацієнтом.

 27. Володіння навичками психологічного захисту з метою профілактики професійного та емоційного вигорання.

 28. Оцінювання болю.

 29. Володіння навичками медикаментозного знеболювання (ступені ВООЗ).

 30. Використання оптимальних способів введення анальгетиків.

 31. Запобігання розвитку ускладнень при застосуванні анальгетиків та наданні допомоги при їх виникненні.

 32. Застосовування немедикаментозних методик знеболювання.

 33. Визначення ступеня ризику розвитку пролежнів у кожного пацієнта.

 34. Здійснення заходів з профілактики пролежнів.

 35. Оброблення шкіри за наявності пролежнів.

 36. Допомога онкологічним хворим при:

 • порушенні дихання;

 • нудоті та під час блювання;

 • закрепі;

 • діареї;

 • непрохідності кишок;

 • асциті;

 • гідротораксі;

 • нориці;

 • порушенні функцій органів сечової системи;

 • шкірному свербіжі;

 • кровотечах;

 • порушеннях свідомості;

 • втомі.

 1. Дотримання техніки безпеки при роботі з біологічними рідинами.

 2. Оброблення рук до і після виконання будь-якої маніпуляції.

 3. Оброблення рук, слизових оболонок при контакті з біологічними рідинами.

 4. Використання захисних пристосувань (маски, халату, окулярів, шапочки, фартуха).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ


 1. Геронтологія як наука, основні поняття.

 2. Біологія старіння: теорії, закономірності, механізми, види (природне, фізіологічне); сповільнене (ретардоване); патологічне (прискорене); передчасне (прогерія) у дітей та дорослих.

 3. Календарний і біологічний вік людини, їх показники для визначення швидкості старіння.

 4. Метеопатичні реакції в похилому та старечому віці.

 5. Організація профілактичної та лікувальної допомоги геріатричним пацієнтам, обов’язки медичної сестри щодо їх виконання. Лікувально-профілактичні заклади геріатричного типу.

 6. Геріатрія. Особливості перебігу хвороб у старечому віці.

 7. Метаболізм ліків та особливості фармакотерапії в старіючому організмі.

 8. Психологічні особливості стосунків медичної сестри і пацієнтів похилого та старечого віку.

 9. Методика медсестринського обстеження геріатричного пацієнта.

 10. Особливості організації геріатричного догляду за пацієнтами похилого та старечого віку, принципи їх реабілітації.

 11. Вікові зміни серцево-судинної системи та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 12. Артеріальна гіпертензія в похилому та старечому віці. Визначення, етіологія, класифікація. Особливі форми артеріальної гіпертензії: ізольована систолічна, склеротична. Псевдогіпертензія. Медсестринська діагностика. Значення добового моніторування артеріального тиску. Медсестринський процес.

 13. Кризи при артеріальній гіпертензії (гіпертонічний, гіпоангіотензивний). Невідкладна медсестринська допомога при них.

 14. Симптоматичні артеріальні гіпертензії. Медсестринське обстеження. Участь у медикаментозному лікуванні.

 15. Атеросклероз, ішемічна хвороба серця у похилому та старечому віці. Особливості клінічних проявів стенокардії (клінічні еквіваленти приступу), інфаркту міокарда при супутній патології в похилому та старечому віці (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет тощо). Медсестринська діагностика, надання допомоги на догоспітальному етапі.

 16. Медсестринський процес при хронічній недостатності кровообігу у пацієнтів похилого та старечого віку. Медсестринське обстеження та діагностика. Участь у лікуванні. Профілактика.

 17. Аритмії у похилому та старечому віці (миготлива, екстрасистолія, блокади тощо). Визначення, етіологія, класифікація. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. Участь медичної сестри у медикаментозному лікуванні.

 18. Потенційні проблеми пацієнтів із патологією серцево-судинної системи, пов’язаних із тривалим прийомом ліків (серцевих глікозидів, ІАПФ, сечогінних, вазодилятаторів, антагоністів кальцію тощо) та супутньою патологією.

 19. Вікові зміни органів дихання та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 20. Пневмонія, бронхіт, бронхіоліт, ХОЗЛ, рак легень. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринська діагностика. Медсестринський процес при цих захворюваннях. Переваги лікування вдома (домашній стаціонар), показання до госпіталізації.

 21. Емфізема легень у похилому та старечому віці. Медсестринська діагностика.

 22. Потенційні проблеми пацієнтів із патологією органів дихання, пов’язані з тривалим прийомом ліків (антибіотиків, сульфаніламідів тощо) та супутньою патологією.

 23. Вікові зміни системи травлення та формування захворювань на фоні інволютивних змін.

 24. Гастрити (гострий та хронічний типу А, В), рак шлунка. Особливості клінічних проявів, перебігу в похилому та старечому віці. Медсестринський процес. Участь медсестри в медикаментозному лікуванні. Профілактика зневоднення.

 25. Виразкова хвороба (пізня, стара, стареча). Особливості клінічних проявів, перебігу в похилому та старечому віці. Медсестринське обстеження, участь у лікуванні. Профілактика.

 26. Медсестринський процес при рефлюксгастроезофагальній хворобі.

 27. Медсестринський процес при ішемічній хворобі кишок.

 28. Жовчнокам’яна хвороба, токсичний (медикаментозний) гепатит, цироз. Особливості клінічних проявів, перебіг. Медсестринська діагностика. Медсестринські втручання.

 29. Дивертикулярна хвороба кишок у похилому та старечому віці. Медсестринський процес.

 30. Закрепи у похилому та старечому віці. Визначення, етіологія, класифікація, клінічні прояви. Медсестринський процес.

 31. Потенційні проблеми пацієнтів, пов’язані з тривалим прийомом ліків (обволікальних, проносних тощо) та супутньою патологією.

 32. Вікові особливості нирок і сечових шляхів та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 33. Особливості перебігу старечого хронічного пієлонефриту. Особливості гострого пієлонефриту. Значення рефлюкс-нефропатії. Медсестринський процес, основні принципи лікування.

 34. Гломеронефрит у похилому та старечому віці, діабетична нефропатія. Медсестринський процес.

 35. Старечий амілоїдоз нирок, нефротичний синдром. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес. Сучасні підходи до лікування та профілактики.

 36. Інфекція сечових шляхів. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринська діагностика, догляд. Участь медсестри у медикаментозному лікуванні. Фітотерапія як засіб тривалого лікування.

 37. Доброякісна гіперплазія, рак передміхурової залози у старечому віці. Прояви. Медсестринський процес.

 38. Нетримання та затримка сечі. Причини, клінічні прояви. Медсестринський процес. Сучасні підходи до лікування. Значення догляду.

 39. Потенційні проблеми пацієнтів із захворюваннями сечової і статевої систем, пов’язані з тривалим прийманням ліків (антибіотиків із цитостатичною дією, сульфаніламідних препаратів тощо) та супутньою патологією.

 40. Вікові зміни системи кровотворення, виникнення захворювань на тлі інволютивних змін.

 41. Етіологія, клінічні прояви, діагностика анемій в похилому віці (залізодефіцитна, анемія при хронічних захворюваннях, гіпо- та апластична анемії). Медсестринський процес.

 42. Гемобластози у похилому та старечому віці. Медсестринський процес.

 43. Геморагічний синдром у похилому та старечому віці, зв’язок із тривалим прийомом ліків. Медсестринський процес.

 44. Потенційні проблеми, пов’язані з тривалим прийманням ліків (антибіотиків, цитостатиків тощо) та супутньою патологією.

 45. Вікові зміни ендокринної системи та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 46. Цукровий діабет типу 2 у похилому та старечому віці. Визначення, етіологія, класифікація, чинники ризику. Медсестринська діагностика. Медсестринські втручання: підготовка пацієнтів до лабораторних та інструментальних досліджень, догляд при діабетичних мікро- і макроангіопатіях. Принципи лікування, участь медсестри в медикаментозному лікуванні, дієтотерапії. Фітотерапія як засіб тривалого лікування.

 47. Ускладнення цукрового діабету типу 2: розвиток, перебіг, особливості надання допомоги при гіперглікемічній, гіпоглікемічній комах.

 48. Поняття про гіперосмолярну, гіперлакцидемічну кому в похилому та старечому віці.

 49. Захворювання щитоподібної залози у похилому та старечому віці. Медсестринський процес.

 50. Потенційні проблеми, пов’язані з тривалим прийманням ліків (бігуанідами, тетраполісахаридами, препаратами сульфанілсечовини тощо) та супутньою патологією.

 51. Вікові зміни психоневрологічної сфери та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 52. Деменції пізнього віку: хвороби Альцгеймера, Паркінсона. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес.

 53. Сплутаність (делірій). Визначення, етіологія, класифікація. Потенційні проблеми при тривалому застосуванні антигістамінних, протаритмічних (хінідін), антидепресантів, антипаркінсонічних, гіпотензивних (клофелін), антиспастичних (атропін, скополамін), протисудомних (фіналепсин), психотропних (препарати літію, аміназин тощо) препаратів, серцевих глікозидів, стероїдів. Медсестринський процес.

 54. Порушення сну. Медсестринський процес.

 55. Соматоформні розлади. Визначення. Тактика медичної сестри.

 56. Депресії в похилому та старечому віці. Причини. Медсестринський процес.

 57. Вікові зміни опорно-рухового апарату та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 58. Медсестринський процес при остеопорозі, деформівному артрозі.

 59. Потенційні проблеми пацієнтів із патологією опорно-рухового апарату, пов’язаних із тривалим прийманням ліків і супутньою патологією.

 60. Вікові зміни органа зору та виникнення захворювань на тлі інволютивних змін.

 61. Клінічні прояви, перебіг, прогноз старечої катаракти, глаукоми, ретинопатії. Підходи до лікування. Медсестринський процес. Профілактика.

 62. Клінічні прояви при старечому вивертанні, завертанні повіки, атонії сльозових шляхів. Підходи до лікування. Медсестринський процес. Профілактика.

 63. Вікові зміни органа слуху та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 64. Клінічні прояви та медсестринський процес при віковій туговухості, вестибулярних порушеннях у старості. Профілактика падінь.

 65. Вікові зміни шкіри та формування захворювань на тлі інволютивних змін.

 66. Доброякісні (папілома, стареча кератома, шкірний ріг, гемангіома) та злоякісні (базаліома, меланома тощо) пухлини шкіри у похилому та старечому віці. Медсестринський процес.

 67. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки при соматичних захворюваннях у пацієнтів похилого та старечого віку.

Після вивчення курсу студенти повинні знати: • вікові анатомо-фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та старечому віці;

 • визначення, етіологію, класифікацію захворювань органів і систем у похилому та старечому віці;

 • особливості клінічних проявів захворювань і гострих станів у похилому та старечому віці;

 • правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження пацієнтів похилого та старечого віку;

 • визначення: “паліативна медицина”, “паліативна допомога”, “хоспіс”;

 • філософію паліативної медицини;

 • принципи роботи хоспісу;

 • психологічні аспекти паліативної допомоги;

 • соціальні аспекти паліативної допомоги;

 • духовні аспекти паліативної допомоги;

 • етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами;

 • законодавчі та нормативні документи МОЗ України щодо організації та надання геріатричної, паліативної та хоспісної допомоги населенню.Студенти повинні вміти:

 • забезпечувати лікувально-охоронний, санітарно-протиепідемічний режим у структурних підрозділах лікувально-профілактичних і соціальних закладах із надання адекватної медичної допомоги особам похилого та старечого віку;

 • дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі та професійної безпеки;

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;

 • передбачати потенційні проблеми пацієнта від тривалого застосування ліків;

 • встановлювати медсестринські діагнози при захворюваннях у похилому та старечому віці;

 • складати план медсестринських втручань у разі виявлення геріатричних проблем;

 • виконувати призначення лікаря;

 • виконувати всі види маніпуляцій, передбачені для фаху “медична сестра”;

 • проводити підготовку пацієнтів та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень;

 • проводити підготовку пацієнтів до комп’ютерної томографії, рентгенологічного, ендоскопічного, УЗД та інших методів обстеження;

 • здійснювати спостереження, моніторування стану окремих органів і систем;

 • здійснювати догляд, опіку над пацієнтами похилого та старечого віку;

 • вести медичну документацію;

 • надавати долікарську та невідкладну допомогу при гострих станах;

 • проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя, спрямованих на продовження життя та профілактику розвитку захворювань;

 • здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної допомоги з синдромом хронічного болю;

 • здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної допомоги інкурабельним онкологічним хворим;

 • здійснювати медсестринський процес при наданні паліативної допомоги хворим із вірусом імунодефіциту та туберкульозу;

 • володіти прийомами профілактики синдрому емоційного вигорання.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • структуру захворювань населення України в похилому та старечому віці;

 • сучасні теорії старіння;

 • особливості перебігу “хвороб у старості”;

 • теорії довголіття, роль медичних працівників у їхній реалізації;

 • екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни;

 • досягнення в галузі паліативної та хоспісної медицини, що втілюються в практику охорони здоров’я;

 • нові лікарські засоби і методи їх застосування в паліативній та хоспісній медицині;

 • нові методики організації догляду за пацієнтами в галузі паліативної та хоспісної медицини.


2.2. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

2.2.1. Тези лекції


Kataloq: images -> Portal
Portal -> 1. Параліч мімічної мускулатури,атрофія обличчя
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
images -> Yazılım Eleştirisi
Portal -> Дипломної освіти двнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
Portal -> Медичний факультет,4 курс 2013-2014 н р., весняний семестр. Календарно-тематичний план лекцій
Portal -> Робоча програма неврологія (назва навчальної дисципліни) 12010001 Лікувальна справа
Portal -> Перелік навчально-методичної літератури Основна

Yüklə 301,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə