Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə1/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Uşaq cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


Səhiyyənin təşkili

1) Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?

A) İstehsal islahatın qanuni formalaşdırılması

B) Tibbi və dərman yardımının həcminin azalmasına yol verilməməsi

C) Kadr potensialının artırılması

D) Səhiyyənin ictimai sektorunun qorunması

E) Maliyyələşdirmənin çoxkanallı inkişafı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
2) Sağlamlıq haqqında əsas informasiya mənbəyi hansı hesab olunmur?

A) Əhalinin ölüm haqqında rəsmi məlumatı

B) Sığorta şirkətlərinin məlumatları

C) Epidemioloji məlumat

D) Xəstəliklərin, bədbəxt hadisələrin və travmaların qeydə alınma məlumatları

E) Sağlamlığın və ətraf mühitin monitorinq məlumatları


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

3) Əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəriciləri hansı sayılır?

A) Əlillik, xəstələnmə

B) Əlillik, ölüm

C) Xəstələnmə və doğum

D) Ölüm, xəstələnmə

E) Doğum, ölüm


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

4) Xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı hansıdır?

A) Xəstəliklərin adlarının, diaqnozların və sindromların müəyyən olunmuş qaydada yerləşdirilmiş sıralanması

B) Müəyyən olunmuş kriteriyalarla yanaşı digər patoloji halların daxil olduğu

C) Xəstəliklərin adlarının müəyyən qaydada sıralanması

D) Diaqnozların müəyyən qaydada sıralanması

E) Simptomların, sindromların və digər halların müəyyən olunmuş qaydada yerləşdirilmiş sıralanması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

5) Müvəqqəti əmək qabiliyyətinin olmamasını təsdiqləyən sənədləri vermək hüququ olan mütəxəssislər hansıdır?

A) Xəstəxananın qəbul şöbəsinin həkimi

B) Xəstənin müalicə həkimi

C) Məhkəmə – tibbi ekspert

D) Qan köçürmə stansiyasının həkimi

E) Təcili yardım stansiyasının həkimi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
6) Müalicə həkimi əmək qabiliyyətinin olmamasını təsdiqləyən kağızı birmənalı olaraq hansı müddətə qədər uzada bilər?

A) 10 günə qədər

B) 75 günə qədər

C) 30 günə qədər

D) 45 günə qədər

E) 60 günə qədər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

7) Məcburi tibbi sığortanın ərazi proqramının formalaşması üçün nə əsas sayılmır?

A) MTS –də iştirak edən tibbi idarələrin sıyahısı

B) Əhaliyə göstərilən tibbi yardımın göstərici həcmi

C) Ərazinin əhali tərkibi və sayı

D) Maliyyə vasitələrinin həcmi

E) MTS –in baza proqramı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

8) Yeni şərtlərlə səhiyyə idarə olunmasında «mərkəzləşdirmə» anlamına hansı aid deyil?

A) Tibbi idarələrin rəhbərlərinin hüqüq və səlahiyyətlərinin genişlənməsi

B) Səhiyyənin normativ bazasının olmaması

C) Büdcə maliyyələşdirməsini mərkəzləşdirilmə

D) Şaquli istiqamətdə məcburi-administrativ təsir tədbirlərinin ixtisara salınması

E) Ərazi səviyyəsində məcburi tibbi sığortaya vasitələrin daxil olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
9) İşçi tərəfindən əmək intizamının digər hallarda pozulması müdiriyyət tərəfindən əmək müqaviləsini (saziş) dərhal pozmaq hüququ nə vermir?

A) Işçi tərəfindən üzrsüz səbəbdən öhdəsinə düşən vəzifə borclarını sistematik şəkildə yerinə yetirməməsi

B) Gəzmə (həmçinin iş günü, iş növbəsi ərzində 3 saatdan artıq iş yerində olmaması)

C) Işdə dəm vəziyyətdə olması

D) Idarənin rəhbəri və ya onun müavinləri tərəfindən əmək və vəzifə borclarını birmənalı şəkildə kobud pozulması

E) Bilavasitə məhsul və pul dəyərinə xidmət göstərən işçi tərəfindən nöqsanlı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
10) Məzuniyyət almaq üçün işə götürüldüyü andan 11 ayı bitənə qədər namizəd hansı ola bilməz?

A) Zərərli istehsalatda çalışan işçilər - Qadınlar

B) Hamiləlik və doğuş və ya ondan sonra olan məzuniyyət qabağı vəziyyətdə olan

C) Yaşı 18 –dən az olan işçilər

D) Bir müəssisədən digərinə yerdəyişmə almış işçilər, əgər onlarda ümumilikdə 11 ay varsa

E) Ehtiyatda olan və 3 aya işi bitən, təşkilati yığım qaydasıyla işə göndərilən


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Kliniki anatomiya və operativ carrahiyyə

11) Az yaşlı uşaqlarda kəllə tağı sümüklərinin travması zamanı sümüyə xarakter hansı əlamətlər sayılır?

A) Travma zamanı sümüyün daxili səhfəsinin soyulmaması

B) Travma zamanı sümüyün daxili səhfəsinin soyulması

C) Sümüyün xarici və daxili səhfəsinin dəqiq sərhədi

D) Düzgün cavablar

E) Sümüyün xarici və daxili səhfəsinin dəqiq sərhədinin olmaması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
12) Yenidoğulmuşlarda çoxlu miqdarda piy toxuması təşkil edən gicgah nahiyyəsinin üçüncülü süngəri boşluğu üçün hansı xarakterikdir?

A) Boyun nahiyyəsinin piy toxuması ilə birləşməsi, gicgah əzələsinin və gicgah aponevrozunun arasında yerləşməsi

B) Boyun nahiyyəsinin piy toxuması ilə birləşməsi

C) Gicgah əzələsinin altında yerləşməsi

D) Digər hüceyrə boşluqları ilə əlaqəsinin olmaması

E) Gicgah əzələsinin və gicgah aponevrozunun arasında yerləşməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
13) Orta qişa arteriyasını bağlamaq məqsədilə kəllənin sümük-plastik trepanasiyası zamanı dəri kəsiyinin sərhədi öndən yuxarı və arxaya doğru istiqamətlənərək necə proyeksiyalanır?

A) Alın qabarı –təpə qabarı –məməcik çıxıntısının əsasına

B) Alın sümüyünün almacıq çıxıntısına –təpə qabarı –xarici ənsə qabarı

C) Alın sümüyünün almacıq çıxıntısına –gicgah sümüyünün pulcuğu –məməcik çıxıntısının əsasına qabarı

D) Alın sümüyünün almacıq çıxıntısına –gicgah sümüyünün pulcuğu –xarici ənsə

E) Alın sümüyünün almacıq çıxıntısına –gicgah sümüyünün pulcuğu –xarici ənsə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
14) Boynun yan kistasının çıxarılması əməliyyatı zamanı kistanın orta üçdə bir hissəsinə hansı yapışır?

A) Qırtlaq və traxeya

B) Döş axarı

C) Boynun damar –sinir kələfi

D) Simpatik sütunun boyun hissəsi

E) Döş axarı, simpatik sütunun boyun hissəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
15) Boynun daxili və xarici üçbucaqlarının sərhədi hansı sayılır?

A) Döş –körpücük –məməcik əzələsi.Ikiqarıncıqlı əzələ

B) Döş –körpücük –məməcik əzələsi

C) İkiqarıncıqlı əzələ

D) Kürək –dilaltı əzələ

E) Döş –qalxanvari əzələ


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
16) Mastoiditlər zamanı döş –körpücük –məməcik əzələsinə doğru yayılan iltihabi prosesin topoqrafiyası hansına uyğundur?

A) I boyun fassiyası

B) II boyun fassiyası

C) V boyun fassiyası

D) III boyun fassiyası

E) IV boyun fassiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
17) Uşaqlarda traxeyanın boyun hissəsinin aşağı şöbələrinə hansı digər sadalanan damarlar birləşmir?

A) Sol baş –çiyin venası, aorta qövsü

B) Sol baş –çiyin venası

C) Tək vena

D) Baş –çiyin kötüyü

E) Aorta qövsü


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
18) Qida borusunun boyun şöbəsi üçün xarakter olmayan hansı əlamətlərdir?

A) Qida borusu boyunda sola meyl edir

B) Udlağın qida borusuna keçən yerində daralmanın olması

C) Qida borusunun yuxarı daralmasının səviyyəsi üzükvari qığırdağa uyğundur

D) Qida borusu boyunda sağa meyl edir

E) Qida borusunun ön səthinə traxeyanın pərdəli hissəsi yapışır


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
19) Uşaqlarda birləşdirici boşluqda iltihabi proseslərin yaranmaması məqsədilə rasional şəkildə nə aparılmalıdır?

A) Aşağı traxeostomiya

B) Sadalanan əməliyyatlardan istəniləni

C) Konikotomiya

D) Orta traxeostomiya

E) Yuxarı traxeostomiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
20) Qida borusunun boyun şöbəsinə çatmaq üçün hansı digər əsas mərhələlər xarakter deyil?

A) Sol döş –körpücük –məməcik əzələsinin aşağı yarısının ön kənarı boyu dəri

B) Sadalananların hamısı doğrudur

C) Cərrahi yaranın dərinliyində onurğanın ön səthinə və traxeyaya əsaslanılır

D) Ümumi yuxu arteriyası, daxili vidaci venasının və azan sinir daxilə doğru

E) Ümumi yuxu arteriyası, daxili vidaci venasının və azan sinir xaricə doğru


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
21) Əksərən hansı döş axarının terminal şöbəsi enir arxa səthinə?

A) Sol daxili vidaci venanın

B) Sol körpücükaltı venanın

C) Sağ venoz əyriliyin

D) Sol venoz əyriliyin

E) Sadalanan variantlardan istəniləni


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
22) Boynun dərin fleqmonasını (adenofleqmonalar) drenaj edərkən dəri kəsiyinin

proyeksiya xətti hansına uyğundur?

A) Boynun orta xətti boyu

B) Döş –körpücük –məməcik əzələsinin arxa kənarı boyu

C) Körpücükaltı arteriyaya doğru

D) Boynun damar –sinir kələfinə doğru

E) Dəri büküşünə doğru


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
23) Vaqosimpatik blokada zamanı inyeksion iynə haraya yeridilir?

A) Xüsusi əhəmiyyət kəsb etmir

B) Boynun damar –sinir kələfinin arxa tərəfindən

C) Boynun damar –sinir kələfinin lateral kənarından

D) Boynun damar –sinir kələfinin ön tərəfindən

E) Boynun damar –sinir kələfinin medial kənarından


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
24) Arxa kürəkönü şırımdan irinli –iltihabi proses haraya yayılır?

A) Deltayabənzər altı boşluğa

B) Döşün arxa orta hissəsinə

C) Sümüküstü boşluğa

D) Qoltuqaltı yatağa

E) Ön kürəkönü şırıma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
25) Sadalanan ağ ciyərlərin anadangəlmə qüsurlarından hansı ən çox rast gəlinir?

A) Ağ ciyərlərin hipoplaziyası

B) Ağ ciyərlərin polikistozu

C) Ağ ciyərlərin paylarının birləşməsi

D) Ağ ciyərin əlavə payları

E) Ağ ciyər sekvestrasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
26) Bronxların nəfəsalma zamanı genişlənməsi nə ilə əlaqədardır?

A) Qabırğaarası sinirlərlə

B) Diafraqmal sinirlərlə

C) Parasimpatik sinirlərlə

D) Simpatik sinirlərlə

E) Qayıdan sinirlərlə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
27) Uşaqlarda traxeyanın bifurkasiyası döş qəfəsinin ön divarına münasibətdə harada proyeksiyalanır?

A) II və III qabırğalar arası

B) II qabırğa səviyyəsində

C) III qabırğa səviyyəsində

D) I qabırğa səviyyəsində

E) III və IV qabırğalar arası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
28) Bronxların paycıqlarından hansı ən irisi sayılır?

A) Sağdan orta paycıq

B) Sağdan yuxarı paycıq

C) Soldan yuxarı paycıq

D) Sağdan aşağı paycıq

E) Soldan aşağı paycıq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
29) Sadalanan anatomik yaranmalardan hansı qida borusunun ön tərəfinə bilavasitə traxeyanın bifurkasiyası altında yerləşir?

A) Ağ ciyər venaları

B) Perikard və sol qulaqcıq

C) Ağ ciyər arteriyası

D) Perikard və sağ qulaqcıq

E) Aorta
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


30) Qida borusu divertikullarından hansı nisbətən tez–tez rast gəlinir?

A) Udlaq –qida borusu

B) Bütün sadalananlar eyni tezlikdə

C) Epifrenal

D) Bifurkasion

E) Qida borusunun abdominal şöbəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
31) Ağ ciyərlərdə cərrahi əməliyyat zamanı tək venanın tez-tez yaralanmasına səbəb əksərən nə vaxt yaranır?

A) Perikardın arxa divarının ifrazatı zamanı

B) Ağ ciyər kökünün işlənməsi zamanı

C) Qanaxmanın dayandırılması zamanı

D) Ağ ciyər kökünün damarlarının ifrazatı zamanı

E) Ağ ciyərin səthi bitişmələrinin ifrazatı zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
32) Divararalığında hansı vardır?

A) Üç ürək –perikard şırımı

B) Dörd ürək –perikard şırımı

C) İki ürək –perikard şırımı

D) Beş ürək –perikard şırımı

E) Onlar mövcud deyil


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
33) Perikardın punksiyası üçün ən üstün üsul hansıdır?

A) B.M. Şapoşnikov

B) Kurşman

C) Larrey

D) N.İ.Piroqov

E) Marfan


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
34) Qida borusunun döş şöbəsinin orta üçdə bir hissəsinə cərrahi müdaxilə texniki cəhətdən hansı tərəfdən rahatdır?

A) Sağ tərəfdən

B) Sol tərəfdən

C) Öndən


D) Arxadan

E) Transabdominal


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
35) Qida borusunun döş şöbəsinin aşağı üçdə bir hissəsi aortaya münasibətdə harada yerləşir?

A) Aortadan arxa və sağ tərəfdə

B) Aortadan sol tərəfdə yerləşir

C) Aortadan ön və sol tərəfdə

D) Aortadan arxa və sol tərəfdə

E) Aortadan sağ tərəfdə yerləşir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
36) Arxa divararalığının punksiyası haradan həyata keçirilir?

A) Onurğaya münasibətdə 60° bucaq altında paravertebral V –VII qabırğa arasından

B) Onurğaya münasibətdə 70° bucaq altında paravertebral IV –VI qabırğa

C) Kürək nahiyəsinin IV qabırğa arasından

D) Onurğaya münasibətdə 45° bucaq altında arxa qoltuqaltı xətt boyu IV qabırğa

E) Paravertebral V qabırğa arasından


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
37) Tək və yarımtək venalar haradan keçirlər?

A) Diafraqmanın xarici ayaqcıqları və əzələ şöbəsinin medial hissəsi arasından

B) Diafraqmanın orta və daxili ayaqcıqları arasından

C) Diafraqmanın daxili ayaqcıqları arasından

D) Sadalanan variantlardan istəniləni

E) Diafraqmanın orta və xarici ayaqcıqları arasından


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
38) Təbii limfa –venoz anastomozların normada sayı neçədir?

A) Beşdən artıq

B) Üç

C) İki


D) Beş

E) Dörd
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


39) Aypara (Spiqel xətti) xətlə və qarnın düz əzələsinin xarici kənarı ilə qabırğa qövsündən pupart bağına qədər aponevrotik sahələr vardır ki, bu sahələr əzələ örtüyünün olmamasından ön qarın divarının zəif yeri sayılır. Köndələn əzələnin güclü inkişafı və zəif aponevrotik sahənin azalması hansı yaşda müəyyən olunur?

A) 9-11 yaşda

B) 7-9 yaşda

C) 4-7 yaşda

D) 2-3 yaşda

E) 1 yaşa qədər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
40) Qarın boşluğunun lateral hissəsində boylama laparatomiya zamanı cərrah iri seqmentar qan damarlarına və sinirlərə harada rastlaşır?

A) Daxili çəp və köndələn əzələlər arasında

B) Xarici və daxili çəp əzələlər arasında

C) Dərialtı piy toxumasında

D) Qarnın köndələn əzələsi və köndələn fassiyası arasında

E) Qarnın xarici çəp əzələsinin vətəri altında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
41) Böyüklərdə olduğu kimi müəyyən zamanda böyük piylik o qədər inkişaf edir ki, nazik bağırsaqların ilgəklərini nə vaxt örtür?

A) 9-11-ci ilində

B) 7-ci ilində

C) 5-6-cı ilində

D) 2-3-cü ilində

E) 1-ci ilində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
42) Qarın divarının hipoqastral nahiyyəsinin innervasiyası üçün şaxələr haradan çıxır?

A) Günəş kələfindən

B) Yuxarı müsariqə kələfindən

C) Bel kələfindən

D) Oma kələfindən

E) Aşağı müsariqə kələfindən


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
43) Göbək yırtığının yaranmasında nəyin zəifliyi və olmaması üstünlük təşkil edir?

A) Sinir kələfləri

B) Damar elementləri

C) Göbək fassiyası və aponevrotik liflər

D) Birləşdirici –toxuma yaranmaları

E) Dərialtı toxuma qatı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
44) Qasıq kanalı elementlərindən hansı yaranmamışdır?

A) Köndələn fassiya

B) Pupart bağı

C) Qarnın xarici çəp əzələsinin aponevrozu

D) Qalça-daraq bağı

E) Köndələn və daxili çəp əzələnin aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
45) Xarici qasıq dəliyi haradan yaranmışdır?

A) Kollezi bağından (dönən bağ)

B) Kuper bağından

C) Qarnın xarici çəp əzələsinin parçalanmış aponevrozundan

D) Qasıq sümüyünün hissəsindən

E) Ayaqcıqlararası liflərdən


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
46) Bud yırtığı zamanı yırtıq qapıları hansı elementlərdən yaranmamışdır?

A) Bud venası

B) Qasıq sümüyü və onu örtən fassiyaları

C) Qalça –daraq bağı

D) Qasıq bağı

E) Jimbernat bağı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
47) Aşağı mədəaltı-onikibarmaq arteriyası haradan keçir?

A) Mədə –onikibarmaq arteriyasından

B) Ümumi qaraciyər arteriyasından

C) Qarın kötüyündən

D) Yuxarı müsariqə arteriyasından

E) Aşağı müsariqə arteriyasından


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с
48) Günəş kələfinin yaranmasında hansı iştirak edir?

A) Simpatik, azan, böyük qarın və diafraqmal sinirlər

B) Azan, simpatik, kicik qarın və böyük qarın sinirləri

C) Kiçik qarın, azan, böyük qarın, simpatik və diafraqmal sinirlər

D) Böyük qarın, azan və simpatik sinirlər

E) Azan və simpatik sinirlər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
49) 12-barmaq bağırsağın əsas funksiyası hansı hesab olunur?

A) Onda assimilyasiya prosesi gedir

B) Onda dissimilyasiya prosesi gedir

C) Sorulma

D) Sekretor

E) Onda turş mədə həzminin bağırsağa keçidi baş verir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
50) Böyrək ayaqcığının elementləri öndən arxaya doğru baxdıqda harada yerləşmişdir?

A) Vena, sidik axarı, arteriya

B) Sidik axarı, vena, arteriya

C) Arteriya, sidik axarı, vena

D) Vena, arteriya, sidik axarı

E) Arteriya, vena, sidik axarı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
51) Sidik axarının yuxarı şöbəsinin qidalanması aşağıdakılardan hansının hesabına həyata keçirilir?

A) Böyrək arteriyası

B) Aortanın qarın hissəsinin şaxələri

C) Xaya arteriyası

D) Böyrək arteriyası, xaya arteriyası

E) Yuxarı müsariqə arteriyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
52) Kava-kaval anastomozun əmələ gəlməsində retroperitoneal sahənin hansı venaları böyük rol oynayır?

A) Xaya


B) Tək və yarımtək

C) Bel


D) Müsariqə

E) Böyrək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
53) Retroperitoneal sahədə döş limfa axarı sisternası hansı səviyyəyə proyeksiya olunur?

A) Üçüncü bel fəqərəsi

B) İkinci-üçüncü bel fəqərəsi

C) Onbirinci döş fəqərəsi

D) Onikinci döş və birinci bel fəqərəsi

E) İkinci bel fəqərəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
54) Sol böyrəkdən ön və bayır tərəfdə nə yerləşir?

A) Dalaq, enən çənbər bağırsaq

B) Dalaq

C) Nazik bağırsaq ilgəkləri

D) Enən çənbər bağırsaq

E) Mədəaltı vəz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
55) Sidik-cinsiyyət diafraqmasının əmələ gəlməsində hansı iştirak edir?

A) Çanağın armudabənzər əzələsi

B) Aralığın dərin köndələn əzələsi

C) Çanağın daxili va xarici qapayıcı əzələsi

D) Anusu qaldıran əzələ

E) Anusu qaldıran əzələ və çanağın armudabənzər əzələsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
56) Çanaq boşluğunda neçə mərtəbə aşkar edilir?

A) Üç mərtəbə

B) İki və dörd mərtəbə

C) İki mərtəbə

D) Dörd mərtəbə

E) Beş mərtəbə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
57) Sidik kisəsinin xarici sfinkteri harada yerləşir?

A) Sidik kisəsinin əsasında

B) Anusu qaldıran əzələdə

C) Aralığın vətər mərkəzində

D) Sidik-cinsiyyət diafraqmasında

E) Düzgün cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
58) Sidik axarı çanağın hüdudi xətti nahiyyəsində xaya arteriyasına münasibətdə hansıdır?

A) Arteriyanın üstündə yerləşir

B) Arteriyaya heç bir münasibəti yoxdur

C) Arteriyanın altında yerləşir

D) Xaya arteriyasından öndə yerləşir

E) Xaya arteriyasından arxada yerləşir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
59) Sağ sidik axarı çanağın hüdudi xətti səviyyəsində nə ilə kəsişir?

A) Qarınaltı arteriya ilə

B) Qapayıcı arteriya ilə

C) Daxili qalça arteriyası ilə

D) Xarici qalça arteriyası ilə

E) Ümumi qalça arteriyası ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
60) Sol sidik axarı çanağın hüdudi xətti səviyyəsində nə ilə kəsişir?

A) Qarınaltı arteriya ilə

B) Xarici qalça arteriyası ilə

C) Ümumi qalça arteriyası ilə

D) Qapayıcı arteriya ilə

E) Daxili qalça arteriyası ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
61) Patoloji şəraitdə seroz maye (xayanın hidropsu) hansıların arasında toplanır?

A) Xarici toxum və ətli qişalar

B) Xarici və daxili toxum fassiyaları

C) Xayanın ağlı qişası və xüsusi yataq qişasının visseral səfhəsi

D) Xayanın xüsusi yataq qişasının parietal və visseral səfhələri

E) Daxili toxum fassiyası ilə xayanın xüsusi yataq qişası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
62) Kürək sümüyünün tam sümükləşməsi nə vaxt baş verir?

A) 7-8 yaşa qədər

B) 1-3 yaşa qədər

C) 20-25 yaşa qədər

D) 13-17 yaşa qədər

E) 16-18 yaşa qədər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə