Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə15/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

884) Osteomanın müalicəsi hansıdır?

A) Müşahidə

B) Operativ

C) Operativ müalicədən sonra radio – rentgenoloji müalicə

D) Müşahidə və operativ müalicə nəticəsində şiş tez inkişaf etdikdə və bədxassəliyə çevrildikdə

E) Kimyaviterapiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
885) Osteoma ilə oxşar rentgenoloji əlamətləri olan xəstəliklər hansıdır?

A) Osteoblastoklastoma,eozinofil qranuloma

B) Xandrosarkoma

C) Ekzostoz xondrodispaziya, axondrodisplaziya

D) Osteogensarkoma,osteoxondroma

E) Paraossalsarkoma, osteoid osteoma, ekzostoz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
886) «Osteoid - osteoma» nə deməkdir?

A) Atipik osteomielit forması

B) Osteogen mənşəli sümüyün bədxassəli şişi

C) Sümüyün osifikassiya prosesinin pozulması

D) Xroniki inkişaf edən iltihabi prosesin ağırlaşması

E) Osteogen mənşəli sümüyün xoşxassəli şişi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
887) Osteoid – osteoma daha çox xarakter simptomlarına hansı aiddir?

A) Ətrafın qısalması uzunmüddətli fiziki işlərdə, sonra ağrıların olması

B) Simptomsuz inkişaf edir, təsadüfi rentgenoloji müayinə zamanı aşkar edilir

C) Kəskin pulsasiyaedici ağrılar, xəstə ətrafın şişkinliyi

D) Zədələnmiş oynağa yığılan, kontraktura hərəkət zamanı ağrıların olması

E) Gecə ağrıları, xəstəliyin gedişi ilə əlaqədar ağrıların artması, xəstəliyin ocaq nahiyəsində şişkinlik


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
888) Osteoid – osteoma əlamətləri özündə rentgenoloji olaraq hansını birləşdirir?

A) Sümüyün metafizar hissəsini dəqiq sklerotik həşiyə və kortikal hissənin deffekti qeyd edilir

B) Sümük konturlarını əhatə edən ocaqlı osteoporoz

C) Yuvada xırda «sekvestrlər», ətraf sahə sklerozlaşır, sümükdə patoloji ocaqlar qeyd edilir

D) Yumru ocaq və ətraf sahənin ştampsız şklelorazmış soğanaq periostiti

E) Metatizn qədəhə bənzər qalınlaşması, osteoporoz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
889) Osteoid – osileoma zamanı differensial olaraq hansı ilə aparmaq lazımdır?

A) Osteopoykiliyə ilə, «mərmər» xəstəliyi ilə

B) Məhdudlaşmış sümük absesi ilə

C) Eozinofil qranuloma, Oli xəstəliyi ilə

D) Fibroz osteodisplaziya, metafizar fibroz qabıq defekt

E) Mərmər xəstəliyi, ekstrostor xondro-distrofiya ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
890) Osteoid – osteomanın əsas müalicə metodu hansıdır?

A) Kimya terapiya və operativ müalicə

B) Müşahidə, cinsi yetişkənlik zamanı özü sağalma

C) Rentgenoterapiya

D) Cərrahi

E) Şüa terapiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
891) Osteoid – osteomanın ən çox rast gəlmə lakoliziyası hansıdır?

A) Kəllə sümükləri

B) Kürək və əl sümükləri

C) Bud, bazu,qamış

D) Çanaq,incik sümükləri

E) Onurğa və pəncə sümükləri


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
892) Osteogen sarkomanın tipik lokalizasiyası hansıdır?

A) Pəncə və kəllə sümükləri

B) Çanaq sümüyü

C) Said sümükləri

D) Budun aşağı 3/1-i və baldırın yuxarı 1/3-i

E) Budun yuxarı 1/3-i və baldırın aşağı 1/3


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
893) Osteogen sarkomaların başlanğıc mərhələsində klinik olaraq hansı əlamətlər meydana çıxır?

A) Ağrı yoxdur, şişkinlik,hiperemiya

B) Hərəkət zamanı ağrı,axsama

C) Yüksək bədən hərarəti, regionar limfa düyünlərin böyüməsi

D) Sakit vəziyyətdə ağrı,şişkinlik,ağrılı kontraktura

E) Zədələnmə nahiyyəsində patoloji hərəkətlik


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
894) Ostreogen sarkoma zamanı rentgenoloji şəklin xarakteri hansıdır?

A) Sümüyün osteoporozu

B) Sümük üstlüyünün soyulmasının olmaması

C) Metafizin qədəhəbənzər genişlənməsi, ətrafların oxunun əyilməsi

D) Yumşaq toxumaya inkişafının dəqiq sərhəddinin olmaması

E) Metafizin daxili konturlarını bərkiməsi, ləkəli yumuşalmış ocaqlar,”dimdik”simptomu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
895) Osteogen sarkomanın müalicəsi hansıdır?

A) Şüa terapiya

B) Şüa terapiya və operativ müalicə

C) Ətrafın yuxarı amputasiyası

D) Şişin rezeksiyası

E) Kimya terapiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
896) Xondromaların tipik loklizasiyası hansıdır?

A) Said sümüklər

B) Pəncə və əl sümükləri, qabırğa və döş sümüyü

C) Bud, qamış sümükləri

D) Bazu və çanaq sümükləri

E) Kəllə sümükləri


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
897) Xondromaların klinik əlamətləri hansıdır?

A) Deformasiyanın olması

B) Şikayəti yoxdur

C) Ağrı, sümükdə narahatlıq

D) Patologiya nahiyyəsində şişkinliyin olmaması, patoloji sınıq

E) Patologiya nahiyyəsində şişkinlik,hiperemiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
898) Sümüyün hemangioması çox rast gəlinir harada?

A) Kürək sümüyü

B) Said sümüyü

C) Kəllə və onurğa sütunu

D) Qamış sümüyü

E) Bud sümüyü


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
899) Mielom xəstəliyi zamanı daha çox kliniki simptomlara hansı aiddir?

A) Ümumi halsızlıq sindromu ilə kəskin pulsasiya edən ağrılar

B) Ətrafın kəskin böyüməsi, trofiki pozğunluq

C) Çoxsaylı sınıqlar ətraf seqmentlərdə və mavi ckleralar

D) Patoloji sınıqdır, revmoid ağrı

E) Ətraf nahiyyəsində kəskin gecə ağrıları


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
900) Luid xəstəliyinin lokalizasiyası hansıdır?

A) Diafiz

B) Metafiz

C) Epifiz

D) Pəncə sümükləri

E) Əl sümükləri


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
901) Yuinq şişinin tam kliniki şəkli hansıdır?

A) Sakit vəziyyətdə kəskin daimi ağrılar

B) Baldırın qövsvari deformasiyası

C) Şiş gec inkişaf edir, ağrı yoxdur

D) Ağrılar daimi şəkil daşımır, şişkinlik nahiyyəsindəki hipertemiya

E) Düz cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
902) Yuinq xəstəliyinin rentgenoloji şəklinə nə xarakterdir?

A) Sümük cisminin ləkəvari osteoporozu

B) Seluloz sahəsinin osteoporozu

C) Saçaqlı periosfil sümüküstlüyünün aralanması spikula

D) Oval ocaqlı işıqlanma ilə ştamplı kənar

E) Metafizar sahədə yerləşmiş 2 sm-ə qədər ocaq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Uşaqlqrda аnadangəlmə ürək qüsurlarının cərrahiyyəsi

903) Anadangəlmə ürək qüsuru nə zaman formalaşır?

A) Embriogenezin ilk ayında

B) Embriogenezin son ayında

C) Dölün bütün inkişaf dövründə

D) Embriogenezin ilk iki ayında

E) Doğuşdan sonra


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
904) Anadangəlmə ürək qüsurunun inkişafına yalnız nə təsir edir?

A) Fiziki faktorlar

B) Ətraf mühit

C) Kimyəvi faktorlar

D) Genetik faktorlar

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
905) Anadangəlmə ürək qüsurunun genetik amillərinə nə aiddir?

A) Xromosom pozğunluqları, vahid mutant gen

B) Vahid mutant gen, mutifaktorial irsiyyət

C) Mutifaktorial irsiyyət

D) Xromosom pozğunluqları

E) Vahid mutant gen


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
906) Anadangəlmə ürək qüsurunun inkişafına nəyin qəbulu təsir göstərir?

A) Hormonların

B) Bütün sadalananlar müvafiq inkişaf dövründə

C) Kontraseptivlərin

D) Medikamentlərin

E) Narkotiklərin


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
907) Anadangəlmə ürək qüsuru sindrom şəklində aşağıdakı hansı hallarda rast gəlir?

A) Vahid mutant gendə və xromosom əməliyyatlarında

B) Adi populyasiyada

C) Vahid mutant gendə

D) Mutifaktorial irsiyyətdə

E) Xromosom əməliyyatlarında


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
908) Kiçik qan dövranında yüksək hipertenziya nəyə cəbəb olur?

A) Kiçik əzələ arteriyalarının orta qişasının hipertrofiyasına

B) Bütün sadalananlar

C) Kiçik damarların daxili qişalarının sklerozuna

D) Orta qişanın nazilməsinə

E) Damarların intimasında hüceyrələrin proliferasiyasına


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
909) Ağciyər hipertenziyasına nə səbəb olur?

A) Böyük qan dövranında hipervolemiya

B) Böyük qan dövranında hipovolemiya

C) Böyük qan dövranında hipervolemiya, kiçik qan dövranında hipovolemiya

D) Kiçik qan dövranında hipervolemiya

E) Kiçik qan dövranında hipovolemiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
910) Anadangəlmə ürək qüsuru ilə xəstə əməliyyata hazırlanarkən hansı birindən başqa hamısının icrası vacibdir?

A) Burun udlağın sanasiyası

B) Kariyesin müalicəsi

C) Ürək çatmamazlığının aradan qaldırılması

D) Pielonefritin müalicəsi

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
911) Açıq ürək əməliyyatları zamanı nə icra edilir?

A) Boylama sternotomiya

B) Sağ yan torakotomiya

C) İkiplevralı yanaşma

D) Sol yan torakotomiya

E) Köndələn sternotomiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
912) Ağ ciyər hipertenziyası (III-A qrupu) olan xəstələrdə Xit-Edvars təsnifatına görə ağ ciyər damarlarındakı morfoloji dəyişikliklər hansı mərhələlərə uyğundur?

A) IV-VI

B) I-III

C) V


D) VI

E) IV
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.


913) Keçmiş SSRİ məkanında açıq arterial axacağa görə ilk əməliyyat nə vaxt icra edilib?

A) 1948 ildə

B) 1968 ildə

C) 1958 ildə

D) 1950 ildə

E) 1938 ildə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Работников В. С., Глянцев С. П., Алшибая М. Д. Очерки истории коронарной хирургии. Москва, 2002., 244 с.
914) Açıq arterial axacaq nəyə səbəb olur?

A) Kiçik qan dövranında hipervolemiyaya

B) Kiçik qan dövranında hipovolemiyaya

C) Bütün sadalananlar

D) Kiçik qan dövranında hipertenziyaya

E) Kiçik qan dövranında hipervolemiyaya və hipertenziyaya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
915) Böyük arteriovenoz axıntı ilə açıq arterial axacaq nəyə səbəb olur?

A) Sağ mədəciyin diastolik yüklənməsinə

B) Sol mədəciyin sistolik yüklənməsinə

C) Sağ mədəciyin sistolik yüklənməsinə

D) Sol mədəciyin diastolik yüklənməsinə

E) Hər iki mədəciyin diastolik yüklənməsinə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
916) Yüksək ağ ciyər hipertenziyası ilə açıq arterial axacaq nəyə səbəb olur?

A) Hər iki mədəciyin diastolik yüklənməsinə

B) Sağ mədəciyin diastolik yüklənməsinə

C) Sağ mədəciyin sistolik yüklənməsinə

D) Sol mədəciyin sistolik yüklənməsinə

E) Sol mədəciyin diastolik yüklənməsinə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
917) Açıq geniş arterial axacaq neçə fəsadlaşır?

A) Qan dövranı çatmamazlığı və ağ ciyər hipertenziyası ilə

B) Ağ ciyər hipertenziyası ilə

C) Qan dövranı çatmamazlığı ilə

D) Ritm pozğunluğu ilə

E) Bakterial endokarditlə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
918) Böyük arteriovenoz axıntı ilə açıq arterial axacağında auskultativ nə xarakterdir?

A) Qrehem Stil küyü

B) Küyün olmaması

C) Sistolodiastolik küy

D) Sistolik küy

E) Diastolik küy


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
919) Yüksək ağ ciyər hipertenziyası ilə açıq arterial axacağında auskultativ ağ ciyər arteriyası üzərində ikinci ton necə dəyişir?

A) Sadalananların heç biri

B) İkinci ton ikiləşir

C) İkinci ton dəyişmir

D) İkinci ton aksentləşir

E) İkinci ton zəifləyir


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
920) Açıq arterial axacaqda nə əsas diaqnostik üsuldur?

A) Aortoqrafiya

B) Ürəyin sol şöbələrinin kateterizasiyası

C) Ürəyin sağ şöbələrinin kateterizasiyası

D) Sol ventrikuloqrafiya

E) Ürəyin sağ şöbələrinin angiokardioqrafiyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
921) Açıq arterial axacağın diametri 10 mm-dən böyük olarsa, nə göstərişdir?

A) Axacağın mexaniki tikilməsi

B) Axacağın bağlanması

C) Ucların tikilməsi lə kəsilmə

D) Axacağın bağlanması və tikilməsi

E) Sadalananlardan hər biri


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
922) Açıq arterial axacağın bağlanmasından sonra erkən dövrdə nə zaman təcili əməliyyat aparılır?

A) Gərginlik pnevmotoraksında, drenajla çoxlu ifrazat olarsa

B) Dərialtı emfizemada

C) Horner sindromunda

D) Drenajla çoxlu ifrazat olarsa

E) Gərginlik pnevmotoraksında


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
923) Aorta-ağ ciyər arakəsməsinin deffektinin diaqnostikasında hansı daha informativ üsuldur?

A) EKQ


B) Aortoqrafiya

C) R-n müayinə

D) Auskultasiya

E) Ürəyin kateterizasiyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
924) Aorta-ağ ciyər arakəsməsinin deffekti ümumi arterial kötükdən nə ilə fərqlənir?

A) Aortal çatmamazlıqla

B) Aortanin koarktasiyası ilə

C) Aortanın stenozu ilə

D) İki izolə olunmuş aypara qapaqcığın olması ilə

E) Mədəciklər arası arakəsmənin deffekti ilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
925) Aorta-ağ ciyər arakəsməsinin kiçik diametrli deffektində auskultativ nə təyin edilir?

A) Küy olmur

B) Diastolik küy

C) Sistolik küy

D) Sistolodiastolik küy

E) Qrehem Stil küyü


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
926) Aorta-ağ ciyər arakəsməsinin böyük deffektində ağ ciyər arteriyası üzərində ikinci ton necə dəyişir?

A) Eşidilmir

B) Zəifləyir

C) Dəyişmir

D) İkiləşir

E) Aksentləşir


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
927) Aorta-ağ ciyər arakəsməsinin deffektində hansı üstün diaqnostik üsuldur?

A) Sol ventrikuloqrafiya

B) Aortoqrafiya

C) Ürəyin sağ şöbələrinin kateterizasiyası

D) Ürəyin sol şöbələrinin kateterizasiyası

E) Venoz ventrikuloqrafiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
928) Mədəciklər arası arakəsməsinin deffektində əsas yüklənən şöbə hansıdır?

A) Sağ mədəcik

B) Hər iki mədəcik

C) Sol mədəcik

D) Sağ qulaqcıq

E) Sol qulaqcıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
929) Mədəciklər arası arakəsməsinin deffektində nə müşahidə edilir?

A) Sol mədəciyin sistolik yüklənməsi

B) Yüklənmə yoxdur

C) Sol mədəciyin diastolik yüklənməsi

D) Sağ mədəciyin sistolik yüklənməsi

E) Sol mədəciyin kombinəedilmiş yüklənməsinə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
930) Mədəciklər arası arakəsməsinin deffektində öz-özünə bağlanma hansı yaşda ola blər?

A) 1 yaşa qədər

B) 4 yaşdan sonra

C) 4 yaşa qədər

D) 3 yaşa qədər

E) Öz-özünə bağlanmır


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
931) Aortal çatmamazlıqla müşayiət olunan mədəciklər arası arakəsməsinin deffekti necə differensə edilir ?

A) Fallo tetradası ilə

B) Açıq arterial axacaqla

C) Ağ ciyər arteriyasının izolə olunmuş stenozu ilə

D) Valsalva sinusunun anevrizmasının açılması ilə

E) Valsalva sinusunun anevrizmasının açılması ilə, açıq arterial axacaqla


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
932) Valsalva sinusunun anevrizmasının açılması zamanı auskultativ mənzərə nə ilə oxşardır?

A) Ağ ciyər arteriyasının stenozu ilə

B) Qulaqcıqlar arası arakəsməsinin deffektilə

C) Sadalananların heç biri ilə

D) Fallo tetradası ilə

E) Açıq arterial axacaqla


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
933) Mədəciklər arası arakəsməsinin deffekti hansı sadalanan qüsurların vacib komponentidir?

A) Valsalva sinusunun anevrizmasının sağ mədəciyə açılması ilə

B) Ümumi arterial kötük

C) Açıq arterial axacaq

D) Aorta-ağ ciyər arakəsməsinin deffekti

E) Ağ ciyər arteriyasının stenozu ilə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
934) Ağ ciyər arteriyasının izolə olunmuş stenozunda nə xarakterik simptomdur?

A) Erkən təngənəfəslik

B) Ürək nahiyyəsində ağrı

C) Sianoz

D) Qan dövranı çatmamazlığı

E) Taxikardiya


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
935) Ağ ciyər arteriyasının izolə olunmuş stenozu hansı aşağıdakı formada rast gəlinir?

A) Qapaqcıqüstü

B) Qapaqcıqlı

C) Kombinəedilmiş

D) Qapaqcıqaltı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
936) Mədəciklər arası arakəsməsinin deffektində dodaqların sianozu hansı qrup xəstələrdə olur?

A) 3-b və 4 qrup

B) 4 qrup

C) 2 qrup

D) 3-a qrup

E) 1 qrup


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
937) Mədəciklər arası arakəsməsinin deffektində ürək donqarı hansı şöbə hesabına əmələ gəlir?

A) Bütün sadalananlar

B) Sağ mədəcik

C) Sol mədəcik

D) Sol qulaqcıq

E) Sağ qulaqcıq


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
938) Mədəciklər arası arakəsməsinin deffektində ürək əsasında II tonun ikiləşməsi nə zaman rast gəlinir?

A) Yüksək ağ ciyər hipertenziyasında

B) Ağ ciyər hipertenziyası səviyyəsindən asılı deyil

C) Qanın geriyə axıntısında

D) Qanın yüksək arteriovenoz axıntısında

E) Qanın bərabərsəviyyəli axıntısında


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
939) Ağ ciyər arteriyası üzərində II tonun aksenti nəyin əlamətidir?

A) Qanın venoarterial axıntısının

B) Qanın bərabərsəviyyəli axıntısının

C) Qanın yüksək arteriovenoz axıntısının

D) Yüksək ağ ciyər hipertenziyasının

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
940) Mədəciklər arası arakəsməsinin deffektində ürək əsasında mezodiastolik küy hansı qrupda rast gəlir?

A) II və III-a hemodinamik qrupda

B) III-a hemodinamik qrupda

C) I hemodinamik qrupda

D) III-b hemodinamik qrupda

E) II hemodinamik qrupda


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
941) Mədəciklər arası arakəsməsinin deffekti nə zaman afonik ola bilər?

A) Qanın bərabərsəviyyəli axıntısında

B) Qanın yüksək arteriovenoz axıntısında

C) Qanın yüksək olmayan arteriovenoz axıntısında

D) Sadalananların heç birində

E) Qanın venoarterial axıntısında


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. Москва, 2007.,144 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə