Så får barn och ungdomar arbetaYüklə 0,96 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix24.06.2017
ölçüsü0,96 Mb.

2

för både minderåriga 

och 

vuxna som arbetar gäller arbetsmiljö-lagen och Arbetsmiljöverkets före-

skrifter.

  När du ska anställa någon som är 

inneHåLL  

–  allmän information

– arbetsuppgifter

–  arbetstider och ledighet

allmän information

under 18 år gäller särskilda regler 

för arbetstider och arbetsuppgifter. 

I den här broschyren lyfter vi fram 

några viktiga aspekter på de särskilda 

reglerna för dig som är arbetsgivare, 


3

minderårig  En minderårig är en person som inte fyllt 18 år.

Yngre barn  Ett yngre barn är en minderårig som inte har fyllt 13 år.

Äldre barn  Ett äldre barn är en minderårig som fyllt 13 år och som    

   

inte är ungdom.Ungdom 

En ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och  

   

som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret.uppdragsgivare eller praktikgivare. 

Mer detaljerad information finns i fö-

reskrifterna om minderårigas arbets-

miljö (AFS 2012:03) och i vägledning-

en Minderårigas arbetsmiljö (H453). 

Vägledningen ger råd och rekommen-

dationer om hur föreskrifterna kan 

tillämpas.  

  Ibland gäller olika regler beroende 

på hur gammal den minderåriga är. 

Både i föreskrifterna och i vägled-

ningen används begreppen yngre 

barn, äldre barn och ungdom för att 

beskriva de olika åldersgrupperna 

bland minderåriga.


4

barn ocH Ungdomar 

har inte 

samma fysiska och psykiska förutsätt-

ningar som vuxna för att klara vissa 

arbetsuppgifter. Det innebär att det 

är större risk för fysiska och psykis-

ka skador hos en person som inte är 

färdigutvecklad. Exempel på fysiskt 

påfrestande arbete som kan vara far-

ligt för en växande människa är bland 

annat tunga lyft, ensidigt upprepade 

arbetsuppgifter och arbete i miljöer 

med höga ljudnivåer eller vibrationer. 

Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter 

kan till exempel vara att ta hand om 

personer i kris eller utföra arbets-

uppgifter som är för svåra eller för 

omfattande.

arBEtSUPPGiftEr

Minderårigas mognadsgrad skiljer sig 

från den vuxne och minderåriga har 

svårare att bedöma risker och konse-

kvenser. Det är därför extra viktigt att 

du som arbetsgivare gör en riskbe-

dömning och ser till att det finns tydli-

ga instruktioner och säkerhetsrutiner. 

  Om riskbedömningen visar att ar-

betet kan innebära särskilda risker för 

den minderåriga kan en medicinsk 

kontroll behövas. Utöver vad som 

krävs av andra föreskrifter behöver 

man fokusera på den minderårigas 

fysiska och psykiska utveckling.

minderåriga ska få  

introduktion och en  

handledare

En arbetsgivare, uppdragsgivare 

eller praktikgivare ska alltid se till 

att den minderåriga får en introduk-

tion. Introduktionen ska innehålla 

information om arbetsuppgifterna 

och riskerna. Du som är arbetsgi-

vare måste försäkra dig om att den 

minderårige har förstått informatio-

nen. Särskilt viktig är introduktionen 

för minderåriga som saknar tidigare 

yrkeserfarenhet.

  Som arbetsgivare ska du också 

informera skyddsombud om vilka 

arbetsuppgifter den minderåriga ska 

genomföra och utse en handledare åt 

Viktigt med riskbedömning

En arbetsuppgift som är lämplig för 

en minderårig är inte nödvändigtvis 

det för någon annan i samma ålder. 

Den individuella skillnaden i mognad 

och utveckling är stor hos ungdomar. 6

den minderåriga. Handledaren ska 

ha fyllt 18 år och bör ha minst ett års 

erfarenhet av de aktuella arbetsupp-

gifterna. Dessutom ska han eller hon 

ha nödvändiga kunskaper om risker 

och skydd.

  Handledaren bör grundligt gå ige-

nom arbetsuppgifterna och riskerna 

med den minderåriga och se till att 

den minderåriga utför arbetet enligt 

instruktionerna. Det kan innebära att 

handledaren under den första tiden 

måste stå bredvid och följa arbetet. 

ta kontakt med vårdnads-

havaren


Du som är arbetsgivare eller upp-

dragsgivare ska informera vårdnads-

havarna till yngre och äldre barn 

om arbetsuppgifterna, riskerna och 

vilka eventuella skyddsåtgärder som 

ordnats. Du väljer själv hur du vill 

informera vårdnadshavarna. 

  Vårdnadshavaren till yngre och äld-

re barn måste tillåta att den minderår-

iga får arbeta med just de arbetsupp-7

gifterna. Arbete vid sidan av skolan 

får inte gå ut över skolarbetet eller 

hindra barnen från att tillgodogöra 

sig undervisningen.

Yngre barn

Den som är under 13 år får inte arbe-

ta, men vissa undantag finns enligt 

12 § i föreskrifterna om minderårigas 

arbetsmiljö (AFS 2012:3). Undantagen 

handlar om mycket lätta och ofarliga 

arbetsuppgifter inom den närmsta fa-

miljen utan andra anställda. Exempel 

på mycket lätt och ofarligt arbete är 

trädgårdsarbete, lätt utfodringsarbete, 

frukt och bärplockning samt rensning 

av trädgårdsland.

  Yngre barn kan få uppträda och re-

petera inom kulturell verksamhet och 

vid sport- och reklamevenemang om 

Arbetsmiljöverket har gett tillstånd 

för det. På vår webbplats finns infor-

mation om hur du kan söka tillstånd. 

äldre barn

Äldre barn får bara ha ett lätt och 

ofarligt arbete. Arbetet får inte inne-

bära stort ansvarstagande eller vara 

fysiskt eller psykiskt tungt (se 4 § 

AFS 2012:3). Äldre barn får till exem-

pel inte utföra tunga lyft eller arbeta 

i miljöer där det finns risk för våld 

eller konflikter. Äldre barn får aldrig 

sälja åldersreglerade varor som snus, 

alkohol och tobak. 

Ungdomar

Ungdomar, dvs. minderåriga som 

fyller minst 16 år under det pågående 

kalenderåret, får inte ha ett arbete 

som innebär särskilda risker. De får 

inte utföra arbetsuppgifter som finns 

med i föreskrifternas bilaga 1 – om 

inte undantagen är uppfyllda. De 

undantag som finns är om arbetsupp-

giften


•  ingår i undervisning och sker i 

skolan eller på en plats som är 

avsedd för undervisning

•  ingår i en handledarledd praktik 

för ungdomar

•  utförs av ungdomar som slutfört 

en gymnasieutbildning eller lik-

nande för arbetsuppgiften.

Vad gäller vid praktik?

Med praktik menas alla former av 

lärande som sker på en arbetsplats 


9

och inom ramen för en utbildning. 

Det kan till exempel vara arbetsplats-

förlagt lärande (APL), prao eller 

lärlingspraktik.

  I de ämnen som innehåller prak-

tiska arbetsuppgifter ska läraren ha 

kunskaper om arbetets risker och 

om hur man förebygger ohälsa och 

olycksfall och då särskilt för minder-

åriga. Det är lika viktigt att de som 

väljer elevernas praktikplatser har 

denna kunskap. 

  Den som väljer elevernas praktik-

platser bör se till att praktikplatsen 

har utsett en särskild handledare och 

att det finns rutiner för hur handled-

ning, introduktion och information 

ska gå till. Det är praktikplatsen som 

har huvuddelen av ansvaret för att 

skydda minderåriga elever när de är 

på praktikplatsen. Om eleven behöver 

skyddsutrustning under sin praktik 

är det vanligtvis praktikplatsen som 

bekostar den.

  Om en allvarlig olycka eller ett all-

varligt tillbud drabbar eleven under 

praktiken är det skolhuvudmannen 

som har ansvar att anmäla olyckan 

eller tillbudet till Arbetsmiljöverket.

förbjudna arbetsuppgifter 

Det finns arbetsuppgifter som aldrig 

får utföras av någon under 18 år. 

Förbudet gäller bland annat 

•  arbete med asbest

•  dykeriarbete

•  bevakningsarbete enligt lagen om 

bevakningsföretag

•  transport av pengar och värde-

handlingar till eller från penning-

inrättningar eller annat utrymme 

utanför arbetsstället.

Läs mer om detta och se fler exempel 

i bilaga 1 i föreskrifterna om minder-

årigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Hu-

vudregeln är att minderåriga aldrig 

får genomföra de riskfyllda arbets-

uppgifter som omnämns i bilagan om 

inte något av undantagen är uppfyllt. 

I bilagan finns ett kryss i rutor där 

undantag gäller. Ett exempel är att 

arbete med avloppsvatten, avlopps-

slam eller latrin i öppen hantering är 

förbjudet som huvudregel. Däremot 

får man utföra arbetsuppgiften om 

den skulle ingå i undervisning. 

  Minderåriga får aldrig ensamma 

utföra de riskfyllda arbetsuppgifterna 

som finns i minderåriga föreskrifter-

nas bilaga 1. 11

i föreskrifterna om 

minder-

årigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) finns särskilda regler om arbetstider. När 

det inte står något särskilt i föreskrif-

terna så gäller arbetstidslagen även 

för minderåriga.

  Undantag från reglerna i arbetstids-

lagen kan göras genom kollektivavtal. 

Kollektivavtal kan dock inte ersätta 

reglerna i föreskrifterna om minderår-

igas arbetsmiljö. Reglerna för arbets-

tider gäller både arbetsgivare och 

uppdragsgivare. För gymnasiesko-

lans lärlingar finns särskilda regler. 

  De totala timmar som en minder-

årig får arbeta gäller sammanlagt för 

alla den minderårigas arbetsgivare. 

När du anlitar en minderårig behö-

ver du därför fråga om hon eller han 

arbetar för någon annan, praktiserar 

eller går lärlingsutbildning. Du behö-

ver också fråga när och hur mycket 

arBEtStiDEr oCH lEDiGHEt

den minderåriga i så fall arbetar eller 

praktiserar.

  Arbetsmiljöverket kan göra un-

dantag från vissa arbetstidsregler för 

uppträdande och repetitioner inom 

kulturell eller konstnärlig verksamhet 

och vid sport- och reklamevenemang. 

Då måste det finnas särskilda skäl.

Minderåriga får aldrig arbeta 

mellan midnatt och klockan 

fem på morgonen.

Enligt föreskrifterna ska en 

minderårig ha en samman-

hängande rast på minst 30 mi-

nuter senast efter fyra och en 

halv timmes arbete. Dessutom 

finns det i arbetstidslagen krav 

på pauser från arbetet, till 

exempel en fikapaus. 12

arbetstider för Yngre ocH ÄLdre barn

•  Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och

klockan 06. De ska ha minst 14 timmars sammanhängande

ledighet från arbetet för nattvila (dygnsvila).

•  Under skolveckorna får yngre och äldre barn arbeta högst  

2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag. De får

arbeta högst 12 timmar per skolvecka.

•  Under skollov som är minst en vecka får yngre och

äldre barn arbeta högst 7 timmar per dag och

högst 35 timmar per vecka.

•  För yngre barn som arbetar inom den närmsta

familjen är det föräldrarna som avgör 

arbets tiden.

•  Yngre och äldre barn ska ha en viloperiod

från arbetet om minst två dagar under 

varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila.

den sammanhängande ledigheten får inte 

understiga 36 timmar och veckovilan ska

ske på en tid som är fri från schemalagd

undervisning.

•  Yngre och äldre barn ska ha minst 4 veckors

sammanhängande ledighet från arbete varje 

kalenderår. Ledigheten ska ligga på en tid som

är fri från schemalagd undervisning. Det innebär

att om sommarlovet är tio veckor så kan barnen arbeta

högst sex veckor av dessa.


13

arbetstider för Ungdomar

•  För ungdomar gäller att arbetstiden inte får hindra skolgång-

en eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen.

•  Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40

timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbets-

uppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undan-

tag från den här regeln. Då får ungdomar istället arbeta upp

till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod.

 Veckoarbetstiden får då vara 40 timmar per vecka i  

   genomsnitt under en fyra veckorsperiod. Det  

   innebär att man till exempel kan arbeta 10  

    timmar en dag om man en annan dag  

   arbetar 6 timmar.

•  Ungdomar ska ha minst 12 timmars

    sammanhängande ledighet under varje  

  24-timmars period (dygnsvila). Tiden

 mellan 22 och 06 eller mellan klockan

  23 och 07 ska vara fri från arbete.

•  Dygnsvilan får förkortas till 11 timmar

  på arbetsplatser där ett ordinarie arbetspass  

 slutar mellan klockan 22 och 24 eller  

börjar mellan klockan 05 och 07. Om den

 minderåriga har flera arbetspass under ett  

 dygn och inget arbetspass är längre än 4 timmar  

 får dygnsvilan också förkortas till 11 timmar. Flera  

 arbetspass under varje dygn bör användas restriktivt.

En förutsättning att förkorta natt vilan för ungdomar är att en

kompenserande viloperiod följer direkt efter arbetets slut.

•  Ungdomar ska ha en viloperiod från arbetet om minst två

dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila. Så

långt som möjligt ska veckovilan vara sammanhängande och

förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får

inte under stiga 36 timmar.14

Vad gäller för lärlingar?

Det finns särskilda regler som gäller 

för minderåriga som deltar i arbets-

platsförlagt lärande inom gymna-

sieskolans lärlingsutbildning eller 

liknande. Föreskrifternas arbetstids-

regler gäller oavsett om eleven är 

anställd eller inte. Om eleven har un-

arbetsmiljölagen  

Bestämmelserna om vad som gäller för den som är under 18 år finns i 

arbetsmiljölagens kapitel 5. I kapitlen 2–4 och 7–9 räknas elever som 

arbetstagare. Därför gäller det som står där lika mycket för elever som för 

andra som jobbar. 

dervisning i skolan samma vecka som 

arbetsplatsförlagt lärande minskar 

antalet tillåtna timmar för arbetsplats-

förlagt lärande med den tid som elev-

en har undervisning i skolan. Ungdo-

mar som deltar i lärlingsutbildning 

har möjlighet att arbeta 20 timmar i 

veckan utöver sin lärlingsutbildning. Fler exemplar av broschyren beställs från:

Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm

Telefon  010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

Best nr ADI 43

Arbetsmiljöverket | Lindhagensgatan 133 | 112 79 Stockholm | Telefon 010-730 90 00 | www.av.se

Vår vision: Alla vill och kan skapa bra arbetsmiljö

Gr

AFIS


For


MGI

vn

InG

: Typ


IS

k For


M

 DESIG


n

B

yrå. FoTo: 

oMSLAG


 – M

AG

nurIET


/ B


r

IL

jAn

S. SID 2–3 – 

jon

AS LI


n

D

kvIST

 / D


/ S


cA

np

Ix, SID 5 – pETE

ru

Th

ErhAGE

n,

 / johnér,  

SID 6 – M

ATTI

 nIEMI 


/ G

or

ILLA, SID 8 – Er

Ik T


Ex

Tor


Iu

/ Fo

LI

o, SID 10 – pLAI

np

IcTur

E, SID 11 – 

BILDA

rk

IvET

.SE


, SID 15 – L

En

A ÖrITSLA

n/ F

o

LIo, Tr

yck: 


TABE

r

G MEDIA

 G

roup 2015. 


Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə