Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?


) Gecikmiş bitişmə mənşəli bağırsaq keçməməzliyində konservativ müalicə neçə saat aparılmalıdır?Yüklə 259,89 Kb.
səhifə6/17
tarix13.12.2016
ölçüsü259,89 Kb.
növüРуководство
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

270) Gecikmiş bitişmə mənşəli bağırsaq keçməməzliyində konservativ müalicə neçə saat aparılmalıdır?
A) 48 -72 saat

B) 72 saatdan çox

C) 6 -12 saat

D) 12 - 24 saat

E) 3 - 6 saat
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр.,242
271) Diffuz toksik urun müalicəsində qalxanabənzər vəzinin blokadası məqsədilə aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Antibiotiklər

B) Diuretiklər

C) Hərarətsalıcı preparatlar

D) Antihipertehziv preparatlar

E) Tireostatiklər
Ədəbiyyat: Эндокринология. Учебник И.И. Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев, 2009, стр. 101.
272) Hipotireozun müalicəsində nə təyin edilir?
A) Ürək qlükozidləri

B) Kalsium preparatları

C) Kalium preparatları

D) Levotiroksin preparatları

E) Tireostatiklər
Ədəbiyyat: Эндокринология. Учебник И.И. Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев, 2009, стр. 122.
273) Fentanil necə təsir edir?

A) Psixotrop preparat kimi

B) 2-3 dəqiqə ərzində ağrıkəsici kimi

C) Antidepressant kimi

D) Neyroleptik kimi

E) 20 - 25 dəqiqə ərzində güclü ağrıkəsici kimi


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
274) Qlükozanın izotonik məhlulu hansı hesab olunur?

A) 3%


B) 5%

C) 10%


D) 0,8%

E) 4,2%
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.


275) Ürəyin birbaşa-açıq yolla masajına göstəriş hansıdır?

A) Tənəffüsün dayanması

B) 2 dəqiqə müddətində qapalı ürək masajından sonra yuxu arteriyasında nəbzin olmaması

C) Ürəyin fibrilyasiyası

D) Ürəyin dayanması

E) Huşun itməsi


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
276) Plazma əvəzedici kimi hansı daha çox effektlidir?

A) Ringer-laktat, kristalloid

B) Dekstran, plazma

C) Fizioloji məhlul

D) Jelatin, plazma

E) Plazma, ringer-laktat


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.

277) Damardaxili trombozda hansı istifadə olunmalıdır?

A) Bütün sadalananlar

B) Fibrinogen, fibrinolizin, trombositar kütlə

C) Fibrinolizin

D) Heparin, fibrinolizin

E) Heparin, fibrinogen, fibrinolizin


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
278) Tromb əmələgəlmə ehtimalına nə təsir etmir?

A) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olması, yanıqlar, hipodinamiya, onkoloji xəstəliklər

B) Yanıqlar, hipodinamiya, onkoloji xəstəliklər, ürəyin işemik xəstəliyi

C) Fibrinolitik aktivliyin yuxarı olması, hipodinamiya, onkoloji xəstəliklər, ürəyin işemik xəstəliyi

D) Fibrinolitik aktivliyin yuxarı olması

E) Fibrinolitik aktivliyin yuxarı olması, yanıqlar, onkoloji xəstəliklər, ürəyin işemik xəstəliyi


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
279) Hansı halda kəskin appendisit zamanı əməliyyatı yerli (spinal) anesteziya altında icra etmək lazımdır?
A) Soxulcanabənzər çıxıntının retrosekal yerləşməsinə şübhə yaranarsa

B) Xəstə 14 - 16 yaşında olarsa

C) Ahıl yaşında olan xəstədə ağırlaşma klinikası olmayan tipik appendisit olduqda

D) Yayılmış peritonitlə fəsadlaşan kəskin appendisitdə

E) Hamiləliyin erkən dövründə bronxial astmadan əziyyət çəkən ağırlaşma olmayan xəstədə
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
280) Lokal anestetiklərin böyük dozada istifadəsi zamanı meydana çıxan qıcolmaların müalicəsində istifadə edilən ən uyğun preparat hansıdır?
A) Hidroksizin

B) Fentanil

C) Droperidol

D) Ketamin

E) Diazepam
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том. стр., 189.
281) Ən uzun təsir müddətinə malik lokal anestetik aşağıdakılardan hansıdır?
A) Tetrakain

B) Dibukain

C) Lidokain

D) Etidokain

E) Bupivakain
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I гом. стр.,190.
282) Gecikmiş dempinq sindroma hansı aiddir?
A) Qarında tutmaşəkilli və kəsici ağrılar

B) Qusma


C) Qanda şəkərin normadan aşağı düşməsi

D) Qanlı ishal

E) Hərarətin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 447.
283) Mədənin kardial hissəsinin xərçəngində sadalananlardan hansı radikal müalicə sayılır?

A) Şişin elektrokoaqulyasiyası

B) Kimyəvi terapiya

C) Kombinə olunmuş müalicə

D) Şüa terapiyası

E) Cərrahi müalicə


Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
284) Qeyri spesifik spontan pnevmotoraks hansı xəstəliklə əlaqədardır?

A) Revmatoid artrit

B) Bulloz emfizema

C) Sarkoidoz

D) Anadangəlmə ağ ciyər kistası

E) Astma
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.


285) Ekssudativ plevrit hansı xəstəliyin ağırlaşması kimi əmələ gəlir?

A) Exinokokkoz

B) Abses

C) Bronxoektatik xəstəlik

D) Kəskin pnevmoniya

E) Vərəm
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.


286) Qida borusu zədələnməsinin daha çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?

A) Spontan cırılmada

B) Endoskopiya

C) Narkoz zamanı traxeyanı intubasiya edərkən

D) Traxeostomiya

E) Yad cisim


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

287) Qida borusunun dərin yanığına səbəb nə ola bilər?

A) İsti su

B) Turşu məhlulu

C) Qələvi məhlulu

D) Spirt

E) Fosfor preparatı


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.
288) Mədənin kardial hissəsinin xərçəngində radikal müalicə hansı sayılır?

A) Şişin elektrokoaqulyasiyası

B) Şua terapiyası

C) Kimyəvi terapiya

D) Cərrahi müalicə

E) Kombinə olunmuş müalicə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
289) «Diaqnostik torakotomiya» aşağıdakılardan hansısını nəzərdə tutur?

A) Torakotomiya, ağ ciyərin, plevral boşluğun reviziyası və prosesin operabelliyi və ya rezektabelliyi məsələsinin həlli

B) Torakotomiya, plevral boşluğun, ağ ciyərin reviziyası və morfoloji tədqiqat üçün materialın götürülməsi

C) «Kiçik» torakotomiya və morfoloji tədqiqat üçün materialın götürülməsi

D) Torakotomiya, dərhal icra olunacaq əməliyyatın həcmini dəqiqləşdirmək məqsədi ilə ekspress-morfoloji tədqiqat üçün materialın götürülməsi

E) Torakotomiya, plevral boşluğun, ağ ciyərin, divararalığının, diafraqmanın reviziyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
290) Diafraqmanın cırılması ilə torakoabdominal yaralanma diaqnozu aşağıdakı hansı müştərək müayinələr aparıldıqda daha böyük ehtimalla qoyula bilər?

A) Laparoskopiya, qarın boşluğunun və döş qəfəsinin USM-i

B) Torakoskopiya və laparoskopiya

C) Qarın və döş boşluqları orqanlarının rentgenoqrafiyası, qarın boşluğunun və döş qəfəsinin USM-i

D) Diaqnostik pnevmoperitoneum, qarın və döş boşluqları orqanlarının rentgenoqrafiyası

E) Torakoskopiya və döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqrafiyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
291) Diafraqmanın küt travmatik zədələnmələri (cırılmaları) zamanı əsasən hansı hallar müşahidə olunur?

A) Sol tərəfdə vətər hissəsinin cırılmaları

B) Bel nahiyəsində diafraqmanın qopması

C) Diafraqmanın döş hissəsinin qopması

D) Sağ tərəfdə vətər hissəsinin cırılmaları

E) Vətər hissəsinin əzələ hissəsindən ayrılması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
292) Prosesin patogenezinə əsaslanaraq ağ ciyərin ocaqlı vərəmində seçim əməliyyatı hansıdır?

A) Plevrolobektomiya

B) Lobektomiya

C) Ağ ciyərin tipik seqmentar və biseqmentar rezeksiyası

D) Ağ ciyərin atipik rezeksiyası

E) Mediastinal limfonodulektomiya ilə aparılan lobektomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
293) Hansı proses müşahidə olunan xəstəliklər şişönü hesab edilir?

A) Epitelial qatın alterasiya prosesləri

B) Epitelin proliferasiya və metaplaziyası

C) Epitelial hüceyrələrin stratifikasiyasının pozulması

D) Atrofiya halları ilə toxumaların trofikasının pozulması

E) Epitelin displaziyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

294) Hansı orqanların şişlərində ağ ciyər metastazlarına daha çox rast gəlinir?

A) Süd, qalxanvari və prostat vəzlərinin xərçəngində

B) Mədənin, düz və çənbər bağırsağın xərçəngində

C) Uşaqlığın, yumurtalıqların xorionepiteliomalarında

D) Böyrəyin, yumurtalığın, sidik kisəsinin xərçəngində

E) Qida borusunun xərçəngində, dərinin melanomasında


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

295) Traxeyanın fenestrasiyası nədir?

A) Traxeyanın ön divarında dairəvi pəncərənin kəsilib götürülməsindən ibarət olan xroniki traxeostomiya variantı

B) Traxeostoma yaradılması məqsədi ilə üzükvari qığırdağın ön səthinin ləğv edilməsi

C) Terminal xroniki traxeostomiya əməliyyatının sinonimii

D) Traxeyanın ön divarının oval kəsilməsindən və fonasiyanı yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə dəri loskutlarının (klapanların) formalaşmasından ibarət olan daimi (xroniki) traxeostomiya variantı

E) Traxeyanın inkişaf qüsuru – traxeyanın boyun hissəsində qığırdaq yarımdairələri sahəsinin anadan gəlmə olmaması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
296) Bronxlarda yad cisimlərin olduğu təqdirdə cərrahi əməliyyat hansı həcmdə icra oluna bilər?

A) Bronxotomiya, bronxun sirkulyar rezeksiyası, ağ ciyərin rezeksiyası

B) Bronxotomiya

C) Bronxotomiya, bronxun sirkulyar rezeksiyası

D) Bronxun sirkulyar rezeksiyası, ağciyərin rezeksiyası

E) Bronxotomiya, ağciyərin rezeksiyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
297) Ezofaqoqastroskopiya zamanı qida borusunun perforasiyası baş verdikdə nə göstərişdir?

A) Yalnız konservativ müalicə

B) Yalnız dinamik müşahidə

C) Nazoqastral zond, intensiv konservativ terapiya (antibakterial, infuzion), divararalığına, plevral boşluqlara nəzarət

D) Qastrostomiya, intensiv konservativ terapiya (antibakterial, infuzion), divararalığına, plevral boşluqlara nəzarət

E) Təcili cərrahi müdaxilə: divararalığının açılması, qida borusu defektinin tikilməsi, divararalığının drenə edilməsi, nazoqastral zondun və ya qastrostomiyanın qoyulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
298) Boyun nahiyəsindəki irinli proseslər plevra boşluğuna necə keçir?

A) Böyük arterial və venoz damarlar boyunca

B) Traxeya boyunca

C) Döş sümüyünün arxa səthi boyunca

D) Boyun fassiyaları boyunca

E) Qida borusu boyunca


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
299) Sol qayıdan sinirin travmasının əməliyyatdan sonrakı ən xarakterik klinik simptomu hansıdır?

A) Bronxospazm

B) Anizokoriya

C) Səsin karlaşması

D) Larinqospazm

E) Klod Bernar-Qorner simptomu


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
300) Ağ ciyərdə qan axınının qiymətləndirilməsi üçün hansı müayinə aparılır?

A) Pnevmotaxoqrafiya və nüvə-maqnit tomoqrafiyası

B) Pnevmotaxoqrafiya və perfuzion ssintiqrafiya

C) Ventilyasion radioqrafiya və maqnit-rezonans tomoqrafiya

D) Angiopulmonqrafiya və ventilyasion radioqrafiya

E) Perfuzion ssintiqrafiya və angiopulmonoqrafiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
301) Normada plevral boşluqda hansı təzyiq müşahidə edilir?

A) Atmosfer təzyiqə bərabər

B) 0 – a bərabər

C) Atmosfer təzyiqdən bir qədər yuxarı təzyiq

D) Mənfi

E) Atmosfer təzyiqdən bir qədər aşağı təzyiq


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
302) Hansı zədələnmə döş qəfəsinin müştərək travmasını göstərir?

A) Müxtəlif növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

B) Döş qəfəsi və döş boşluğu orqanlarının zədələnməsi

C) Döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi

D) Eyni növ mexaniki faktorun təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

E) Müxtəlif növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

303) Hansı zədələnmə döş qəfəsinin kombinəolunmuş travmasını göstərir?

A) Döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin qısa zaman fasiləsində zədələnməsi

B) Döş qəfəsi və döş boşluğu orqanlarının zədələnməsi

C) Döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi

D) Müxtəlif növ faktorun təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

E) Eyni növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
304) Diafraqmanın təsdiqlənmiş cırılması nəyə göstərişdir ?

A) Yalnız ağırlaşma inkişaf edən hallarda əməliyyata göstərişdir

B) Həyati göstəriş üzrə təcili əməliyyata mütləq göstərişdir

C) Planlı əməliyyata göstərişdir

D) Dinamik müşahidəyə göstərişdir

E) Müayinə başa çatdıqdan sonra təcili əməliyyata göstərişdir


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
305) Döşdaxili limfa düyünlərinin vərəmi hansı səbəblərdən inkişaf edir?

A) Vərəmin ağ ciyərdən kənar formasıdır və vərəmlə birincili yoluxma nəticəsində istənilən yaşda inkişaf edə bilər

B) Ağ ciyərlərin disseminəolunmuş vərəminin ağırlaşmasıdır

C) Periferik limfa düyünlərinin vərəminin lokal təzahürüdür

D) Tənəffüs orqanları vərəminin müstəqil formasıdır və əsas etibarilə uşaqlarda,yeniyetmələrdə və böyüklərdə (25 yaşa qədər) vərəmlə birincili yoluxma nəticəsində inkişaf edir

E) Vərəmin ağ ciyər formasına münasibətdə ikincilidir


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
306) Ağ ciyərin kavernoz vərəminin cərrahi müalicəsində seçim əməliyyat hansıdır?

A) Atipik seqmentar rezeksiya

B) Lobektomiya

C) Kavernoplastika

D) Tipik seqmentar, biseqmentar və ya kombinəolunmuş rezeksiya

E) Kavernotomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
307) Ağ ciyərin kavernoz vərəmi olan xəstələrdə əməliyyatdan sonrakı dövrdə vərəməleyhinə müalicə necə aparılmalıdır?

A) 12 ay və daha çox

B) Spesifik terapiya göstəriş deyildir

C) 6 aydan az olmayaraq

D) Stasionardan evə yazılana qədər

E) Sanatoriyada 2-3 ay


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
308) Anadangəlmə bronxektaziya üçün xarakterik əlamət hansıdır?

A) Ikitərəfli pay və ağciyərlərin geniş sahədə zədələnməsi

B) Ağ ciyərlərin ikitərəfli seqmentar zədələnməsi

C) Sağ ağ ciyərin aşağı payının birtərəfli zədələnməsi

D) Sol ağ ciyərin aşağı payının və dil seqmentinin birtərəfli zədələnməsi

E) Sol ağ ciyərin aşağı payının birtərəfli zədələnməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

309) Gərgin residiv spontan pnevmotoraks zamanı nə göstərişdir?

A) Plevra boşluğunun Bulau tipli drenləşdirilməsi

B) Plevra boşluğunun aktiv aspirasiyası ilə birgə drenləşdirilməsi

C) Torakoskopiya

D) Torakotomiya

E) Plevral punksiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
310) Ağ ciyərin ağırlaşmamış exinokokkozunda hansı üsul ən çox icra olunur?

A) Lobektomiya, bilobektomiya

B) İkimomentli exinokokkektomiya

C) Pulmonektomiya

D) Ağ ciyərin atipik rezeksiyası

E) Birmomentli exinokokkektomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

311) Ağ ciyərin exinokokkozunun gedişini ağırlaşldıran piopnevmotoraksın xüsusiyyətləri hansılardır?

A) Qeyd edilən ağırlaşmanın inkişafı zamanı vəziyyətin pisləşməsi

B) Plevradaxili qanaxma ilə birgə rast gəlinməsi

C) Anafilaktik reaksiyanın, əksər hallarda övrənin inkişafı

D) Şokun klinik mənzərəsi

E) Gərgin «qaz» sindromunun tez inkişaf etməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
312) Ağ ciyərin xoşxassəli şişləri arasında ən çox rast gəlinəni hansısıdır?

A) Nevrinoma

B) Adenoma

C) Mioma


D) Fibroma

E) Hamartoma


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
313) Ağ ciyərin mərkəzi xərçənginin erkən mərhələsinə hansı aiddir?

A) T1N0M0 mərhələsində olan xərçəng

B) Intraepitelial xərçəng

C) T1-2N0M0 mərhələsində olan xərçəng

D) Rentgen-neqativ xərçəng

E) Gizli xərçəng


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

314) Traxeostomiyanın traxeotomiyadan fərqi nədir?

A) Traxeya mənfəzinə kanyulanın yeridilməsi

B) Traxeyanın kəsilmə üsulu

C) Həyata keçirilməsinə göstəriş

D) Traxeyaya cərrahi yaxınlaşmanın həyata keçirilməsi

E) Həyata keçirilməsinin müddəti


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
315) Miastenik timomalarda tez-tez rast gəlinən və təhlükəli əməliyyatdan sonrakı ağırlaşma hansıdır?

A) Yuxarı boş vena sindromunun güclənməsi

B) Perikardit

C) Mediastinit

D) Böyrəküstü vəzinin çatmamazlığı

E) Miastenik kriz və spontan tənəffüsün pozulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
316) Mediastinit nədir?

A) Divararalığının birləşdirici toxumasının irinli iltihabıdır

B) Perikardın və divararalığının birləşdirici toxumalarının vərəm mənşəli iltihabıdır

C) Divararalığının mikrob florası, eləcə də mexaniki travma, kimyəvi maddələrin və fiziki amillərin təririndən törənən kəskin və xroniki iltihabıdır

D) Divararalığında spesifik və qeyri-spesifik flora tərəfindən törədilən istənilən kəskin iltihabi prosesdir

E) Divararalığında şiş və iltihab mənşəli istənilən patoloji prosesdir


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
317) Qanhayxırma nədir?

A) Qan qarışığı, o cümlədən mikroskopik qan qarışmış bəlğəmli öskürək simptomu

B) Istənilən miqdarda təmiz və ya dəyişilmiş qanın öskürəklə xaric olması

C) Bəlğəmlə təmiz halda 50 ml-ə qədər qanın xaric olması

D) Sutka ərzində 300 ml-ə qədər yeni və /və ya dəyişilmiş qanın öskürəklə xaric olması

E) Bəlğəmdə yalnız yeni eritrositlərin tapılması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
318) Ümumi kombinəolunmuş anesteziyanın əsas komponentləri hansılardır?

A) Analgeziya və relaksasiya

B) Analgeziya və huşun olmaması

C) Analgeziya, relaksasiya, huşun olmaması

D) Relaksasiya və reflekslərin olmaması

E) Huşun və reflekslərin olmaması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
319) Kürək sümüyünün tam sümükləşməsi nə vaxt baş verir?
A) 1-3 yaşa qədər

B) 7-8 yaşa qədər

C) 16-18 yaşa qədər

D) 20-25 yaşa qədər

E) 13-17 yaşa qədər
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 523.
320) Ağ ciyərin rentgen-neqativ mərkəzi xərçənginin aşkar edilməsi metoduna hansı aiddir?

A) Kompüter tomoqrafiya

B) Bəlğəmin sitoloji müayinəsi

C) Ultrasəs exolokasiyası

D) Pozitron emission ssintoqrafiya

E) Perfuzion ssintiqrafiya


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
321) Cərrah eksudativ plevritli xəstəni müayinə edərkən bəlğəmin hansı növünü aşkarlayır?
A) Qan laxtasını

B) Köpüklü - qanlı

C) Irinli - çürüntülü

D) Üçqatlı

E) Selikli
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
322) Cərrah ağ ciyərin xroniki absesi olan xəstədə hansı ağırlaşmanın baş verə biləcəyindən ehtiyat etməlidir?
A) Qanaxma

B) Vərəmin inkişafı

C) Diafraqmaaltı abses

D) Ürəyin işemik xəstəliyi

E) Ağ ciyərlərdə bullanın inkişafı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
323) Cərrah sağ ağ ciyərin xroniki absesi olan xəstədə piopnevmоtoraks aşkarlamışdır. Belə ağırlaşmada nə göstərişdir?
A) Massiv antibiotikoterapiya

B) Plevra boşluğuna fermentlərin yeridilməsi

C) Ambulator şəraitdə Byulau üsulu ilə drenj qoyulması

D) Cərrahi şöbəyə hospitalizasiya

E) Proteolitik fermentlərin endobronxial yeridilməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
324) Hansı xəstəlik zamanı daha çox spontan pnevmotoraks baş verir?
A) Ağ ciyərin bulloz sistində

B) Ağ ciyər atelektazında

C) Ağ ciyər xərçəngi

D) Bronxoektaziya xəstəliyi

E) Plevranın empieması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
325) Xəstə döş qəfəsinin küt travmasından sonra həkimə müraciət etmişdir. Xəstənin aldığı travma nəyə səbəb ola bilməz?
A) Asistoliyaya

B) Hemоtoraksa

C) Aritmiyaya

D) Ağciyər hematomasına

E) Ağ ciyər kollapsına
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 259,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə